Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2210. Odlok o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«, stran 6577.

Na podlagi določil Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in spr.), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) in 13. člena Statuta Občine Jesenice, je Občinski svet Občine Jesenice na 28. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice« (v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP).
Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Občina Jesenice. Zasebni partner je pravna oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec projekta.
II. VSEBINA IN PREDMET
2. člen
(javni interes)
Občina Jesenice skladno z določili Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in spr.) ter Lokalnim energetskim konceptom Občine Jesenice, s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je gradbena in tehnološka energetska sanacija objektov v lasti Občine Jesenice ter uvedba energetskega upravljanja v objektih v lasti Občine Jesenice.
4. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta in izvajanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov in energetskega upravljanja objektov, bo javni partner zasebnemu partnerju omogočil izvedbo gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov za doseganje prihranka pri rabi in stroških energentov v obsegu in za obdobje, kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja.
Po zaključeni izvedbi in uspešno izvedenem prevzemu izvedenih investicijskih ukrepov bo zasebni partner v pogodbeno dogovorjeni dobi v objektih javnega partnerja izvajal storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov, ter storitve vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihrankov.
Javni partner lahko samostojno izvede enega ali več investicijskih ukrepov za zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih, ki so predmet javno zasebnega partnerstva. V tem primeru zasebni partner ni upravičen do povečanja prihrankov rabe energije iz tega naslova.
5. člen
(obveznosti javnega partnerja)
Javni partner ali s strani javnega partnerja pooblaščeni uporabniki objektov bodo v okviru projekta prevzeli obveznost za plačevanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter energetskega upravljanja objektov vendar le v obsegu sredstev, ki bodo zaradi uvedbe projekta prihranjena na letnem nivoju oziroma v obsegu dosedanje rabe energije na letnem nivoju.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzema obveznosti izvedbe vseh investicijskih ukrepov vključno z vso potrebno dokumentacijo za doseganje prihranka skladno z veljavnimi upravnimi dovoljenji in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja.
Zasebni partner v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih ukrepov in iz naslova izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov in energetskega upravljanja objektov.
Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti tudi financiranje gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje izvedenih ukrepov.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
7. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt, se javno-zasebno partnerstvo v skladu s 26. členom ZJZP izvede v obliki pogodbenega partnerstva (koncesijsko razmerje ali javno naročniško razmerje).
IV. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
8. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se pripravi v skladu z 48. členom ZJZP.
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU. V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
9. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zadostne reference s predmetnega področja in zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
10. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko in tehnično najugodnejšega kandidata.
Merila za izbor zasebnega partnerja morajo biti oblikovana tako, da se izkazuje:
– tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost zasebnega partnerja,
– kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je pomembna za izvajanje projekta,
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske prednosti za javnega partnerja (večji zagotovljeni prihranki, udeležba javnega partnerja pri doseženih prihrankih idr.).
Merila se podrobneje določijo v javnem razpisu.
11. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo s sklepom.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te vloge. Komisija posreduje poročilo občinskemu svetu.
Ko občinski svet potrdi poročilo strokovne komisije, izda javni partner ustrezen akt o izbiri zasebnega partnerja za izvedbo projekta.
Zoper akt o izbiri zasebnega partnerja je dovoljeno pravno varstvo.
12. člen
Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno zasebnega partnerstva.
V. VZPOSTAVITEV IN TREJANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
13. člen
(vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
14. člen
(trajanje javno-zasebnega partnerstva)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta, ki je predmet tega odloka traja največ 10 let.
15. člen
(podaljšanje dobe trajanja javno-zasebnega partnerstva)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta, ki je predmet tega odloka se lahko podaljša samo pisno, če v dogovorjenem roku ni mogoče doseči namena projekta iz razlogov, ki niso na strani zasebnega partnerja.
VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
16. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
Zasebni partner mora s pogodbo predvsem prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva in tveganja doseganja zagotovljenih prihrankov, ki izhajajo iz tehnološke izvedbe investicijskih ukrepov.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
17. člen
(prenos lastninske pravice na novozgrajenih napravah)
Novozgrajene naprave, ki bodo predmet projekta iz tega odloka, preidejo v last javnega partnerja. Prenos lastninske pravice se uredi v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
VII. NAČIN FINANCIRANJA
18. člen
(način financiranja)
Javni partner ali s strani javnega partnerja pooblaščeni uporabniki objektov bodo v okviru projekta prevzeli obveznost za plačevanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, vendar le v obsegu sredstev, ki bodo zaradi uvedbe projekta prihranjena na letnem nivoju oziroma v obsegu dosedanje rabe energije na letnem nivoju.
Zasebni partner bo moral v celoti ali pretežnem delu zagotoviti financiranje izvedbe vseh gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov za doseganje prihranka.
VIII. NADZOR
19. člen
(nadzor)
Javni partner ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Javni partner izvaja nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva skladno z dogovorjenim načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti. Načrt nadzora se opredeli v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
Na zahtevo občinskega sveta je župan dolžan poročati občinskemu svetu o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva.
IX. KONČNE DOLOČBE
20. člen
(veljavnost akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
Za vsa razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih ne ureja ta odlok ali na njegovi podlagi sklenjena koncesijska pogodba se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja javno-zasebnega partnerstva.
Št. 360-187/2013
Jesenice, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti