Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2215. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Avtobusni terminal«, stran 6590.

Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 25. seji dne 19. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Avtobusni terminal«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Današnje stanje avtobusne postaje ne omogoča funkcionalne in uporabniku prijazne rabe javnega prometa. Umestitev novega avtobusnega terminala, namenjenega primestnemu in mestnemu prometu in umestitev zmogljive parkirne hiše omogoča rešitev dolgoletne kranjske problematike. S tem se izboljšujejo možnosti uporabe javnega prometa kot tudi rešujejo nemogoče prometne razmere v območju zdravstvenega kareja.
Zdravstveni kare med Bleiweisovo, Kidričevo in Gosposvetsko ulico je trenutno slabo prostorsko organiziran. Posledica tega so prometne zagate, ki jih doživljajo uporabniki območja, in sicer tako obiskovalci, zaposleni kot tudi sami prebivalci širšega okoliša. Problemi se nanašajo tako na mirujoči promet, na samo uporabo storitev znotraj kareja, saj je ta zaradi nepretočnosti otežena (na primer porodnišnica) kot tudi na pešpoti, saj je prostor skoraj neprehoden in za pešca mestoma nevaren. Prav tako ima območje precejšen potencial zelenega prostora, vendar je ta slabo dostopen in netransparenten, kar spodbuja konfliktne uporabe prostora kot recimo vandalizem. Obstoječe zdravstvene, bolnišnične in lekarniške dejavnosti potrebujejo širitve za rast in razvoj, nekatere pa so umeščene v dotrajane in neprimerne objekte in potrebujejo nove prostore.
OPPN v veljavnih planskih aktih občine ni predviden. ZPNačrt za primere, ko se izkaže potreba po izdelavi OPPN, čeprav ta ni predviden v OPN, predvideva popolnoma enak postopek izdelave z edino razliko, da sklep o pričetku postopka namesto župana sprejme občinski svet.
Pobudo za izdelavo OPPN je podala Mestna občina Kranj.
2. Pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Pravna podlaga za pripravo prostorskega akta je 57. člen ZPNačrt.
3. Območje prostorskega akta in program
Območje OPPN obsega del širšega centra mesta Kranja, in sicer območje med Bleiweisovo cesto na zahodu, Gosposvetsko ulico na vzhodu, pri čemer je zajet tudi objekt na Gosposvetski ulici 9 vzhodno od Gosposvetske ulice, na jugu se območje konča s predvideno cestno povezavo med Nazorjevo in Levstikovo ulico, na severu pa sega čez Kidričevo ulico in zajame območje do Osnovne šole dr. Franceta Prešerna.
Območje obsega morfološke enote Je – D1 in ZP – M1 ter predvideno cestno povezavo med Nazorjevo in Levstikovo ulico na jugu.
Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja.
Predmet izdelave OPPN je celovita ureditev območja, predvsem iz prometnega vidika s poudarkom na vzpostavitvi novega avtobusnega terminala in gradnji parkirne hiše, posamezne gradnje v zdravstvenem kareju in ob Bleiweisovi ulici ter ureditve odprtega prostora tako v zdravstvenem kareju kot tudi v prostoru do osnovne šole Dr. Franceta Prešerna. Ob vseh umestitvah objektov in posegih v prometne koridorje se prednostno rešuje varnost peš uporabnikov, predvsem šolarjev. OPPN obsega tudi izgradnjo novo predvidene cestne povezave med Levstikovo in Nazorjevo ulico.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovna rešitev bo podana na osnovi že izdelane idejne zasnove območja, pridobljenega geodetskega načrta, drugih nujnih posameznih strokovnih podlag kot so prometna študija in idejne zasnove komunalne, energetske, cestne in druge infrastrukture ter dejstev v prostoru.
Kolikor se v postopku priprave akta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom. Izbrani izdelovalec OPPN koordinira izdelavo strokovnih podlag, potrebnih za izdelavo OPPN.
Strokovne podlage za svoja področja posredujejo tudi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci pri pripravi akta.
5. Roki izdelave OPPN
+------+------------------------------+----------------------+
| Faza |Aktivnost           |Okvirni rok izdelave |
+------+------------------------------+----------------------+
|  1 |Objava sklepa o začetku    |takoj po seji     |
|   |priprave OPPN         |občinskega sveta   |
+------+------------------------------+----------------------+
|  2 |Izdelava strokovnih podlag  |60 dni po sprejemu  |
|   |               |sklepa        |
+------+------------------------------+----------------------+
|  3 |priprava osnutka OPPN,    |30 dni po izdelavi  |
|   |usklajevanje osnutka,     |strokovnih podlag   |
|   |popravki in potrditev s    |           |
|   |strani občinske uprave    |           |
+------+------------------------------+----------------------+
|  4 |Pridobivanje smernic     |30 dni po prejemu   |
|   |pristojnih nosilcev urejanja |osnutka OPPN     |
|   |prostora ter odločbe o    |           |
|   |obveznosti izdelave celovite |           |
|   |presoje vplivov na okolje   |           |
|   |(CPVO)            |           |
+------+------------------------------+----------------------+
|  5 |Izdelava dopolnjenega osnutka |45 dni po pridobitvi |
|   |OPPN na podlagi pridobljenih |vseh smernic     |
|   |smernic nosilcev urejanja   |pristojnih nosilcev  |
|   |prostora           |urejanja prostora   |
+------+------------------------------+----------------------+
| 6* |Priprava okoljskega poročila |45 dni po prejemu   |
|   |(v primeru postopka CPVO)   |smernic nosilcev   |
|   |               |urejanja prostora   |
+------+------------------------------+----------------------+
| 7* |Potrditev ustreznosti     |60 dni po pridobitvi |
|   |okoljskega poročila s strani |smernic pristojnih  |
|   |Ministrstva za kmetijstvo in |nosilcev urejanja   |
|   |prostor            |prostora       |
+------+------------------------------+----------------------+
|  8 |Prva obravnava odloka     |Prva možna seja    |
|   |(dopolnjenega osnutka OPPN)  |občinskega sveta po  |
|   |na občinskem svetu      |izdelanem dopolnjenem |
|   |               |osnutku OPPN     |
+------+------------------------------+----------------------+
| 9* |Javna razgrnitev in javna   |30 dni oziroma v   |
|   |obravnava dopolnjenega    |skladu s sklepom   |
|   |osnutka OPPN (in okoljskega |občinskega sveta   |
|   |poročila v primeru postopka  |           |
|   |CPVO)             |           |
+------+------------------------------+----------------------+
| 10 |Priprava stališč do pripomb  |25 dni po zaključeni |
|   |iz javne razgrnitve in javne |javni obravnavi    |
|   |obravnave           |           |
+------+------------------------------+----------------------+
| 11 |Izdelava predloga OPPN    |30 dni po sprejemu  |
|   |               |stališč do pripomb  |
+------+------------------------------+----------------------+
| 12* |Izdelava predloga okoljskega |30 dni po sprejemu  |
|   |poročila (v primeru postopka |stališč do pripomb  |
|   |CPVO)             |           |
+------+------------------------------+----------------------+
| 13 |Pridobivanje mnenj pristojnih |45 dni po pripravi  |
|   |nosilcev urejanja prostora k |predloga OPPN     |
|   |predlogu OPPN         |           |
+------+------------------------------+----------------------+
| 14* |Pridobitev sklepa o      |60 dni po pripravi  |
|   |sprejemljivosti vplivov OPPN |predloga OPPN     |
|   |(v primeru postopka CPVO)   |           |
+------+------------------------------+----------------------+
| 15 |Izdelava usklajenega predloga |30 dni po pridobitvi |
|   |OPPN             |mnenj pristojnih   |
|   |               |nosilcev urejanja   |
|   |               |prostora       |
+------+------------------------------+----------------------+
| 16 |Druga obravnava odloka na   |na prvi možni seji  |
|   |občinskem svetu in sprejem  |občinskega sveta   |
+------+------------------------------+----------------------+
* V primeru, če pristojno ministrstvo ugotovi potrebo po izvedbi
celovite presoje vplivov na okolje
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek OPPN, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
4. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana;
6. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
8. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
9. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
10. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
11. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
12. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Komunala (ravnanje s komunalnimi odpadki), Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
13. Domplan, PE energetika, Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
ter drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Drugi nosilci urejanja prostora oziroma organi in organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil, kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprejemanja OPPN zagotovi Mestna občina Kranj.
8. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in spletnih straneh Mestne občine Kranj ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-4/2013-2-48/01
Kranj, dne 19. junija 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Bojan Homan l.r.
Podžupan
Mestne občine Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti