Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Ob-3071/13 , Stran 2023
Ob-3071/13
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15. II. Predmeta prodaje in izhodiščna cena: a.) poslovni prostor v pritličju objekta Trg golobarskih žrtev 4, 5230 Bovec Prodaja se poslovni prostor – trgovski lokal, površine 33,86 m2, ID nepremičnine 2207-335-5, na parc. št. 746/1, k.o. Bovec (2207), ki se nahaja v samem centru Bovca, kjer se odvija poslovno stanovanjska dejavnost. Dostop je direktno iz lokalne ceste z južne strani. Javna parkirišča so urejena ob hotelu Alp v Bovcu. Predmetna nepremičnina ni obremenjena s hipoteko, tlorisne površine objekta so izmerjene na mestu samem z upoštevanjem SIST ISO 9836. Individualna komunalna opremljenost: vodovod, kanalizacija, elektrika, odvoz smeti, telekomunikacije. Kolektivna komunalna opremljenost: javna cesta, pločnik, površine za parkiranje, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, hidrantno omrežje. Po OPN-ju je območje namenjeno CU – centralni dejavnosti. Na parceli ni možna drugačna izraba ali dodatna pozidava. Objekt je primerno vzdrževan in ohranjen. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja lokal, ki je predmet zbiranja ponudb, je vzpostavljena. Izhodiščna cena: Poslovni prostor se prodaja po izhodiščni ceni 45.000,00 EUR. b.) poslovni objekt – ``Mladinski hotel Bovec`` s funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 1494/1, k.o. Bovec površine 530 m2. Identifikacija nepremičnine: nepremičnina, ki je predmet ocenitve, predstavlja v naravi nedokončan »Mladinski hotel Bovec«. K obravnavni nepremičnini spada tudi del funkcionalnega zemljišča skupaj z zunanjo ureditvijo, ki še ni v celoti urejena. Lokacija posesti je na južni strani lokalne ceste, ki vodi skozi Bovec – začetek četrti Brdo. Na lokaciji je manjše parkirišče, ki je primerno za največ 4 vozila za zaposlene in goste. Drugi obiskovalci, naj bi parkirali na javnih parkiriščih. Prostorski akti opredeljujejo območje za namembnost stanovanjske in storitvene dejavnosti. Objekt je zasnovan kot poslovno nastanitveni in ima etažnost K+P+1+2+M, ima priključek na vodovodno omrežje (ni notranjega razvoda), javno kanalizacijo in ČN, elektro omrežje (groba inštalacija), telefonsko omrežje in možnost plinskega priklopa. Objekt je v dobrem stanju. Lastnik nepremičnine: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, do celote (1/1). Uporabne površine so povzete po projektu Biro Prostor d.o.o.. Skladno s standardom SIST ISO 9836 znašajo: Klet: 127,18 m2 – ni estrihov, ni obdelano; Pritličja: 210,58 m2 – estrihi so, grobi razvod elektrike in c.k. cevi, kopalnice niso obdelane; Nadstropje: 187,54 m2 – estrihi so, grobi razvod elektrike in c.k. cevi, kopalnice niso obdelane; Nadstropje II: 187,62 m2 – estrihi so, grobi razvod elektrike in c.k. cevi, kopalnice niso obdelane; Mansarda: 90,12 m2 – estrihi so, grobi razvod elektrike in c.k. cevi, kopalnice niso obdelane. Skupaj uporabne površine: 803,04 m2. Izhodiščna cena: Poslovni objekt s funkcionalnim zemljiščem se prodaja po izhodiščni ceni 461.000,00 EUR. IV. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je 2. 8. 2013. Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 2. 8. 2013. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. V. Vsebina ponudbe: Ponudbo lahko odda domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno odda ponudbo, tako da: – plača varščino in predloži originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene za nakup nepremičnine na račun št. 01206 0100015128, sklicna številka 35280-02/2013 z navedbo »varščina za nakup nepremičnin« in celotno številko računa ponudnika (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine; – predloži pooblastilo overjeno pri notarju, ki se mora nanašati na predmet javnega zbiranja ponudb v primeru, če v imenu ponudnika odda ponudbo pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa; – izjavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe. Drugi pogoji prodaje Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi: – nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno, brez možnosti naknadnih reklamacij; – ponudba je zavezujoča in dokončna; – ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika s strani župana Občine Bovec. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: cena je edini kriterij izbire ponudnika. VII. Posebna določila Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri s strani župana Občine Bovec in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremičnin oziroma pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnina se lahko plača v več obrokih, prvi obrok je 50% kupnine in se plača ob podpisu pogodbe, ostali del pa mora biti plačan do najkasneje 30. 11. 2013. V primeru obročnega plačila mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Rok za plačilo kupnine oziroma obrokov kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis stvarne pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo se izda po prejemu celotne kupnine. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo, da je kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. Prodajalec bo overil podpis na prodajni pogodbi oziroma na zemljiškoknjižnem dovolilu po plačilu celotne kupnine s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi. VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje ponudb na nejavni seji odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po opravljeni izbiri s strani župana Občine Bovec. X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri Miranu Šušteršič ali pooblaščencu, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti