Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2223. Odlok o občinskih taksah v Občini Mokronog - Trebelno, stran 6600.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 in 100/08), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4, 17/08, 21/08, 21/13) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Mokronog - Trebelno
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok predpisuje vrste in višine občinskih taks, zavezance za plačilo občinskih taks ter postopek odmere, obračuna in plačila občinskih taks na območju Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občina).
(2) Prihodki od občinskih taks so prihodki proračuna občine.
2. člen
(taksni predmeti)
(1) V Občini Mokronog - Trebelno se plačujejo občinske takse za naslednje namene oziroma taksne predmete:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav, zabavnih in drugih prireditev,
2. oglaševanje na javnih mestih,
3. parkiranje na javnih površinah,
4. uporabo javnega prostora za kampiranje,
5. druge oblike uporabe javnih površin.
(2) Občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne obračunajo, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
(javna površina in javno mesto)
(1) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, pločnik, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna druga urejena ali neurejena površina na območju občine, ki je v lasti oziroma je imetnik pravice njene uporabe Občina Mokronog - Trebelno.
(2) Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi oziroma je imetnik pravice njene uporabe Občina Mokronog - Trebelno in na katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor.
4. člen
(taksni zavezanci)
(1) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik, podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
5. člen
(prijava taksne obveznosti)
(1) Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu (ime, naslov oziroma sedež firme, davčno številko, odgovorno osebo), čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, opis taksnega predmeta (površina, število ipd.), predlagano trajanje uporabe in druge okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja in določitev taksne obveznosti.
(3) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku osmih dni od nastale spremembe.
6. člen
(višina občinske takse)
(1) Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v posebnem delu – Tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse, pri čemer se upoštevajo tudi pogoji iz posamezne tarifne številke. Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan odmere.
(3) Vrednost točke se s sklepom župana enkrat letno (do konca januarja tekočega leta) revalorizira skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep župana o uskladitvi vrednosti točke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
(1) Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
(2) V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec občinsko upravo pisno obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe ali z dnem prisilne odstranitve taksnega predmeta.
(3) V primeru, ko je taksa določena v dnevnem znesku, taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom zadnjega dne uporabe taksnega predmeta.
(4) Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen
(odmera občinskih taks)
(1) Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, ki vsebuje tudi dovoljenje iz 5. člena tega odloka.
(2) Občinske takse odmerja in pobira pristojni občinski upravni organ na podlagi vloge zavezancev.
(3) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po obstoječih evidencah ali po podatkih, ugotovljenih s strani uradnih oseb občinskega nadzora.
9. člen
(plačilo takse)
(1) Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto, mesec ali dan) vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
(2) V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan plačati predpisano takso pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta.
(3) V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo občinske takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri občinske takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.
(4) V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, taksni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot leto dni, se taksa obračuna za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve, in sicer po dvanajstinah letnih zneskov, razen če je v taksni tarifi drugače določeno.
(5) Na enak način, kot je določen v prejšnjem odstavku tega člena, se obračuna tudi preveč plačana taksa zaradi prenehanja taksne obveznosti pred potekom koledarskega leta.
10. člen
(oprostitve plačila takse)
(1) Občinske takse ne plačujejo:
– občine,
– državni organi,
– društva s sedežem v občini, ki so sofinancirana iz občinskega proračuna in delujejo v javnem interesu, če gre za izvajanje izvirnih nalog ter
– javna podjetja in zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, če gre za izvajanje izvirnih nalog.
(2) Glede na namen se lahko plačila občinske takse oprostijo kulturne, športne in humanitarne prireditve, ki jih organizirajo društva, ki jim je v skladu z zakonom podeljen status, da delujejo v javnem interesu.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
11. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpekcijski organ.
12. člen
(obseg inšpekcijskega nadzora)
Inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti
– ali imajo zavezanci za postavitev oziroma namestitev taksnega predmeta pridobljeno dovoljenje in odločbo skladno s 5. členom in 8. členom tega odloka in
– ali je občinska taksa plačana.
13. člen
(inšpekcijski ukrepi)
Pristojni inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep ali z odločbo:
– odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine oziroma z javnega mesta ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini oziroma javnem mestu določa ta odlok.
14. člen
(ukrepanje občinskega organa, pristojnega za finance)
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, poda pristojen občinski upravni organ, pristojen za finance, predlog za izterjavo zapadle obveznosti.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
15. člen
(globe)
(1) Z globo 1.200 € se sankcionira za prekršek pravno osebo ali samostojnega podjetnika:
1. če postavi taksni predmet ali izvaja taksno storitev brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa oziroma ga postavi v nasprotju z njim oziroma če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
2. če v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
3. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta ali storitve, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
(2) Z globo 400 € se sankcionira odgovorno osebo pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 300 € se sankcionira fizično osebo in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve tega odloka znaša vrednost točke taksnih tarif 0,1 €.
17. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka opravljajo taksno storitev oziroma imajo nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu upravnemu organu najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
18. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013
Mokronog, dne 18. junija 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti