Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Ob-3068/13 , Stran 2003
Ob-3068/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi: – četrtega odstavka 29. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011-2013 (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 in 7/13), (v nadaljevanju: Uredba); – Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1212/2012 z dne 17. decembra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 917/2004, (ES) 382/2008, (ES) 748/2008, (ES) 610/2009 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov (UL L št. 348 z dne 18. 12. 2012, str. 7); – Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3); – Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 52/2013 z dne 22. januarja 2013 o spremembi Priloge XIb k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 glede biser vina, gaziranega biser vina in prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta (UL L št. 20 z dne 23. 1. 2013, str. 44) in – Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES, objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepov v okviru ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 znaša do 29.383 eurov. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: Ministrstvo): – PP 944310 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13 – EU, v višini do 14.691,50 eurov, – PP 944810 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13 – slovenska udeležba, v višini do 14.691,50 eurov. Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov. 2. Vlagatelji: vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 so vzrejevalci, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2012 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2011 do 31. 8. 2012 ter izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore: predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2012 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2011 do 31. 8. 2012. 4. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev 4.1 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi subvencijo za vzrejo čebeljih matic v okviru ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 samo na podlagi ene odobrene vloge. 4.2 Pogoji za dodelitev subvencije v okviru ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 so: – vlagatelj mora izpolniti pogoj iz drugega poglavja tega javnega razpisa; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v Republiki Sloveniji; – vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge; – vlagatelj mora v CRČ sporočati podatke o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov; – vlagatelj mora priložiti kopijo odločbe Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2013 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono za katero vlaga vlogo; – vlagatelj mora priložiti potrdilo o številu čebeljih matic, ki so vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, v preteklem programskem letu, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije; – vlagatelj mora priložiti potrdilo o pravilni izvedbi direktnega testa v letu 2012, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije. 5. Obveznosti prejemnika sredstev 5.1 Prejemnik sredstev mora vzrejati čebelje matice še najmanj pet let po prejeti pomoči, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del. 5.2 O višji sili ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 5.3 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev na transakcijski račun. 5.4 Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko opravi tudi pet let od dneva zadnjega izplačila na transakcijski račun. 6. Višina subvencije Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic, ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske čebelje matice znaša 2 € na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa subvencija znaša 7 €. Na podlagi Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 9/12 – Odl. US, 24/12, 30/12 in 40/12 – ZUJF) bo Agencija pri izdaji odločb za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 upoštevala obveznost obračuna akontacije dohodnine izplačanih sredstev. 7. Vloga 7.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. 7.2 Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma do vključno 31. 8. 2013. V primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 pred 31. 8. 2013, se vloge lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju tega javnega razpisa. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva. 7.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mko.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 8. Rok in način prijave 8.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) ali vložiti v vložišču Agencije, od odprtja tega javnega razpisa do 31. 8. 2013. V primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 pred 31. 8. 2013, se vloge lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju tega javnega razpisa. 8.2 Vloge, vložene pred odprtjem tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi obvestila o zaprtju javnega razpisa oziroma po 31. 8. 2013, se bodo zavrgle. 8.3 Vloge, ki bodo poslane po pošti kot navadna pošiljka, se bodo zavrgle. 8.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013«. 9. Obravnava vlog in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem Postopek obravnave vlog je določen v VI. poglavju Uredbe in IV. poglavju Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR). 9.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje do porabe razpoložljivih sredstev za ukrep. 9.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpoložljivih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom (ura, minuta) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje za določitev vrstnega reda prispelih vlog. 9.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. 9.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji. 9.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 9.6 Odpiranje vlog ni javno. 9.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 9.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 9.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. 9.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti v roku, se s sklepom zavrže. 9.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev. 9.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. 9.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo. 9.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije. 9.15 Z odločbo je na podlagi predloženih ustreznih dokazil določena višina odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec. 9.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca. 9.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. 9.18 Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije. 9.19 Pred izdajo odločbe se opravi kontrola na kraju samem. 9.20 Če Agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik sredstev dolžan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti