Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2217. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013, stran 6593.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 17. seji dne 19. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 (Uradni lis RS, št. 104/11, 79/12 in 108/12) tako, da glasi:
"Proračun Občine Laško za leto 2013 je določen v naslednjem obsegu:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Leto 2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 16.538.536,05|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  9.993.685,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  8.394.285,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.102.900,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Drugi davki na blago in storitve  |   496.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.924.501,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.443.101,00|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    6.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   10.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   94.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.371.400,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.557.077,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   362.132,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  1.194.945,00|
|   |neopredmetenih dolg. sred        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.063.273,05|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   514.000,00|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz |  1.594.273,05|
|   |sredstev EU               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 18.310.391,31|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  4.186.266,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   639.759,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   103.867,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.031.340,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   98.300,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   313.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.743.574,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   20.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  3.048.672,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   457.755,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  2.217.147,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  8.081.441,31|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  8.081.441,31|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   299.110,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   122.110,00|
|   |fiz. os., ki niso PU          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |   177.000,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. | –1.771.855,26|
|   |– II.)                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – | –1.679.226,26|
|   |7102) – (II. – 403 – 404)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +  |  2.988.346,00|
|   |71) – (40 + 41)             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   12.000,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |        |
|   |PRODAJA KAP. DELEŽEV          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   12.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   12.000,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500 + 501)        |  1.500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  1.500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)       |   230.119,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   230.119,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   230.119,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. |  –489.974,26|
|   |+ IV. + VII. – II. – V. – VIII.)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |  1.269.881,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)   |  1.771.855,26|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |   853.780,02|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami, je priloga k temu odloku.
2. člen
Spremeni se 8. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013, tako da glasi:
»Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 213.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet na naslednji seji.«
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011
Laško, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti