Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2219. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora, stran 6594.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Območje Bavarskega dvora ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 83/08 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Investitor je, skladno z določili OPPN, pričel z gradnjo objekta v zahodnem delu območja OPPN. Izvedel je gradbeno jamo, vendar zaradi neugodne finančne situacije z gradnjo ni nadaljeval. Nedokončana gradnja kazi vizualno podobo mesta in povzroča različne motnje v neposredni okolici.
Treba je izdelati spremembe in dopolnitve določil OPPN tako, da bo mogoča sanacija območja z gradnjo podzemne garaže ter ureditvijo javnega parterja nad garažo v prvi etapi predvidene ureditve.
S spremembami in dopolnitvami OPPN se bodo spremenili tudi parkirni normativi.
3.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava celotno območje OPPN.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve za določitev etapnosti izvedbe že določenih posegov ni treba izdelati, parkirni normativi se bodo zamenjali z normativi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.).
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Ker se spremembe in dopolnitve OPPN nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje in ne posegajo v določanje namenske rabe prostora, bo priprava sprememb in dopolnitev OPPN potekala po skrajšanem postopku. Izdelava dopolnjenega osnutka je predvidena teden po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden šest mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-13/2013-1
Ljubljana, dne 26. junija 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti