Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2243. Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, stran 6666.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljnjem besedilu: urad) kot vladna služba z delovnim področjem, določenim s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen
Urad opravlja naloge uresničevanja ustavnih in zakonskih določb, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, ter naloge spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer:
– opravlja strokovne naloge, ki zadevajo položaj, pravice, obveznosti in razvojne možnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, potrebne za uresničevanje odgovornosti in obveznosti Vlade Republike Slovenije, izhajajoče iz Ustave Republike Slovenije in veljavnih predpisov, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti;
– pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami;
– obravnava vprašanja uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti;
– v zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, sodeluje s pristojnimi organi v Republiki Hrvaški;
– pripravlja analize, gradivo, pobude in predloge za seje vlade, njena telesa in druge državne organe ter spremlja učinkovanje sprejetih odločitev, ki zadevajo italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost;
– skrbi za izvajanje sklepov vlade glede italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti;
– opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge za Komisijo Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti in Komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti;
– sodeluje s Komisijo za narodni skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije;
– sodeluje v ustreznih delovnih telesih ministrstev, raziskovalnih ustanovah in drugih organizacijah, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Vlada Republike Slovenije, ki skrbijo za položaj, pravice in obveznosti ali proučevanje italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji;
– načrtuje in spremlja porabo finančnih sredstev za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti na podlagi finančnega načrta urada;
– opravlja naloge v zvezi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo ter romsko skupnostjo, ki se nanašajo na ustrezne organe v Svetu Evrope, Evropski uniji, Organizaciji združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah;
– opravlja druge naloge v zvezi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo ter romsko skupnostjo v skladu z Ustavo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo.
3. člen
(1) Urad vodi državni sekretar ali direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor).
(2) Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog predsednika vlade.
(3) Direktor je za delo urada odgovoren predsedniku vlade.
4. člen
Direktor s soglasjem vlade izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
(1) Naloge uresničevanja ustavnih in zakonskih določb, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, ter naloge spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje državnega proračuna, prevzame Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti z dnem uveljavitve rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013.
(2) Do uveljavitve rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 naloge iz prejšnjega odstavka opravlja Ministrstvo za notranje zadeve.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00401-12/2013
Ljubljana, dne 4. julija 2013
EVA 2013-1411-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti