Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2185. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja, stran 6529.

Na podlagi šestega odstavka 83. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vrste podatkov o oddanih javnih naročilih po Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12; v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV) v preteklem letu in način njihovega zbiranja.
2. NAČIN ZBIRANJA IN VRSTE PODATKOV
2. člen
(1) Podatki o naročilih, oddanih na podlagi izvedenega postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnega dialoga, se zbirajo iz obvestil iz 3. točke prvega odstavka 46. člena ZJNPOV, podatki o naročilih, oddanih na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, pa iz obvestil iz 5. točke prvega odstavka 46. člena ZJNPOV.
(2) Podatki o posameznih naročilih, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma, se zbirajo iz obvestil iz 8. točke prvega odstavka 46. člena ZJNPOV, ki jih naročniki objavijo:
– kadar oddajajo posamezno naročilo,
– po odpiranju konkurence in sprejemu odločitve, kateremu ponudniku bodo oddajali posamezna naročila v določenem obdobju, ali
– enkrat letno za vsa posamezna naročila, oddana v preteklem letu.
(3) Podatki o naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 7. člena ZJNPOV, se zbirajo na portalu javnih naročil iz v ta namen vzpostavljene aplikacije, do katere v skladu s tretjim odstavkom 82. člena ZJNPOV dostopajo le organi Republike Slovenije in Banka Slovenije.
(4) Podatki o naročilih, ki so bila oddana v skladu z 11. členom ZJNPOV, se ne zbirajo. Naročniki o teh naročilih v skladu s četrtim odstavkom 82. člena ZJNPOV poročajo Vladi Republike Slovenije.
3. člen
(1) Naročnik v zvezi z oddanimi naročili, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 7. člena ZJNPOV, sporoči za vsako oddano naročilo naslednje podatke:
1. Podatke o predmetu naročila:
– vrsta predmeta (blago ali storitev ali gradnja),
– kategorija storitve po Seznamu storitev na področju obrambe in varnosti A ali Seznamu storitev na področju obrambe in varnosti B, ki ju določa Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 4/13),
– referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV najmanj na prva tri mesta natančno,
– naziv naročila,
– kratek opis predmeta naročanja;
2. Podatke o vrednosti naročila in trajanju izvedbe naročila:
– ocenjena vrednost naročila brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV),
– pogodbena vrednost brez DDV,
– stopnja DDV,
– število mesecev (mesečna vrednost), za katere se odda naročilo, ali enkratna dobava oziroma izvedba naročila,
– predviden rok veljavnosti pogodbe;
3. Podatke o postopku oddaje naročila in načinu naročanja:
– vrsta postopka (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, pospešeni postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti v skladu s 44. členom ZJNPOV, postopek s pogajanji po predhodni objavi, pospešeni postopek s pogajanji po predhodni objavi v skladu s 44. členom ZJNPOV, postopek s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčni dialog),
– merila za izbor (najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba),
– ali je naročilo oddano po sklopih: da/ne,
– ali je naročilo oddano z elektronsko dražbo: da/ne,
– ali je naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum: da/ne,
– če je naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum, s koliko ponudniki se sporazum sklepa,
– če je naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum, ali je predvideno, da se po sklenitvi med ponudniki, vključenimi v okvirni sporazum, odpira konkurenca,
– ali je naročnik izvedel postopek oddaje naročila v imenu drugega naročnika ali naročnikov: da/ne,
– če je naročnik izvedel postopek oddaje naročila v imenu drugega naročnika ali naročnikov, naziv, matična številka, naslov sedeža, kraj in poštna številka sedeža drugega naročnika ali naročnikov,
– ali se naročilo nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev Evropske unije,
– datum oddaje naročila,
– številka in datum morebitnih prejšnjih objav o istem naročilu na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije;
4. Podatke o ponudnikih:
a) število prejetih ponudb in število prejetih elektronskih ponudb;
b) podatke o izbranem ponudniku:
– ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupne ponudbe: da/ne,
– ime oziroma firma,
– matična ali davčna številka, če gre za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža,
– država ponudnika;
5. Podatke o podizvajalcih:
– ali je predvideno, da bodo pri izvedbi naročila sodelovali podizvajalci: da/ne,
– če je predvideno, da bodo pri izvedbi naročila sodelovali podizvajalci, predvidena vrednost naročila oddanega v izvedbo podizvajalcem (brez DDV) ali predviden delež pogodbene vrednosti naročila oddan v izvedbo podizvajalcem,
– če je predvideno, da bodo pri izvedbi naročila sodelovali podizvajalci, ali bodo vsa ali nekatera naročila podizvajalcem oddana po pravilih za izbiro podizvajalcev iz 79. člena ZJNPOV,
– če je predvideno, da bodo pri izvedbi naročila sodelovali podizvajalci, ali je naročnik v skladu s tretjim odstavkom 78. člena ZJNPOV zahteval, da izbrani ponudnik del naročila izvede s podizvajalci in v kolikšnem deležu pogodbene vrednosti naročila (najmanjši in največji delež naročila, ki ga mora izbrani ponudnik oddati v izvajanje podizvajalci).
(2) Če je naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji brez prehodne objave, podatke iz prve alineje 3. točke prvega odstavka tega člena razčleni še na okoliščine, navedene v 22. členu ZJNPOV.
(3) Če je naročilo oddano po sklopih, se podatki iz četrte alineje 1. točke, 2. točke, enajste alineje 3. točke ter 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena zbirajo za vsak sklop posebej.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena naročniku v obvestilu o sklenitvi okvirnega sporazuma, ki ga v skladu z devetim odstavkom 25. člena ZJNPOV objavi na portalu javnih naročil, ni treba navesti podatka iz druge alineje 2. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Poleg podatkov iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena naročnik sporoči tudi naslednje svoje podatke:
– naziv,
– matična številka,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža,
– ali je naročnik naročnik po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno, 43/12 – odl. US in 90/12; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS),
– če je naročnik naročnik po ZJNVETPS, področje njegove dejavnosti (proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote, električna energija, iskanje ter črpanje plina in nafte, iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv, voda, poštne storitve, železniški promet, mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet, pristaniške dejavnosti, letališke dejavnosti, drugo).
4. člen
(1) Naročnik v zvezi s posameznimi naročili, oddanimi na podlagi okvirnega sporazuma, sporoči za vsa posamezna naročila oddana istemu ponudniku naslednje podatke:
– številka objave obvestila o sklenitvi okvirnega sporazuma,
– skupno število oddanih posameznih naročil,
– skupna ocenjena vrednost posameznih naročil brez DDV,
– skupna pogodbena vrednost posameznih naročil brez DDV,
– stopnja DDV,
– če se odpira konkurenca, število mesecev, za katere se odpira konkurenca, ali enkratno posamezno naročilo,
– če se odpira konkurenca, število oziroma največje število prejetih ponudb pri odpiranju konkurence.
(2) Če se posamezna naročila nanašajo na sklop javnega naročila, se podatki iz prejšnjega odstavka zbirajo za vsak sklop posebej.
(3) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena naročnik sporoči tudi podatke iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika.
5. člen
(1) Organ Republike Slovenije in Banka Slovenije v zvezi z oddanimi naročili, katerih vrednosti so nižje od vrednosti iz drugega odstavka 7. člena ZJNPOV, sporoči skupno pogodbeno vrednost brez DDV in skupno število naročil, ločeno za blago, storitve in gradnje.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka naročnik sporoči tudi podatke iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika.
6. člen
(1) Naročnik v zvezi z naročili, oddanimi v skladu z 11. členom ZJNPOV, sporoči za vsako oddano naročilo naslednje podatke:
1. Podatke o predmetu naročila:
– vrsta predmeta (blago ali storitev ali gradnja),
– naziv naročila,
– kratek opis predmeta naročanja,
– ali gre za naročilo, za katero bi izvedba postopka naročanja iz prvega odstavka 19. člena ZJNPOV povzročila posredovanje informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z bistvenimi varnostnimi interesi Republike Slovenije: da/ne,
– ali gre za naročilo, namenjeno izvajanju obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti: da/ne;
2. Podatke o vrednosti naročila in trajanju izvedbe naročila:
– ocenjena vrednost naročila brez DDV,
– pogodbena vrednost brez DDV,
– stopnja DDV,
– število mesecev (mesečna vrednost), za katere se odda naročilo, ali enkratna dobava oziroma izvedba naročila,
– predviden rok veljavnosti pogodbe;
3. Podatke o načinu naročanja:
– če je ocenjena vrednost naročila enaka ali večja od 20.000 eurov brez DDV, datum in referenčna številka soglasja medresorske komisije iz 12. člena ZJNPOV,
– merila za izbor (najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba),
– ali je naročilo oddano po sklopih: da/ne,
– ali je naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum: da/ne,
– če je naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum, s koliko ponudniki se sporazum sklepa,
– ali je naročnik izvedel postopek oddaje naročila v imenu drugega naročnika ali naročnikov: da/ne,
– če je naročnik izvedel postopek oddaje naročila v imenu drugega naročnika ali naročnikov, naziv, matična številka, naslov sedeža, kraj in poštna številka sedeža drugega naročnika ali naročnikov,
– ali se naročilo nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev Evropske unije,
– datum oddaje naročila,
4. Podatke o ponudnikih:
a) število prejetih ponudb;
b) podatke o izbranem ponudniku:
– ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupne ponudbe: da/ne,
– ime oziroma firma,
– matična ali davčna številka, če gre za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža,
– država ponudnika.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka naročnik sporoči tudi podatke iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika.
3. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-496/2013/6
Ljubljana, dne 27. junija 2013
EVA 2013-1611-0104
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti