Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Št. 478-155/2013-48/09 Ob-3041/13 , Stran 2019
Št. 478-155/2013-48/09 Ob-3041/13
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in na podlagi Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013, sprejetega na 20. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 12. 12. 2012, dopolnjenega na 25. seji dne 19. 6. 2013, ter na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, mat.številka: 5874653, ID št. za DDV: SI55789935. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Kranj, imenovana s sklepom župana št. 024-1/2008-9-(43/15) z dne 1. 6. 2011. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je zemljišče, parcelna številka 180/1, travnik, v izmeri 2.952 m2, k.o. 2098 – Struževo in zemljišče, parcelna številka 179, travnik, v izmeri 5.832 m2, k.o. 2098 – Struževo. Zemljišče se nahaja v industrijski coni Exoterm – Polica in leži v območju proizvodnih dejavosti (PI), kjer je dovoljena gradnja, dozidava in nadzidava objektov namenjenih proizvodnji, skladiščenju, parkiriščem in spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti (upravni prostori, trgovine lastnih proizvodov, okrepčevalnice, železniški terminal, bencinski servis,...). Sprememba namembnosti je možna pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja. V območju PI so dopustne dejavnosti v okviru namenske rabe, vendar ne smejo povzročati čezmernih vplivov na okolje. III. Izhodiščna cena za prodajo nepremičnine Izhodiščna cena: 733.400,00 EUR V navedeno ceno ni vključen davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec. IV. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali drugi državi članici EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS in ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev lastninske pravice na območju RS. b) Ponudniki morajo oddati popolno in zavezujočo ponudbo z vsemi prilogami priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine« na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj do vključno 25. 7. 2013. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. c) Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – pravne osebe: dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do torka, dne 19. 7. 2013 na Uradu za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove – za vračilo vplačane varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javnega zbiranja ponudb in osnutkom pogodbe, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, začetek delovanja z uporabnim dovoljenjem in število ustvarjenih delovnih mest, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo najmanj do 13. 9. 2013, – potrdilo o nakazilu kavcije, – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke javnega zbiranja ponudb. V. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo pogoje je izbran tisti ponudnik, ki doseže najvišje število točk po naslednjih merilih: Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: 1. višina kupnine Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je višina kupnine izražena v EUR. Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino, bo dobil 80 točk, ostali ponudniki pa število točk po sledeči formuli: A = (x/y)*100 A = število točk za merilo višina kupnine x= višina kupnine posameznega ponudnika y = najvišja višina kupnine 2. začetek delovanja z uporabnim dovoljenjem Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je začetek delovanja z uporabnim dovoljenjem in je izražena v dnevih po podpisu pogodbe. Ponudnik, ki bo ponudil najkrajši rok za začetek delovanja z uporabnim dovoljenjem, bo dobil 10 točk, ostali ponudniki pa število točk po sledeči formuli: A = (y/x)*100 A = število točk za merilo začetek delovanja z uporabnim dovoljenjem x= število dni posameznega ponudnika y = najmanjše število dni 3. število ustvarjenih delovnih mest Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je število ustvarjenih delovnih mest. Ponudnik, ki bo ponudil največje število ustvarjenih delovnih mest, bo dobil 10 točk, ostali ponudniki pa število točk po sledeči formuli: A = (x/y)*100 A = število točk za merilo število ustvarjenih delovnih mest x= število ustvarjenih delovnih mest posameznega ponudnika y = najvišje število ustvarjenih delovnih mest VI. Pogoji prodaje a) Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«; b) Varščina: Ponudnik je dolžan plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-48122013 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti najkasneje v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo Komisija ugotovila, da je dosegel najvišje število točk na podlagi kriterijev iz V. točke in bo s sklepom komisije izbran za najugodnejšega ponudnika; d) Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Kranj pravico zadržati vplačano varščino; e) Izbrani ponudnik bo dolžan plačati kupnino v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Vplačana varščina se všteje v kupnino; f) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe, stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča, ter ostale stroške, povezane s sklenitvijo pogodbe; g) Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških iz pogodbe bo Mestna občina Kranj kupcu nepremičnine izdala zemljiškoknjižno dovolilo, tako da bo lahko kupec na podlagi overjene pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemljiško knjigo. VII. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini, dobijo interesenti na Mestni občini Kranj, Urad za okolje in prostor, pri kontaktni osebi Zori Černe, tel. 04/237-31-31, elektronska pošta: zora.cerne@kranj.si in kontaktni osebi Klemen Kastelic, tel. 04/237-31-15, elektronska pošta: klemen.kastelic@kranj.si in bodo skupaj z razpisno dokumentacijo objavljene na interni strani, www.kranj.si. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati pri javnem zbiranju ponudb, dvignejo tudi na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času uradnih ur. VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 30. 7. 2013, s pričetkom ob 10.30, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 15. Odpiranje ja javno. 6.2 Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna, ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. 6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so dosegli enako število točk po kriterijih iz V. točke javnega zbiranja ponudb, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.5 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti