Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Št. 183/2013 Ob-3077/13 , Stran 2029
Št. 183/2013 Ob-3077/13
Občina Odranci na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), 7. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, tel. 02/577-34-80, faks 02/577-34-86, e-pošta: obcina. odranci@siol.net. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine Odranci: I. A. Komunalno opremljeno stavbno zemljišče: – parc. št. 1400/10, ID znak 137-1410/10-0, k.o. Odranci, površina zemljišča znaša 6.686 m². Izklicna cena nepremičnine pod točko A. je 133.720,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 160.464,00 EUR) in ga plača kupec. Stavbno zemljišče, ki je predmet prodaje velja, da je v ceni zajet komunalni prispevek in se bo po plačilu kupnine izdal račun. Komunalni prispevek v izklicni ceni zemljišča predstavlja 17,00 EUR/m2. V ceni komunalnega prispevka je zajeto: – voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, zemeljski plin, cesta s pločniki in ulično razsvetljavo. Električni priključek se izvede po pogojih distributerja iz obstoječe trafo postaje. Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih nepremičnin: Odlok o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07, 50/12), Odlok o Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07, 50/12). Na stavbnih zemljiščih je dovoljeno: – mirne industrijske, obrtne, servisne in poslovne dejavnosti. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča (pogodba). IV. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnina, ki je predmet tega razpisa, se prodaja kot zaključena celota. 2. Nepremičnina se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«. 3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izklicne cene z DDV za nepremičnine na transakcijski račun Občine Odranci 01286-0100013245, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. V. Drugi pogoji: pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati Odlok o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07, 50/12) in Odlok o Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07, 50/12). VI. Ponudba 1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). – Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). – Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene z DDV. – Kopijo matične in davčne številke. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 1. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo: – do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 2. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. 2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. 3. Občina Odranci lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 4. Občina Odranci si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. VIII. Sklenitev pogodbe: 1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice in služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi kupec. 4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Odranci. IX. Rok za predložitev ponudbe Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, ali oddajo v pisarni Občine Odranci najkasneje do 18. 7. 2013, do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter svoj naslov. Ponudbe, ki bodo na Občino Odranci prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane. Javno odpiranje ponudb bo dne, 18. 7. 2013, ob 13. uri, v prostorih Občine Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci. X. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Odranci, kontaktna oseba: župan Ivan Markoja, tel. 041/423-326; http://www.odranci.si. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Odranci http://www.odranci.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v pisarni Občine Odranci.
Občina Odranci

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti