Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

243. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
244. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
245. Sklep o soglasju k Statutu Slovenskega inštituta za revizijo

Drugi akti

246. Priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Trinajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2007

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

247. Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju
248. Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje
249. Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih proizvodov v promet
250. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike
251. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov

Sklepi

252. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

MINISTRSTVA

253. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze pri govedu
254. Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poklicni maturi
256. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
306. Pravilnik o vsebini programov dela, spremembah programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev vina

USTAVNO SODIŠČE

257. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča
258. Odločitev o sporu glede pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

259. Pravilnik o napredovanju delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

260. Pravilnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o napredovanju javnih uslužbencev v višji plačni razred
261. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
262. Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
263. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Prevalje
264. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Mežica

OBČINE

Borovnica

265. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja B1S/17, Ob Borovniščici, v Borovnici

Celje

266. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009
267. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010
268. Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
269. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Trnovlje-jug (Hermi 2)
270. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Celje, k.o. Medlog k.o. Ostrožno in k.o. Škofja vas

Dol pri Ljubljani

271. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009

Grosuplje

301. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2009
302. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010
303. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 297/4, k.o. Mali vrh

Hodoš

272. Sklep o višini cene programa otroškega vrtca v Občini Hodoš

Kamnik

273. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik
274. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
275. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik

Ljubljana

276. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška
277. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna

Majšperk

278. Sklep o višini plačila za govornika na pokopališčih
279. Sklep o povišanju taks za pokopališča v Občini Majšperk
280. Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore

Metlika

281. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Mestni Log v Metliki«

Miren-Kostanjevica

282. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

283. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009
284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Murska Sobota
285. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2009

Rogatec

304. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2009
305. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2010

Semič

286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič«

Slovenj Gradec

287. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačilni razred

Slovenske Konjice

288. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje Vešenik

Škofja Loka

289. Poročilo o izidu glasovanja na nadomestnih volitvah v svet Krajevne skupnosti Godešič dne 11. januarja 2009

Šmarje pri Jelšah

290. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009

Tišina

291. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2009

Žalec

292. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi sklada za razvoj kmetijstva
293. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Žirovnica

294. Obvezna razlaga 27., 28., 56. in 57. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
295. Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Žirovnica
296. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2009
297. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2009
298. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2009
299. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2009 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
300. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

POPRAVKI

307. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
308. Popravek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008
309. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško
310. Popravek Sklepa o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

3. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko vesoljsko agencijo o sodelovanju v vesolju v miroljubne namene

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti