Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

258. Odločitev o sporu glede pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem, stran 716.

Številka: P-65/08-7
Datum: 8. 1. 2009
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Ljubljana Vič, na seji 8. januarja 2009
o d l o č i l o:
Za odločanje o pravnih sredstvih, vloženih zoper plačilna naloga Policijske postaje Ljubljana Vič št. 81310625 in št. 81310617, je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Policijska postaja Ljubljana Vič je na podlagi 57. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – v nadaljevanju ZP-1) kršiteljema – pravni osebi in njeni odgovorni osebi – izdala plačilna naloga zaradi prekrškov po 3. točki prvega odstavka 16. člena in po tretjem odstavku 16. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/03 – ZOPA). Zoper ta plačilni nalog sta kršitelja vložila zahtevi za sodno varstvo.
2. Okrajno sodišče v Ljubljani se je s sklepom z dne 20. 6. 2008 izreklo za nepristojno za odločanje o zahtevah za sodno varstvo. V obrazložitvi je zapisalo, da pooblaščena uradna oseba prekrškov ni neposredno osebno zaznala. Presodilo je, da zato niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnih nalogov iz prvega odstavka 57. člena ZP-1, pač pa bi moral prekrškovni organ izdati odločbo o prekršku po 56. členu ZP-1. Med drugim se je sklicevalo tudi na peti odstavek 63. člena ZP-1, ki predpisuje ravnanje prekrškovnega organa, kadar je vložena pravočasna in utemeljena zahteva za sodno varstvo. Glede na to naj ne bi bilo stvarno pristojno za reševanje zahtev za sodno varstvo.
3. Policijska postaja Ljubljana Vič vlaga zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti. V njej navaja, da je prekrškovni organ najprej izdal obvestili o prekršku, nato pa plačilna naloga na podlagi 57. člena ZP-1. Po vložitvi zahtev za sodno varstvo naj bi prekrškovni organ dopolnil postopek z opisom dejanskega stanja in zadevo odstopil Okrajnemu sodišču v Ljubljani. Utemeljuje, zakaj so policisti prekrška osebno zaznali. Zato naj bi bili izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnega naloga iz 57. člena ZP-1. Ker je po mnenju vlagateljice pravno sredstvo zoper tak plačilni nalog zahteva za sodno varstvo, ni pristojna za odločanje o vloženih pravnih sredstvih.
B.
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.
5. Zoper plačilni nalog, ki ga izda prekrškovni organ na podlagi 57. člena ZP-1 (ta se lahko izda, če pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav), lahko kršitelj praviloma(1) vloži zahtevo za sodno varstvo (tretji odstavek 57. člena ZP-1). Če prekrškovni organ na podlagi vložene zahteve za sodno varstvo plačilnega naloga sam ne odpravi, niti ga ne nadomesti z novim, pošlje zahtevo skupaj s plačilnim nalogom in z opisom dejanskega stanja krajevno pristojnemu sodišču prve stopnje (šesti odstavek 57. člena in drugi odstavek 60. člena ZP-1).
6. Za takšen primer gre tudi v obravnavani zadevi. Zato mora o zahtevah za sodno varstvo odločiti Okrajno sodišče v Ljubljani. Ali je prekrškovni organ plačilna naloga izdal pravilno in zakonito ali ne (ker bi moral sprejeti drugačno odločitev), ne more biti predmet presoje sodišča v fazi preizkusa procesnih predpostavk za odločanje o pravnem sredstvu, niti ne more biti predmet presoje Ustavnega sodišča pri odločanju o sporu glede pristojnosti (tako Ustavno sodišče že v odločbi št. P-13/08 z dne 20. 11. 2008, Uradni list RS, št. 112/08). O tem bo (v okviru zakonsko predpisanih mej preizkusa) presojalo sodišče, ko bo odločalo o zahtevah za sodno varstvo.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki mag. Marta Klampfe, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
(1)Izjema velja po 57.b členu ZP-1 za plačilni nalog, ki se izda za kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu, zoper katerega ni dovoljena zahteva za sodno varstvo, temveč ima kršitelj pravico do ugovora v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga. Navedena zakonska določba je bila uveljavljena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 115/06 – ZP-1D) 25. 11. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti