Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2229. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Murska Sobota, stran 6606.

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 19. redni seji dne 20. junija 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota ustanavlja na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu organ Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje Mestne občine Murska Sobota, ki deluje kot posvetovalno telo župana.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Organ posluje pod imenom: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Murska Sobota.
Sedež organa: Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Skrajšano ime organa: SPVCP.
III. NALOGE SVETA ZA PREVENTIVO
3. člen
V okviru svojih pristojnosti svet za preventivo opravlja zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga mestnemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava mestne občine.
IV. SESTAVA SVETA ZA PREVENTIVO
4. člen
Svet za preventivo sestavlja 9 članov, ki jih na podlagi predlogov zainteresiranih organov in organizacij s področja prometa imenuje mestni svet.
Predsednika in namestnika predsednika izvoli svet za preventivo izmed svojih članov na konstitutivni seji. Njihov mandat traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani.
Svet za preventivo sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
1. predstavnik policijske postaje M. Sobota
2. predstavnik javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja v MOMS
3. predstavnik mestnega redarstva
4. predstavnik občinske uprave s področja cestnega prometa
5. predstavnik vzdrževalca občinskih cest
6. predstavnik komisije za vozniške izpite
7. predstavnik javnega potniškega prometa
8. dva predstavnika drugih organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.
V. DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO
5. člen
Delovanje sveta za preventivo je javno in se ureja s poslovnikom, ki ga sprejme Svet za preventivo. V poslovniku se podrobneje opredelijo naloge in način njihovega izvajanja.
6. člen
V delovanje Sveta za preventivo se lahko prostovoljno vključujejo tudi drugi organi, organizacije in društva, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
7. člen
V okviru Sveta za preventivo lahko delujejo komisije, ki pokrivajo posamezna vsebinska področja za izboljšanje varnosti občanov. Sestavo komisij in njihove naloge na predlog Sveta za preventivo določi oziroma imenuje župan s sklepom.
V komisije se lahko prostovoljno vključujejo tudi drugi organi, organizacije in društva, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
8. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotovijo s proračunom Mestne občine Murska Sobota ter iz drugih sredstev za ta namen.
9. člen
Člani sveta prejemajo za svoje delo sejnino v skladu s Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini Murska Sobota ter za člane svetov ožjih delov občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Svet za preventivo sprejme poslovnik o svojem delu v roku 3 mesecev od konstituiranja.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o imenovanju in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Murska Sobota št. 013-004/2011 dne 11. 3. 2011 in 24. 1. 2013.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2013-2
Murska Sobota, dne 20. junija 2013
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti