Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, stran 6626.

Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 19. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 99/12 (100/12 – popr.) (v nadaljevanju: OPN).
2. člen
V OPN – izvedbeni del se spremeni tretji odstavek 27. člena, tako da glasi:
»(3) Za posege po izdanih ustreznih upravnih dovoljenjih se smatra, da niso v nasprotju s tem OPN. Pri posegih v obstoječe objekte, kjer zgrajeno stanje ni v skladu z merili legalnosti, je potrebno ugotovljene prostorske konflikte sanirati v skladu z določili tega OPN.«
3. člen
Spremeni se 29. člen, tako da glasi:
»(1) Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno EUP opredeljena v 3.5.0.0. – Specifikacija EUP, območij in podobmočij KGV s posebnimi PIP, še posebej v petem stolpcu, so pravno nadrejena splošnim določilom PIP za posamezno EUP.
(2) Pri posegih na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah oziroma pri njihovih nadomestnih gradnjah v prvi vrsti veljajo merila, opredeljena za tovrstne stavbe v 55. členu OPN.
(3) V primerih morebitnih nasprotij med posameznimi določbami se poleg upoštevanja veljavne zakonodaje, v tem OPN upoštevajo termini in opredelitve, ki so prikazane v strokovnih podlagah ter v prikazu stanja, ki so sestavni del tega OPN.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov, meje gradbenih enot prikazane v grafičnem delu OPN, odstopajo od dejanskega stanja v prostoru, je potrebno v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje z OPN in stanjem v prostoru.«
4. člen
Spremeni se osmi odstavek 34. člena, tako da glasi:
»(8) Do sprejema predvidenega OPPN veljajo PIP, opredeljeni za EUP na njegovem območju.
V primeru da GE ni določena, se upoštevajo določila tipa gradbene enote na katero meji. Če na parceli stoji glavna stavba in v OPN nima določenega tipa EUP, veljajo PIP za gradnjo pomožnih stavb gradbene enote s katero meji.«
5. člen
Spremenita se deseti in enaindvajseti odstavek 38. člena, tako da glasita:
»(10) V javnem prostoru, natančneje na površinah grajenega javnega dobra, je mogoče s soglasjem upravljavca površine postaviti le naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
– pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, odstavni pas za avtobusni promet – prostor ob vozišču, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne protihrupne ograje do višine 3,0 m; pomožne energetske objekte – nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje z ločilno krmilnim mestom ter signalno-zaščitnim vodom ter relejno hišico, javno razsvetljavo in semaforizacijo, priključni plinovod za male kurilne naprave ter etažni plinski priključek, telekomunikacijske antene in oddajnike, bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, pomožne komunalne objekte – vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, zbiralnico ločenih frakcij (ekološki otoki naj se ne umeščajo znotraj varovanih jeder kulturne dediščine),
– pomožne objekte za spremljanje okolja,
– vrtino ali vodnjak, potrebno za raziskavo,
– turistično in drugo obvestilno signalizacijo oziroma objekte za oglaševanje (oglasne table – stenske, samostoječe table, svetlobne table, plakatne stebre, prometne znake in ogledala) je dovoljeno nameščati na javnih površinah (vzdolž cestišč, na trgih, javnih parkiriščih, avtobusnih postajališčih itd) in na površinah poljavnega prostora, samostoječa signalizacija naj se locira tako, da je omogočen varen promet (zunaj vozišč, polja preglednosti itd) in da je čim manj moten peš promet,
– urbano opremo (3.4.1.4) in montažno sanitarno enoto ter telefonsko govorilnico.«
»(21) Varovalni pasovi občinskih cest
Na podlagi Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica znaša varovalni pas na vsako stran ceste merjeno od zunanjega roba cestišča:
– pri lokalni cesti (LC) 10,0 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti (LZ) 10,0 m,
– pri mestni ali krajevni cesti (LK) 10,0 m,
– pri javni poti (JP) 5,0 m.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa.
Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve zaradi razvoja prometa.
Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 17. členom Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica.«
6. člen
V drugem odstavku 40. člena se na koncu doda nova alineja, ki glasi:
– »– gradnja podpornih zidov.«
Spremeni se šesti odstavek tega člena, tako da glasi:
»Dopustna gradnja stavb
(6) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča« in »K2 – druga kmetijska zemljišča« je dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
I. NEZAHTEVNI OBJEKTI:
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva,
– objekti za rejo živine:
čebelnjak.
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, vendar le:
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva.
Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavijo v pasu največ 20,0 m od meje stavbnega zemljišča EUP, če umestitev znotraj stavbnega zemljišča domačije, zaradi prostorske utesnjenosti ni mogoča.
V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v Register kmetijskih gospodarstev in izkazuje stalež živali v tem registru, je na kmetijskih zemljiščih zunaj domačije v odprtem prostoru dovoljena gradnja kozolca in zavetja za živino kot nezahtevnega oziroma enostavnega objekta. Dovoljena je tudi gradnja čebelnjaka do 20,0 m2 ob pogoju, da je čebelnjak vpisan v Register kmetijskih gospodarstev. Kozolec in zavetje za živino ne sme imeti talno betonsko ploščo, razen točkovnih temeljev. Pohodni del se utrdi in izvede iz naravnih materialov. Dovoljena je izvedba lesenega zavetja površine do 100,0 m2, ki je največ s treh strani zaprt, streha je enokapnica naklona do 10°. Kozolec je lesene konstrukcije, maksimalne širine do 8,0 m, naklon strešin 40°–45°.«
V istem členu se spremeni deveti odstavek, tako da glasi:
»(9) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti na kmetijskih zemljišč (razen stavb) po Uredbi so lahko:
1. pomožni objekti v javni rabi: grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula); pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
2. ograja, podporni zid,
3. mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
4. priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
5. kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno,
6. pomol,
7. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen,
8. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: napajalno korito, krmišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, gnojišče, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, poljska pot, obora za rejo divjad, ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, postavitev ograj za živino okoli kmetijskih zemljišč je dopustna le v primeru, če je ograjevanje potrebno za opravljanje kmetijske dejavnosti, te naj se oblikujejo po merilih plota (3.4.1.12 in 3.4.1.13), dopustna je žična ograja, ki naj ne presega 3,0 m višine,
9. pomožni komunalni objekt: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok,
10. pomožni letališki, pristaniški objekti in pomožni objekti na smučišču: objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje, privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
11. pomožni objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: objekt namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, naprimer zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti.
Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem lastnika in v skladu s predpisi občine, s katerimi se ureja obvestilno in drugo signalizacijo, mesta za oglaševanje ter varnost v cestnem prometu.«
7. člen
Spremenijo se peti, osmi in deveti odstavek 41. člena, tako da glasijo:
»Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture
(5) Na območju gozdov se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture. Dopustna je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so ceste, utrjene dostopne poti, podporni zidovi, železnice, mostovi, viadukti, dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja ter elektroenergetski vodi in podobno, če pri tem niso prizadeti osrednji predeli velikih gozdnih kompleksov in funkcije gozda.«
»Dopustna gradnja stavb
(8) Na robu gozda v pasu do 10,0 m je zaradi zaokroževanja in ohranjanja kmetijskih zemljišč, dopustna le gradnja čebelnjaka kot nezahtevnega objekta, površine do 20,0 m². Oblikovanje objekta naj sledi tradicionalnemu vzorcu.
Nezahtevni objekti se ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.«
»(9) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi so lahko:
1. pomožni objekti v javni rabi: grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula); pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,
2. ograja, podporni zid,
3. mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
4. priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
5. kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno,
6. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za gašenje požara, grajen ribnik,
7. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: napajalno korito, krmišče, obora za rejo divjadi, ograja za pašo živine, grajena gozdna prometnica,
8. pomožni komunalni objekti: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok,
9. pomožni letališki, pristaniški objekti in pomožni objekti na smučišču: objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
10. pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, naprimer zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti.
Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem lastnika in v skladu s predpisi občine, s katerimi se ureja obvestilno in drugo signalizacijo, mesta za oglaševanje ter varnost v cestnem prometu.«
8. člen
Spremeni se 46. člen, tako da glasi:
»(vinogradniško območje KGV-.vi)
+---------------------------------------------------------------+
|KVG-.vi                            |
+----------------+----------------------------------------------+
|Splošna     |Posamezna GE zidanice na vinogradniškem    |
|določila    |območju mora imeti v lastništvu tudi     |
|        |pripadajoče kmetijsko zemljišče z zasajenim  |
|        |vinogradom. Vinograd je lahko nadomeščen tudi |
|        |z intenzivnim sadovnjakom – vinogradništvo ima|
|        |na vinogradniškem območju prednost pred    |
|        |sadjarstvom.                 |
+----------------+----------------------------------------------+
|Dopustna    |Na območju posamezne GE je zunaj eventualnega |
|gradnja     |območja stavbnih zemljišč dopustna le gradnja |
|        |vseh vrst objektov in naprav gospodarske javne|
|        |infrastrukture ter manipulacijskih površin z |
|        |dovozom po splošnih določilih OPN.      |
+----------------+----------------------------------------------+
|Posebni pogoji |Z novo parcelacijo je mogoče deliti večje   |
|urejanja    |parcele v manjše, vendar le pod pogojem, da  |
|        |nova parcela ne bo manjša od 20 arov na    |
|        |območju najboljših kmetijskih zemljišč oziroma|
|        |15 arov na območju drugih kmetijskih zemljišč.|
|        |Izjemoma je delitev na manjšo površino od   |
|        |navedene možna le, kadar gre za določitev nove|
|        |parcele za potrebe površin grajenega javnega |
|        |dobra ali gradnjo omrežij, objektov in naprav |
|        |gospodarske javne infrastrukture. Izjema je  |
|        |mogoča tudi takrat, ko se oddeljena površina |
|        |pripoji k drugi parceli in ta s tem izpolni  |
|        |zahtevane kriterije za oblikovanje      |
|        |vinogradniške GE.               |
|        |Na območju veljajo merila III. stopnje varstva|
|        |pred hrupom.«                 |
+----------------+----------------------------------------------+
9. člen
Spremeni se 47. člen, tako da glasi:
»(površine nadzemnega pridobivalnega prostora KGV-LN.ek)
+---------------------------------------------------------------+
|KVG-LN.ek                           |
+----------------+----------------------------------------------+
|Splošna     |Vse lokacije površinskih kopov je potrebno  |
|določila    |sanirati. Izkoriščanje mineralnih surovin je |
|        |dopustno le v skladu z zakonskimi in     |
|        |podzakonskimi akti s področja rudarstva in na |
|        |način, kot ga določa pristojna služba v    |
|        |projektu izkoriščanja oziroma sanacije    |
|        |območja. Razširitev obstoječega oziroma    |
|        |odpiranje novega površinskega kopa je mogoča |
|        |le v skladu z OPPN.              |
+----------------+----------------------------------------------+
|Dopustna    |Na GE je dovoljeno graditi le pomožne stavbe |
|gradnja     |(3.4.3.7), ki so izključno v skladu z osnovnim|
|        |namenom. Na objektih, ki niso skladni z    |
|        |namembnostjo EUP, so dopustna le vzdrževalna |
|        |dela in odstranitev. Tipi objektov – pomožnih |
|        |stavb po Klasifikaciji so lahko le: 23010   |
|        |Rudarski objekti in inštalacije za      |
|        |pridobivanje in predelavo mineralnih surovin |
|        |(razen objektov za proizvodnjo mavca, cementa,|
|        |opeke, strešnikov in podobno). Na območju   |
|        |veljajo merila IV. stopnje varstva pred    |
|        |hrupom.                    |
+----------------+----------------------------------------------+
|Posebni pogoji |Lastnik zemljišča oziroma nosilec rudarske  |
|urejanja KVG-  |pravice je dolžan kontinuirano zagotavljati  |
|LN.sa, KVG-   |sanacijo sekundarne degradacije in zavarovanje|
|LN.ek      |nevarnega območja – čiščenje oziroma     |
|        |preprečevanje odlaganja odpadkov, gradnjo   |
|        |oziroma vzdrževanje ograje za zaščito dostopa |
|        |do nevarnih mest in urejanje brežine. Poleg  |
|        |tega lahko v makadamski izvedbi uredi tudi  |
|        |kolesarske poti in poti za pešce.«      |
+----------------+----------------------------------------------+
10. člen
Spremeni se 50. člen, tako da glasi:
»(območje rekreacije KGV–.re)
+---------------------------------------------------------------+
|KGV-.re                            |
+----------------+----------------------------------------------+
|Splošna     |Območje rekreacije je javni prostor s posebej |
|določila    |opredeljenim režimom rabe javnega dostopa in |
|        |vzdrževanja. Na območju veljajo merila III.  |
|        |stopnje varstva pred hrupom.         |
+----------------+----------------------------------------------+
|Dopustna    |Lahko se gradijo stavbe v skladu z določili  |
|gradnja     |opredeljene podrobnejše namenske rabe. Na   |
|        |območju niso dovoljeni drugi gradbeni posegi |
|        |(betoniranje, kovinske konstrukcije itd.).  |
|        |Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno   |
|        |graditi.                   |
|        |V času prireditev je dovoljena začasna    |
|        |postavitev montažnih objektov, ki se jih po  |
|        |izvedbi prireditve odstrani.         |
+----------------+----------------------------------------------+
|Posebni pogoji |Lastnik oziroma upravljavec zemljišča mora  |
|urejanja    |omogočiti nemoteno gospodarjenje z naravnim  |
|        |zemljiščem. Med izvajanjem dejavnosti je   |
|        |potrebno zagotoviti, da je zunaj trase proge |
|        |smučišča povzročena minimalna škoda na    |
|        |gozdnem/kmetijskem rastju in na tleh.     |
|        |Morebitne poškodbe na okoliškem gozdnem drevju|
|        |in na gozdnih poteh je potrebno sanirati.   |
|        |Morebitne dodatne krčitve gozda so možne le na|
|        |podlagi soglasja Zavoda za gozdove Slovenije. |
|        |Traso proge smučišča je potrebno redno    |
|        |vzdrževati. Spremljati je potrebno morebitno |
|        |pojavljanje erozije na območju proge, ki jih |
|        |je potrebno nemudoma ustrezno sanirati.«   |
+----------------+----------------------------------------------+
11. člen
Spremeni se 51. člen, tako da glasi:
»(razpršena gradnja – fundus z objekti zgrajenimi na podlagi upravnih dovoljenj)
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) –  |
|stavba s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in objekti zgrajeni|
|pred letom 1967.                        |
+----------------+----------------------------------------------+
|Splošna     |Merila in pogoji poseganja v prostor posamezne|
|določila    |enote razpršene gradnje (zgolj s fundusom), ki|
|        |se ne sanirajo v sklopu OPPN, se izvajajo v  |
|        |skladu z zakonsko predpisanimi merili in   |
|        |pogoji, ki veljajo za tovrstne objekte in ki |
|        |so zgrajeni na podlagi pravnomočnih upravnih |
|        |dovoljenj, na površinah določenih v teh.   |
+----------------+----------------------------------------------+
|Dopustna    |Dovoljeni so rekonstrukcija, odstranitev,   |
|gradnja     |nadomestna oziroma novogradnja, investicijsko,|
|        |redno vzdrževanje objektov in vzdrževanje   |
|        |objektov v javno korist. Dozidava ali     |
|        |nadzidava objektov je dovoljena le, kadar gre |
|        |za izboljšanje bivalnega standarda v teh   |
|        |objektih, ne pa v smislu dodajanja novih   |
|        |stanovanjskih enot ali prostorov za      |
|        |opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na |
|        |tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih  |
|        |dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna.   |
|        |Dovoljena je dozidava objekta do 40 %     |
|        |povečanja zazidalne površine, skladno s    |
|        |prostorskimi izvedbenimi pogoji za gradnjo na |
|        |območjih površin razpršene poselitve – A.   |
|        |Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in    |
|        |enostavnih objektov, ki jih je v skladu z   |
|        |Uredbo mogoče postaviti kot pomožne objekte, v|
|        |skladu s funkcijo in namenom osnovnega    |
|        |objekta, v okviru funkcionalnih zemljišč,   |
|        |določenih v upravnih dovoljenjih.       |
+----------------+----------------------------------------------+
|Posebni pogoji |Pri tem v EUP veljajo naslednja merila:    |
|urejanja    |– stanovanjska stavba, ki ima v grafičnem delu|
|        |OPN oznako fundusa, se v urbanističnem smislu |
|        |ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE   |
|        |domačije v odprtem prostoru (splošna merila  |
|        |urejanja GE (3.4.2.1.)) ter merili in pogoji |
|        |urejanja tipov gradbenih enot od – GE domačije|
|        |v odprtem prostoru (3.4.2.2.22), v stavbarskem|
|        |smislu pa v skladu z merili, ki veljajo za  |
|        |glavno stavbo tipa hiša na podeželju     |
|        |(3.4.3.6.01),                 |
|        |– nestanovanjske stavbe ali pomožni objekti, |
|        |ki imajo v grafičnem delu oznako fundusa, se v|
|        |urbanističnem smislu urejajo v skladu z    |
|        |merili, ki veljajo za GE gospodarskega    |
|        |poslopja (torej splošna merila urejanja GE in |
|        |posebna merila urejanja GE gospodarskega   |
|        |poslopja), v stavbarskem smislu pa v skladu z |
|        |merili, ki veljajo za stavbo tipa pomožna   |
|        |stavba (3.4.3.7).               |
|        |Na območju veljajo merila III. stopnje varstva|
|        |pred hrupom.                 |
+----------------+----------------------------------------------+
|Omilitveni   |Pri objektih razpršene gradnje na območjih, ki|
|ukrepi     |se ne sanirajo in se v odprti krajini     |
|        |uporabljajo za trajno ali občasno bivanje   |
|        |oziroma proizvodnjo, je potrebno zagotoviti  |
|        |projektno – lokalno zasnovan način čiščenja  |
|        |komunalnih voda v obliki nepropustnih greznic,|
|        |malih ČN oziroma rastlinskih ČN. Redno    |
|        |praznjenje greznic in odvoz gošče iz malih ČN |
|        |se izvaja v skladu s predpisi občine na    |
|        |področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod.« |
+----------------+----------------------------------------------+
12. člen
Spremeni se drugi odstavek 53. člena, tako da glasi:
»(2) Vsaki GE so določena merila in pogoji urejanja z opredeljeno namensko rabo, in sicer s:
– splošnimi merili in pogoji urejanja GE (3.4.2.1),
– merili urejanja tipov gradbenih enot (3.4.2.2.),
– splošnimi merili za oblikovanje stavb (3.4.3.0),
– predpisanimi tipi stavb ter
– posebnimi merili PIP, če so opredeljena v specifikaciji EUP (3.5.0.0).«
13. člen
Spremeni se 54. člen, tako da glasi:
»(utemeljitev skladnosti posegov na stavbnih zemljiščih
z OPN v projektni dokumentaciji)
(1) Izhajajoč iz koncepta PIP v tem OPN in vsebine določb Zakona o graditvi objektov, mora utemeljitev skladnosti predlagane gradnje s tem OPN pri posegih v zvezi s posegi na območjih stavbnih zemljišč v grafični in tekstovni obliki opredeliti in utemeljiti vsaj naslednje sestavine:
– tip, velikost GE,
– javne prostore, na katere GE meji v hierarhiji (manj pomemben, pomemben javni prostor itd.), z navedbo ulice ali oznake ceste oziroma opisom,
– tipe vseh stavb na GE,
– dvorišče,
– mejo zazidljivosti,
– gradbeno linijo, gradbeno mejo in regulacijsko linijo,
– poljavni prostor,
– smer pozidave,
– razvoj arhitekturnih elementov iz elementov primerljivih stavb v naselju – utemeljitev.
(2) Navedene sestavine se v vodilni mapi projektne dokumentacije opišejo in grafično prikažejo na geodetskem načrtu, praviloma v merilu 1:500.«
14. člen
Spremenijo se drugi, tretji, peti, šesti sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, trinajsti, petnajsti, sedemnajsti, devetnajsti in dvajseti odstavek 56. člena, tako da glasijo:
»3.4.1.02 Bivanje v mirnem okolju
(2) GE je lahko namenjena bivanju v mirnih stanovanjskih soseskah. Izjemoma se lahko vzpostavijo tudi terciarne dejavnosti, ki so po značaju in obsegu v skladu z bivanjem v mirnem okolju, in so po standardni klasifikacije dejavnosti (SKD): G – Trgovina (le trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), I – Gostinstvo (le 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom, 55.209 Druge nastanitve za krajši čas, 56. Dejavnosti strežbe jedi in pijače (razen restavracij in gostiln)), J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti (razen radijske, televizijske in telekomunikacijske dejavnosti), K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti (le 65. Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti in 66. Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve), L – Poslovanje z nepremičninami, M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (razen 75. Veterinarstva), N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (le 82. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti), ter Q – Zdravstveno in socialno varstvo (razen 861. Bolnišnične zdravstvene dejavnosti, specialistična zunajbolnišnična dejavnost, socialno varstvo z nastanitvijo razen drugo socialno varstvo z nastanitvijo), vendar le ob upoštevanju naslednjih meril:
– da ne povzročajo negativnih emisij v zrak in tla ali ne povečujejo svetlobnega onesnaževanja,
– da dejavnost ne povzroča hrupa, večjega od dopustnega na II. SVPH,
– da nase ne veže večjega dodatnega prometa z osebnimi vozili ter nikakršnega tovornega prometa, razen dostave z vozili do 5 ton, največ enkrat na teden,
– da naj bo za dejavnost v prostoru GE oziroma EUP zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene in stranke.«
»3.4.1.03 Dejavnosti
(3) Dejavnosti po standardni klasifikacije dejavnosti (SKD) so razdeljene na:
– primarne dejavnosti: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo, B Rudarstvo.
Kmetijstvo je razen na območju KGV dovoljeno tudi na stanovanjskih površinah podeželskega naselja (SK) in površinah razpršene poselitve (A). Rudarstvo je dopustno le na območjih mineralnih surovin (LN in LP).
– sekundarne dejavnosti: C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja in F Gradbeništvo, so dovoljene na površinah proizvodnih dejavnosti (IP), gospodarskih con (IG), površinah z objekti za intenzivno kmetijsko proizvodnjo (IK), prometnih površinah (P), območjih namenjenih okoljski, telekomunikacijski in energetski javni infrastrukturi (O,T, E) ter ostalih območjih (00),
– terciarne dejavnosti: G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– kvartarne dejavnosti: O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, S Druge dejavnosti, T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.«
»3.4.1.04 Dvorišče
(5) Je osnovni funkcionalni zunanji prostor GE, ki je praviloma ločen od javnega prostora z glavno stavbo. Tudi ostale stavbe se praviloma lahko postavijo le okoli dvorišča.
Površina dvorišča je odvisna od velikosti GE, konfiguracije terena in namembnosti objekta (grajsko, poslovno, stanovanjsko, gospodarsko, industrijsko dvorišče itd.).
Na dvorišču gradnja stavb ni dovoljena, izjema je postavitev ute ali nadstrešnice za potrebe zunanjega bivalnega prostora. Površina dvorišča je enovita površina v enotnem, horizontalnem nivoju (z možnim odstopanjem 10 %). Če je višinska razlika GE v smeri krajše dimenzije dvorišča enaka ali večja od višine ene etaže (minimalno 2,5 m) je lahko dvorišče več nivojsko. V tem primeru se lahko gradijo tudi stavbe, katerih strehe morajo biti oblikovane kot pohodne zunanje površine. Višinski nivo takšnega dvorišča je lahko največ na nivoju tlaka najvišje etaže glavne stavbe. Dvorišče je lahko del sekundarnega in primarnega dela GE.
Praviloma naj bo dvorišče utrjeno in tlakovano, izjemoma je lahko zatravljeno. Pri tlakovanju naj se uporabljajo naravni materiali (mačje glave, granitne kocke, kamnite plošče iz avtohtonih kamnov ali manjše betonske plošče) in zaključijo z betonskimi robniki.«
»3.4.1.05 Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke
(6) So skladiščni prostori (pomožni objekti) za živinska gnojila. Lahko se gradijo le za potrebe kmetijstva in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja s tega področja, pri čemer je potrebno upoštevati naslednja merila:
– locirani so lahko le v sekundarnem delu GE ali na območju notranjega dvorišča,
– zagotovljen mora biti minimalni odmik 8,0 m od stanovanjske hiše na sosednji gradbeni enoti, če z manjšim odmikom lastnik sosednje GE ne soglaša,
– zgornji rob konstrukcije naj bo praviloma na nivoju terena ali notranjega dvorišča, izjemoma lahko sega največ 5,0 m nad njiju, če se zagotovi ustrezno ambientalno integracijo v okolje (neizstopajoča površinska obdelava, ozelenitev, ograje z lesenimi plotovi ipd.).«
»3.4.1.06 Nadomestna gradnja
(7) Je odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta na mestu obstoječega, po določilih tega odloka. Pri tem se lahko ohranja velikost GE ter obstoječi odmiki nove stavbe od parcelnih meja. Za slednje iz vidika prostora ni potrebno pridobiti soglasja sosedov mejašev. Nadomestna stavba pa mora obstoječo pokrivati na vsaj 50 % tlorisne površine obstoječe stavbe. Izjema so stavbe, ki so evidentirane kot kvalitetne izvorne stavbe – te se urejajo v skladu s 55. členom OPN.«
»3.4.1.07 Nadstrešnica/čakalnica
(8) Je kot pomožno stavbo dovoljeno postavljati pod pogoji:
– da se z umestitvijo ne ovira prehodnosti javnega prostora,
– da je zagotovljena dostopnost funkcionalno oviranim osebam,
– da ima le eno etažo (E1),
– da je načeloma odprta vsaj z ene strani in da površina ne presega 20,0 m².«
»3.4.1.08 Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik
(9) Se lahko gradijo v skladu z naslednjimi merili:
– objekt je lahko lociran le v sekundarnem delu GE, če ne gre za osamelo domačijo ali odprt prostor,
– lahko je organiziran le vzdolžno glede na nagib raščenega zemljišča,
– praviloma v sklopu zelenih površin GE,
– z vidno horizontalno konstrukcijo do 1,0 m višine nad raščenim terenom.«
»3.4.1.09 Rezervoarji, silosi in skladišča (12520 po Enotni klasifikaciji vrst objektov)
(10) So pomožne stavbe za potrebe kmetijstva v okviru kmečkega gospodarstva. Vertikalne cisterne, silosi ter rezervoarji so locirani praviloma v sekundarnem delu GE in praviloma lahko segajo le do višine slemena najvišje stavbe GE. Praviloma se silosi in rezervoarji gradijo kot sekundarni kubus ene od stavb (na primer gospodarskega poslopja), skladišča pa so lahko tudi kot samostojne stavbe.«
»(11) Koritast silos je odprt horizontalni silos za krmo, ki je lahko lociran le v sekundarnem delu GE, organiziran vzdolžno na nagib raščenega zemljišča, praviloma oblikovan v sklopu zelenih površin GE, z vidno horizontalno konstrukcijo lahko sega do 5,0 m višine nad terenom. Pokrit koritast silos se šteje kot pomožna stavba GE. V območju kulturne dediščine je dovoljen le silos horizontalne oblike. Pokrit koritasti silos se lahko gradi le v skladu z merili za pomožne stavbe GE. Začasni objekti za skladiščenje krme na registriranih območjih kulturne dediščine niso dovoljeni.«
»(13) Najpomembnejši javni prostor je javni prostor (cesta/ulica), ki meji na GE in ima v razmerju do te primarno vlogo. Praviloma je po tej organiziran tudi glavni uvoz/vhod na GE.«
»3.4.1.11 Kiosk ali zabojnik
(15) Je dovoljeno postavljati kot pomožno in začasno stavbo (po tem OPN), ki je namenjena sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, in sicer pod pogoji:
– da njegova postavitev ne ovira prehodnosti javnega prostora,
– da ima eno etažo (E1),
– da streha v tlorisni projekciji ne presega dimenzij 2,0 m x 2,5 m in
– da prireditelj zagotovi, da se v dogovorjenem roku tudi odstrani.
V območjih registriranih enot kulturne dediščine postavitev ni dopustna.«
»3.4.1.13 Ograje ter opore za trajne nasade
(17) So praviloma transparentne žične ograje v umirjenih tonih svetlo sive ali zelene barve, visoke do 5,0 m.«
»3.4.1.15 Smučišče
(19) Je v naravi zatravljen prostor, namenjen razvoju športa. Na njem so dovoljene postavitve pomožnih stavb/objektov za potrebe smučišč, vključno z žičnicami, sistemom označevanja in drugimi varnostnimi objekti ter napravami.
Za ureditev smučišča se morajo upoštevati vsi zakonski predpisi s področja varstva tal in voda.«
»3.4.1.16 Škarpe in podporni zidovi
(20) Imajo lahko na vidnem delu le površinsko obdelan beton v naravni barvi in teksturi (peskana, prana površina betona) ali so te površine iz lokalnega lomljenca s poglobljenimi fugami. Takšni zidovi so lahko visoki do 2,5 m. Pri sestoju več škarp pri premagovanju večjih višinskih razlik zemljišča, naj bodo vmesni pasovi široki vsaj 0,6 m in intenzivno ozelenjeni.
Gradnja podpornega zidu, višjega od 2,5 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost plazenja terena ali ni mogoče drugače premostiti višinske razlike, kar mora biti utemeljeno z geomehanskim poročilom.«
15. člen
Spremenijo se prvi, drugi, četrti, deseti, enajsti, dvanajsti, štirinajsti, petnajsti, šestnajsti, devetnajsti in dvajseti odstavek 57. člena, tako da glasijo:
»(1) Gradbena enota je zaokrožen prostor komunalno opremljenih stavbnih zemljišč (ene ali več parcel) z enovitim ali solastniškim deležem, oziroma s skupnim upravljanjem in funkcionalnimi povezavami, ter soodvisno stavbno strukturo, vendar zunaj območja javnega prostora (OJP).«
»(2) Organizacijo stavb in notranjega prostora na gradbeni enoti določajo: regulacijske črte (3.4.2.1.2), odmiki od drugih parcelnih mej GE (3.4.2.1.3), merila oblikovanja stavb (3.4.4.0 Stavba) in oblikovanje dvorišča (3.4.1.4 Dvorišče). Skladiščenje izven stavb, v zunanjem prostoru GE, za potrebe dejavnosti, ni dovoljeno.«
»(4) Sekundarni del GE je prostor med primarnim delom GE in mejo GE, ki je hkrati meja naselja, oziroma del GE izven primarnega dela. V sekundarnem delu GE se praviloma vzpostavijo dvorišče in pomožne stavbe. Na zemljiščih GE z nagibom raščenega terena več kot 1:4, se lahko zgradijo ravne zunanje utrjene površine.«
»3.4.2.1.3 Odmiki od drugih meja gradbene enote in objektov
(10) Pri gradnji novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, nad in pod terenom, mora biti najbolj izpostavljeni del objekta od parcelnih mej s sosednjimi zemljišči oddaljen najmanj 2,0 m ter 5,0 m od meje vodnega zemljišča, če ni z regulacijskimi linijami ali z gradbeno linijo obstoječih objektov določeno drugače. Manjši odmiki so dovoljeni ob pridobitvi soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Odmiki novih objektov od sosednjih obstoječih objektov morajo znašati najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni pogoji.
Novi gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dovoljena gradnja na parcelno mejo sosednjega zemljišča.
V primeru odstranitve obstoječega zakonito zgrajenega objekta in gradnje novega (nadomestnega) objekta na mestu poprej odstranjenega objekta, ki je po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu, določila zgoraj navedenih odmikov ne veljajo. Dovoljena je gradnja z upoštevanjem obstoječega odmika brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Gradnja vseh vrst objektov v varovalnih pasovih občinskih in državnih cest je dovoljena v soglasju z upravljavcem.«
»(11) Med stavbami GE mora biti odmik najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni odmiki ali 0,0 m. V slednjem mora biti stik med stavbami ločen s slepo fasado. Določilo ne velja za podzemne stavbe.«
»(12) Na GE se lahko po Uredbi gradijo tudi:
– pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, pomol, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekt za oglaševanje, pomožni komunalni priključki, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.«
»(14) Za gradnjo pomožnih stavb (nezahtevnih in enostavnih objektov) je potrebna predhodna preveritev možnosti nemotečega vključevanja v ambient EUP. Dovoljena je gradnja majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave po Uredbi. Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je možna le po predhodni preveritvi umestitve in s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
»(15) Na registriranih enotah kulturne dediščine se lahko umeščajo le sledeči objekti, ki niso stavbe: ograje, škarpe in podporni zidovi; rezervoar, začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam; odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem; skulptura ter urbana oprema. Rezervoar naj bo načeloma omejen z neizstopajočo živo mejo. Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je možna le po predhodni preveritvi umestitve in s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
»(16) GE se morajo priključevati na naslednje vrste javnih omrežij in storitev, če zanje obstajajo možnosti glede na javni razvod oziroma se morajo naknadno izvesti, ko so na voljo, in sicer na:
– javno prometno površino za motorna vozila; uvoz mora biti pri GE s poslovnimi dejavnostmi z opredeljenim dostopom za tovorna vozila v najmanjši širini 5,0 m in največji 7,0 m; pri drugih v minimalni širini 3,0 m in maksimalni 5,0 m,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– sistem odvoza komunalnih odpadkov,
– električno omrežje.
Izpolnjevanje teh kriterijev je pogoj, da se stavbno zemljišče šteje kot komunalno opremljeno.
Vsi objekti, v katerih je predvidena raba pitne vode, se v območjih javnega vodovoda morajo priključiti na javni vodovod, izven teh območij pa na lasten vir pitne vode, v skladu z vodnimi dovoljenji.
Oskrba gospodarskih objektov z vodo je možna iz kapnice – rezervoarja.«
»(19) Pomožne individualne ali skupinske infrastrukturne objekte (na primer čistilne naprave ipd.) je na GE dovoljeno graditi le v primerih, ko na javno omrežje ni omogočena priključitev oziroma izvajanje storitve na GE. V teh primerih je s soglasjem pristojnega soglasodajalca dovoljena le gradnja infrastrukturnih objektov, ki javne dostope začasno nadomeščajo (na primer v odsotnosti kanalizacije greznico ali malo čistilno napravo, v odsotnosti javnega plinskega omrežja plinski rezervoar ipd.). Takšni objekti so:
– nepretočna greznica, ki mora biti v celoti vkopana, priporočljiva je površinska zatravitev,
– mala čistilna naprava, ki naj bo na območjih registrirane kulturne dediščine v celoti vkopana,
– individualna plinska cisterna, na GE z nagnjenim terenom naj bo cisterna z vsaj dveh strani omejena z brežino usekov v teren najmanj do višine vrha cisterne, izjeme so na območjih registrirane kulturne dediščine, kjer naj bo rezervoar za plin v celoti vkopan,
– vodnjak ter zbiralnik za kapnico (rezervoar) je dovoljen na vseh GE, ne glede na vzpostavljeno javno vodovodno omrežje, vendar mora biti v celoti vkopan.
Zgoraj navedeni objekti se lahko gradijo tudi v skladu z Uredbo, če hkrati zadostujejo določilom tega odloka.«
»(20) V prostoru GE je treba zagotoviti potrebno število parkirnih/garažnih mest glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki se na GE odvijajo. Število parkirnih mest se določi na podlagi veljavnih standardov, ki veljajo na tem področju. Število parkirnih mest (PM) za navedene dejavnosti, ne sme biti manjše od:
– trgovska  1 PM/35 m2 neto etažnih površin (NEP)
– skladiščna 1 PM/100 m2 NEP
– pisarniška 1 PM/30 m2 NEP
– razstavna  1 PM/100 m2 NEP
– gostinska  1 PM/4 sedeže
– bivanje   2 PM/1 stanovanjsko enoto, izjemoma se zaradi
       prostorske utesnjenosti dovoli 1 zunanje
       parkirno mesto za osebno vozilo.«
16. člen
Spremeni se besedilo 59. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.01
+---------------------------------------------------------------+
|.hm – SS: GE modernistične stanovanjske hiše          |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): SS – stanovanjske površine, namembnost GE: GE je    |
|namenjena bivanju le enega gospodinjstva, ene ali več generacij|
|in terciarni dejavnosti v mirnem okolju.            |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Modernistična stanovanjska hiša (le ena); |
|– tip, število,  |visoka največ do E2+M.           |
|število etaž    |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):    |
|          |– enostanovanjska stavba 11100, razen   |
|          |vrstnih in počitniških hiš,        |
|          |– dvostanovanjska stavba 11210, razen   |
|          |vrstnih hiš.                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po   |
|– število, število |Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni  |
|etaž        |objekti:                  |
|          |– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita|
|          |skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, |
|          |zimski vrt in podobni objekti,       |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša  |
|          |drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša |
|          |savna, manjši zimski vrt, vetrolov in   |
|          |podobni objekti.              |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste.       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |Ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna|
|nezahtevni in   |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|enostavni objekti |priključek na objekte gospodarske javne  |
|(razen stavb) po  |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|Uredbi       |vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen |
|          |ribnik in okrasni bazen, grajeni      |
|          |rastlinjak, pomožni komunalni objekti.   |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor    |Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti:|
|zazidanosti    |FZ do 0,40.                |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |/                     |
|prostora      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Priporočljivo je, da GE nima ograj. Ograje |
|druge zunanje   |iz plastičnih mas niso dovoljene. Izven  |
|ureditve na GE,  |dvorišča (3.4.1.04) naj bodo opredeljene  |
|ograje in žive   |funkcionalne zelene površine.       |
|meje        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je do 1000 m2.      |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom. Na objektih, območjih |
|oblikovanja    |in vplivnih območjih kulturne dediščine so |
|          |gradnje in drugi posegi dopustni le ob   |
|          |predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih  |
|          |pogojev in soglasja.«           |
+-------------------+-------------------------------------------+
17. člen
Spremeni se besedilo 60. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.02
+---------------------------------------------------------------+
|.hv – GE hiše v vrsti                     |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): SS – stanovanjske površine, namembnost GE: GE je    |
|namenjena bivanju le enega gospodinjstva, ene ali več generacij|
|in terciarni dejavnosti v mirnem okolju.            |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Vrstna hiša (na posamezni GE le ena enota |
|– tip, število,  |iz niza vrstne hiše); visoka največ do   |
|število etaž    |E2+M.                   |
|          |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):    |
|          |– enostanovanjska stavba 11100, razen   |
|          |počitniških hiš,              |
|          |– dvostanovanjska stavba 11210, razen   |
|          |vrstnih hiš.                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po   |
|– število, število |Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni  |
|etaž        |objekti:                  |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: senčnica.            |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste.       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |Ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna|
|nezahtevni in   |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|enostavni objekti |priključek na objekte gospodarske javne  |
|(razen stavb) po  |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|Uredbi       |vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen |
|          |ribnik in okrasni bazen, pomožni komunalni |
|          |objekti.                  |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti:|
|zazidanosti    |FZ do največ 0,50.             |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Na GE naj se vzpostavi dvorišče (3.4.1.04) |
|prostora      |v primarnem (sprednje dvorišče) in v    |
|          |sekundarnem delu (atrij) GE. Oblikovanje  |
|          |sprednjega dvorišča naj bo enotno za    |
|          |celotno sosesko.              |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Površine atrija so lahko zatravljene in  |
|druge zunanje   |zasajene s srednje raslo in visoko     |
|ureditve na GE,  |vegetacijo ter grmičevjem oziroma urejene |
|ograje in žive   |kot interne atrijske vrtne zasaditve. Način|
|meje        |in merila ograjevanja naj izhaja iz PGD za |
|          |celotno sosesko oziroma niz hiš v vrsti.  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je do 500,0 m2.     |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Gradbeni posegi v zunanje ureditve se lahko|
|urbanističnega   |izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno |
|oblikovanja    |prostorske celovitosti celotnega niza   |
|          |vrstnih stavb. Širitve stavb in spremembe |
|          |namembnosti zunanjih prostorov ter     |
|          |opredelitve sprednjega dvorišča (zelenic  |
|          |oziroma tlakov) so dovoljene le za celotno |
|          |sosesko oziroma niz, pri katerem se skozi |
|          |upravni postopek zagotovi realizacijo   |
|          |enotnega posega na vseh enotah, s soglasjem|
|          |vseh lastnikov. Tako med drugim niso    |
|          |dovoljene dozidave v smeri najpomembnejšega|
|          |javnega prostora GE (na strani vhodov),  |
|          |spremembe zelenih površin v tlakovane,   |
|          |kolikor to ni bilo predvideno v prvotnem  |
|          |PGD itd.                  |
|          |Na območju GE/EUP veljajo merila II.    |
|          |stopnje varstva pred hrupom.        |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenega soglasja.«       |
+-------------------+-------------------------------------------+
18. člen
Spremeni se besedilo 61. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.03
+---------------------------------------------------------------+
|.sb – GE stanovanj v bloku                   |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): SS – stanovanjske površine, namembnost GE: GE je    |
|namenjena bivanju za večstanovanjskih enot (gospodinjstev). V |
|sklopu stanovanjskih enot so dovoljene terciarne dejavnosti v |
|mirnem okolju, kolikor niso povezane s strankami ali drugimi  |
|zaposlenimi (na primer pisarna).                |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Obstoječa stavbna struktura; števila etaž |
|– tip, število,  |ni dovoljeno spreminjati. Novih stavb ni  |
|število etaž    |dovoljeno graditi.             |
|          |2.1.2 Namembnost stavbe: osnovni namen je |
|          |bivanje.                  |
|          |2.1.3 Osnovni kubus glavne stavbe: izhaja |
|          |iz obstoječega prostorskega konteksta,   |
|          |spremembe niso dovoljene.         |
|          |2.1.4 Sekundarni kubusi glavne stavbe:   |
|          |obstoječi.                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |2.1.5 Posebnosti oblikovanja fasad:    |
|          |posamično spreminjanje obstoječih stavb – |
|          |zunanjih gabaritov (širine/dolžine/višine),|
|          |osnovne teksture, barve posameznih fasad in|
|          |posamično spreminjanje streh ni dovoljeno. |
|          |V okviru vzdrževalnih del na zunanjih   |
|          |površinah fasad je uporabnikom stanovanj  |
|          |dovoljeno:                 |
|          |– poljubno obdelovanje notranjih sten lož |
|          |in balkonov brez svetlobnih refleksov   |
|          |(zunaj osnovne fasadne ploskve),      |
|          |– zasteklitev lož z brezbarvnim steklom  |
|          |brez dodatnih zrcalnih lastnosti.     |
|          |Vsak poseg na zunanjosti arhitekture    |
|          |(fasadi, strehi) ki zahteva gradbeno    |
|          |dovoljenje, se lahko izvaja le v okviru  |
|          |sistematične in usklajene preobrazbe    |
|          |stavbne strukture (vseh stavb) v celotni  |
|          |EUP. Prav tako ni dovoljeno lokalno    |
|          |spreminjanje prometnega režima ter     |
|          |spreminjanje namembnosti in značaja javnih |
|          |poti pešca (poti, sprehajališč).      |
|          |2.1.6 Tipi streh: obstoječe strehe.    |
|          |Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: |
|          |le 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe  |
|          |(razen stolpnice).             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Pomožnih stavb, razen nadstrešnice za   |
|– število, število |osebna vozila, ni dovoljeno graditi.    |
|etaž        |Gradnja le-teh je dovoljena pod naslednjimi|
|          |pogoji:                  |
|          |– da so enotnega tipa (enakih materialov in|
|          |površinskih obdelav),           |
|          |– da so oblikovane v manjših nizih, vendar |
|          |za skupno najmanj 8 PM v posameznem    |
|          |nizu/objektu,               |
|          |– so lahko le z lahko konstrukcijo, brez  |
|          |sten in visoki do 3,0 m ter z oblikovano  |
|          |streho tipa ravna streha (3.4.3.4),    |
|          |– da so na GE vzpostavljene tako, da se v |
|          |čim večji meri ohranjajo zelene površine  |
|          |GE,                    |
|          |– da ne posegajo v javne ali poljavne   |
|          |mestne (tlakovane) površine ali zahtevajo |
|          |odstranitev zdrave visoke vegetacije,   |
|          |– lahko so podzemne stavbe.        |
|          |Tipi objektov pomožnih stavb po      |
|          |Klasifikaciji so lahko le: 12420 Garažne  |
|          |stavbe (le garaže).            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |Pomožni objekti v javni rabi, igriščna   |
|nezahtevni in   |ograja, podporni zid (3.4.1.16), nadomestni|
|enostavni objekti |rezervoar, priključek na objekte      |
|(razen stavb) po  |gospodarske javne infrastrukture in    |
|Uredbi       |daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot, športno igrišče na prostem, pomožni|
|          |komunalni objekti. Otroško igrišče, ki je v|
|          |sklopu obstoječe EUP, je lahko ograjeno s |
|          |prosojno ograjo do višine 2,8 m.      |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |Novih glavnih stavb, razen kot nadomestna |
|gostote pozidave v |gradnja (3.4.1.06) v istih gabaritih, v EUP|
|tlorisu, odmiki  |dodatno ni dovoljeno graditi.       |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Ohranitev obstoječega prostorskega koncepta|
|prostora      |po projektni dokumentaciji. Ob       |
|          |najpomembnejšem javnem prostoru se lahko v |
|          |pritličju obstoječe stavbne strukture   |
|          |oblikujejo predvsem upravno poslovne    |
|          |vsebine oziroma vsebine terciarnega    |
|          |sektorja.                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Funkcionalne zelene površine naj se urejajo|
|druge zunanje   |kot poljavne zelene površine.       |
|ureditve na GE,  |Zelene površine se lahko krčijo le v skladu|
|ograje in žive   |z naslednjimi merili:           |
|meje        |– da se spremenijo v javni mestni prostor |
|          |za pešce, vključno z otroškimi igrišči,  |
|          |hkrati pa vključujejo tudi prostor za   |
|          |organizacijo osnovne ponudbe za potrebe  |
|          |stanovalcev EUP,              |
|          |– da nova ureditev vključuje nadomestilo  |
|          |eventualno odstranjenih dreves,      |
|          |– da gre za prostorske ureditve, pomembne |
|          |za celotno naselje (na primer nadstreški  |
|          |parkirišč), vendar pod pogojem, da se ne  |
|          |zmanjša število dreves.          |
|          |GE ni dovoljeno ograjevati z ograjami.   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Parcelacija v GE, ki bi imela za posledico |
|posebnosti     |funkcionalno delitev območja, se v upravnem|
|parcelacije    |postopku (brez spremembe prostorskega akta)|
|          |ne more izvajati.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Projektna dokumentacija PGD mora vse    |
|urbanističnega   |elemente (glavno stavbo, pomožne stavbe,  |
|oblikovanja    |zelene površine ipd.) prikazati v     |
|          |obstoječem stanju in v načrtovanem stanju, |
|          |jih utemeljeno ovrednotiti in skozi    |
|          |predvidene posege utemeljiti.       |
|          |Izjema so le vzdrževalna ali sanacijska  |
|          |dela v smislu zagotavljanja stanja po   |
|          |prvotnem načrtu ali kasnejšem načrtu    |
|          |preureditev, ki zagotavljajo celovitost  |
|          |ureditve v EUP.              |
|          |Na območju GE/EUP veljajo merila II.    |
|          |stopnje varstva pred hrupom.        |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
19. člen
Spremeni se besedilo 62. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.04
+---------------------------------------------------------------+
|.vo – GE domačije v odprtem vaškem okolju           |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): A – površine razpršene poselitve, SK – površine    |
|podeželskega naselja, namembnost GE: namenjena je lahko    |
|bivanju, kmetijski dejavnosti, manjši proizvodnji ter obrti in |
|terciarnim dejavnostim, v pogojih intenzivnega podeželskega  |
|okolja.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Hiša na podeželju.             |
|– tip, število,  |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):    |
|število etaž    |– enostanovanjska stavba 11100, razen   |
|          |vrstnih in počitniških hiš,        |
|          |– dvostanovanjska stavba 11210, razen   |
|          |vrstnih hiš.                |
|          |Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad   |
|          |1200,0 m2, je dovoljena postavitev tudi  |
|          |dveh glavnih stavb, ne glede na število  |
|          |predpisanih v specifikaciji EUP.      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb |
|– število, število |po splošnih meril, ki so navedeni v 98.  |
|etaž        |členu tega odloka. Ob tem se lahko še   |
|          |gradijo pomožne stavbe po Uredbi, kot   |
|          |nezahtevni oziroma enostavni objekti:   |
|          |– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita|
|          |skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, |
|          |zimski vrt in podobni objekti,       |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša  |
|          |drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša |
|          |savna, manjši zimski vrt, vetrolov in   |
|          |podobni objekti.              |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste (majhna   |
|          |stavba).                  |
|          |– objekt za rejo živali: hlev, svinjak,  |
|          |perutninska farma, staja, kobilarna,    |
|          |čebelnjak in ribogojnica,         |
|          |– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:   |
|          |kozolec, kmečka lopa, pastirski stan,   |
|          |grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, |
|          |kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska  |
|          |klet, pokrita skladišča za lesna goriva,  |
|          |– objekti za kmetijske proizvode in    |
|          |dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna,  |
|          |sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin.   |
|          |Tipi objektov, pomožnih stavb po      |
|          |klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420   |
|          |Garažne stavbe, 12510 Avtomehanične in   |
|          |mizarske delavnice, 12520 Rezervoarji,   |
|          |silosi in skladišča (razen hladilnic in  |
|          |specializiranih skladišč – (3.4.1.09)),  |
|          |12711 Stavbe za rastlinsko predelavo (le  |
|          |rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, |
|          |12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714  |
|          |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.   |
|          |Dovoljene so tudi: 12112 Gostilne,     |
|          |restavracije in točilnice; 12120 Druge   |
|          |gostinske stavbe za kratkotrajno      |
|          |nastanitev, 12301 Trgovske stavbe (razen  |
|          |nakupovalnih centrov, trgovskih centrov,  |
|          |veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304   |
|          |Stavbe za druge storitvene dejavnosti   |
|          |(razen avtopralnic), 12620 Muzeji in    |
|          |knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih |
|          |gradiv).                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|Uredbi       |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot in podobne, športno igrišče na   |
|          |prostem, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje, objekti za |
|          |oglaševanje, pomožni komunalni objekt,   |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti|
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov,                  |
|          |– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:   |
|          |zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno |
|          |korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno  |
|          |molzišče.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Na območju (PNRP): A – površine razpršene |
|zazidanosti    |poselitve je FZ do 0,70.          |
|          |Na območju (PNRP): SK – površine      |
|          |podeželskega naselja je FZ do 0,50.    |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Stavbe so lahko organizirane le okoli   |
|prostora      |dvorišča. Na GE je dvorišče lahko     |
|          |vzpostavljeno v primarnem delu ali     |
|          |sekundarnem delu GE.            |
|          |Dovoljena je vzpostavitev osnovnega kubusa |
|          |pomožne stavbe v primarnem delu GE pod   |
|          |pogojem, da je orientirana prečno na javni |
|          |prostor. V tem primeru naj se pomožna   |
|          |stavba v razmerju do javnega prostora   |
|          |umešča po merilih glavne stavbe (na    |
|          |gradbeni liniji).             |
|          |Na GE, ki so izrazito vzdolžnih oblik   |
|          |(parcel), orientiranih v smeri javnega   |
|          |prostora, je v primarnem delu GE dovoljena |
|          |tudi vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne |
|          |stavbe. Glavna stavba je vedno orientirana |
|          |v smeri javnega prostora, praviloma tudi  |
|          |pomožna stavba. Dvorišče se praviloma   |
|          |vzpostavi med glavno in pomožno stavbo.  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo   |
|druge zunanje   |opredeljene funkcionalne zelene površine. |
|ureditve na GE,  |Te površine naj bodo zatravljene in    |
|ograje in žive   |zasajene z avtohtonim drevjem kot so orehi,|
|meje        |hruške, jablane ali lipe. Grmičevje je   |
|          |lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz |
|          |skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed   |
|          |ograj in živih meja so dovoljeni le leseni |
|          |plotovi do višine 1,0 m in žive meje iz  |
|          |avtohtonih vrst (gaber ipd.). Izjeme so  |
|          |ograje za pašo živine.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je do 3000,0 m2, lahko pa|
|posebnosti     |je tudi večji zaradi funkcionalne celote  |
|parcelacije    |domačije. Velikost GE se določi z     |
|          |uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob|
|          |upoštevanju potreb po modernizaciji, legi, |
|          |potrebnega manipulativnega prostora in   |
|          |vitalnosti kmetije.            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
20. člen
Spremeni se besedilo 63. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.05
+---------------------------------------------------------------+
|.vs – GE domačije v strnjenem vaškem okolju          |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): A – površine razpršene poselitve, SK – površine    |
|podeželskega naselja, namembnost GE: namenjena je lahko bivanju|
|in kmetijski dejavnosti, manjši proizvodnji ter obrti in    |
|terciarnim dejavnostim, v pogojih intenzivnega podeželskega  |
|okolja.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Hiša na podeželju             |
|– tip, število,  |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):    |
|število etaž    |– enostanovanjska stavba 11100, razen   |
|          |vrstnih in počitniških hiš,        |
|          |– dvostanovanjska stavba 11210, razen   |
|          |vrstnih hiš.                |
|          |Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad   |
|          |1200,0 m2, je dovoljena postavitev tudi  |
|          |dveh glavnih stavb, ne glede na število  |
|          |predpisanih v specifikaciji EUP.      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb |
|– število, število |po splošnih meril, ki so navedeni v 98.  |
|etaž        |členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne |
|          |stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma  |
|          |enostavni objekti:             |
|          |– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita|
|          |skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, |
|          |zimski vrt in podobni objekti,       |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša  |
|          |drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša |
|          |savna, manjši zimski vrt, vetrolov in   |
|          |podobni objekti.              |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste (majhna   |
|          |stavba).                  |
|          |– objekt za rejo živali: hlev, svinjak,  |
|          |perutninska farma, staja, kobilarna,    |
|          |čebelnjak in ribogojnica,         |
|          |– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:   |
|          |kozolec, kmečka lopa, pastirski stan,   |
|          |grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, |
|          |kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska  |
|          |klet, pokrita skladišča za lesna goriva,  |
|          |– objekti za kmetijske proizvode in    |
|          |dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna,  |
|          |sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin.   |
|          |Tipi objektov, pomožnih stavb po      |
|          |Klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420   |
|          |Garažne stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi |
|          |in skladišča (razen hladilnic in      |
|          |specializiranih skladišč), 12711 Stavbe za |
|          |rastlinsko predelavo (le rastlinjaki),   |
|          |12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe |
|          |za spravilo pridelka, 12714 Druge     |
|          |nestanovanjske kmetijske stavbe.      |
|          |Dovoljeni so tudi: 2111 Hoteli in podobne |
|          |stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen  |
|          |hoteli, moteli), 12112 Gostilne,      |
|          |restavracije in točilnice, 12120 Druge   |
|          |gostinske stavbe za kratkotrajno      |
|          |nastanitev, 12202 Stavbe bank, pošt,    |
|          |zavarovalnic, 12203 Druge upravne in    |
|          |pisarniške stavbe (razen konferenčnih in  |
|          |kongresnih stavb),12301 Trgovske stavbe  |
|          |(razen nakupovalnih centrov, trgovskih   |
|          |centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), |
|          |12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti|
|          |(razen avtopralnic), 12620 Muzeji in    |
|          |knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih |
|          |gradiv).                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|Uredbi       |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot, in podobne, športno igrišče na   |
|          |prostem, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje, objekti za |
|          |oglaševanje, pomožni komunalni objekt,   |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti|
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov,                  |
|          |– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:   |
|          |zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno |
|          |korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno  |
|          |molzišče.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Na območju (PNRP): A – površine razpršene |
|zazidanosti    |poselitve je FZ do 0,70.          |
|          |Na območju (PNRP): SK, SS – površine    |
|          |podeželskega naselja je FZ do 0,50.    |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Stavbe so lahko organizirane le okoli   |
|prostora      |dvorišča. Glavna stavba je z glavno fasado |
|          |lahko postavljena le na gradbeno linijo  |
|          |najpomembnejšega javnega prostora.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo   |
|druge zunanje   |opredeljene funkcionalne zelene površine. |
|ureditve na GE,  |Te površine naj bodo zatravljene in    |
|ograje in žive   |zasajene z avtohtonim sadnim drevjem, kot |
|meje        |so orehi, hruške, jablane ali lipe ipd.). |
|          |Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno.    |
|          |Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso  |
|          |dovoljene. Izmed ograj in živih mej so   |
|          |dovoljeni le leseni plotovi do višine 1,0 m|
|          |in žive meje iz avtohtonih vrst (gaber   |
|          |ipd.). Izjeme so ograje za pašo živine   |
|          |(3.4.1.12).                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je do 2000,0 m2, lahko pa|
|posebnosti     |je tudi večji zaradi funkcionalne celote  |
|parcelacije    |domačije.                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
21. člen
Spremeni se besedilo 64. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.06
+---------------------------------------------------------------+
|.js – GE Javne stavbe Podtipi:.jsk- GE javne klasične stavbe  |
|              .jsm- GE modernistične javne stavbe|
|                  .jsp- GE paviljonske stavbe|
|                    .jgd- GE gasilskega doma|
|                  .jzp- GE železniške postaje|
|                 .jsg- GE javne stavbe v gozdu|
|                   .jps- GE poslovilne stavbe|
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, CD – druga|
|območja centralnih dejavnosti, SK – površine podeželskega   |
|naselja, A – območja razpršene poselitve.           |
|Namembnost GE: namenjena je le kvartarnim dejavnostim –    |
|družbeni infrastrukturi. V primeru odsotnosti javnih programov |
|je lahko do 50 % koristnih površin namenjenih tudi terciarnim |
|dejavnostim ali izjemoma bivanju, vendar slednje le zunaj   |
|pritličja.                           |
|Podtip GE javna stavba v gozdu (.jsg) je lahko tudi na PNR BT |
|na območjih površin za turizem, namenjena razvoju urbanih   |
|površin s posebno funkcijo, turistični ponudbi oziroma turizmu,|
|kjer so poleg začasnega bivanja v manjšem obsegu dovoljene tudi|
|terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali).       |
|Podtip GE javna poslovilna stavba (.jps) je lahko vzpostavljena|
|le na NRP CD – druga območja centralnih dejavnost; GE je    |
|prostor posebnega javnega značaja namenjen izključno      |
|dejavnostim povezanim s pokopališko dejavnostjo.        |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |-.jsk- GE javne klasične stavbe: klasična |
|– tip, število,  |javna stavba,               |
|število etaž    |-.jsm- GE modernistične javne stavbe:   |
|          |modernistična javna stavba – visoka največ |
|          |do E3,                   |
|          |-.jsp- GE paviljonske stavbe: osnovni ali |
|          |podtip paviljonske stavbe (le ena) – eno  |
|          |etažna (E1),                |
|          |-.jgd- GE gasilskega doma: trško-mestna  |
|          |hiša ali klasična javna zgradba (le ena) – |
|          |visoka do največ E2, če ni opredeljeno   |
|          |drugače. Stavba ima lahko na eni od bočnih |
|          |strani poseben (sušilni) stolp oziroma   |
|          |sušilni silos, ki lahko sega največ za eno |
|          |višino strehe nad sleme strehe osnovnega  |
|          |kubusa glavne stavbe,           |
|          |-.jzp- GE železniške postaje: gradnja novih|
|          |stavb ni dovoljena, obstoječe stavbe se  |
|          |varujejo kot kvaliteta in posebnost,    |
|          |katerim ni dovoljeno spreminjati gabaritov |
|          |in arhitekture osnovnega kubusa,      |
|          |-.jsg- GE javne stavbe v gozdu: paviljonska|
|          |stavba – visoka do E1 ali hiša na podeželju|
|          |(le ena), visoka do največ E2, pri čemur je|
|          |dovoljena tudi E1+M, če ni opredeljeno   |
|          |drugače. Stavbna struktura naj se tudi   |
|          |oblikovno prilagodi razmeram konteksta   |
|          |lokacije v naravnem okolju,        |
|          |-.jps- GE javne poslovilne stavbe:     |
|          |paviljonska stavba ali podtip odprta    |
|          |paviljonska stavba visoka do E1. Nove   |
|          |stavbe (poslovilne vežice) morajo biti v  |
|          |arhitekturnem izrazu podrejene eventualnim |
|          |dominantnim nosilcem prostorske identitete |
|          |na območju.                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |-.jsk- GE javne klasične stavbe: gradita se|
|– število, število |lahko največ dve pomožni stavbi, do višine |
|etaž        |E2. Pomožne stavbe GE (3.4.3.7) se lahko  |
|          |gradijo tudi po Uredbi kot enostavni    |
|          |oziroma nezahtevni objekti in sicer le   |
|          |majhna stavba kot dopolnitev obstoječe   |
|          |pozidave – lopa in nadstrešnica,      |
|          |-.jsm- GE modernistične javne stavbe: gradi|
|          |se lahko največ ena pomožna stavba GE, ki |
|          |se lahko gradi le po Uredbi kot enostavni |
|          |oziroma nezahtevni objekti, in sicer le  |
|          |majhna stavba kot dopolnitev obstoječe   |
|          |pozidave-nadstrešnica, visoka največ E1,  |
|          |-.jsp- GE paviljonske stavbe: pomožne   |
|          |stavbe niso dovoljene,           |
|          |-.jgd- GE gasilskega doma: pomožne stavbe |
|          |niso dovoljene,              |
|          |-.jzp- GE železniške postaje: gradi se   |
|          |lahko največ ena pomožna stavba GE, ki se |
|          |lahko gradi le po Uredbi kot enostavni   |
|          |oziroma nezahtevni objekti, in sicer le  |
|          |majhna stavba kot dopolnitev obstoječe   |
|          |pozidave-nadstrešnica do višine E1,    |
|          |-.jsg- GE stavbe v gozdu: gradi se lahko  |
|          |največ ena pomožna stavba do višine E1. Ob |
|          |tem se lahko gradita še do največ dve   |
|          |stavbi po Uredbi kot enostavni oziroma   |
|          |nezahtevni objekti, in sicer le majhna   |
|          |stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave – |
|          |lopa in nadstrešnica,           |
|          |-.jps GE poslovilne stavbe: pomožne stavbe |
|          |niso dovoljene. V primeru, da so na območju|
|          |druge vrste stavb, so na njih dopustne samo|
|          |rekonstrukcije, vzdrževalna dela in    |
|          |odstranitev.                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |Na vseh podtipih je dovoljena gradnja   |
|nezahtevni in   |sledečih objektov:             |
|enostavni objekti |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|(razen stavb) po  |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|Uredbi       |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|          |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|          |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot in podobne, športno igrišče na   |
|          |prostem, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje, objekti za |
|          |oglaševanje, pomožni komunalni objekt,   |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti|
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov,                  |
|          |– dovoljena je postavitev kioska ali    |
|          |tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z   |
|          |nadstreškom, začasne tribune za gledalce na|
|          |prostem in pokritega prireditvenega    |
|          |prostora, kot začasnih objektov po tem   |
|          |odloku. Ob javnih prireditvah so dovoljene |
|          |druge tehnične naprave in ureditve,    |
|          |potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, |
|          |ozvočenje, varnostni sistemi ipd.).    |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Dopustna izraba prostora na gradbeni    |
|zazidanosti    |parceli: FZ do največ 0,7.         |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Glavna fasada glavne stavbe naj bo     |
|prostora      |vzpostavljena na gradbeni liniji proti   |
|          |najpomembnejšemu javnemu prostoru. Med njim|
|          |in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje |
|          |kot poljavni prostor, podrejen merilu   |
|          |pešca. V njem ne sme biti gospodarsko   |
|          |servisnih stavb.              |
|          |V podtipu.jps morajo posegi na GE     |
|          |zagotavljati, da bo prostorska struktura GE|
|          |ohranila z ureditvijo oblikovan status   |
|          |posebne, pomembne javne          |
|          |ureditve/arhitekture v danem prostorskem  |
|          |kontekstu. Nosilec pokopališke dejavnosti |
|          |skrbi za vzdrževanje in javni dostop do  |
|          |tekoče vode, dostop do zbiralnikov odpadkov|
|          |ter za ustrezen njihov odvoz.       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunanje ureditve GE se naj urejajo tako, da|
|druge zunanje   |se ohranjajo/vzpostavljajo urbane     |
|ureditve na GE,  |funkcionalne umestitve v posameznem    |
|ograje in žive   |prostoru oziroma da se le-te, glede na   |
|meje        |podtip, po potrebi nadgrajujejo z elementi |
|          |hortikulturnih ureditev. Na območju med  |
|          |najpomembnejšim javnim prostorom in glavno |
|          |fasado glavne stavbe, fizične ali vizualne |
|          |cezure (ograje, škarpe, zasloni) niso   |
|          |dovoljene.                 |
|          |V podtipu.pps naj se zunanje ureditve GE  |
|          |urejajo tako, da se omogočajo kvalitetne  |
|          |funkcionalne povezave, pešpoti oziroma   |
|          |javni dostopi do grobnih polj na območju GE|
|          |pokopališča. Ograje naj bodo oblikovno   |
|          |usklajene in prilagojene GE pokopališč   |
|          |oziroma njihovi vlogi v prostoru.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je do 5000,0 m2. GE ni  |
|posebnosti     |dovoljeno deliti.             |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
22. člen
Spremeni se besedilo 65. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.07
+---------------------------------------------------------------+
|.pj – GE posebne javne stavbe                 |
|                    Podtipi: .pjc– GE cerkve|
|                     .pjg– GE gradu, dvorca|
|            .pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic|
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, CD – druga|
|območja centralnih dejavnost.                 |
|Namembnost GE: namenjena je le najpomembnejšim javnim vsebinam |
|v posebni arhitekturi in s trajnimi instalacijami posebnega  |
|javnega značaja, s posebno simbolno konotacijo, ki je pomembna |
|za kraj kot celoto in širše. Namen prostora posamezne GE naj bo|
|usklajen s programi, ki izhajajo iz naziva podtipa GE, to je iz|
|izvorne namembnosti objekta. Tako stavbam v GE podtipih.pjc  |
|in.pjo, izvorne namembnosti ni dovoljeno spreminjati.     |
|Stavbe v GE gradu, dvorca z oznako.pjg so lahko namenjene tudi |
|bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim. V GE ni     |
|dovoljena industrijska oblika proizvodnje ali skladiščenje.  |
|Slednje je dovoljeno do 30 % površine, kolikor gre za vsebine, |
|ki so neposredno povezane z upravljanjem dejavnosti kvartarnega|
|ali terciarnega sektorja (na primer depoji umetnin pri     |
|galerijah ipd.).                        |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Vse glavne stavbe so obstoječe stavbe.   |
|– tip, število,  |Tipi objektov v obstoječi stavbni strukturi|
|število etaž    |so po Klasifikaciji lahko: 12620 Muzeji in |
|          |knjižnice, 12721 Stavbe za opravljanje   |
|          |verskih dejavnosti, 12730 Kulturni     |
|          |spomeniki.                 |
|          |Izjeme: Na GE gradu, dvorca (.pjg) so   |
|          |dovoljene tudi: 11221 Tri in        |
|          |večstanovanjske stavbe (razen blokov,   |
|          |stolpnic), 11222 Stanovanjske stavbe z   |
|          |oskrbovanimi stanovanji, 11222 Stanovanjske|
|          |stavbe za posebne namene (le domovi za   |
|          |starejše, samostani, zavetišča), 12111   |
|          |Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno |
|          |nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne,|
|          |restavracije in točilnice, 12301 Trgovske |
|          |stavbe (le prodajne galerije).       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |-.pjc– GE cerkve – pomožne stavbe niso   |
|– število, število |dovoljene,                 |
|etaž        |-.pjg– GE gradu, dvorca – lahko se gradi do|
|          |največ tri pomožne stavbe; vse do višine  |
|          |E2. Pomožne stavbe GE (3.4.3.7) se lahko  |
|          |gradijo tudi po Uredbi kot enostavni    |
|          |oziroma nezahtevni objekti, in sicer le:  |
|          |pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:    |
|          |kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, |
|          |skedenj, senik, kašča, klet, vinska klet, |
|          |pokrita skladišča za lesna goriva, majhna |
|          |stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: |
|          |lopa, uta, nadstrešek.           |
|          |Tipi objektov – pomožnih stavb po     |
|          |Klasifikaciji so lahko le: 12520      |
|          |Rezervoarji, silosi in skladišča (le    |
|          |pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe |
|          |za rastlinsko predelavo (le rastlinjaki), |
|          |-.pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic –|
|          |pomožne stavbe niso dovoljene.       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |-.pjc– GE cerkve – ograja, podporni zid  |
|nezahtevni in   |(3.4.1.16) ter urbana oprema (3.4.1.17);  |
|enostavni objekti |razen čakalnic, nadstrešnic, igrišč in   |
|(razen stavb) po  |igral ter kioska,             |
|Uredbi       |-.pjg– GE graščine, dvorca, ograja,    |
|          |podporni zid (3.4.1.16), čebelnjak, vrtina |
|          |ali vodnjak kot dekorativni element ter  |
|          |bazen, začasni objekti namenjeni sezonski |
|          |turistični ponudbi ali prireditvam: odprti |
|          |sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom,|
|          |začasna tribuna za gledalce na prostem,  |
|          |objekt za oglaševanje: reklamni stolp ter |
|          |urbana oprema (3.4.1.17),         |
|          |-.pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic –|
|          |urbana oprema (3.4.1.17); razen igrišč in |
|          |igral ter čakalnic in nadstrešnic ter   |
|          |kioska.                  |
|          |V podenotah zbiralnika za kapnico ni    |
|          |dovoljeno graditi.             |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |/                     |
|gostote pozidave, |                      |
|v tlorisu, odmiki |                      |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Posegi v GE morajo zagotavljati, da bo   |
|prostora      |prostorska struktura GE ohranila z izvorno |
|          |ureditvijo oblikovan status posebne,    |
|          |pomembne javne ureditve/arhitekture v danem|
|          |prostorskem kontekstu. Možni so le posegi, |
|          |ki:                    |
|          |– so usklajeni z merili pristojne službe za|
|          |varstvo kulturne dediščine (soglasje Zavoda|
|          |za varstvo kulturne dediščine Slovenije)  |
|          |kolikor gre za spomenik oziroma s     |
|          |strokovnimi merili varovanja in razvijanja |
|          |ambientalnih kvalitet javnega prostora,  |
|          |– ohranjajo kvalitete umestitve v prostor, |
|          |hortikulturne elemente in ureditve,    |
|          |– strokovno sanirajo vse identificirane  |
|          |probleme na GE ali stavbi, ki jih poseg  |
|          |vsaj posredno zadeva.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunanje ureditve GE se naj ureja tako, da |
|druge zunanje   |se v čim večji meri ohranja in razvija   |
|ureditve na GE,  |kvalitete funkcionalnih in ambientalnih  |
|ograje in žive   |prvin zelenih površin oziroma zelenih   |
|meje        |sistemov.                 |
|          |GE ni dovoljeno ograjevati z ograjo, živo |
|          |mejo, ipd. Izjema je le.pjg– GE gradu,   |
|          |dvorca.                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Parcelacija ne sme omogočiti zmanjševanje |
|posebnosti     |vplivnega območja ureditve oziroma tudi  |
|parcelacije    |zmanjševanje EUP.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Obstoječa stavbna struktura se ohranja in |
|urbanističnega   |varuje po merilih varstva kulturne     |
|oblikovanja    |dediščine. Ohranja naj se pojavnost in   |
|          |vedute. Na objektih, območjih in vplivnih |
|          |območjih kulturne dediščine so gradnje in |
|          |drugi posegi dopustni le ob predhodni   |
|          |pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in  |
|          |soglasja.                 |
|          |GE tipa .pjo- obeležij, spomenikov in   |
|          |kapelic, ki je v grafičnem delu prikazan  |
|          |zgolj simbolno, je spominski sklop s stavbo|
|          |v pripadajočem prostorskem kontekstu    |
|          |oziroma z ureditvijo: vključno z visoko  |
|          |drevesno vegetacijo in drugimi obstoječimi |
|          |ureditvami. Varujejo se kot prostorska in |
|          |ambientalna celota.            |
|          |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|          |varstva pred hrupom.«           |
+-------------------+-------------------------------------------+
23. člen
Spremeni se besedilo 66. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.08
+---------------------------------------------------------------+
|.tm – GE trško-mestne hiše                   |
|             Podtip:.tmn- trško mestne hiše v nizu|
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): SK – površine podeželskega naselja, C – območja    |
|centralnih dejavnosti: CU – osrednja območja centralnih    |
|dejavnosti, namembnost GE: namenjena je le bivanju, terciarnim,|
|kvartarnim dejavnostim.                    |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Trško mestna-hiša – visoka največ do E2 +M.|
|– tip, število,  |Izjemi glede opredelitve sekundarnih    |
|število etaž    |kubusov glavne stavbe:           |
|          |– sekundarni kubus je lahko tudi večji od |
|          |razmerja 1:1 glede na glavno stavbo (v   |
|          |korist sekundarnega kubusa),        |
|          |– širina je omejena le z obvezno      |
|          |organizacijo dvorišča v sekundarnem delu  |
|          |GE.                    |
|          |Podtip -.tmn: trško-mestna hiša v nizu,  |
|          |visoka največ do E2.            |
|          |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):    |
|          |– enostanovanjska stavba 11100, razen   |
|          |vrstnih in počitniških hiš,        |
|          |– dvostanovanjska stavba 11210, razen   |
|          |vrstnih hiš,                |
|          |– tri in večstanovanjske stavbe 11221,   |
|          |razen stanovanjskih blokov in stolpnic.  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb |
|– število, število |po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. |
|etaž        |členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne |
|          |stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma  |
|          |enostavni objekti:             |
|          |– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita|
|          |skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, |
|          |zimski vrt in podobni objekti,       |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša  |
|          |drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša |
|          |savna, manjši zimski vrt, vetrolov in   |
|          |podobni objekti.              |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste.       |
|          |Tipi objektov pomožnih stavb po      |
|          |Klasifikaciji (CC-SI) so:         |
|          |– 12420 Garažne stavbe (le garaže),    |
|          |– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča  |
|          |(le pokrite skladiščne površine      |
|          |(3.4.1.09)).                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|Uredbi       |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot in podobne, športno igrišče na   |
|          |prostem, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje, objekti za |
|          |oglaševanje, pomožni komunalni objekt,   |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti|
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov.                  |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti:|
|zazidanosti    |FZ največ 0,70.              |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Glavna fasada glavne stavbe naj bo     |
|prostora      |postavljena na gradbeni liniji proti    |
|          |najpomembnejšemu javnemu prostoru. Med njim|
|          |in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje |
|          |kot poljavni prostor, podrejen merilu   |
|          |pešca, praviloma brez ograj. V njem ne sme |
|          |biti gospodarsko servisnih stavb (pomožnih |
|          |stavb).                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |GE ni dovoljeno ograditi z ograjo, živo  |
|druge zunanje   |mejo ipd., izjema so le obstoječe zidane  |
|ureditve na GE,  |ograje, na katerih so dovoljene      |
|ograje in žive   |rekonstrukcije in sanacije.        |
|meje        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je do 3000,0 m2.     |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
24. člen
Spremeni se besedilo 67. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.09
+---------------------------------------------------------------+
|.kz – GE kozolca                        |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): IK – objekti za kmetijsko proizvodnjo, namembnost GE: |
|namenjena je lahko le kmetijski ali gozdni dejavnosti.     |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Obstoječa stavbna struktura – kozolec,   |
|– tip, število,  |obstoječih tlorisnih in višinskih     |
|število etaž    |gabaritov.                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Niso dovoljene.              |
|– število, število |                      |
|etaž        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |Vodno zajetje in objekti za akumulacijo  |
|nezahtevni in   |vode in namakanje – betonsko korito ali  |
|enostavni objekti |ribnik                   |
|(razen stavb) po  |(3.4.1.08).                |
|Uredbi       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |Obstoječa.                 |
|gostote pozidave v |                      |
|tlorisu, odmiki  |                      |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Nadomestna stavbna struktura mora ohraniti |
|prostora      |obstoječo orientacijo.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Obstoječe razmerje zelenih površin naj se |
|druge zunanje   |ohranja. Zunaj stavbišča so površine sicer |
|ureditve na GE,  |lahko utrjene, vendar morajo biti v vsakem |
|ograje in žive   |primeru zatravljene. Srednjerasla     |
|meje        |vegetacija, neavtohtone vrste dreves in  |
|          |iglavci niso dopustni. GE ni dovoljeno   |
|          |ograditi z ograjo, živo mejo ipd.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |GE funkcionalno ni dovoljeno deliti.    |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila IV. stopnje  |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
25. člen
Spremeni se besedilo 68. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.10
+---------------------------------------------------------------+
|.gp – GE gospodarskega poslopja                |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): IK – objekti za kmetijsko proizvodnjo, namembnost GE: |
|namenjena je lahko le kmetijski ali gozdni dejavnosti.     |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Predvsem obstoječe kmetijsko-gozdarske   |
|– tip, število,  |stavbe. Nove stavbe se oblikujejo po    |
|število etaž    |merilih pomožne stavbe.          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Niso dovoljene.              |
|– število, število |                      |
|etaž        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |Vodno zajetje in objekti za akumulacijo  |
|nezahtevni in   |vode in namakanje – betonsko korito ali  |
|enostavni objekti |ribnik                   |
|(razen stavb) po  |(3.4.1.08).                |
|Uredbi       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti:|
|zazidanosti    |FZ do 0,50.                |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Nadomestna gradnja mora ohraniti obstoječo |
|prostora      |orientacijo ter gradbeno linijo, kolikor ni|
|          |v grafičnem delu ali v posebnih merilih  |
|          |opredeljeno drugače.            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Razmerje do zelenih površin naj se ohranja.|
|druge zunanje   |Zunaj stavbišča so površine sicer lahko  |
|ureditve na GE,  |utrjene, vendar morajo biti v vsakem    |
|ograje in žive   |primeru zatravljene. Srednjerasla     |
|meje        |vegetacija, neavtohtone vrste dreves in  |
|          |iglavci niso dopustni. GE ni dovoljeno   |
|          |ograditi z ograjo, živo mejo ipd.,     |
|          |dovoljene so le ograje za pašo živine –  |
|          |plot (3.4.1.12).              |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |GE funkcionalno ni dovoljeno deliti.    |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila IV. stopnje  |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
26. člen
Spremeni se besedilo 69. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.11
+---------------------------------------------------------------+
|.odi – GE kmetije z industrijsko proizvodnjo          |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): IK – objekti za kmetijsko proizvodnjo, SK – površine  |
|podeželskega naselja, namembnost GE: namenjena je bivanju in  |
|vsem vrstam dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in |
|kvartarnim, znotraj meril opredeljene stavbne strukture in v  |
|pogojih intenzivnega podeželskega okolja.           |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Hiša na podeželju – visoka do E2+M.    |
|– tip, število,  |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):    |
|število etaž    |– enostanovanjska stavba 11100, razen   |
|          |vrstnih in počitniških hiš.        |
|          |Na gradbeni enoti se lahko gradita dve   |
|          |glavni stavbi, hiša na podeželju in pomožni|
|          |objekt za potrebe dejavnosti. Dovoljena je |
|          |tudi gradnja dveh pomožnih stavb kot    |
|          |glavnih stavb brez hiše na podeželju.   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb |
|– število, število |po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. |
|etaž        |členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne |
|          |stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma  |
|          |enostavni objekti:             |
|          |– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita|
|          |skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, |
|          |zimski vrt in podobni objekti,       |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša  |
|          |drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša |
|          |savna, manjši zimski vrt, vetrolov in   |
|          |podobni objekti.              |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste (majhna   |
|          |stavba).                  |
|          |– objekt za rejo živali: hlev, svinjak,  |
|          |perutninska farma, staja, kobilarna,    |
|          |čebelnjak in ribogojnica;         |
|          |– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:   |
|          |kozolec, kmečka lopa, pastirski stan,   |
|          |grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, |
|          |kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska  |
|          |klet, pokrita skladišča za lesna goriva,  |
|          |– objekti za kmetijske proizvode in    |
|          |dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna,  |
|          |sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin.   |
|          |Tipi objektov – pomožnih stavb po     |
|          |Klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12420  |
|          |Garažne stavbe, 12510 Avtomehanične in   |
|          |mizarske delavnice, 12520 Rezervoarji,   |
|          |silosi in skladišča (razen hladilnic in  |
|          |specializiranih skladišč (3.4.1.09), 12711 |
|          |Stavbe za rastlinsko predelavo (le     |
|          |rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, |
|          |12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714  |
|          |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.   |
|          |Na GE, kjer je primarna dejavnost     |
|          |kmetijstvo, se velikost objekta in     |
|          |oblikovanje prilagaja tehnološkem načrtu. |
|          |Pri večjem razponu stavbe (nad 15,0 m) so |
|          |lahko strehe nižjega naklona ali ravne z  |
|          |minimalnim naklonom. Višina slemena ne sme |
|          |presegati višino slemena okoliških objektov|
|          |v radiju 100,0 m.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|Uredbi       |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot in podobne, športno igrišče na   |
|          |prostem, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje, objekti za |
|          |oglaševanje, pomožni komunalni objekt,   |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti|
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov,                  |
|          |– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:   |
|          |zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno |
|          |korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno  |
|          |molzišče.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Na območju (PNRP): SK – površine      |
|zazidanosti    |podeželskega naselja je FZ do 0,50.    |
|          |Na območju (PNRP): IK – objekti za     |
|          |kmetijsko proizvodnjo je FZ do 0,60.    |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Stavbe so lahko organizirane le okoli   |
|prostora      |dvorišča.                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo   |
|druge zunanje   |opredeljene funkcionalne zelene površine. |
|ureditve na GE,  |Te površine naj bodo zatravljene in    |
|ograje in žive   |zasajene z avtohtonim drevjem, kot so lipe,|
|meje        |orehi, hruške, jabolka ipd.. Grmičevje je |
|          |lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz |
|          |skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed   |
|          |ograj in živih meja so dovoljeni le leseni |
|          |plotovi do višine 1,0 m in žive meje iz  |
|          |avtohtonih vrst (gaber ipd.). Izjeme so le |
|          |grajene ograje za pašo živine, varovalne in|
|          |protihrupne ograje.            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je do 3000,0 m2.     |
|posebnosti     |Posamezno GE lastniško ni dovoljeno deliti |
|parcelacije    |na več manjših. Velikost parcele se določi |
|          |z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, |
|          |ob upoštevanju potreb po modernizaciji,  |
|          |lege, potrebnega manipulativnega prostora |
|          |in vitalnosti kmetije.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Veljajo merila IV. stopnje varstva pred  |
|urbanističnega   |hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih |
|oblikovanja    |območjih kulturne dediščine so gradnje in |
|          |drugi posegi dopustni le po pridobitvi   |
|          |kulturnovarstvenega soglasja.       |
|          |Silosi so lahko višji in so lahko locirani |
|          |tudi kot samostojne stavbe.«        |
+-------------------+-------------------------------------------+
27. člen
Spremeni se besedilo 70. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.12
+---------------------------------------------------------------+
|.gs – GE gospodarske stavbe                  |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): IG – gospodarske cone, IK – površine z objekti za   |
|kmetijsko proizvodnjo, namembnost GE: namenjena je dejavnostim |
|primarnega, sekundarnega sektorja, skladiščenju in terciarnem |
|sektorju (le neživilski trgovini). Pri tem ima lahko vsaka   |
|enota tudi pisarniško upravne prostore.            |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Po ena gospodarska stavba ali modernistična|
|– tip, število,  |javna stavba, obe visoki do E3, ali trško –|
|število etaž    |mestna hiša, visoka do E2.         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb |
|– število, število |po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. |
|etaž        |členu. Ob tem se lahko gradijo še pomožne |
|          |stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma  |
|          |enostavni objekti:             |
|          |– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita|
|          |skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, |
|          |zimski vrt in podobni objekti,       |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša  |
|          |drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša |
|          |savna, manjši zimski vrt, vetrolov in   |
|          |podobni objekti.              |
|          |Dovoljeno je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste.       |
|          |Stavba tipa gospodarska stavba je na    |
|          |prostoru GE praviloma v vlogi glavne    |
|          |stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko|
|          |na GE umeščena kot pomožna stavba GE,   |
|          |namenjena izključno pripadajoči dejavnosti.|
|          |Dopustni sta največ do dve stavbi (tipa  |
|          |glavna stavba – gospodarska stavba) v   |
|          |sekundarnem delu GE. V tem primeru naj bo |
|          |na GE v vlogi glavne stavbe vzpostavljena |
|          |stavba tipa glavna stavba: modernistična  |
|          |javna stavba, v kateri naj bo organizirana |
|          |tudi uprava predmetne dejavnosti GE    |
|          |(3.4.3.0). Izhodiščna kota pritličja    |
|          |gospodarske stavbe je lahko le na eni od  |
|          |kot etaž glavne stavbe GE (+ 0,5 m).    |
|          |Tipi objektov pomožnih stavb po      |
|          |klasifikaciji (CC-SI) so: 12420 Garažne  |
|          |stavbe (le garaže), 12510 Industrijske   |
|          |stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn,  |
|          |montažnih hal), 12520 Rezervoarji, silosi |
|          |in skladišča (le pokrite skladiščne    |
|          |površine), 12711 Stavbe za rastlinsko   |
|          |predelavo, 12714 Druge nestanovanjske   |
|          |kmetijske stavbe, Stavbe javne uprave   |
|          |(razen sodišč, parlamenta, policijske   |
|          |postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank,|
|          |pošt, zavarovalnic, 12203 Druge upravne in |
|          |pisarniške stavbe (razen konferenčnih in  |
|          |kongresnih stavb), 12301 Trgovske stavbe  |
|          |(razen nakupovalnih centrov, trgovskih   |
|          |centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za|
|          |neživilske dejavnosti.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|Uredbi       |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot in podobne, športno igrišče na   |
|          |prostem, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje, objekti za |
|          |oglaševanje, pomožni komunalni objekt,   |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti|
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov.                  |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti:|
|zazidanosti    |FZ največ 0,50; faktor izkoriščenosti   |
|          |največ 1,0.                |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |V primeru, ko je za GE v posebnih merilih |
|prostora      |opredeljen drug tip glavne stavbe, naj se |
|          |stavba tipa gospodarska stavba, organizira |
|          |v sekundarnem delu GE, po merilih     |
|          |oblikovanja dvorišča.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo   |
|druge zunanje   |opredeljene funkcionalne zelene površine. |
|ureditve na GE,  |Te površine naj bodo zatravljene in    |
|ograje in žive   |zasajene z avtohtonim drevjem. Grmičevje je|
|meje        |lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz |
|          |skupine iglavcev niso dovoljene. Dovoljeno |
|          |je ograjevanje gradbenih enot z žično   |
|          |ograjo višine do 3,0 m, razen v varovalnem |
|          |pasu cest, kjer ograja ne sme posegati v  |
|          |polje preglednosti in je za postavitev   |
|          |potrebno predhodno pridobiti soglasje   |
|          |upravljavca ceste.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je do 5000,0 m2, lahko pa|
|posebnosti     |je večji zaradi zahtev dejavnosti.     |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila IV. stopnje  |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
28. člen
Spremeni se besedilo 71. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.13
+---------------------------------------------------------------+
|.ip – GE industrijske proizvodnje               |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE  |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): IP – površine za industrijo, namembnost GE: namenjena |
|dejavnosti sekundarnega sektorja ter z njo povezanimi     |
|dopolnilnimi dejavnostmi, upravi in poslovnim programom.    |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Industrijske hale, katerih višinski gabarit|
|– tip, število,  |je odvisen od tehnologije proizvodnih   |
|število etaž    |procesov, obstoječa klasična javna stavba |
|          |ali modernistična javna stavba, visoka do |
|          |največ do E3 ali trško – mestna stavba,  |
|          |visoka do E2.               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb |
|– število, število |po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. |
|etaž        |členu, in začasnih objektov po tem odloku. |
|          |Stavba tipa industrijska hala je na    |
|          |prostoru GE praviloma v vlogi glavne    |
|          |stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko|
|          |na GE umeščena kot pomožna stavba GE,   |
|          |namenjena izključno sekundarni dejavnosti. |
|          |V tem primeru je lahko postavljena še ena |
|          |stavba tipa industrijska hala, vendar ta  |
|          |višinsko ne sme presegati absolutne    |
|          |višinske kote dopustne višine obstoječe  |
|          |okoliške stavbne strukture glavnih stavb. |
|          |Tipi objektov, pomožnih stavb po      |
|          |klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12510  |
|          |Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji,  |
|          |silosi in skladišča.            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, pomožni cestni objekti: objekt za  |
|Uredbi       |odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,   |
|          |objekt javne razsvetljave, cestni silos,  |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot in podobne, športno igrišče na   |
|          |prostem, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje, objekti za |
|          |oglaševanje, pomožni komunalni objekt,   |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti|
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov.                  |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti:|
|zazidanosti    |FZ največ 0,80.              |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Ob najpomembnejšem javnem prostoru se v  |
|prostora      |stavbni strukturi oblikujejo predvsem   |
|          |upravno poslovne vsebine oziroma vsebine  |
|          |terciarnega sektorja.           |
|          |Tip in merilo glavne stavbe se določita na |
|          |podlagi meril harmonične integracije te  |
|          |stavbe v prostorski kontekst, še posebej v |
|          |obulični niz. Stavbni volumni na robovih  |
|          |naselij naj bodo znižani v skladu z merili |
|          |prostorskega konteksta, do zgolj pritličnih|
|          |stavb na zunanjem robu naselja.      |
|          |Parkirišča so lahko locirana ob stavbi ali |
|          |za njo, v odvisnosti od prostorske     |
|          |možnosti.                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Velike utrjene površine večjega obsega (nad|
|druge zunanje   |1000,0 m2) naj se strukturirajo z     |
|ureditve na GE,  |visokoraslo vegetacijo, kolikor je iz   |
|ograje in žive   |vidika tehnologije rabe prostora to    |
|meje        |izvedljivo (na primer parkirišča). Zunanji |
|          |robovi GE naj se zaključujejo z gručasto  |
|          |vzpostavljeno srednje in visokoraslo    |
|          |vegetacijo. Tudi na problematičnih stikih z|
|          |drugimi naselbinskimi strukturami naj se  |
|          |cezura vzpostavi/povezuje s srednje ali  |
|          |visoko raslo vegetacijo.          |
|          |Na območju javnega prostora med glavno   |
|          |stavbo in najpomembnejšim javnim prostorom |
|          |ter na širšem območju vhoda, naj ne bodo  |
|          |vzpostavljeni ozki, trakasti pasovi zelenic|
|          |ali manjše zatravljene površine, če že, naj|
|          |bodo to le zelenice večjega merila.    |
|          |Dovoljeno je ograjevanje gradbenih enot z |
|          |žično ograjo višine do 3,0 m v zeleni ali |
|          |sivi barvi, razen ob cesti, kjer ograja ne |
|          |sme posegati v polje preglednosti in je za |
|          |postavitev potrebno predhodno pridobiti  |
|          |soglasje upravljavca ceste.        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je od 5000,0 m2 naprej. |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Stavbna struktura najvišjih delov stavb  |
|urbanističnega   |(stolpi, dimniki ipd.) naj ne presega   |
|oblikovanja    |višinskega merila naselbinskega telesa. Na |
|          |območju GE veljajo merila IV. stopnje   |
|          |varstva pred hrupom.            |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
29. člen
Spremeni se besedilo 72. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.14
+---------------------------------------------------------------+
|.zrs – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema –    |
|površine za oddih, rekreacijo in šport             |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE. |
+---------------------------------------------------------------+
|(PNRP): ZS – površine za oddih, namembnost GE: namenjena je  |
|ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno    |
|funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno      |
|podrobnejšo namensko rabo.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Dovoljena je gradnja največ ene stavbe   |
|– tip, število,  |manjših dimenzij tipa paviljonska stavba, |
|število etaž    |do višine E1 za namene pripadajoče     |
|          |športne/rekreacijske dejavnosti.      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE|
|– število, število |(3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma |
|etaž        |nezahteven objekt, in sicer le lopa ali  |
|          |nadstrešnica, ter začasni objekti po tem  |
|          |odloku, višine E1.             |
|          |Tipi objektov pomožnih stavb po      |
|          |klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714  |
|          |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.   |
|          |Izjemoma, glede na naravo začasnih     |
|          |prireditev, je lahko vzpostavljena tudi  |
|          |montažna sanitarna enota. Pomožna sanitarna|
|          |enota je lahko le tipska, velika največ 2,0|
|          |m2 ter vzpostavljena pod pogojem, da je  |
|          |zagotovljeno vzdrževanje, urejanje in njena|
|          |odstranitev.                |
|          |Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega|
|          |zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, |
|          |začasne tribune za gledalce na prostem in |
|          |pokritega prireditvenega prostora.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|Uredbi       |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot in podobne, športno igrišče na   |
|          |prostem, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje, objekti za |
|          |oglaševanje, pomožni komunalni objekt,   |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti|
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov,                  |
|          |– kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.11),  |
|          |oder z nadstreškom, začasne tribune za   |
|          |gledalce na prostem in pokritega      |
|          |prireditvenega prostora kot začasnih    |
|          |objektov po tem OPN, ob javnih prireditvah |
|          |so dovoljene druge tehnične naprave in   |
|          |ureditve, potrebne za takšne prireditve  |
|          |(osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi |
|          |itd.).                   |
|          |Tipi objektov (razen stavb) po       |
|          |Klasifikaciji so lahko le: 24110 Športna  |
|          |igrišča (razen avtomobilskih, motorističnih|
|          |ali prizorišč konjskih dirk, garderob),  |
|          |24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za |
|          |šport, rekreacijo in prosti čas (razen   |
|          |živalskega vrta in vzletišča).       |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |Na GE naj bo zasajenih vsaj 25 % površin. |
|gostote pozidave v |                      |
|tlorisu, odmiki  |                      |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |/                     |
|prostora      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunanje ureditve, stavbe in eventualne   |
|druge zunanje   |ograje naj bodo oblikovno usklajene in   |
|ureditve na GE,  |prilagojene vlogi posamezne GE v sistemu  |
|ograje in žive   |zelenih urbanih površin. Ograje so lahko le|
|meje        |žičnate/prosojne, v zeleni ali sivi barvi. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |/                     |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |V prostoru GE ni dovoljena gradnja stavb, |
|urbanističnega   |ki niso eksplicitno dovoljene v točki 2.0 |
|oblikovanja    |določil tipa GE in drugi posegi, ki bi   |
|          |krnili pogoje dejavnosti podrobnejše    |
|          |namenske rabe ter obstoječe kvalitetne   |
|          |hortikulturne ureditve. Prostor GE je javni|
|          |prostor s posebej opredeljenim režimom   |
|          |rabe, javnega dostopa in vzdrževanja.   |
|          |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|          |varstva pred hrupom.            |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
30. člen
Spremeni se besedilo 73. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.15
+---------------------------------------------------------------+
|.zpa – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z – območja zelenih površin: |
|ZP – parki; namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju |
|zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem   |
|sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.    |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno  |
|– tip, število,  |graditi. Dovoljena je gradnja največ ene  |
|število etaž    |stavbe manjših dimenzij tipa paviljonska  |
|          |stavba, do višine E1, z največ eno javno  |
|          |dejavnostjo.                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE|
|– število, število |(3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma |
|etaž        |nezahteven objekt, višine E1.       |
|          |Tipi objektov, pomožnih stavb po      |
|          |klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714  |
|          |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,   |
|          |12711 Stavbe za rastlinsko predelavo (razen|
|          |drevesnic in podobnega).          |
|          |Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega|
|          |zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, |
|          |začasne tribune za gledalce na prostem in |
|          |pokritega prireditvenega prostora.     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|Uredbi       |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |kolesarska pot, pešpot in podobne, športno |
|          |igrišče na prostem, vodno zajetje in    |
|          |objekti za akumulacijo vode in namakanje, |
|          |objekti za oglaševanje, pomožni komunalni |
|          |objekt, pomožni letališki, pristaniški   |
|          |objekt in pomožni objekt na smučišču,   |
|          |pomožni objekti namenjeni obrambi in    |
|          |varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami|
|          |ter pomožni objekt za spremljanje stanja  |
|          |okolja in naravnih pojavov,        |
|          |– ob javnih prireditvah so dovoljene druge |
|          |tehnične naprave in ureditve, potrebne za |
|          |takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, |
|          |varnostni sistemi itd).          |
|          |Tipi objektov, (razen stavb) po      |
|          |Klasifikaciji, so lahko le: 24122 Drugi  |
|          |gradbeni inženirski objekti za šport,   |
|          |rekreacijo in prosti čas (le otroška in  |
|          |druga javna igrišča, javni vrtovi, parki). |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |Raščen travni teren z vzdrževano vegetacijo|
|gostote pozidave v |naj pokriva vsaj 70 % površine parka. Nove |
|tlorisu, odmiki  |poti naj se izvajajo le v peščeni ali   |
|stavb       |tlakovani izvedbi. Števila visokoraslih  |
|          |dreves glede na stanje ob sprejemu akta ni |
|          |dopustno zmanjševati.           |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |/                     |
|prostora      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunanje ureditve in eventualne ograje naj |
|druge zunanje   |bodo oblikovno usklajene in prilagojene  |
|ureditve na GE,  |vlogi GE v sistemu zelenih urbanih površin.|
|ograje in žive   |                      |
|meje        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |/                     |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |V prostoru GE ni dovoljena gradnja stavb, |
|urbanističnega   |ki niso eksplicitno dovoljene v točki 2.0 |
|oblikovanja    |določil tipa GE in drugi posegi, ki bi   |
|          |krnili pogoje dejavnosti podrobnejše    |
|          |namenske rabe ter kvalitetne hortikulturne |
|          |ureditve. Prostor GE je javni prostor s  |
|          |posebej opredeljenim režimom rabe, javnega |
|          |dostopa in vzdrževanja.          |
|          |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|          |varstva pred hrupom.            |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
31. člen
Spremeni se besedilo 74. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.16
+---------------------------------------------------------------+
|.zvr – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema –    |
|površine za vrtičkarstvo                    |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z – območja zelenih površin, |
|ZV – površine za vrtičkarstvo, namembnost GE: namenjena je   |
|ohranjanju in razvoju zelenih površin, s funkcijo individualne |
|drobne pridelave kmetijskih pridelkov.             |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Podzemnih stavb ni dovoljeno graditi.   |
|– tip, število,  |Gradnja glavne stavbe ni dopustna.     |
|število etaž    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Na posamezni GE se lahko gradi največ eno |
|– število, število |pomožno stavbo GE, ki se gradi le po    |
|etaž        |Uredbi: vrtna lopa do višine E1 ali    |
|          |zabojnik (oboje za shranjevanje orodja), ki|
|          |naj bosta v celotnem EUP oblikovana enotno.|
|          |Tipi objektov, pomožnih stavb po      |
|          |Klasifikaciji so lahko le: 12714 Druge   |
|          |nestanovanjske kmetijske stavbe.      |
|          |Vrtne lope naj bodo oblikovane v skladu s |
|          |sledečimi merili: največja velikost 2,0 m x|
|          |2,0 m, v leseni konstrukciji, z leseno   |
|          |fasado s horizontalnimi deskami ter krite s|
|          |streho z naklonom – tipa dvokapna streha  |
|          |ali enokapna streha, vendar enotno     |
|          |oblikovane v posamezni EUP.        |
|          |Izjeme: V sklopu enotnega EUP večjega   |
|          |obsega (površine vsaj 1500,0 m2) se lahko |
|          |gradi tudi skupna stavba, velika največ  |
|          |60,0 m2, ki zadostuje potrebam vseh    |
|          |vrtičkarjev. Dopustna je urbana oprema –  |
|          |igrišče z igrali, s klopmi in koši za   |
|          |odpadke ter montažna sanitarna enota za  |
|          |potrebe celotnega območja. Pomožna     |
|          |sanitarna enota je lahko le tipska, velika |
|          |največ 2,0 m2 ter vzpostavljena pod    |
|          |pogojem, da občina, kot lastnik le-te,   |
|          |zagotovi njeno vzdrževanje in urejanje.  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Ostali     |– vodno zajetje – ribnik, vodnjak, pomožni |
|dopustni      |letališki ter pomožni objekt za spremljanje|
|nezahtevni in   |stanja okolja in naravnih pojavov.     |
|enostavni objekti |Izjeme: V sklopu večjih ureditev EUP, je  |
|(razen stavb) po  |potrebno zagotoviti izgradnjo oziroma   |
|Uredbi       |vzdrževanje in javni dostop do tekoče vode |
|          |in dostop do zbiralnikov odpadkov (ekološki|
|          |otok), pri čemer občina skrbi tudi za   |
|          |ustrezen njihov odvoz. Zbiralniki naj bodo |
|          |organizirani na posebej za to opredeljenem |
|          |in urejenem mestu.             |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |Na GE naj bo vsaj 70 % površin namenjenih |
|gostote pozidave v |gojenju rastlin, 30 % za postavitev    |
|tlorisu, odmiki  |enostavnih objektov (vrtne lope s     |
|stavb       |pripadajočo zunanjo ureditvijo).      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |/                     |
|prostora      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Med GE naj se uredijo notranje ločevalne  |
|druge zunanje   |oziroma dostopne pešpoti. Dovoljena je   |
|ureditve na GE,  |ograditev celotnega območja EUP, ograje so |
|ograje in žive   |žičnate/prosojne, v zeleni ali sivi barvi, |
|meje        |visoke največ do 2,0 m ali kot leseni   |
|          |plotovi, visoki do 1,5 m.         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red od 50,0 m2 do 250,0 m2.   |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Prostor GE je javni prostor s posebej   |
|urbanističnega   |opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa |
|oblikovanja    |in vzdrževanja.              |
|          |Na območju GE/EUP veljajo merila III.   |
|          |stopnje varstva pred hrupom.        |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
32. člen
Spremeni se besedilo 75. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.17
+---------------------------------------------------------------+
|.zdz – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge |
|urejene zelene površine                    |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z – območja zelenih površin: |
|ZD – druge urejene zelene površine, namembnost GE: namenjena je|
|ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno    |
|funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno      |
|podrobnejšo namensko rabo.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno  |
|– tip, število,  |graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.|
|število etaž    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.    |
|– število, število |                      |
|etaž        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|Uredbi       |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– vodnjak, vodomet, kolesarska pot, pešpot |
|          |in podobne, športno igrišče na prostem,  |
|          |vodno zajetje in objekti za akumulacijo  |
|          |vode in namakanje, objekti za oglaševanje, |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču ter pomožni   |
|          |objekt za spremljanje stanja okolja in   |
|          |naravnih pojavov,             |
|          |– dovoljena je postavitev kioska ali    |
|          |tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z   |
|          |nadstreškom, začasne tribune za gledalce na|
|          |prostem in pokritega prireditvenega    |
|          |prostora, kot začasnih objektov po tem OPN,|
|          |ob javnih prireditvah so dovoljene druge  |
|          |tehnične naprave in ureditve, potrebne za |
|          |takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, |
|          |varnostni sistemi itd.).          |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |Na GE je potrebno ohranjati obstoječ gozdni|
|gostote pozidave v |sestoj oziroma v primeru odstranitve in  |
|tlorisu, odmiki  |zgostitve gozdnega sestoja/dreves je    |
|stavb       |potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi|
|          |drevesnimi vrstami.            |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |/                     |
|prostora      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunanje ureditve naj bodo oblikovno    |
|druge zunanje   |usklajene in prilagojene vlogi posamezne GE|
|ureditve na GE,  |v sistemu zelenih urbanih površin. GE ni  |
|ograje in žive   |dovoljeno ograditi.            |
|meje        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |/                     |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Prostor GE je javni prostor s posebej   |
|urbanističnega   |opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa |
|oblikovanja    |in vzdrževanja.              |
|          |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|          |varstva pred hrupom.            |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
33. člen
Spremeni se besedilo 76. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.18
+---------------------------------------------------------------+
|.zvo – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene |
|ureditve ob vodotokih                     |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z – območja zelenih površin: |
|ZD – druge urejene zelene površine, namembnost GE: namenjena je|
|ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno    |
|funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno      |
|podrobnejšo namensko rabo.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno  |
|– tip, število,  |graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.|
|število etaž    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Gradnja pomožnih stavb ni dopustna.    |
|– število, število |                      |
|etaž        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– grajena urbana oprema,          |
|nezahtevni in   |– vodnjak, vodomet, kolesarska pot, pešpot |
|enostavni objekti |in podobne,                |
|(razen stavb) po  |– pomožni objekt za spremljanje stanja   |
|Uredbi       |okolja in naravnih pojavov.        |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |GE na območjih obvodne ureditve lahko   |
|gostote pozidave v |ohranjajo obstoječo kmetijsko rabo površin.|
|tlorisu, odmiki  |Ob tem so dopustne sledeče ureditve:    |
|stavb       |– ureditev javnih površin,         |
|          |– postavitev in ureditev enostavnih in   |
|          |nezahtevnih objektov po Uredbi,      |
|          |– postavitev parkovne opreme – klopi za  |
|          |počitek,                  |
|          |– poseganje v priobalna zemljišča in    |
|          |naravni potek struge vodotoka ni dovoljeno,|
|          |razen v primeru sanacije po naravnih    |
|          |nesrečah,                 |
|          |– odstranitev visokodebelne vegetacije je |
|          |dopustna le kot sanitarna sečnja, v primeru|
|          |odstranitve dreves je potrebna njihova   |
|          |nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi   |
|          |vrstami.                  |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |/                     |
|prostora      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunanje ureditve naj bodo oblikovno    |
|druge zunanje   |usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu|
|ureditve na GE,  |zelenih urbanih površin. GE ni dovoljeno  |
|ograje in žive   |ograditi.                 |
|meje        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |/                     |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Prostor GE je javni prostor s posebej   |
|urbanističnega   |opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa |
|oblikovanja    |in vzdrževanja. Dovoljeni so ukrepi, ki se |
|          |nanašajo na ohranjanje narave oziroma,   |
|          |prispevajo k izboljšanju hidromorfoloških |
|          |in biotskih lastnosti območja. Na območju |
|          |GE veljajo merila III. stopnje varstva pred|
|          |hrupom.                  |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
34. člen
Spremeni se besedilo 77. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.19
+---------------------------------------------------------------+
|.zpk – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema –    |
|pokopališča                          |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z – območja zelenih površin: |
|ZK – pokopališča, namembnost GE: prostor je namenjen izključno |
|dejavnostim, povezanim z različnimi oblikami pokopavanja in s |
|simbolnimi ureditvami pietete do preminulih.          |
|V primerih, ko je v sklopu obstoječega pokopališča obstoječa  |
|cerkev, je v tem delu dovoljena PNR C- območje centralnih   |
|dejavnosti, CD- druga območja centralnih dejavnosti oziroma  |
|dejavnosti, vezane na le-to.                  |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno  |
|– tip, število,  |graditi.                  |
|število etaž    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.    |
|– število, število |                      |
|etaž        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– grajena urbana oprema,          |
|nezahtevni in   |– vodnjak,                 |
|enostavni objekti |– pomožni objekt za spremljanje stanja   |
|(razen stavb) po  |okolja in naravnih pojavov,        |
|Uredbi       |– ograja, podporni zid (3.4.1.16),     |
|          |– dovoljena je postavitev kioska ali    |
|          |tipskega zabojnika, kot začasnega objekta |
|          |po tem odloku (3.4.1.11).         |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |Na obstoječih stavbah so dopustne samo   |
|gostote pozidave v |rekonstrukcije, vzdrževalna dela in    |
|tlorisu, odmiki  |odstranitev.                |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |V sklopu pokopališke ureditve je potrebno |
|prostora      |zagotoviti izgradnjo, oziroma vzdrževanje |
|          |in javni dostop do tekoče vode ter dostop |
|          |do zbiralnikov odpadkov, pri čemer nosilec |
|          |pokopališke dejavnosti skrbi za njihov   |
|          |ustrezen odvoz. Zbiralniki naj bodo    |
|          |organizirani na posebej za to opredeljenem |
|          |in urejenem mestu (ekološki otok).     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunanje ureditve naj omogočajo javne    |
|druge zunanje   |dostope do pokopališča, v poslovilne    |
|ureditve na GE,  |objekte in do zunanje ureditve pokopališča |
|ograje in žive   |– pešpoti, ter prostorsko, funkcionalno in |
|meje        |simbolno avtonomnost posameznih grobnih  |
|          |polj. Ograje naj bodo oblikovno usklajene |
|          |in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih |
|          |urbanih površin.              |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |/                     |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na pokopališčih, ki vključujejo obstoječe |
|urbanističnega   |cerkve, naj bo obodno obzidje ohranjeno kot|
|oblikovanja    |eden osnovnih simbolov označitve      |
|          |pokopališča.                |
|          |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|          |varstva pred hrupom.            |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
35. člen
Spremeni se besedilo 78. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.20
+---------------------------------------------------------------+
|.jp – GE središčnega javnega prostora             |
|               Podtip.jpp: GE javnega parkirišča|
|                .jpa: GE avtobusnih postajališč|
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): P – območja prometnih    |
|površin, PO – ostale prometne površine, namembnost GE: površina|
|središčnega javnega prostora je namenjena predvsem ureditvam v |
|merilu pešca, temu podrejenemu odvijanju prometa in občasnim  |
|javnim prireditvam na prostem (sejmov, veselic, mitingov ipd.).|
|GE podtipa.jpp je namenjena izključno parkiranju vozil in   |
|eventualnim občasnim prireditvam.               |
|GE podtipa.jpa je namenjena površinam avtobusnih postajališč. |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Stavb ni dovoljeno graditi.        |
|– tip, število,  |                      |
|število etaž    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Pomožnih stavb, razen začasnih po tem   |
|– število, število |odloku, ni dovoljeno graditi.       |
|etaž        |Začasne stavbe po tem odloku so kioski   |
|          |oziroma tipski zabojniki (3.4.1.11).    |
|          |Odvijanje občasnih javnih prireditev naj bo|
|          |opredeljeno v režimu omejenega ali zaprtega|
|          |motornega prometa. V odločbi o priglasitvi |
|          |javne prireditve mora biti naveden tudi  |
|          |termin dovoljene postavitve začasnih    |
|          |objektov in naprav za predmetno prireditev.|
|          |Izjeme: pri podtipu.jpp je dovoljeno    |
|          |vzpostaviti trajni pomožni objekt za    |
|          |potrebe osebja, ki parkirišče vzdržuje,  |
|          |objekt je lahko velik do 15,0 m2 ter    |
|          |nadstrešnico – javno kolesarnico.     |
|          |Pri podtipu.jpa je dovoljeno trajno    |
|          |postaviti le nadstrešnico pod naslednjimi |
|          |pogoji:                  |
|          |– postavitev z umestitvijo ne sme ovirati |
|          |prehodnih površin javnega prostora,    |
|          |– praviloma naj bo vzdolžne oblike v    |
|          |razmerju širine:dolžini 1:1,5,       |
|          |– ima le eno etažo (E1),          |
|          |– stavba je lahko velika do 12,0 m2,    |
|          |– priporočljiva je lesena konstrukcija,  |
|          |odprta z vsaj ene (praviloma čelne) strani,|
|          |– streha je lahko tipa ravna streha.    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |Poleg vseh dopustnih nezahtevnih in    |
|nezahtevni in   |enostavnih objektov, ki so dovoljeni v   |
|enostavni objekti |sferi javnega, so v javnem prostoru GE.jpp |
|(razen stavb) po  |so še dovoljeni:              |
|Uredbi       |– ograje in podporni zidovi,        |
|          |– pomožni cestni objekti: objekt za    |
|          |odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,   |
|          |objekt javne razsvetljave, cestni silos,  |
|          |– pomožni komunalni objekti.        |
|          |Ob javnih prireditvah je dovoljena začasna |
|          |vzpostavitev urbane opreme (3.4.1.17 – le |
|          |klopi, mize in koši za smeti) ter druge  |
|          |tehnične naprave in ureditve, potrebne za |
|          |takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, |
|          |varnostni sistemi itd.). Kot začasni objekt|
|          |po tem OPN je dovoljena postavitev odprtega|
|          |sezonskega gostinskega vrta, odra z    |
|          |nadstreškom in začasnih tribun za gledalce |
|          |na prostem.                |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |/                     |
|gostote pozidave v |                      |
|tlorisu, odmiki  |                      |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Dovoljene so talne ureditve, hortikulturne |
|prostora      |ureditve in urbana oprema za javno rabo.  |
|          |Ureditev naj bo izpeljana v nivoju javnega |
|          |prostora za neoviran dostop pešca na    |
|          |celotni površini. Postavitev nadzemnih   |
|          |elementov infrastrukture (na primer:    |
|          |elektro transformatorjev ipd.) ni     |
|          |dovoljena.                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Za vzdrževanje površine EUP in javnih   |
|druge zunanje   |naprav ter režima urejanja je odgovorna  |
|ureditve na GE,  |pristojna občinska služba oziroma     |
|ograje in žive   |pooblaščeni koncesionar. Ta je dolžna   |
|meje        |vzdrževati režim v skladu s točko 4.4 meril|
|          |in pogojev glede na podtip GE.       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |/                     |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Ureditev (trajna in v času občasnih    |
|urbanističnega   |ureditev) se opredeli v projektni     |
|oblikovanja    |dokumentaciji na podlagi javnega natečaja. |
|          |Način izvedbe ureditve utrjenih talnih   |
|          |površin (travnata, tlakovanje) je izbira  |
|          |investitorja. Nove parkirne površine, ki  |
|          |imajo več kot 10 PM, naj se ozelenijo, in |
|          |sicer se zasadi vsaj eno drevo na 4 PM.  |
|          |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|          |varstva pred hrupom.            |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
36. člen
Spremeni se besedilo 79. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.21
+---------------------------------------------------------------+
|.in – GE infrastrukturnega objekta               |
|               Podtip: .icn- GE čistilne naprave|
|            .ivc- GE vodnega črpališča in vodohranov|
|  .ike- GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture|
|                   .ieo- GE ekološkega otoka|
|                  .ido- GE deponija za odpadke|
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča; (PNRP): E – območja energetske    |
|infrastrukture, O – območja okoljske infrastrukture; namembnost|
|GE: po Pravilniku OPN:                     |
|– O: .icn- GE čistilne naprave,                |
|.ivc- GE vodnega črpališča in vodohranov,           |
|.ieo- GE ekološkega otoka (zbiralnica ločenih frakcij     |
|odpadkov),                           |
|.ido- GE deponije za odpadke.                 |
|V GE podtipa .ieo in .ido se po izteku dovoljenj za odlaganje |
|odpadkov deponijski prostor sanira v skladu s predpisi s    |
|področja varstva okolja in vzpostavi naravni prostor      |
|(pogozditev).                         |
|– GE: .ike – GE objekta energetske infrastrukture.       |
|Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju in    |
|vzdrževanju javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter   |
|prostorskih ureditev za proizvodnjo in prenos električne    |
|energije.                           |
|V GE podtipa .ike se objekti komunikacijske in energetske   |
|distribucijske infrastrukture lahko gradijo le na lokacijah, za|
|katere se dokaže, da nimajo negativnih vplivov na zdravje   |
|ljudi. Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščene   |
|institucije z ustreznimi javnimi pooblastili.         |
|V GE podtipa .ike, se obstoječi energetski objekti, naprave in |
|površine za proizvodnjo električne energije, ki so zgrajeni na |
|podlagi upravnih dovoljenj, lahko le vzdržujejo in obnavljajo |
|za enake proizvodne zmogljivosti, kot so bili zgrajeni. Gradnja|
|elektroenergetskih objektov, naprav in prostorske ureditve za |
|nove ali povečevanje obstoječih zmogljivosti proizvodnje    |
|električne energije se lahko izvaja le na podlagi OPPN ali DPN.|
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Dovoljena je gradnja stavb, ki so izključno|
|– tip, število,  |v skladu z osnovnim namenom GE: za     |
|število etaž    |vzpostavitev čistilne naprave (.icn), za  |
|          |vodohran oziroma vodno zajetje (.ivc), za |
|          |razdelilno plinsko postajo ali       |
|          |elektroenergetsko stikališče, za      |
|          |transformatorsko postajo, za objekte in  |
|          |naprave za proizvodnjo električne energije |
|          |in telekomunikacijske objekte (.ike) ali  |
|          |druge javne infrastrukturne potrebe –   |
|          |pomožni objekti vodne infrastrukture,   |
|          |čistilna naprava, ipd. Stavbe v skladu z  |
|          |osnovnim namenom GE naj bodo oblikovane  |
|          |minimalistično, tako površinska obdelava  |
|          |fasad kot sama zasnova. Stavbe naj imajo  |
|          |strehe oblikovane kot zelene strehe ali  |
|          |ravne strehe (3.4.3.4).          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Gradnja stavb je dovoljena le v skladu z  |
|– število, število |Uredbo, in sicer le stavb, ki so neposredno|
|etaž        |vezane na dejavnost v EUP. Nadzemni deli  |
|          |objektov in naprav ne smejo degradirati  |
|          |najpomembnejših vedut ter tekstur v    |
|          |prostoru kulturne krajine ter degradirati |
|          |oblikovanih dominant (cerkva ipd.).    |
|          |Tovrstni stolpni objekti (naprave oziroma |
|          |drogovi) naj bodo v krajini v največji   |
|          |možni meri nevtralizirani, z izčiščeno   |
|          |formo, z nerefleksnimi površinami in v   |
|          |svetli sivi barvi.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Ostali     |– ograja, podporni zid (3.4.1.16),     |
|dopustni      |priključek na objekte gospodarske javne  |
|nezahtevni in   |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|enostavni objekti |pomožni komunalni objekt, objekt za    |
|(razen stavb) po  |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|Uredbi       |pojavov.                  |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |/                     |
|gostote pozidave v |                      |
|tlorisu, odmiki  |                      |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Prostorske ureditve in eventualne stavbe  |
|prostora      |oziroma tehnični objekti naj bodo     |
|          |organizirani in oblikovani minimalistično, |
|          |z najmanjšim tehnično izvedljivim volumnom |
|          |nad raščeno površino zemlje. Stavbe imajo |
|          |lahko strehe oblikovane kot zelene strehe |
|          |ali ravne strehe (3.4.3.4).        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Stavbe in drugi objekti naj bodo, glede na |
|druge zunanje   |tehnične pogoje funkcioniranja, v največji |
|ureditve na GE,  |možni meri integrirani v krajino, z    |
|ograje in žive   |oblikovanjem zatravljenih brežin in    |
|meje        |zasaditvijo visoke vegetacije v gručah.  |
|          |Pogoje fizičnega varovanja naj se v    |
|          |največji možni meri zagotavlja z      |
|          |zemeljskimi ureditvami. Dopolnilno se za ta|
|          |namen, kolikor druge oblike varovanja ne  |
|          |zadoščajo (alarmiranje, video itd.), lahko |
|          |uporablja le žična ograja v naravni barvi |
|          |kovine ali zeleni barvi. V odprtem     |
|          |prostoru, pri nagnjenem zemljišču naj se  |
|          |deli tovrstnih stavb izvajajo z integracijo|
|          |v oporne zidove – škarpe (3.4.1.16)    |
|          |praviloma visoke do 1,0 m, vendar (v eni  |
|          |kaskadi) največ 2,0 m. GE, razen      |
|          |podtipa .ieo, naj bodo v celoti ograjene. V|
|          |GE podtipa.ido naj se umesti tudi     |
|          |vratarnico. Območje GE podtipa .ieo je   |
|          |potrebno primerno ozeleniti in tako    |
|          |preprečiti vizualno degradacijo okolice.  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |GE je lahko velika le toliko, kolikor je  |
|posebnosti     |minimalno potrebno za tehnično kakovostno |
|parcelacije    |in racionalno ureditev objekta ter     |
|          |optimalno integracijo objekta v okolje.  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Zbirno mesto odpadkov (.ido) je potrebno  |
|urbanističnega   |urediti tako, da so zagotovljeni higienski |
|oblikovanja    |pogoji in da ni negativnih vplivov na javno|
|          |površino ali sosednje objekte oziroma da  |
|          |območje ne povzroča večjih motenj v okolju.|
|          |Na območju GE veljajo merila IV. stopnje  |
|          |varstva pred hrupom.            |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
37. člen
Spremeni se besedilo 81. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.23
+---------------------------------------------------------------+
|.od – GE domačije v odprtem prostoru              |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): A – površine razpršene    |
|poselitve, S – območja stanovanj: SK – površine podeželskega  |
|naselja, namembnost GE: namenjena je bivanju in vsem vrstam  |
|dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in kvartarnim, |
|znotraj meril opredeljene stavbne strukture, v pogojih     |
|intenzivnega podeželskega okolja.               |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Hiša na podeželju.             |
|– tip, število,  |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):    |
|število etaž    |– enostanovanjska stavba 11100, razen   |
|          |vrstnih in počitniških hiš,        |
|          |– dvostanovanjska stavba 11210, razen   |
|          |vrstnih hiš.                |
|          |Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad   |
|          |1200,0 m2, je dovoljena postavitev tudi  |
|          |dveh glavnih stavb, ne glede na število  |
|          |predpisanih v specifikaciji EUP.      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb |
|– število, število |po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. |
|etaž        |členu. Ob tem se lahko gradijo še pomožne |
|          |stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma  |
|          |enostavni objekti:             |
|          |– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita|
|          |skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, |
|          |zimski vrt in podobni objekti,       |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša  |
|          |drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša |
|          |savna, manjši zimski vrt, vetrolov in   |
|          |podobni objekti.              |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste (majhna   |
|          |stavba).                  |
|          |– objekt za rejo živali: hlev, svinjak,  |
|          |perutninska farma, staja, kobilarna,    |
|          |čebelnjak in ribogojnica,         |
|          |– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:   |
|          |kozolec, kmečka lopa, pastirski stan,   |
|          |grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, |
|          |kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska  |
|          |klet, pokrita skladišča za lesna goriva,  |
|          |– objekti za kmetijske proizvode in    |
|          |dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna,  |
|          |sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin.   |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste.       |
|          |Tipi objektov – pomožnih stavb po     |
|          |klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420   |
|          |Garažne stavbe, 12510 Avtomehanične in   |
|          |mizarske delavnice, 12520 Rezervoarji,   |
|          |silosi in skladišča (razen hladilnic in  |
|          |specializiranih skladišč 3.4.1.09), 12711 |
|          |Stavbe za rastlinsko predelavo (le     |
|          |rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, |
|          |12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714  |
|          |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.   |
|          |Dovoljeni so tudi: 12111 Hoteli in podobne |
|          |stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen  |
|          |hotelov, motelov), 12112 Gostilne,     |
|          |restavracije in točilnice, 12120 Druge   |
|          |gostinske stavbe za kratkotrajno      |
|          |nastanitev, 12301 Trgovske stavbe (razen  |
|          |nakupovalnih centrov, trgovskih centrov,  |
|          |veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304   |
|          |Stavbe za druge storitvene dejavnosti   |
|          |(razen avtopralnic), 12620 Muzeji in    |
|          |knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih |
|          |gradiv).                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– pomožni objekt v javni rabi: grajena   |
|nezahtevni in   |urbana oprema, telefonska govorilnica,   |
|enostavni objekti |sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,  |
|(razen stavb) po  |drog, grajena oprema v parkih, javnih   |
|Uredbi       |vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na  |
|          |otroškem igrišču, grajena oprema trim steze|
|          |in vadbena oprema, grajeno spominsko    |
|          |obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica  |
|          |(edikula), grajen gostinski vrt, pomožni  |
|          |cestni objekti: objekt za odvodnjavanje  |
|          |ceste, cestni snegolov, objekt javne    |
|          |razsvetljave, cestni silos,        |
|          |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|          |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|          |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|          |priključek na objekte gospodarske javne  |
|          |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |samostojno parkirišče, kolesarska pot,   |
|          |pešpot in podobne, športno igrišče na   |
|          |prostem, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje, objekti za |
|          |oglaševanje, pomožni komunalni objekt,   |
|          |pomožni letališki, pristaniški objekt in  |
|          |pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti|
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov,                  |
|          |– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:   |
|          |zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno |
|          |korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno  |
|          |molzišče.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Na območju (PNRP): A – površine razpršene |
|zazidanosti    |poselitve je FZ do 0,70.          |
|          |Na območju (PNRP): SK – površine      |
|          |podeželskega naselja je FZ do 0,50.    |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Stavbe so lahko organizirane le okoli   |
|prostora      |dvorišča.                 |
|          |Na GE, ki so izrazito vzdolžnih oblik   |
|          |(parcel), orientiranih v smeri javnega   |
|          |prostora, je ob vzpostavitvi dvorišča v  |
|          |primarnem delu GE dovoljena tudi      |
|          |vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne   |
|          |stavbe. Glavna stavba je vedno orientirana |
|          |v smeri javnega prostora, praviloma tudi  |
|          |pomožna stavba. Dvorišče se praviloma   |
|          |vzpostavi med glavno in pomožno stavbo.  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo   |
|druge zunanje   |opredeljene funkcionalne zelene površine. |
|ureditve na GE,  |Te površine naj bodo zatravljene in    |
|ograje in žive   |zasajene z avtohtonim drevjem, kot so:   |
|meje        |orehi, hruške, jablane ali lipe. Grmičevje |
|          |je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste |
|          |iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed |
|          |ograj in živih meja so dovoljeni le leseni |
|          |plotovi do višine 1,0 m in žive meje iz  |
|          |avtohtonih vrst (gaber ipd.). Izjeme so le |
|          |ograje za pašo živine (3.4.1.12).     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Velikostni red GE je do 3000,0 m2. Velikost|
|posebnosti     |parcele se določi z uveljavljanjem     |
|parcelacije    |racionalne rabe prostora, ob upoštevanju  |
|          |potreb po modernizaciji, lege, potrebnega |
|          |manipulativnega prostora in vitalnosti   |
|          |kmetije.                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.5 Omilitveni   |Pri poselitvi v odprti krajini je potreben |
|ukrepi       |projektno, lokalno zasnovan način čiščenja |
|          |komunalnih voda v obliki nepropustnih   |
|          |greznic, manjših čistilnih naprav oziroma |
|          |rastlinskih čistilnih naprav. Gnojišča za |
|          |shranjevanje gnoja in gnojnice v bližini  |
|          |pomožne stavbe ter nepropustne greznice je |
|          |potrebno urediti v skladu s predpisi.«   |
+-------------------+-------------------------------------------+
38. člen
Spremeni se besedilo 82. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.24
+---------------------------------------------------------------+
|.z – GE zidanice in vinske kleti za vinotoč          |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): A – površine razpršene    |
|poselitve: Av – površine razpršene poselitve-vinogradništvo  |
|namembnost GE: namenjena je kmetijski dejavnosti – pridelavi in|
|shranjevanju vina in sadja in na osnovi grozdja in sadja    |
|izdelanih produktov. Dovoljena je tudi pridelava in hramba   |
|sadja oziroma manjša kmetijska proizvodnja (vinogradništvo,  |
|sadjarstvo) ter začasno bivanje. GE je vezana na posest    |
|obdelovalnih površin za eno od naslednjih kultur (najmanjše  |
|obdelovalne površine) – za zidanico:              |
|– vinograd za vinsko trto – 20 arov na K1 ali 10 arov na K2 ali|
|– intenzivni sadovnjak avtohtonih pečkarjev in/ali koščičarjev |
|v skladu s sortnim izborom za Republiko Slovenijo – 50 arov.  |
|Za vinsko klet za vinotoč je potrebno najmanj 30 a površine  |
|zasajene z vinsko trto. Intenzivni vinograd ali sadovnjak mora |
|biti vpisan v Register kmetijskih gospodarstev.        |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Zidanica (le ena) ali vinska klet za    |
|– tip, število   |vinotoč (le ena).             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala  |
|nezahtevni in   |komunalna čistilna naprava, nepretočna   |
|enostavni objekti |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|po Uredbi (razen  |priključek na objekte gospodarske javne  |
|stavb)       |infrastrukture, kolesarska pot, pešpot in |
|          |podobne, vodno zajetje in objekti za    |
|          |akumulacijo vode in namakanje (razen bazena|
|          |za kopanje), objekti za oglaševanje,    |
|          |pomožni komunalni objekt, pomožni objekti |
|          |namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi|
|          |in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za |
|          |spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|          |pojavov.                  |
|          |Svetlobni panoji na zidanicah niso     |
|          |dovoljeni.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Faktor     |Na vinogradniških območjih faktor     |
|zazidanosti    |zazidanosti ni določen. Velikost stavbe je |
|          |odvisna od GE in predpisanih obdelovalnih |
|          |površin vinograda ali sadovnjaka. Stavba se|
|          |locira znotraj določene GE, funkcionalne  |
|          |površine stavbe (dovoz z manipulativnimi  |
|          |površinami) so dovoljene tudi na kmetijskem|
|          |zemljišču v neposredni bližini določene GE.|
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |                      |
|prostora      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Pri zidanici naj bo zagotovljeno vsaj eno |
|druge zunanje   |parkirno mesto za gospodarsko vozilo    |
|ureditve na GE,  |(traktor s prikolico ipd.), pri vinski   |
|ograje in žive   |kleti pa v skladu s splošnimi kriteriji PM |
|meje        |za GE. Odprti useki in nasipi ne smejo biti|
|          |višji od 3,0 m. Novi in povečani podporni |
|          |zidovi so lahko obdelani kot škarpe iz   |
|          |lokalnega apnenca s poglobljenimi fugami, |
|          |dovoljene so kombinacije z betonom, opeko |
|          |in lesom. Varovalne ograje nad opornimi  |
|          |zidovi so lahko izdelane v obliki plotov  |
|          |ali brajd.                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Rezultat parcelacije naj zagotavlja    |
|posebnosti     |izpolnjevanje kriterijev velikosti     |
|parcelacije    |obdelovalnih površin, navedenih v točki  |
|          |1.0.                    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
39. člen
Spremeni se besedilo 83. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.25
+---------------------------------------------------------------+
|.x – GE s posebnimi režimom urejanja              |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): vse vrste območij stavbnih  |
|zemljišč, namembnost GE: v skladu z določili v posebnih    |
|merilih.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |V skladu z določili v posebnih merilih.  |
|– tip, število,  |                      |
|število etaž    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |V skladu z določili v posebnih merilih.  |
|– število, število |                      |
|etaž        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |– ograja, podporni zid (3.4.1.16), vodnjak,|
|nezahtevni in   |– kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.11),  |
|enostavni objekti |urbana oprema (3.4.1.17), odprt sezonski  |
|(razen stavb) po  |gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasne |
|Uredbi       |tribune za gledalce na prostem in pokrit  |
|          |prireditveni prostor kot začasni objekti po|
|          |OPN, ob javnih prireditvah so dovoljene  |
|          |druge tehnične naprave in ureditve,    |
|          |potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, |
|          |ozvočenje, varnostni sistemi itd.).    |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |V skladu z določili v posebnih merilih.  |
|gostote pozidave v |                      |
|tlorisu, odmiki  |                      |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |/                     |
|prostora      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Zunanje ureditve naj bodo oblikovno    |
|druge zunanje   |usklajene in prilagojene vlogi GE.     |
|ureditve na GE,  |                      |
|ograje in žive   |                      |
|meje        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |/                     |
|posebnosti     |                      |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Na območju GE veljajo merila III. stopnje |
|urbanističnega   |varstva pred hrupom.            |
|oblikovanja    |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
40. člen
Spremeni se besedilo 84. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.26
+---------------------------------------------------------------+
|.pin – GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih   |
|načrtov                            |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba (PNR),   |
|namembnost GE.                         |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNR): vse vrste območij stavbnih  |
|zemljišč, namembnost GE: v skladu z merili veljavnih PIN    |
|oziroma DPN.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe –|Opredeljene v predmetnem prostorsko    |
|tip, število,   |izvedbenem aktu.              |
|število etaž    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Opredeljene v predmetnem prostorsko    |
|– število, število |izvedbenem aktu. Kolikor ni v nasprotju z |
|etaž        |določili OPN, je dovoljena gradnja pomožnih|
|          |stavb po Uredbi, kot nezahtevni oziroma  |
|          |enostavni objekti:             |
|          |– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita|
|          |skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, |
|          |zimski vrt in podobni objekti,       |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša  |
|          |drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša |
|          |savna, manjši zimski vrt, vetrolov in   |
|          |podobni objekti.              |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste.       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |Opredeljeni v predmetnem prostorsko    |
|nezahtevni in   |izvedbenem aktu. Kolikor ni v nasprotju z |
|enostavni objekti |opredelitvami               |
|(razen stavb) po  |OPN je dovoljena gradnja: ograja, podporni |
|Uredbi       |zid (3.4.1.16), nepretočna greznica,    |
|          |rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na |
|          |objekte gospodarske javne infrastrukture in|
|          |daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik,  |
|          |bazen za kopanje, grajen ribnik in okrasni |
|          |bazen, grajeni rastlinjak, pomožni     |
|          |komunalni objekti.             |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |Opredeljeno v predmetnem prostorsko    |
|gostote pozidave v |izvedbenem aktu.              |
|tlorisu, odmiki  |                      |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Opredeljena v predmetnem prostorsko    |
|prostora      |izvedbenem aktu.              |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in druge|Opredeljene v predmetnem prostorsko    |
|zunanje ureditve na|izvedbenem aktu.              |
|GE, ograje in žive |                      |
|meje        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Opredeljena v predmetnem prostorsko    |
|posebnosti     |izvedbenem aktu.              |
|parcelacije    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Opredeljene v predmetnem prostorsko    |
|urbanističnega   |izvedbenem aktu. Kolikor v izvedbenem aktu |
|oblikovanja    |niso določeni pogoji za oblikovanje    |
|          |nezahtevnih in enostavnih objektov po   |
|          |uredbi, se za oblikovanje le-teh      |
|          |uporabljajo določila tega odloka.«     |
+-------------------+-------------------------------------------+
41. člen
Spremeni se besedilo 85. člena, tako da glasi:
»3.4.2.2.27
+---------------------------------------------------------------+
|.ppn – GE varovanje pogojev izvedbe občinskih podrobnih    |
|prostorskih načrtov                      |
+---------------------------------------------------------------+
|1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora  |
|(PNRP), namembnost GE.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): vse vrste območij stavbnih  |
|zemljišč, namembnost GE: v skladu z usmeritvami za izdelavo  |
|OPPN.                             |
+---------------------------------------------------------------+
|2.0 Dopustni tipi stavb na GE                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.1 Glavne stavbe |Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb|
|– tip, število,  |ni dovoljeno graditi.           |
|število etaž    |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.2 Pomožne stavbe |Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb|
|– število, število |ni dovoljeno graditi, razen pomožnih stavb |
|etaž        |po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni|
|          |objekti:                  |
|          |– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita|
|          |skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, |
|          |zimski vrt in podobni objekti,       |
|          |– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe  |
|          |pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša  |
|          |drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša |
|          |savna, manjši zimski vrt, vetrolov in   |
|          |podobni objekti.              |
|          |Dovoljena je gradnja največ enega     |
|          |pritličnega objekta ene vrste, vendar le na|
|          |funkcionalnem zemljišču glavne stavbe.   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2.3 Drugi dopustni |Dovoljeni so le obstoječi objekti ter:   |
|nezahtevni in   |ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna|
|enostavni objekti |greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,   |
|(razen stavb) po  |priključek na objekte gospodarske javne  |
|Uredbi       |infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  |
|          |vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen |
|          |ribnik in okrasni bazen, grajeni      |
|          |rastlinjak, pomožni komunalni objekti.   |
+---------------------------------------------------------------+
|3.0 Dopustna izraba prostora GE                |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3.1 Omejitev    |Predmet izdelave OPPN.           |
|gostote pozidave v |                      |
|tlorisu, odmiki  |                      |
|stavb       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.1 Organizacija  |Določena z OPPN.              |
|prostora      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.2 Zelene in   |Ohranitev obstoječega statusa oziroma   |
|druge zunanje   |sanacija stavbišč/utrjenih površin v zelene|
|ureditve na GE,  |površine.                 |
|ograje in žive   |                      |
|meje        |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.3 Velikost GE,  |Dovoljena je parcelacija, ki je podlaga za |
|posebnosti     |predvideno združevanje parcel v skladu z  |
|parcelacije    |OPPN.                   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4.4 Druge določbe |Vsi posegi in ukrepi na GE, ki bi lahko  |
|urbanističnega   |dvignili ekonomsko vrednost zemljišč, gredo|
|oblikovanja    |v primeru eventualnih posegov v kontekstu |
|          |realizacije OPPN na račun investitorja. Do |
|          |sprejetja OPPN so dovoljene gradnje in   |
|          |prostorske ureditve, ki ne bodo ovirale  |
|          |načrtovane gradnje in ureditev po OPPN, med|
|          |drugim:                  |
|          |– gradnja komunalne opreme za oskrbo    |
|          |obstoječih objektov ter vzdrževanje,    |
|          |rekonstrukcija ter odstranitev gospodarske |
|          |javne infrastrukture,           |
|          |– gradnja pomožnih objektov – ograj ter  |
|          |postavitev začasnih objektov po OPN,    |
|          |– vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih |
|          |objektov, nadzidave in prizidave ter    |
|          |nadomestne gradnje na obstoječih GE,    |
|          |kolikor niso v neskladju z načrtovano   |
|          |ureditvijo,                |
|          |– odstranitev obstoječih objektov,     |
|          |– sprememba rabe in namembnosti obstoječih |
|          |objektov glede na plansko namensko rabo  |
|          |zemljišča.                 |
|          |Vsi posegi, razen vzdrževanja, so dovoljeni|
|          |le na podlagi pravnomočnega gradbenega   |
|          |dovoljenja.                |
|          |Na območju GE veljajo do sprejema OPPN   |
|          |stopnje varstva pred hrupom določene v   |
|          |Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v|
|          |okolju glede na opredeljeno namensko rabo |
|          |prostora na območju urejanja z OPPN.    |
|          |Na objektih, območjih in vplivnih območjih |
|          |kulturne dediščine so gradnje in drugi   |
|          |posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi |
|          |kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«  |
+-------------------+-------------------------------------------+
42. člen
Spremenijo se prvi, sedmi, deveti, trinajsti, štirinajsti, petnajsti, šestnajsti, sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, dvaindvajseti, triindvajseti, šestindvajseti, sedemindvajseti, enaintrideseti, dvaintrideseti, in štiriintrideseti odstavki 86. člena, tako da glasijo:
»3.4.3.1 Stavba – splošna merila oblikovanja stavb
3.4.3.1.1 Značaj stavbe
(1) Stavbe naj bodo stavbarsko oziroma arhitekturno oblikovane. Merilo ter stavbarski oziroma arhitekturni izraz pri vsaki novi ali rekonstruirani stavbi oziroma dozidavi ali nadzidavi, naj bo izpeljan iz arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov oziroma njihovih elementov avtohtone arhitekture, v kontekstu ohranjanja in razvoja arhitekturne identitete prostora. Poleg tega naj zagotavlja integracijo v konkretno mikro okolje, v katerega se stavbo umešča – v skladu z vlogo stavbe v prostoru (na primer: lokacija na robu naselja, ob javnem prostoru ipd.) in v skladu z njeno namembnostjo. Glede na vlogo stavbe na GE je stavba lahko glavna ali pomožna.
V primeru dozidav legalno zgrajenih objektov se oblikovanje objekta in naklon strešin prilagajajo obstoječemu objektu.«
»(7) Kletne etaže je mogoče organizirati na celotni tlorisni površini vseh stavb GE, če v posebnih merilih ni opredeljeno drugače. Kleti, oziroma etaže, ki so v celoti vkopane, lahko obsegajo vsaj celotno območje dvorišča oziroma površino, ki jo dovoljujejo faktorji, če so za posamezno GE opredeljeni. Namembnost kletne etaže je v povezavi z namembnostjo glavne stavbe in NRP GE: pomožni prostori, skladišča, lahko tudi stanovanjski in poslovni prostori za potrebe dejavnosti.«
»(9) Orientacija stavbe je smer slemena strehe osnovnega kubusa stavbe. Ta je vzdolžna, glede na tlorisno geometrijo stavbe in je določena s smerjo pozidave. Kolikor smer za predmetno GE ni označena, je določena z merili predmetnega tipa GE ali s posebnimi merili EUP. Kolikor teh določil ni, potem se določi po analogiji smeri pozidave istovrstnih, kakovostno umeščenih stavb (glavnih za glavne ipd.) na sosednjih GE. Kolikor je iz navedenega ni mogoče določiti, potem naj le-ta načeloma poteka v smeri plastnic zemljišča za vse vrste stavb, z izjemo zidanice.«
»(13) Sekundarni kubus, ki poleg meril sekundarnega kubusa izpolnjuje tudi merila nezahtevnega in enostavnega objekta po Uredbi, se lahko po njej gradi kot nezahtevni ali enostavni objekt. Velja tudi obratno, vsi enostavni in nezahtevni objekti morajo ustrezati merilom oblikovanja in umestitve stavb po tem odloku.«
»(14) Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili:
– na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50 % zazidalne površine osnovnega kubusa stavbe, sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo,
– tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike, kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.«
»(15) Dovoljena je izvedba balkona, kot posebnega arhitekturnega elementa, optimalno globokega od 1,5 m do največ 2,5 m.«
»(16) Dovoljena je izvedba ganka, kot avtohtonega arhitekturnega elementa. To je zunanji hodnik vzdolž celotne glavne fasade, globok do največ 1,5 m, pokrit z osnovno streho. Ob tem lahko previs strehe nad gankom vzpostavlja asimetrijo stavbe in lahko presega horizontalno projekcijo ganka za največ 0,5 m. Gank naj bo, razen konstrukcijske plošče, izdelan iz lesa.«
»(17) Dovoljena je izvedba lože, kot posebnega arhitekturnega elementa. To je pokrit zunanji prostor, nad pritličjem umaknjen v volumen stavbe, ki je z vseh strani, razen z ene, zaprt. Loža naj ne presega ravnine fasade.«
»(18) Dovoljena je izvedba nadstreška, ki predstavlja posebno obliko sekundarnega kubusa. Nadstrešek je vsaj z dveh strani odprt.«
»(19) Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna), usklajena z naslednjimi merili:
– elementi strehe z naklonom (dvokapne in večkapne) so lahko le enakega naklona kot pri strehi osnovnega kubusa ali konceptualno komplementarni,
– enokapne strehe so lahko nižjega naklona ali enakega naklona kot pri strehi osnovnega kubusa oziroma je podaljšek osnovne strešine,
– kota slemena je lahko enaka koti slemena osnovnega kubusa ali nižja, ne sme pa presegati višino slemena osnovnega kubusa,
– sleme strehe sekundarnega kubusa je lahko pravokotno na potek slemena strehe glavne stavbe, vendar enakega naklona,
– frčade ali drugi strešni izzidki so dovoljeni,
– v primeru izvedb strehe v naklonu na sekundarnem kubusu, ki je dodan na krajšo stranico osnovnega kubusa, je smer slemena enak kot pri osnovnem kubusu.«
»3.4.3.3 Strehe z naklonom (dvokapne, enokapne, večkapne in štirikapne)
(20) Optimalni naklon strešnih površin je 45°, vendar pa naj bo med 35° in 45°. V obstoječih soseskah naj se prilagaja kontekstu obstoječih streh, vendar naj ne bo manjši od 30°.«
»(21) Strehe z naklonom naj imajo le lokalnemu koloritu prilagojeno barvo kritine, ki je načeloma opečno rdeča in izjemoma sivo črna. Površinska struktura kritine ne sme oddajati svetlobnih refleksov. Priporočljiva je opečna kritina.
V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi brezbarvna ali prosojna.«
»(22) Napušč strehe je stavbarski/arhitekturni element, ki poteka od finalnega sloja fasade do skrajne zunanje točke strehe, vključno s sistemom odvodnjavanja. Optimalna širina vzdolžnega napušča je do 0,8 m horizontalne projekcije, vendar ne sme presegati 1,0 m. Optimalna širina čelnega napušča je do 0,8 m horizontalne projekcije in ne sme presegati 1,0 m.«
»(23) Strešni izzidki (frčade) in strešna okna so lahko le enega tipa in velikosti na posamezni strešni površini, v čelnem risu trikotne, dvokapne oblike (z istim naklonom kot osnovna streha) ali pravokotne oblike z ravno streho naklona do 6º, enokapne naklona do 20º in trapezne. Višina strešnih izzidkov ne sme presegati višino slemena strehe osnovnega kubusa. Strešni izzidki (frčade) ne smejo presegati 30 % tlorisa posamezne strešne površine. Pri tem naj bodo trikotne in trapezne frčade tlorisno v celoti umeščene v spodnjih dveh tretjinah strešne površine. Nad glavnim vhodom je dovoljena izvedba sredinskega večjega strešnega izzidka do 1/3 tlorisa posamezne strešine. Na eni strešini je dovoljena kombinacija strešnih oken in frčad. Frčade naj bodo na strehi umeščene praviloma simetrično, skladno s kompozicijo fasad objekta.«
»3.4.3.3.02 Dvokapna streha
(26) Je tip strehe z naklonom, ki ima naslednje elemente:
– strešni površini sta simetrični,
– čopi niso dovoljeni, razen pri tipu stavbe hiša na podeželju in pomožnih stavbah ter v primerih, kjer se v vodilni mapi dokaže potreba po njem iz vizualne izpostavljenosti stavbe v širši kulturni krajini ali iz vidika avtohtonosti v naselju, v katerem je stavba umeščena.«
»3.4.3.3.03 Enokapna streha
(27) Je tip strehe z naklonom, ki ima le eno kap oziroma eno strešno površino. Sleme naj poteka v smeri daljše stranice osnovnega kubusa. Pri enokapnih strehah je dovoljen tudi manjši naklon, do 20°.«
»(31) Najpomembnejši fasadni elementi naj bodo praviloma urejeni v enotnem kompozicijskem sistemu, načeloma v vertikalnih oseh. Fasadne obloge (cokel) iz keramike ter poliranega kamna niso dovoljene.
Barve fasad so lahko le pastelne barve zemeljskih tonov, pri izvedbi montažnih nestanovanjskih, proizvodnih in skladiščnih objektov pa se lahko fasade obložijo s prefabriciranimi elementi iz pločevine, betona in vlaknocementnih plošč. Pri izvedbi montažnih lesenih stanovanjskih in nestanovanjskih objektov je fasada lesena.«
»(32) Okenske odprtine pri stavbi tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju, naj bodo večje od 0,4 m2, razmerje med širino in višino je praviloma 1:1,4.
Med okenske odprtine ne sodijo steklene fasade, to so deli fasad v posameznem horizontalnem pasu fasadne ploskve. Stavbno pohištvo v barvah kovin ni dovoljeno. Če obstoječe stanje presega določilo OPN, se obstoječe stanje lahko ohranja do naslednjega posega v fasadni plašč.«
»(34) Glavni vhod v glavno stavbo je praviloma na glavni fasadi osnovnega kubusa, lahko pa je tudi na čelni fasadi. Kota glavnega vhoda v glavno stavbo je lahko praviloma le na koti javnega prostora +1,2 m oziroma do največ –0,3 m. Drugi najpomembnejši vhod naj se oblikuje na notranji fasadi. Prioriteta pomembnosti vhodov naj sledi zaporedju: javni prostori, drugi poslovni prostori ter bivalni prostori. Vhodi naj se oblikujejo kot osrednji arhitekturni členi fasade, katere del so.«
43. člen
Spremeni se drugi odstavek 87. člena, tako da glasi:
»Namembnost glavne stavbe, umestitev v prostoru
(2) Glavna stavba se praviloma umesti ob najpomembnejšem javnem prostoru GE. V njej naj bodo urbanotvorno organizirani najpomembnejši programi, ki so vzpostavljeni na GE. Kot glavna fasada se oblikuje fasada ob najpomembnejšem javnem prostoru, na katerega stavba meji. Z oblikovanjem glavne fasade naj se vzpostavi odnos oziroma pomen in značaj stavbe do javnega prostora.«
44. člen
Spremeni se 88. člen, tako da glasi:
»3.4.3.6.01
+---------------------------------------------------------------+
|            hiša na podeželju            |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Osnovni kubus |V tlorisu je širok optimalno med 8,0 m in 10,0 |
|glavne stavbe |m. Tlorisi so podolgovate oblike, pri čemer  |
|(87. člen)   |mora biti najmanjše razmerje širine:dolžini  |
|        |1:1,3, priporočljivo 1:1,5 do največ 1:2,   |
|        |visoka do največ E2+M, če ni predpisano    |
|        |drugače.                    |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Sekundarni   |– Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v   |
|kubusi glavne |skladu z naslednjimi merili:          |
|stavbe     |– na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja |
|(87. člen)   |sekundarnih kubusov do 50 % zazidalne površine |
|        |osnovnega kubusa stavbe, sekundarni kubusi se |
|        |lahko dodajajo ali odvzemajo,         |
|        |tlorisna zasnova je lahko pravokotne in    |
|        |nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. |
|        |Kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo na   |
|        |čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena  |
|        |sekundarnega kubusa ne sme presegati višine  |
|        |slemena osnovnega kubusa.           |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost   |Osnovni namen je bivanje, dopolnilno so lahko |
|stavbe     |vzpostavljene tudi terciarne dejavnosti    |
|        |manjšega obsega. Klet in pritličje stavbe je  |
|        |lahko na območjih z NRP SK in A tudi javno –  |
|        |namenjeno dejavnostim, ki so v skladu z merili |
|        |bivanja v intenzivnem podeželskem okolju.   |
|        |Terciarna dejavnost ne sme presegati 40 %   |
|        |uporabne površine bivalnega dela objekta.   |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi objektov |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):      |
|        |– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih |
|        |in počitniških hiš,              |
|        |– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih |
|        |hiš.                      |
|        |V primeru javnih programov so dovoljeni tudi: |
|        |12111 Hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno |
|        |nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112   |
|        |Gostilne, restavracije in točilnice, 12120   |
|        |Druge gostinske stavbe za kratkotrajno     |
|        |nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave (razen  |
|        |sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe |
|        |občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,|
|        |12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen|
|        |konferenčnih in kongresnih stavb), 12301    |
|        |Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov,  |
|        |trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih   |
|        |tržnic), 12304 Stavbe za druge storitvene   |
|        |dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji in|
|        |knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih   |
|        |gradiv).                    |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebnosti   |/                       |
|oblikovanja  |                        |
|fasad     |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi streh   |Osnovni kubus:                 |
|        |– streha z naklonom – tipa dvokapna      |
|        |(3.4.3.3.02) in večkapna streha (3.4.3.3).   |
|        |Sekundarni kubus:               |
|        |– streha je lahko tipa ravna in streha z    |
|        |naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna).«  |
+---------------+-----------------------------------------------+
45. člen
Spremeni se 89. člen, tako da glasi:
»3.4.3.6.02
+---------------------------------------------------------------+
|            gospodarska stavba           |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Osnovni kubus |Optimalno široka 15,0 m in največ 30,0 m, pri |
|glavne stavbe |čemer mora biti razmerje širine:dolžini med 2:3|
|(87. člen)   |do največ 1:3.                 |
|        |Pri stavbah, ki so ožje od 15,0 m, je lahko to |
|        |razmerje med širino in dolžino 1:1 in 1:3,   |
|        |visoka do največ E3, če ni drugače predpisano. |
|        |Dovoljena je toleranca pri širini in dolžini  |
|        |objekta v primeru tehnoloških zahtev      |
|        |proizvodnega procesa oziroma se tlorisna    |
|        |zasnova prilagaja tehnologiji in velikosti GE. |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Sekundarni   |Dovoljena je izgradnja sekundarnih kubusov po |
|kubusi glavne |splošnih merilih glavne stavbe. Praviloma se  |
|stavbe     |gradijo na straneh, ki ne mejijo na      |
|(87. člen)   |najpomembnejši javni prostor.         |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost   |Namenjena opravljanju dejavnosti s področja  |
|stavbe     |kmetijstva ter terciarnih dejavnosti (obrtnih, |
|        |servisnih in drugih dejavnosti). Bivanje v njej|
|        |ni dovoljeno.                 |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi objektov |12510 Industrijske stavbe (razen tovarn,    |
|        |klavnic, pivovarn, montažnih hal), 12520    |
|        |Rezervoarji, silosi in skladišča (le pokrite  |
|        |skladiščne površine), 12711 Stavbe za     |
|        |rastlinsko predelavo, 12712 Stavbe za rejo   |
|        |živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka,   |
|        |12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,  |
|        |12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen|
|        |konferenčne in kongresne stavbe).       |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebnosti   |Dovoljeno je stavbno pohištvo tudi v barvi   |
|oblikovanja  |kovin. Dovoljene so slepe in steklene     |
|fasad     |(antirefleksijske) fasade.           |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi streh   |Streha z naklonom – tip dvokapna streha    |
|        |(3.4.3.3.02) – praviloma brez frčad. Odstopanje|
|        |naklona strešin je možno le s posebno     |
|        |utemeljitvijo. V urbanem okolju je dovoljena  |
|        |tudi streha tipa ravna streha (3.4.3.4). Pri  |
|        |gospodarskih objektih, kjer se opravlja    |
|        |dejavnost, se naklon objekta prilagaja     |
|        |tehnološkem načrtu, vendar višina objekta ne  |
|        |sme presegati višino obstoječih objektov v   |
|        |radiju 100,0 m.«                |
+---------------+-----------------------------------------------+
46. člen
Spremeni se 90. člen, tako da glasi:
»3.4.3.6.03
+---------------------------------------------------------------+
|            industrijska hala            |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Osnovni kubus |Kot volumen naj bo pravilnih elementarnih   |
|glavne stavbe |geometrijskih oblik z ravnimi površinami (na  |
|(87. člen)   |primer kocka, kvader ipd.). Višina stavbe lahko|
|        |sega le do višine naselbinskega telesa oziroma |
|        |prevladujoče stavbne strukture v vplivnem   |
|        |območju, odvisna je od tehnologije proizvodnih |
|        |procesov.                   |
|        |Osnovni kubus glavne stavbe se prilagaja    |
|        |tehnologiji proizvodnih procesov.       |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Sekundarni   |Niso dovoljeni, razen v primeru stolpov in   |
|kubusi glavne |dimnikov, ki so potrebni zaradi tehnologij   |
|stavbe     |proizvodnih procesov.             |
|(87. člen)   |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost   |Namenjena dejavnosti sekundarnega sektorja, v |
|stavbe     |manjši meri (do 20 %) lahko tudi z njo     |
|        |povezanimi dopolnilnimi dejavnostim terciarnega|
|        |sektorja.                   |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi objektov |12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, |
|        |silosi in skladišča, 23030 Objekti kemične   |
|        |industrije (razen koksarne ter terminala za  |
|        |ogljikovodike ter rafinerije).         |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebnosti   |Stavbno pohištvo bele barve ali barve kovin je |
|oblikovanja  |dovoljeno. Dovoljene so slepe in steklene   |
|fasad     |(antirefleksijske) fasade.           |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi streh   |Streha oblikovana kot tip ravna streha     |
|        |(3.4.3.4). Izjemoma je dovoljeno odstopanje s |
|        |posebno utemeljitvijo na način, da se oblikuje |
|        |kot streha z naklonom (dvokapnica) do največ  |
|        |20o brez strešnih izzidkov.«          |
+---------------+-----------------------------------------------+
47. člen
Spremeni se 92. člen, tako da glasi:
»3.4.3.6.05
+---------------------------------------------------------------+
|          modernistična javna stavba         |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Osnovni kubus |Visoka je lahko največ do E3.         |
|glavne stavbe |                        |
|(87. člen)   |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Sekundarni   |Višinsko smejo segati največ do kote 1,0 m pod |
|kubusi glavne |koto kapi osnovnega kubusa.          |
|stavbe     |                        |
|(87. člen)   |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost   |Namenjene kvartarnim dejavnostim družbene   |
|stavbe     |infrastrukture. V primeru odsotnosti javnih  |
|        |programov je lahko do 50 % koristnih površin  |
|        |izjemoma namenjenih tudi programom terciarnega |
|        |sektorja ali bivanju, vendar slednje ne v   |
|        |pritličju. V stavbi ni dovoljena proizvodnja, |
|        |skladiščenje na površinah večjih od 50 m2   |
|        |oziroma arhiviranje na več kot 30 % tlorisne  |
|        |površine, če tak prostor ni javen.       |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi objektov |12112 Gostilne, restavracije in točilnice,   |
|        |12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe bank, |
|        |pošt, zavarovalnic, 12203 Druge upravne in   |
|        |pisarniške stavbe, 12301 Trgovske stavbe, 12304|
|        |Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 12610  |
|        |Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen     |
|        |paviljonov za stavbe za živali in rastline v  |
|        |živalskih in botaničnih vrtovih), 12620 Muzeji |
|        |in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in |
|        |znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za  |
|        |zdravstvo, 12740 Druge nestanovanjske stavbe, |
|        |ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za |
|        |potnike na avtobusih in drugih postajališčih, |
|        |javnih sanitarij in podobnega).        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebnosti   |Fasade, razen notranje/dvoriščne fasade, naj  |
|oblikovanja  |bodo oblikovane kot glavna fasada (3.4.3.5),  |
|fasad     |tako da prezentirajo javne vsebine stavbe. Tako|
|        |slepe kot steklene fasade so dovoljene. Slednje|
|        |le brez refleksnih odbojev. Stavbno pohištvo je|
|        |dovoljeno tudi v beli barvi oziroma barvah   |
|        |kovin.                     |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi streh   |Streha z naklonom – tipa dvokapna (3.4.3.3.02) |
|        |ali enokapna streha (3.4.3.3.03), v intenzivnem|
|        |urbanem okolju je dovoljena tudi streha tipa  |
|        |ravna streha (3.4.3.4). Znotraj tega naj bodo |
|        |naklon strešnih površin in kolorit ter     |
|        |struktura kritine, usklajeni z okoliško strešno|
|        |strukturo.«                  |
+---------------+-----------------------------------------------+
48. člen
Spremeni se 93. člen, tako da glasi:
»3.4.3.6.06
+---------------------------------------------------------------+
|        modernistična stanovanjska hiša        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Osnovni kubus |Tlorisna zasnova je praviloma pravokotne    |
|glavne stavbe |oblike. Dovoljena je kombinacija pravilne in  |
|(87. člen)   |nepravilne oblike, pri čemer mora biti     |
|        |najmanjše razmerje širine:dolžini 1:1,2, do  |
|        |največ 1:2, visoka do največ E2+M, če ni    |
|        |predpisano drugače. Sleme ne sme presegati   |
|        |silhuete krajine streh prostorske enote, v   |
|        |kateri stavba stoji.              |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Sekundarni   |Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu |
|kubusi glavne |z naslednjimi merili:             |
|stavbe     |– na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja |
|(87. člen)   |sekundarnih kubusov do 50 % zazidalne površine |
|        |osnovnega kubusa stavbe. Sekundarni kubusi se |
|        |lahko dodajajo ali odvzemajo.         |
|        |Tlorisna zasnova je lahko pravokotne in    |
|        |nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. |
|        |Kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo na   |
|        |čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena  |
|        |sekundarnega kubusa ne sme presegati višine  |
|        |slemena osnovnega kubusa.           |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost   |Osnovni namen je bivanje.           |
|stavbe     |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi objektov |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):      |
|        |– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih |
|        |in počitniških hiš,              |
|        |– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih |
|        |hiš.                      |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebnosti   |/                       |
|oblikovanja  |                        |
|fasad     |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi streh   |Streha z naklonom – tipa dvokapna (3.4.3.3.02),|
|        |enokapna streha (3.4.3.3.03) ali tipa ravna  |
|        |streha (3.4.3.4). Kritina mora biti usklajena z|
|        |barvo okoliških stavb.«            |
+---------------+-----------------------------------------------+
49. člen
Spremeni se 95. člen, tako da glasi:
»3.4.3.6.08
+---------------------------------------------------------------+
|            trško-mestna hiša            |
|        Podtip: trško-mestna hiša v nizu        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Osnovni kubus |Optimalna širina je 10,0 m in največja 16,0 m, |
|glavne stavbe |najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,5,  |
|(87. člen)   |visoka največ do E2+M, oziroma do vrha slemena |
|        |najvišje sosednje legalno zgrajene hiše, če ni |
|        |predpisano drugače.              |
|        |Podtip: trška-mestna hiša v strnjenem nizu je |
|        |vedno orientirana vzdolž javnega prostora in se|
|        |s čelno fasado stika s sosednjo trško-mestno  |
|        |hišo v strnjenem nizu na parcelni meji, v   |
|        |celotni površini ali vsaj na dve tretjini (2/3)|
|        |le-te. V primeru, da lastnik sosednjega objekta|
|        |ne soglaša z lokacijo objekta (stik s čelno  |
|        |fasado ali postavitev na mejo), se upoštevajo |
|        |odmiki od parcelnih mej, določeni z OPN.    |
|        |Razmerje širine:dolžini je lahko tudi manjše od|
|        |osnovnega tipa. Lahko je tudi večje, vendar do |
|        |največ 1:3, s tem da se mora ujemati z eno od |
|        |sosednjih hiš v nizu v širini. Višina kapi   |
|        |osnovnega kubusa glavne stavbe mora biti    |
|        |interpolirana med višine kapi osnovnih kubusov |
|        |sosednjih legalno zgrajenih objektov v stavbnem|
|        |nizu.                     |
|        |Izjema: V primeru posega na trško-mestni hiši v|
|        |strnjenem nizu z vzdolžno, po globini GE    |
|        |orientiranimi stavbami, naj bo streha takšne  |
|        |hiše v vsakem primeru orientirana vzdolž    |
|        |stavbnega niza, tudi v primeru, da je osnovni |
|        |kubus glavne stavbe orientiran drugače.    |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Sekundarni   |Lahko se organizirajo le v sekundarnem delu GE.|
|kubusi glavne |V prostoru med osnovnim kubusom glavne stavbe |
|stavbe     |in javnim prostorom ter sosednjimi GE vzdolž  |
|(87. člen)   |javnega prostora, na katerega meji (na primer |
|        |vogalna stavba), sekundarni kubus ni dopusten. |
|        |Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov  |
|        |glavne stavbe:                 |
|        |– sekundarni kubus je lahko tudi večji od   |
|        |razmerja 1:1 glede na glavno stavbo,      |
|        |– širina je omejena z obvezno organizacijo   |
|        |notranjega dvorišča.              |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost   |Namenjena bivanju, terciarnim in kvartarnim  |
|stavbe     |dejavnostim ter drobni obrti. Javni prostori v |
|        |pritličju naj zavzemajo vsaj 50 % površine   |
|        |pritličja, v preostalem delu površine     |
|        |pritličja, se lahko uredijo garaže za osebna  |
|        |vozila. Pritličje trško-mestne stavbe je lahko |
|        |namenjeno le terciarnim in kvartarnim     |
|        |dejavnostim.                  |
|        |Pritličje se lahko izjemoma v celoti uporablja |
|        |tudi v stanovanjske namene, vendar naj bo pri |
|        |nadomestnih gradnjah in rekonstrukcijah,    |
|        |konstrukcijsko in konceptualno zgrajeno kot  |
|        |javni prostor v skladu z naslednjimi merili:  |
|        |– s svetlo višino med 2,8 m in 4,0 m,     |
|        |– zagotovljena mora biti vizualna povezanost  |
|        |notranjih in najpomembnejšega javnega prostora,|
|        |na katerega GE meji – vsaj 50 % glavne fasade |
|        |naj bo transparentne.             |
|        |V nadstropjih je osnovni namen bivanje,    |
|        |dopolnilno so lahko tudi terciarne in kvartarne|
|        |dejavnosti; skladiščenje ali proizvodnja v   |
|        |nadstropjih nista dovoljena.          |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi objektov |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):      |
|        |1100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in |
|        |počitniških hiš), 11210 Dvostanovanjske stavbe |
|        |(razen vrstnih hiš), 11221 Tri in       |
|        |večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih  |
|        |blokov in stolpnic), 12111 Hoteli in podobne  |
|        |stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen    |
|        |motelov), 12112 Gostilne, restavracije in   |
|        |točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za   |
|        |kratkotrajno nastanitev, 12201 Stavbe javne  |
|        |uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske  |
|        |postaje, stavb občin), 12202 Stavbe bank, pošt,|
|        |zavarovalnic, 12203 Druge upravne in pisarniške|
|        |stavbe (razen konferenčnih in kongresnih    |
|        |stavbe), 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za|
|        |druge storitvene dejavnosti (razen       |
|        |avtopralnic), 12620 Muzeji in knjižnice.    |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebnosti   |Brez oblikovnih sprememb je potrebno v celoti |
|oblikovanja  |prenoviti najmanj naslednje elemente: glavno in|
|fasad     |čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi |
|        |značilnostmi stavbe (detajle, streho in osnovni|
|        |notranji ustroj stavbe s stopniščem).     |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi streh   |Streha z naklonom – tipa dvokapna (3.4.3.3.02).|
|        |Na spodnji polovici strešne površine so lahko v|
|        |vzdolžni smeri vzpostavljeni strešni izzidki  |
|        |(frčade), ki naj bodo praviloma urejeni v   |
|        |vertikalnih kompozicijskih oseh glavne fasade.«|
+---------------+-----------------------------------------------+
50. člen
Spremeni se 96. člen, tako da glasi:
»3.4.3.6.09
+---------------------------------------------------------------+
|             hiša v vrsti             |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Osnovni kubus |Osnovna enota, ki sestavlja posamezen niz, je |
|glavne stavbe |optimalno široka 8,0 m do največ 10,0 m, pri  |
|(87. člen)   |čemer je razmerje širine:dolžini 1:1, visoka do|
|        |E2+M, če ni določeno drugače. Posamezne enote |
|        |so lahko v nizu vzpostavljene s tlorisnimi   |
|        |zamiki. Stavbni niz naj bo sestavljen iz vsaj |
|        |treh osnovnih enot, glede na prostorske    |
|        |zmogljivosti celotnega prostora urejanja in  |
|        |obstoječo konfiguracijo terena.        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Sekundarni   |Način vzpostavitve sekundarnih kubusov glavne |
|kubusi glavne |stavbe naj izhaja iz PGD za celotno sosesko  |
|stavbe     |oziroma niz.                  |
|(87. člen)   |Organiziran je lahko na notranji fasadi    |
|        |osnovnega kubusa, proti sekundarnemu delu GE, |
|        |če ne presega koto najnižje strešne kapi    |
|        |osnovnega kubusa glavne stavbe. Posegi nad koto|
|        |najnižje strešne kapi stavbe niso dovoljeni  |
|        |brez soglasja lastnikov sosednjih GE, ne glede |
|        |na gradbeni ali funkcionalni poseg.      |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost   |Osnovni namen je bivanje.           |
|stavbe     |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi objektov |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):      |
|        |– enostanovanjska stavba 11100, razen     |
|        |počitniških hiš.                |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebnosti   |Gradbeni posegi v zunanjosti stavb in zunanje |
|oblikovanja  |ureditve naj se izvajajo pod pogoji ohranjanja |
|fasad     |likovno prostorske celovitosti celotnega niza |
|        |vrstnih stavb. Tako ni dovoljeno:       |
|        |– spreminjanje elementov strehe (nakloni,   |
|        |vgradnja naknadnih frčad, strešnih oken in   |
|        |kritine                    |
|        |obstoječih streh),               |
|        |– povišanje (nadzidava) posameznih enot – stavb|
|        |niza.                     |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi streh   |Streha z naklonom, tipa dvokapna (3.4.3.3.02) |
|        |ali enokapna streha (3.4.3.3.03), v intenzivnem|
|        |urbanem okolju je dovoljena tudi streha tip  |
|        |ravna streha (3.4.3.4).«            |
+---------------+-----------------------------------------------+
51. člen
Spremeni se 97. člen, tako da glasi:
»3.4.3.6.10
+---------------------------------------------------------------+
|              zidanica              |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Osnovni kubus |V tlorisu naj bo elementarne pravokotne oblike,|
|glavne stavbe |širine 3,5 m do 6,0 m in dolžine med 5,0 m in |
|(87. člen)   |8,5 m.                     |
|        |Visok naj bo E, E+M ali E2, pri čemer mora biti|
|        |spodnja E (klet) z vsaj ene strani v celoti  |
|        |vkopana, ležišče kapne lege (E2) mora biti na |
|        |plošči nad zgornjo etažo, v liniji zunanjega  |
|        |zidu. Pri etažnosti E+M je dovoljena višina  |
|        |kolenčnega zidu 1,6 m.             |
|        |Pri ravnem zemljišču, kjer višinska razlika na |
|        |vzdolžni strani stavbe ne presega 1,4 m, je  |
|        |lahko visoka le E1.              |
|        |Skupna tlorisna površina vidnega dela objekta |
|        |na stiku z zemljiščem ne sme presegati 50 m2. |
|        |Vkopan del kleti je lahko razširjen po     |
|        |kriteriju 1 m2 podzemne stavbe za vsakih    |
|        |nadaljnjih 100 m2 vinograda, do maksimalnih 100|
|        |m2 skupne tlorisne površine kletne etaže    |
|        |zidanice.                   |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Sekundarni   |Sekundarni kubusi so:             |
|kubus glavne  |– povečan del osnovnega kubusa, ki se doda k  |
|stavbe     |osnovnemu kubusu kletne etaže,         |
|(87. člen)   |– izvedba ganka kot avtohtonega arhitektonskega|
|        |elementa in                  |
|        |– izvedba balkona kot posebnega arhitekturnega |
|        |elementa.                   |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost   |Stavba je namenjena shranjevanju kmetijskih  |
|stavbe     |orodij in strojev ter pridelkov, grozdja in  |
|        |sadja ter izdelkov iz njih. Občasno bivanje je |
|        |dovoljeno, stalno ni.             |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi objektov |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):      |
|        |12713 Stavbe za spravilo pridelka (samo    |
|        |zidanice).                   |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebnosti   |Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena, |
|oblikovanja  |kletni del naj bo priporočljivo izveden v vidni|
|fasad     |teksturi kamnitega zidu (iz avtohtonega    |
|        |apnenca), obrizga, zatrep pa kot lesena fasada.|
|        |Barve so lahko le bela ali v pastelnih     |
|        |zemeljskih tonih.               |
|        |Zunanje stopnišče se lahko vzpostavi le na   |
|        |stranski fasadi.                |
|        |Okenska odprtine polkrožnih oblik niso     |
|        |dovoljene. Okna v kletnem delu stavbe so lahko |
|        |le pravokotne oblike, dovoljene so steklene  |
|        |stene s polkni. Stavbno pohištvo naj bo v   |
|        |naravnih tonih avtohtonih vrst lesa, barva   |
|        |kovine ni dovoljena. Polnila varovalnih ograj |
|        |(gank, balkon) naj bodo lesena, obdelana v   |
|        |vidni barvni teksturi lesa. Ob zidanicah naj se|
|        |postavijo brajde lesene konstrukcije.     |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi streh   |Streha z naklonom 40°–45°, tipa dvokapna    |
|        |streha, orientirana vzporedno s potekom    |
|        |plastnic. Izjeme so lahko v okoljih s     |
|        |prevladujočim vzorcem drugačne orientacije   |
|        |streh, v teh primerih se orientacija prilagodi |
|        |obstoječemu vzorcu. Frčade niso dovoljene,   |
|        |razen pri etažnosti E+M, čopi le v primerih, ko|
|        |gre za uskladitev oblikovanja s tradicionalnimi|
|        |arhitekturnimi elementi sosednjih zidanic.   |
|        |Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna |
|        |streha (pokrita z zemljo ali s pohodno     |
|        |nepokrito teraso).«              |
+---------------+-----------------------------------------------+
»3.4.3.6.11
+---------------------------------------------------------------+
|           vinska klet za vinotoč          |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Osnovni kubus |V tlorisu naj bo praviloma elementarne     |
|glavne stavbe |pravokotne oblike, brez krožnih elementov,   |
|(87. člen)   |širok optimalno okoli 8,0 m in največ 10,0 m, |
|        |pri čemer mora biti razmerje širine:dolžini od |
|        |1:1,3 do 1:2. Visoka je lahko do največ E2+M, |
|        |pri čemer mora biti spodnja E (klet) z vsaj ene|
|        |strani v celoti vkopana.            |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Sekundarni   |Gradi se lahko na vseh straneh kletne etaže.  |
|kubusi glavne |Skupna tlorisna površina osnovnega in     |
|stavbe     |sekundarnih kubusov vidnega dela objekta na  |
|(87. člen)   |stiku z zemljiščem ne sme presegati 150,0 m2. |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost   |Stavba je namenjena organizaciji vinotoča,   |
|stavbe     |shranjevanju kmetijskih orodij in strojev ter |
|        |pridelkov iz grozdja in sadja ter izdelkov iz |
|        |njih ter sprejemu do 60 gostov. Občasno bivanje|
|        |je dovoljeno, stalno ni.            |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi objektov |Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):      |
|        |12713 Stavbe za spravilo pridelka (vinska   |
|        |klet), 12112 Gostilne, restavracije in     |
|        |točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za   |
|        |kratkotrajno nastanitev.            |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebnosti   |Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena; |
|oblikovanja  |kletni del naj bo priporočljivo izveden v vidni|
|fasad     |teksturi kamnitega zidu (iz avtohtonega    |
|        |apnenca), obrizga, zatrep pa kot lesena fasada.|
|        |Barva je lahko bela ali v pastelnih zemeljskih |
|        |tonih.                     |
|        |Okenske odprtine polkrožnih oblik niso     |
|        |dovoljene. Stavbno pohištvo, varovalne ograje |
|        |ter odprti sekundarni kubusi so lahko le v   |
|        |leseni izvedbi, z ohranjeno teksturo lesa.   |
|        |Barve kovin in bela barva niso dovoljene.   |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tipi streh   |Streha z naklonom, tipa dvokapna streha,    |
|3.4.1.10.1   |orientirana vzporedno glede na potek plastnic. |
|        |Izjeme so lahko v okoljih s prevladujočim   |
|        |vzorcem drugačne orientacije streh, v teh   |
|        |primerih se orientacija prilagodi obstoječemu |
|        |vzorcu. Frčade so dovoljene, čopi pa le v   |
|        |primerih, ko gre za uskladitev oblikovanja s  |
|        |tradicionalnimi sosednjimi zidanicami v    |
|        |neposredni bližini.              |
|        |Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna |
|        |streha (pokrita z zemljo ali s teraso). Pri  |
|        |stavbah, ki so visoke največ do klet + M ter  |
|        |vkopane vsaj z ene strani, je dovoljena streha |
|        |v obliki podaljška, k osnovni strešni ploskvi |
|        |(po dolžini objekta) v istem naklonu in    |
|        |površini. Kap sekundarnega kubusa (tudi v   |
|        |primeru ravne strehe) ne sme biti višji od kapi|
|        |strehe primarnega kubusa.«           |
+---------------+-----------------------------------------------+
52. člen
V 98. členu se spremenijo četrti, šesti, sedmi in osmi odstavek, tako da glasijo:
»Umestitev v prostoru
(4) Pomožne stavbe se locirajo znotraj GE, razen pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni in enostavni objekt, ki se lahko gradijo znotraj GE in v 20,0 m pasu od meje stavbnega zemljišča. Pomožne stavbe so lahko prislonjene na sosednjo stavbo (slepa fasada).«
»(6) Osnovni kubus pomožne stavbe se prilagaja potrebam dejavnosti oziroma gospodinjstvu in velikosti GE. Najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,2, največje pa 1:3 (izjeme so enoredni ali iztegnjen kozolec ter stavbe ki se prilagajajo tehnološkem načrtu in so lahko tudi daljše). Visok je največ do E1+M v ravnini in največ E2+M v nagnjenem terenu, kjer je višinska razlika terena v prečni smeri stavbe najmanj 2,0 m.«
»(7) Sekundarni kubusi pomožne stavbe so dovoljeni.«
»Oblikovanje strehe pomožne stavbe
(8) Streha je lahko tipa streha z naklonom: dvokapna, enokapna in večkapna. Dovoljena je tudi izvedba ravnih streh. Manjši naklon se dovoli če to pogojuje tehnološki načrt ali ko je širina objekta prevelika (več kot 15,0 m) in bi bila s tem porušena osnovna kompozicija stavbe.
Pri pomožnih stavbah, kjer širina objekta bistveno ne odstopa od širine glavne stavbe na GE, se praviloma izvede streha istega naklona kot glavna stavba. Strešni izzidki, čopi in frčade so dovoljeni.
Streha sekundarnega kubusa:
Streha sekundarnega kubusa je praviloma enaka kot pri osnovnem kubusu pomožne stavbe, dovoljena je tudi kombinacija navedenih tipov streh. Pri izvedbi manjšega sekundarnega kubusa je streha lahko tipa ravna ali enokapna oziroma je podaljšek osnovne strešne osnovnega kubusa.«
V istem členu se doda novi deseti odstavek, ki glasi:
»(10) Oblikovanje pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni in enostavni objekti
Majhne stavbe, vendar le: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti.
Najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,2. Dovoljeni tipi strehe so dvokapne, večkapne, enokapne in ravne, naklon in kritina pa morata biti usklajena z obstoječimi stavbami na GE. V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi brezbarvna, prosojna. Pri stavbah, kjer bo streha tipa dvokapna, se izvede naklon strešin enako kot pri glavni stavbi. Izjeme so enostavni objekti)majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave površine do 20,0 m2), ki imajo tlorisno zasnovo, obliko in streho poljubne oblike.«
53. člen
Spremeni se 101. člen, tako da:
– se črta trinajsti odstavek,
– sedanji štirinajsti odstavek postane trinajsti,
– se doda novi zadnji odstavek, tako da glasi:
»Velikost območij prostorskih ureditev s predvidenimi OPPN:
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|Oznaka|Površina|Oznaka|Površina|Oznaka|Površina|Oznaka|Površina|
|OPPN |(ha)  |OPPN |(ha)  |OPPN | (ha)  |OPPN |(ha)  |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |1,02  |OPPN- |1,79  |OPPN- |0,84  |OPPN- |3,90  |
|3-01 |    |40-05 |    |62-01 |    |89-01 |    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |4,07  |OPPN- |1,23  |OPPN- |1,53  |OPPN- |1,91  |
|4-01 |    |40-06 |    |63-01 |    |89-02 |    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |4,63  |OPPN- |2,00  |OPPN- |6,12  |OPPN- |2,81  |
|4-04 |    |40-08 |    |74-01 |    |89-03 |    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |14,74  |OPPN- |6,05  |OPPN- |4,40  |OPPN- |2,07  |
|5-04 |    |45-01 |    |76-02 |    |91-01 |    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |1,07  |OPPN- |14,62  |OPPN- |6,37  |OPPN- |1,62  |
|5-05 |    |45-03 |    |81-02 |    |91-02 |    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |2,40  |OPPN- |2,91  |OPPN- |6,23  |OPPN- |1,14  |
|6-01 |    |46-01 |    |81-03 |    |91-03 |    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |1,05  |OPPN- |6,00  |OPPN- |2,30  |OPPN- |3,57  |
|11-01 |    |46-02 |    |81-04 |    |91-04 |    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |1,58  |OPPN- |3,32  |OPPN- |1,74  |OPPN- |3,09  |
|12-01 |    |46-03 |    |81-05 |    |91-05 |    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |5,72  |OPPN- |1,98  |OPPN- |3,26  |OPPN- |7,53  |
|14-02 |    |46-05 |    |81-06 |    |94-01 |    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |0,84  |OPPN- |2,06  |OPPN- |0,55  |OPPN- |4,33  |
|18-01 |    |50-01 |    |81-08 |    |100-02|    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |1,38  |OPPN- |1,93  |OPPN- |7,89  |OPPN- |3,73  |
|27-01 |    |50-02 |    |81-09 |    |100-04|    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |15,36  |OPPN- |2,13  |OPPN- |3,09  |OPPN- |0,46  |
|32-01 |    |51-01 |    |81-10 |    |100-05|    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |1,33  |OPPN- |16,58  |OPPN- |0,83  |OPPN- |7,57  |
|39-01 |    |56-01 |    |81-13 |    |106-01|    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |5,11  |OPPN- |1,31  |OPPN- |8,53  |OPPN- |7,98  |
|40-02 |    |57-01 |    |81-14 |    |107-01|    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
|OPPN- |5,04  |OPPN- |0,44  |OPPN- |2,27  |OPPN- |3,16«  |
|40-04 |    |59-01 |    |86-01 |    |113-02|    |
+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
54. člen
V 103. členu se:
– v drugem odstavku doda nova druga alineja, ki glasi:
»–Odlok o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list SRS, št. 3/78 in Uradni list RS, št. 88/07),«
– v tretjem odstavku črta enajsta alineja.
55. člen
V grafičnem delu izvedbenega dela OPN in v 100. členu (specifikacija EUP), se spremenijo in dopolnijo naslednja določila:
– v specifikaciji EUP, se pri vseh enotah urejanja prostora črta stolpec, v katerem je navedeno dovoljeno število pomožnih stavb, razen v primerih, ko je določena posebna pomožna stavba po strokovnih podlagah PIP,
– v specifikacijah EUP od MA28.z do MA100.z se v stolpec največje število, tip glavnih stavb, dopiše naslednje besedilo »1x zidanica«,
– v specifikaciji EUP v EUP SZ35.vs, se v stolpcu posebna merila in pogoji črta navedeni OPPN,
– v specifikaciji EUP, v stolpcu naziva tipa EUP, se izraz »GE osamele domačije«, povsod nadomesti z izrazom »GE domačije v odprtem prostoru«,
– v grafičnem delu se za EUP BO30.vo črta oznaka PNRP »SS« in nadomesti z oznako »SK«,
– v grafičnem delu se za EUP KH07.od črta oznaka PNRP »Av« in nadomesti z oznako »A«,
– v grafičnem delu se za EUP KH12.z črta oznaka PNRP »A« in nadomesti z oznako »Av«,
– v grafičnem delu se za EUP TZ27.tm črta oznaka PNRP »CU« in nadomesti z oznako »CD«,
– v grafičnem delu EUP SE46.Pin se odvzame območje veljavnega Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 79/12 – popr., 74/12),
– v grafičnem delu in v specifikaciji EUP se črta EUP KB02.ppn, zanjo veljajo določila EUP KB07.vs,
– v grafičnem delu in v specifikaciji EUP se črta EUP DB18.vo, zanjo veljajo določila EUP DB18.hm,
– v grafičnem delu in v specifikaciji EUP se črta EUP KL45.pin, zanjo veljajo določila EUP KL06.hm,
– v grafičnem delu in v specifikaciji EUP se črta EUP KB03.ppn, zanjo veljajo določila EUP KB03.vo,
– v grafičnem delu in v specifikaciji EUP se črta EUP MA27.od, zanjo veljajo določila EUP MA27.z,
– v grafičnem delu in specifikaciji EUP se črta EUP PI02.vo, za to območje je predviden OPPN-63-01. Navedena EUP se v območju navedenega OPPN nadomesti z novim EUP PI05.ppn,
– v specifikaciji EUP se doda novo besedilo, ki se glasi:
+---------+--------------+--------------+--+--------------------+
|»DB18.hm |GE      |1       | |/          |
|     |modernistične |modernistična | |          |
|     |stanovanjske |stanovanjska | |          |
|     |hiše     |hiša     | |          |
+---------+--------------+--------------+--+--------------------+
|PI05.ppn |GE varovanje |/       | |OPPN 63-01: Širitev |
|     |pogojev    |       | |naselja Pijavice.  |
|     |izvedbe OPPN |       | |          |
+---------+--------------+--------------+--+--------------------+
|SE128.Pin|GE varovanje |/       | |Odlok o Občinskem  |
|     |meril     |       | |podrobnem      |
|     |veljavnih   |       | |prostorskem načrtu |
|     |prostorskih  |       | |za pozidavo kareja |
|     |izvedbenih  |       | |med Planinsko cesto |
|     |načrtov    |       | |in Kozjansko ulico v|
|     |       |       | |Sevnici (Uradni list|
|     |       |       | |RS, št. 29/12, 79/12|
|     |       |       | |– popr., 74/12).«  |
+---------+--------------+--------------+--+--------------------+
– v specifikaciji se pri EUP spremeni besedilo, tako da glasi:
+---------+-----------------+-------------+-+-------------------+
|»DR08.odi|GE kmetije z   |1x      | |Namesto glavne   |
|     |industrijsko   |gospodarska | |stavbe je     |
|     |proizvodnjo   |stavba    | |dovoljena gradnja |
|     |         |       | |dveh glavnih stavb |
|     |         |       | |– dveh objektov za |
|     |         |       | |rejo živali    |
|     |         |       | |tlorisnih dimenzij |
|     |         |       | |8,0 m x 70,0 m,  |
|     |         |       | |streha bo dvokapna |
|     |         |       | |naklona 15°–20°.  |
|     |         |       | |Oblikovanje    |
|     |         |       | |objektov se    |
|     |         |       | |prilagaja     |
|     |         |       | |tehnološkem načrtu |
|     |         |       | |ob upoštevanju   |
|     |         |       | |kulturnovarstvenih |
|     |         |       | |pogojev.« Pred   |
|     |         |       | |posegi na območju |
|     |         |       | |kulturne – Dolnje |
|     |         |       | |Brezovško polje  |
|     |         |       | |(EŠD 24009) je   |
|     |         |       | |potrebno pridobiti |
|     |         |       | |kulturnovarstvene |
|     |         |       | |pogoje in soglasje |
|     |         |       | |pristojne enote  |
|     |         |       | |Zavoda za varstvo |
|     |         |       | |kulturne dediščine |
|     |         |       | |Slovenije.     |
+---------+-----------------+-------------+-+-------------------+
|HB01.ike |GE        |stavbe v   | |Na GE je dovoljena |
|     |infrastrukturnega|skladu z   | |gradnja hleva za  |
|     |objekta,     |osnovnim   | |govedo, tlorisne  |
|     |podtip: GE    |namenom   | |dimenzije 20,0 m x |
|     |komunikacijske  |       | |40,0 m, oziroma se |
|     |in energetske  |       | |oblikovanje    |
|     |infrastrukture  |       | |(tlorisna zasnova |
|     |         |       | |in naklon strešin) |
|     |         |       | |stavbe prilagaja  |
|     |         |       | |tehnološkem    |
|     |         |       | |načrtu.      |
+---------+-----------------+-------------+-+-------------------+
|KB03.vo |GE domačije v  |1x hiša na  | |/         |
|     |odprtem vaškem  |podeželju  | |          |
|     |okolju      |       | |          |
+---------+-----------------+-------------+-+-------------------+
|KL06.hm |GE        |1      | |Na delu zemljišča |
|     |modernistične  |modernistična| |parc. štev. 667/4, |
|     |stanovanjske   |stanovanjska | |670/4, 670/3, k.o. |
|     |hiše       |hiša     | |Goveji Dol so   |
|     |         |       | |predvidene tri   |
|     |         |       | |modernistične   |
|     |         |       | |stanovanjske    |
|     |         |       | |stavbe. Ob     |
|     |         |       | |nekategorizirani  |
|     |         |       | |javni poti sta   |
|     |         |       | |predvideni dve   |
|     |         |       | |modernistični hiši |
|     |         |       | |po določilih 59.  |
|     |         |       | |in 93. člena tega |
|     |         |       | |odloka. Na severni |
|     |         |       | |strani območja   |
|     |         |       | |urejanja pa je   |
|     |         |       | |predvidena     |
|     |         |       | |modernistična   |
|     |         |       | |stanovanjska    |
|     |         |       | |stavba z      |
|     |         |       | |naslednjimi    |
|     |         |       | |oblikovalskimi   |
|     |         |       | |pogoji:      |
|     |         |       | |– tlorisna     |
|     |         |       | |zasnova: objekt bo |
|     |         |       | |zasnovan iz kleti |
|     |         |       | |in pritličja,   |
|     |         |       | |širina pritličja  |
|     |         |       | |bo 12,0 m (±10 %), |
|     |         |       | |razmerje      |
|     |         |       | |širine:dolžini je |
|     |         |       | |največ 1:2. Zaradi |
|     |         |       | |vizualne      |
|     |         |       | |izpostavljenosti  |
|     |         |       | |stavbe bo kletna  |
|     |         |       | |etaža z dveh    |
|     |         |       | |strani vkopana in |
|     |         |       | |zasuta. Dovoljena |
|     |         |       | |je izvedba večje  |
|     |         |       | |kletne etaže kot  |
|     |         |       | |pritličja. Na   |
|     |         |       | |osnovni kubus je  |
|     |         |       | |dovoljeno     |
|     |         |       | |dodajanje     |
|     |         |       | |sekundarnih    |
|     |         |       | |kubusov z ravno  |
|     |         |       | |streho. Streha nad |
|     |         |       | |osnovnim kubusom  |
|     |         |       | |je kombinacija   |
|     |         |       | |tipa dvokapne z  |
|     |         |       | |naklonom strešine |
|     |         |       | |30° in ravne. Ob  |
|     |         |       | |manipulativnem   |
|     |         |       | |platoju je     |
|     |         |       | |predvidena izvedba |
|     |         |       | |opornega zidu   |
|     |         |       | |višine do 2,5 m.  |
|     |         |       | |Kritina je temne  |
|     |         |       | |sive barve.    |
|     |         |       | |Velikost GE je   |
|     |         |       | |1.500 m2.     |
+---------+-----------------+-------------+-+-------------------+
|MA27.z  |GE zidanice   |1x zidanica | |/         |
+---------+-----------------+-------------+-+-------------------+
|SE02.vs |GE domačije v  |1 hiša na  | |Dovoljena je tudi |
|     |strnjenem    |podeželju  | |gradnja le     |
|     |vaškem okolju  |       | |pomožnih stavb   |
|     |         |       | |brez glavne    |
|     |         |       | |stanovanjske    |
|     |         |       | |stavbe. V tem   |
|     |         |       | |primeru se lahko v |
|     |         |       | |vlogi glavne    |
|     |         |       | |stavbe, ki se   |
|     |         |       | |umesti na     |
|     |         |       | |regulacijsko črto, |
|     |         |       | |oblikuje stavba v |
|     |         |       | |skladu z merili  |
|     |         |       | |tipa stavbe    |
|     |         |       | |gospodarska stavba |
|     |         |       | |ali pomožne    |
|     |         |       | |stavbe. V slednji |
|     |         |       | |je dovoljeno tudi |
|     |         |       | |skladiščenje    |
|     |         |       | |gradbenih strojev |
|     |         |       | |ali skladiščenje  |
|     |         |       | |drugih nenevarnih |
|     |         |       | |materialov. Prav  |
|     |         |       | |tako se lahko   |
|     |         |       | |gospodarska ali  |
|     |         |       | |pomožna stavba   |
|     |         |       | |umesti v      |
|     |         |       | |sekundarnem delu  |
|     |         |       | |GE in se v prvi  |
|     |         |       | |fazi gradi brez  |
|     |         |       | |glavne       |
|     |         |       | |stanovanjske    |
|     |         |       | |stavbe.      |
+---------+-----------------+-------------+-+-------------------+
|SE105.pin|GE varovanje   |/      | |Odlok o zazidalnem |
|     |meril veljavnih |       | |načrtu naselja   |
|     |prostorskih   |       | |Šmarje (Uradni   |
|     |izvedbenih    |       | |list SRS, št. 3/78 |
|     |načrtov     |       | |in Uradni list RS, |
|     |         |       | |št. 88/07).    |
+---------+-----------------+-------------+-+-------------------+
|TZ27.tm |GE trško-mestne |1 trško-   | |Poleg trške-mestne |
|     |hiše       |mestna hiša | |hiše je dovoljena |
|     |         |       | |gradnja kovinarsko |
|     |         |       | |strugarske     |
|     |         |       | |delavnice, kot   |
|     |         |       | |glavnega objekta. |
|     |         |       | |Lahko se gradi   |
|     |         |       | |samo delavnica   |
|     |         |       | |brez trške mestne |
|     |         |       | |hiše. Tip objekta |
|     |         |       | |po klasifikaciji  |
|     |         |       | |(CC-SI) 12520,   |
|     |         |       | |dovoljene so le  |
|     |         |       | |avtomehanične,   |
|     |         |       | |mizarske in    |
|     |         |       | |podobne delavnice. |
|     |         |       | |Oblikovanje in   |
|     |         |       | |velikost objekta  |
|     |         |       | |se prilagaja    |
|     |         |       | |velikosti gradbene |
|     |         |       | |enote,       |
|     |         |       | |tehnološkemu    |
|     |         |       | |načrtu in pogojem |
|     |         |       | |soglasodajalcev.  |
|     |         |       | |Višina objekta ne |
|     |         |       | |sme presegati   |
|     |         |       | |najvišjo stavbo v |
|     |         |       | |radiju 100,0 m.«  |
+---------+-----------------+-------------+-+-------------------+
56. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi prostorskih aktov, ki so veljali na dan vloženega zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja. V primeru, da so za investitorja spremembe OPN ugodnejše, se že začeti postopki za izdajo gradbenega dovoljenja končajo z upoštevanjem le-teh.
57. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2013
Sevnica, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti