Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Št. 4102-1/2009/3 Ob-1507/09 , Stran 190
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki jih bo v letu 2009 sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila ter glede na razpoložljiva sredstva odločilo o višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo. II. Predmet razpisa 1. Programi družinske mediacije (izvajanje vseh vrst družinske mediacije) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3x tedensko. 2. Programi družinskih centrov (trajati morajo najmanj 340 ur; vsebovati morajo programe, ki izboljšujejo kakovost družinskega življenja z vsebinami vzgoje za družino ter vsebinami za izboljšanje komunikacije v družini, šole za starše, programe za osebnostno rast otrok in mladostnikov in programe za ustvarjalno skupno preživljanje prostega časa. Nuditi morajo strokovno pomoč pri reševanju problemov v družinah, koordinirati vse akterje, ki se v njihovem okolju ukvarjajo s to problematiko ter hkrati družinam posredovati potrebne informacije o nudenju različnih oblik pomoči). Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 x tedensko. III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 295.850,00 evrov. IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena do 31. 12. 2009. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki jo prijavljajo na razpis in je ta dejavnost razvidna iz njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih. Vsi prijavitelji morajo: 1. prijaviti program, ki je predmet razpisa, 2. program izvajati v Republiki Sloveniji, 3. program izvajati v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu, 4. imeti izdelan načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji, 5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo, 6. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa, 7. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa. Posamezni prijavitelj lahko prijavi skupaj največ dva različna programa. Kolikor bo prijavil več programov, bo z vsemi programi izločen iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis programa, ki je že sprejet v sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v okviru katerega koli drugega razpisa za sofinanciranje v letu 2009. Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, katerih ustanovitelj je država in je njihova temeljna dejavnost v celoti financirana iz javnih sredstev. Na razpis se ne morejo prijaviti izvajalci, ki v preteklih petih letih niso izkoristili sredstev, ki so jim bila dodeljena v okviru razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini in izvajalci, ki v preteklem obdobju ministrstvu na zahtevo niso omogočili nadzora sofinanciranega programa v podporo družini. VI. Merila za izbor Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Pri izboru programov prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila: 1. jasno zastavljeni cilji programa, 2. jasno opredeljene metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu, ki omogočajo doseganje ciljev programa, 3. jasna opredeljenost uporabnikov programa, 4. ustrezno spremljanje in ocenjevanje učinkov programa, 5. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa, 6. pri izvedbi programa sodeluje najmanj 20% prostovoljcev, ki ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo, 7. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa, 8. višina urnih postavk izvajalcev programa se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2009, za mediacijo pa v višini največ 50 EUR na uro, 9. da stroški programa na enega udeleženca bistveno ne odstopajo od stroškov istovrstnih programov, prijavljenih na ta razpis, 10. prijavitelj programa ima status društva v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike. Programi, ki pri merilih pod točkami 1., 2., 3. in 9. ne bodo prejeli točk, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja. Iz obravnave bo izločen prijavitelj, ki bo pod istim ali različnim naslovom prijavil vsebinsko enak program ter navajal napačne ali zavajajoče podatke. VII. Razdelitev sredstev: 1. Programi bodo na osnovi pridobljenega števila točk, skladno z merili razpisa, sofinancirani na sledeči način: – program, ocenjen z 0 do vključno 24 točk – ne bo sofinanciran, – program, ocenjen s 25 do vključno 28 točk – bo sofinanciran do 50% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen z 29 do vključno 32 točk – bo sofinanciran do 60% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen s 33 do vključno 36 točk – bo sofinanciran do 70% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen s 37 do vključno 40 točk – bo sofinanciran do 80% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen z 41 do vključno 44 točk – bo sofinanciran do 90% od zaprošenih sredstev, – program, ocenjen s 45 do vključno 48 točk – bo sofinanciran do 100% od zaprošenih sredstev. 2. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80% celotne vrednosti programa, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Prijavitelji, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov in bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja. 3. Sofinancirani bodo stroški priprave in izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni stroški, pri čemer obseg ostalega dela ne sme presegati trikratnika obsega neposrednega dela z uporabniki. Programi oziroma prijavitelji, ki ne bodo upoštevali tega pogoja in bo obseg ostalega dela presegal trikratnik obsega neposrednega dela z uporabniki, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja. 4. Sredstva za plače oziroma plačilo dela se upoštevajo le do višine, kot jo upošteva razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2009: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Plačila za mediatorje lahko znašajo največ 50 EUR na uro. 5. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni stroški investicij. 6. V primeru, da sredstva, izračunana po merilih, presegajo razpoložljiva sredstva, se sredstva, namenjena za sofinanciranje programov posameznih prijaviteljev znižajo proporcionalno po posameznem programu. 7. V primeru, da sredstva, izračunana po merilih, ne dosegajo 420 EUR, se zaradi racionalnosti sredstva ne dodelijo. Ta sredstva se razdelijo ostalim prijaviteljem proporcionalno po posameznem programu, izbranem za sofinanciranje. 8. Minister bo na predlog komisije sprejel sklep o sofinanciranju posameznih programov in sklenil pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2009. 9. Zoper sklep o sofinanciranju je možna pritožba, vložena v roku 8 dni od prejema sklepa. Minister bo o pritožbi odločil v roku 15 dni od prejema pritožbe. VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave: 1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu 09 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2009«. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (javna naročila/javni razpisi). 2. Popolna prijava mora vsebovati naslednje elemente: a) pravilno izpolnjen razpisni obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2009« z vsemi zahtevanimi podatki, b) dokazila, da izpolnjujejo zahtevane pogoje, navedene v razpisnih pogojih pod točko V, c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2009«, bodo iz postopka ocenjevanja izločene. Obrazca ni dovoljeno spreminjati niti po vsebini niti po obliki. Izločene bodo tudi prijave na spremenjenem obrazcu, nepopolne prijave ter prijave, ki niso predmet razpisa. IX. Predložitev prijav: 1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2009«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden popoln naslov prijavitelja! 2. Rok za oddajo prijav je do vključno 9. marca 2009. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana na pošt. kot priporočena pošiljka ali če je bila do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva (Ljubljana, Kotnikova 5/IV, soba 22). Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem, zato morajo biti na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja. Prijavo za vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. X. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva objave do konca prijavnega roka od 8. do 16. ure na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi preko interneta na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na naslovu http://www.mddsz.gov.si/. XI. Informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo od dneva objave do konca prijavnega roka od ponedeljka do četrtka med 9. in 11. uro, na tel. 01/369-75-14 (Lucija Kastelic). XII. Datum odpiranja prijav: komisija bo pričela z odpiranjem prijav 12. marca 2009. Odpiranje prijav ne bo javno. XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega odpiranja ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti