Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

306. Pravilnik o vsebini programov dela, spremembah programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev vina, stran 820.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena, drugega odstavka 8. člena in petega odstavka 9. člena Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08 in 77/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini programov dela, spremembah programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev vina
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik za izvajanje uredbe, ki ureja ureditev trga z vinom (v nadaljnjem besedilu: uredba o vinu), in za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (UL L št. 148 z dne 6. 6. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 479/2008/ES) določa:
– podrobnejšo vsebino triletnega programa dela (v nadaljnjem besedilu: program dela) organizacije proizvajalcev vina (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev),
– način spremembe odobrenih programov dela priznanih organizacij proizvajalcev in
– vsebino in obliko letnih poročil priznanih organizacij proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: poročila).
2. člen
(splošne določbe)
(1) Na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predloži program dela pravna oseba, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev. Že priznane organizacije proizvajalcev pa predložijo na ministrstvo nove programe dela ali spremembe programov dela.
(2) Pravna oseba, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev, oziroma organizacija proizvajalcev, mora v programu, spremembah programa in poročilih poleg podatkov, zahtevanih s tem pravilnikom, navesti tudi druge pomembne okoliščine oziroma dejstva, ki vplivajo na njeno sposobnost, da izvaja svoje dejavnosti.
(3) Pravna oseba, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev, oziroma organizacija proizvajalcev, mora kadarkoli na poziv ministrstva v zahtevanem roku posredovati podatke, izjave ali dokumente, ki so potrebni za preverjanje izpolnjevanja zahtev za priznanje iz Uredbe 479/2008/ES.
2. PROGRAM DELA
3. člen
(oblika programa dela)
(1) Program dela mora prikazovati realno začetno stanje ter načrt poslovanja organizacije proizvajalcev v naslednjih treh letih ter mora izkazovati sposobnost organizacije proizvajalcev, da primerno izvaja dejavnosti tako glede trajanja kot glede učinkovitosti in koncentracije ponudbe ter glede pomoči članom pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave, kar pomeni, da je iz programa dela razvidno, da ima:
– infrastrukturo in opremo (v nadaljnjem besedilu tehnična sredstva) ter osebje za izvajanje dejavnosti glede koncentracije ponudbe, pomoči članom pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave in uresničevanja svojih ciljev, za izvajanje ene ali več dejavnosti v zvezi s pridelavo vina oziroma prodajo vina, kadar te dejavnosti opravlja organizacija proizvajalcev, ter za izvajanje drugih dejavnosti organizacije proizvajalcev, kot so dejavnosti v zvezi s poznavanjem proizvodnje svojih članov, poslovno vodenje in upravljanje proračuna, knjigovodstvo in računovodstvo, uporaba statuta (v nadaljnjem besedilu druge dejavnosti);
– načrt za izvajanje dejavnosti glede koncentracije ponudbe, pomoči članom pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave, uresničevanja svojih ciljev ter glede pridelave grozdja oziroma vina in prodaje vina.
(2) Program dela se pripravi tako, da zajema tri leta, pri čemer se vse aktivnosti opredelijo za vsako posamezno leto izvajanja programa dela.
(3) Če se prvič predložen program dela ne bo začel izvajati s 1. januarjem, lahko program dela za začetno leto vsebuje podatke, ki se nanašajo le na tisti del leta, v katerem se bo program dela izvajal.
(4) Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi obrazce za program dela in navodila za njihovo izpolnjevanje, ki se lahko smiselno uporabljajo za pripravo vsebin progama dela.
(5) Na vsaki strani programa dela mora biti navedeno:
– ime ali skrajšano ime organizacije proizvajalcev,
– da gre za progam dela,
– obdobje trajanja programa,
– številka strani in skupno število strani programa dela.
(6) Program dela mora biti podpisan s strani odgovorne osebe in ožigosan z žigom pravne osebe, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev, oziroma organizacije proizvajalcev.
(7) Podatki, navedeni v poročilu, se morajo ujemati s podatki v registru in kletarskih evidencah.
4. člen
(osnovni podatki o organizaciji proizvajalcev)
Program dela vsebuje zlasti naslednje podatke o pravni osebi, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev, oziroma organizaciji proizvajalcev:
– ime oziroma skrajšano ime,
– sedež (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta),
– davčno številko,
– telefonsko številko in elektronski naslov,
– osebno ime odgovorne osebe,
– navedbo tistih dejavnosti, ki so v zvezi z uresničevanjem ciljev organizacije proizvajalcev,
– navedbo krajev opravljanja dejavnosti,
– navedbo aktivnosti oziroma storitev, ki jih organizacija proizvajalcev opravlja oziroma jih bo opravljala za svoje člane.
5. člen
(datum odobritve in začetka izvajanja programa dela)
Program dela vsebuje časovno opredelitev izvajanja in odobritve programa dela, ki zajema zlasti:
– datum začetka izvajanja programa dela ter
– datum njegove potrditve s strani članov organizacije proizvajalcev.
6. člen
(podatki o osebju in tehničnih sredstvih)
Program dela vključuje opis stanja glede osebja in tehničnih sredstev za opravljanje dejavnosti glede koncentracije ponudbe, uresničevanje ciljev organizacije proizvajalcev, za opravljanje ene ali več dejavnosti v zvezi s pridelavo oziroma prodajo vina, kadar te dejavnosti opravlja organizacija proizvajalcev, za opravljanje drugih dejavnosti organizacije proizvajalcev ter omogočanje članom organizacije proizvajalcev, da so deležni strokovne pomoči pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave, zlasti:
– podatke o organizacijski strukturi poslovanja in načinu sprejemanja odločitev,
– podatke o organizacijskih enotah pravne osebe, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev, oziroma organizacije proizvajalcev (navedba enote, število zaposlenih po organizacijskih enotah, aktivnosti posameznih organizacijskih enot),
– podatke o posameznih delovnih mestih za redno zaposlene in zaposlene za določen čas, ki je daljši od enega leta (zlasti organizacijsko enoto, naziv delovnega mesta, opis delovnih nalog, pristojnosti in odgovornosti ter potrebni pogoji), in njihovi zasedenosti,
– podatke o izvajanju posameznih dejavnosti organizacije proizvajalcev s strani zunanjih izvajalcev (zlasti opis dejavnosti, namen in obseg dejavnosti, število izvajalcev, pravna oblika izvajalcev, način ureditve pravnega razmerja z izvajalcem, utemeljitev razlogov za takšno rešitev),
– podatke o tehničnih sredstvih, ki jih ima v lasti ali najemu pravna oseba, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev, oziroma organizacija proizvajalcev, vključno s tehničnimi sredstvi članov za pridelavo in trženje vina, kadar so namenjena za opravljanje dejavnosti organizacije proizvajalcev (vrsta, količina, zmogljivost),
– opis, na kakšen način in v kakšnem obsegu bodo posamezni zaposleni, zunanji izvajalci in tehnična sredstva vključeni v naloge glede pomoči članom pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave, v naloge v zvezi koncentracijo ponudbe, v naloge v zvezi z opravljanjem ene ali več dejavnosti v zvezi s pridelavo oziroma prodajo vina, kadar te dejavnosti opravlja organizacija proizvajalcev, v naloge v zvezi z opravljanjem drugih dejavnosti organizacije proizvajalcev ter v naloge v zvezi z uresničevanjem ciljev organizacije proizvajalcev (navede se za vsak posamezni cilj).
7. člen
(cilji organizacije proizvajalcev)
(1) Program dela vsebuje opis ter vsebinski načrt uresničevanja ciljev organizacije proizvajalcev, ki obsega zlasti:
– opredelitev in opis posameznega cilja,
– opis ukrepov in aktivnosti za realizacijo posameznih ciljev, vključno s promocijskimi, izobraževalnimi, naložbenimi in drugimi aktivnostmi,
– navedbo za vsak ukrep oziroma aktivnost: ali je predvideni izvajalec organizacija proizvajalcev ali zunanji izvajalec,
– opis predvidenih učinkov in pričakovanih rezultatov za vsak cilj.
(2) Program dela mora zajemati najmanj enega izmed ciljev, naštetih v točki (c) prvega odstavka 64. člena Uredbe 479/2008/ES.
8. člen
(načrt ukrepov in aktivnosti za pomoč članom pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave ter za uresničevanje koncentracije ponudbe)
(1) Program dela vsebuje opis ter vsebinski načrt izvajanja ukrepov in aktivnosti, s katerimi se omogoča članom organizacije proizvajalcev, da so deležni strokovne pomoči pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave:
– opis ukrepov in aktivnosti,
– navedbo za vsak ukrep oziroma aktivnost: ali je predvideni izvajalec organizacija proizvajalcev ali zunanji izvajalec,
– opis predvidenih učinkov in pričakovanih rezultatov.
(2) Program dela vsebuje opis ter vsebinski načrt izvajanja dejavnosti organizacije proizvajalcev glede koncentracije ponudbe, ki zajema zlasti:
– opis, na kakšen način bo organizacija proizvajalcev uresničevala koncentracijo ponudbe vključno z opisom predvidenih ukrepov in aktivnosti,
– navedbo za vsak ukrep oziroma aktivnost: ali je predvideni izvajalec organizacija proizvajalcev ali zunanji izvajalec,
– opis predvidenih učinkov in pričakovanih rezultatov.
9. člen
(načrt pridelave grozdja in vina)
Program dela vsebuje podatke o predvideni pridelavi grozdja in vina, ločeno za organizacijo proizvajalcev in za njene člane, ki zajemajo:
– številko vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register),
– podatke o predvidenih vinogradniških površinah,
– podatke o predvidenih količinah pridelanega grozdja,
– podatke o predvidenih količinah pridelanega vina glede na posamezno vrsto vina in kakovostni razred, ter
– podatke o predvideni tehnologiji pridelave (integrirana pridelava grozdja, integrirana pridelava vina, ekološka pridelava, drugo z navedbo).
10. člen
(načrtovane dejavnosti glede prodaje)
Program dela vsebuje podatke o načrtovanih dejavnostih organizacije proizvajalcev oziroma njenih članov glede prodaje vina na domačih in tujih trgih, ki zajemajo:
– podatke o predvideni količini prodaje, predvidenem deležu od celotne prodaje in načrtovani ceni, ki ne zajema DDV, trošarine in transportnih ter špedicijskih stroškov glede na posamezno vrsto vina in kakovostni razred,
– podatke o načrtovani količini prodaje vina na posameznih skupinah trgov (trg Republike Slovenije, trg Evropske unije, trgi držav na območju bivše Jugoslavije, ostali trgi, pri čemer je pri ostalih trgih treba navesti tudi države),
– podatke o načrtovani strukturi prodaje glede na vrsto kupca (veleprodaja, maloprodaja, gostinstvo, neposredna prodaja končnemu potrošniku),
– podatke o načrtovanih povprečnih prodajnih cenah glede na posamezno vrsto vina in kakovostni razred,
– opis predvidenih učinkov in pričakovanih poslovnih rezultatov.
11. člen
(podatki in dokazila o zgodovini in preteklem poslovanju pravne osebe ter veljavni seznam članov, ki jih je treba predložiti ob prvi predložitvi programa dela)
(1) Ob prvi predložitvi programa dela mora program vsebovati tudi:
– kratek opis, iz katerega je razvidno, da je do ustanovitve prišlo na pobudo proizvajalcev grozdja oziroma vina,
– podatek o številu fizičnih ter številu pravnih oseb ustanoviteljev pravne osebe, ki želi biti priznana kot organizacija proizvajalcev, ki so bili v času ustanovitve pridelovalci grozdja oziroma vina.
(2) Ob prvi predložitvi programa dela je treba priložiti tudi veljavni seznam članov z njihovimi številkami vpisa v register ter statut, po katerem se pridelovalci grozdja oziroma vina prostovoljno odločajo za članstvo v organizaciji proizvajalcev in po katerem morajo njeni člani uporabljati pravila in izpolnjevati druge obveznosti skladno z določbami iz Uredbe 479/2008/ES ter uredbe o vinu.
12. člen
(izjave)
(1) Programu dela je treba predložiti izjavo organizacije proizvajalcev oziroma pravne osebe, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev:
– da so vsi podatki, ki so navedeni v programu dela in spremljajoči dokumentaciji, popolni in točni ter da je organizacija proizvajalcev oziroma pravna oseba, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev vina in njena odgovorna oseba, seznanjena s posledicami navajanja neresničnih podatkov v programu dela in spremljajoči dokumentaciji.
(2) Ob prvi predložitvi programa dela je treba predložiti izjavo pravne osebe, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev vina:
– da je pravna oseba, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev vina, seznanjena z določbami iz Uredbe 479/2008/ES ter uredbe o vinu, ki urejajo področje organizacij proizvajalcev,
– da so vse osebe, ki so navedene na veljavnem seznamu članov organizacije proizvajalcev, priloženem k programu dela, seznanjene z veljavnim statutom, ki določa pravila in obveznosti članov skladno z določbami iz Uredbe 479/2008/ES ter uredbe o vinu ter z vsebino programa dela,
– da so vse osebe, ki so navedene na veljavnem seznamu članov organizacije proizvajalcev, priloženem k programu dela, pisno, na formalno pravno zavezujoč način potrdile vstop v članstvo te organizacije proizvajalcev in so se strinjale s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi ter da so se za članstvo odločile prostovoljno.
(3) Izjave iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti podpisane s strani odgovorne osebe ter ožigosane z žigom pravne osebe, ki želi biti priznana organizacija proizvajalcev, oziroma organizacije proizvajalcev.
3. SPREMEMBE PROGRAMA DELA
13. člen
(oblika sprememb programa dela)
(1) Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi obrazce za spremembe programa dela in navodila za njihovo izpolnjevanje, ki se lahko smiselno uporabljajo za pripravo vsebin sprememb progama dela.
(2) Na vsaki strani sprememb programa dela mora biti navedeno:
– ime ali skrajšano ime organizacije proizvajalcev,
– da gre za spremembe progama dela,
– datum potrditve sprememb programa dela s strani članov organizacije proizvajalcev,
– številka strani in skupno število strani programa dela.
(3) Spremembe programa dela morajo biti podpisane s strani odgovorne osebe in ožigosane z žigom organizacije proizvajalcev.
14. člen
(vsebina sprememb programa dela)
(1) Spremembe programa dela se lahko nanašajo na vsebine programa dela, določene v 4., 6., 7., 8., 9. in 10. členu tega pravilnika.
(2) Programa dela ni mogoče spreminjati za nazaj.
(3) S spremembami programa dela ni mogoče podaljšati trajanja že odobrenega programa dela.
(4) Spremembe programa dela vsebujejo zlasti:
– navedbo razlogov za spremembo in pričakovanih učinkov spremembe,
– opredelitev spremembe programa dela, vključno s predložitvijo nove vsebine programa dela, ki nadomesti obstoječo vsebino programa dela, ter
– začetek uveljavitve spremembe.
(5) Spremembam programa dela je treba predložiti izjavo organizacije proizvajalcev, da so vsi podatki, ki so navedeni v programu dela in spremljajoči dokumentaciji, popolni in točni ter da je organizacija proizvajalcev vina in njena odgovorna oseba, seznanjena s posledicami navajanja neresničnih podatkov v programu dela in spremljajoči dokumentaciji.
(6) Izjava iz prejšnjega odstavka mora biti podpisana s strani odgovorne osebe organizacije proizvajalcev ter ožigosana z žigom organizacije proizvajalcev.
4. POROČILA
15. člen
(oblika poročil)
(1) Poročilo se nanaša na izvajanje programa dela in delovanje organizacije proizvajalcev v letu, ki je pred letom, v katerem se poročilo predlaga.
(2) Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi obrazce za poročila in navodila za njihovo izpolnjevanje, ki se lahko smiselno uporabljajo za pripravo vsebin poročila.
(3) Na vsaki strani poročila mora biti navedeno:
– ime ali skrajšano ime organizacije proizvajalcev,
– da gre za poročilo,
– leto, na katerega se poročilo nanaša,
– številka strani in skupno število strani poročila.
(4) Poročilo mora biti podpisano s strani odgovorne osebe in ožigosano z žigom organizacije proizvajalcev.
(5) Podatki, navedeni v poročilu, se morajo ujemati s podatki v registru in kletarskih evidencah.
16. člen
(osnovni podatki o organizaciji proizvajalcev in rezultatih poslovanja)
Poročilo vsebuje podatke o organizaciji proizvajalcev, ki zajemajo zlasti:
– navedbo dejavnosti, ki so v zvezi z uresničevanjem ciljev organizacije proizvajalcev,
– navedbo aktivnosti oziroma storitev, ki jih je organizacija proizvajalcev opravljala za svoje člane.
17. člen
(opis vključenosti osebja in tehničnih sredstev v dejavnosti organizacije proizvajalcev)
Poročilo vsebuje opis, na kakšen način in v kakšnem obsegu so bili posamezni zaposleni, zunanji izvajalci in tehnična sredstva vključeni v naloge glede pomoči članom pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave, v naloge v zvezi koncentracijo ponudbe, v naloge v zvezi z opravljanjem ene ali več dejavnosti v zvezi s pridelavo oziroma prodajo vina, kadar te dejavnosti opravlja organizacija proizvajalcev, v naloge v zvezi z opravljanjem drugih dejavnosti organizacije proizvajalcev ter v naloge v zvezi z uresničevanjem ciljev organizacije proizvajalcev (navede se za vsak posamezni cilj).
18. člen
(pregled realizacije ciljev organizacije proizvajalcev)
Poročilo vsebuje opis in časovni pregled realizacije ciljev, ki jih je uresničevala oziroma jih uresničuje organizacija proizvajalcev, ki obsega zlasti:
– izvedene ukrepe in aktivnosti, s katerimi se je v preteklem letu uresničeval posamezni cilj, vključno z promocijskimi, izobraževalnimi, naložbenimi in drugimi aktivnostmi (navedba in opis izvedenih ukrepov in aktivnosti, časovni pregled izvedbe ukrepov oziroma aktivnosti ter opis učinkov in doseženih rezultatov z navedbo kazalnikov, če organizacija proizvajalcev z le-temi razpolaga),
– navedbo za vsak ukrep oziroma aktivnost: ali je izvajalec bila organizacija proizvajalcev ali zunanji izvajalec.
19. člen
(izvedba ukrepov in aktivnosti za pomoč članom pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave ter za uresničevanje koncentracije ponudbe)
(1) Poročilo vsebuje opis ter vsebinski in časovni pregled izvedbe ukrepov in aktivnosti, s katerimi je organizacija proizvajalcev omogočala svojim članom, da so bili deležni strokovne pomoči pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave, ki zajema zlasti:
– opis, na kakšen način je organizacija proizvajalcev v preteklem letu omogočala svojim članom, da so bili deležni strokovne pomoči pri uporabi okolju prijaznih postopkov pridelave, vključno z navedbo in opisom izvedenih ukrepov in aktivnosti, časovnim pregledom izvedbe ukrepov oziroma aktivnosti ter opisom učinkov in doseženih rezultatov z navedbo kazalnikov, če organizacija proizvajalcev z le-temi razpolaga,
– navedbo za vsak ukrep oziroma aktivnost: ali je izvajalec bila organizacija proizvajalcev ali zunanji izvajalec.
(2) Poročilo vsebuje opis ter vsebinski in časovni pregled izvedbe dejavnosti organizacije proizvajalcev glede koncentracije ponudbe, ki zajema zlasti:
– opis, na kakšen način je organizacija proizvajalcev uresničevala koncentracijo ponudbe vključno z navedbo in opisom izvedenih ukrepov in aktivnosti, časovnim pregledom izvedbe ukrepov oziroma aktivnosti ter opisom učinkov in doseženih rezultatov z navedbo kazalnikov, če organizacija proizvajalcev z le-temi razpolaga,
– navedbo za vsak ukrep oziroma aktivnost: ali je izvajalec bila organizacija proizvajalcev ali zunanji izvajalec.
20. člen
(podatki o izpadu pridelka zaradi narave nesreče)
(1) Če je pri organizaciji proizvajalcev oziroma njenih članih prišlo do izpada pridelka zaradi naravne nesreče, mora poročilo vsebovati tudi naslednje podatke:
– ime pridelovalca,
– številko vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina,
– podatke o uradno ugotovljeni in priznani škodi pri posameznem pridelovalcu,
– izračun potencialne letne tržne proizvodnje vina, namenjenega prodaji, ki bi bila realizirana, če škode in izpada pridelka ne bi bilo (dejansko realizirana letna tržna proizvodnja vina, namenjenega prodaji, ki ga je pridelala organizacija proizvajalcev oziroma njeni člani, povečana za količino vina, namenjenega prodaji, ki pri organizaciji proizvajalcev oziroma njenih članih ni bila realizirana zaradi ugotovljene škode oziroma izpada pridelka grozdja).
(2) Izračun iz četrte alinee prejšnjega odstavka mora organizacija proizvajalcev predložiti le, če je letna tržna proizvodnja vina, namenjenega prodaji, ki jo je pridelala organizacija proizvajalcev oziroma njeni člani, izračunana v skladu z drugim odstavkom 6. člena uredbe o vinu, manjša od meje, predpisane v drugi alinei prvega odstavka 6. člena uredbe o vinu.
21. člen
(realizacija prodaje vina)
Poročilo vsebuje podatke o realizirani prodaji vina na domačih in tujih trgih preko organizacije proizvajalcev oziroma njenih članov, ki zajemajo:
– podatke o količini prodanega vina, doseženem deležu od celotne prodaje, in doseženih povprečnih prodajnih cenah glede na posamezno vrsto vina in kakovostni razred,
– podatke o količini prodaje vina na posameznih skupinah trgov (trg Republike Slovenije, trg Evropske unije, trgi držav na območju bivše Jugoslavije, ostali trgi, pri čemer je pri ostalih trgih treba navesti tudi države),
– podatke o prodaji glede na vrsto kupca (veleprodaja, maloprodaja, gostinstvo, neposredna prodaja končnemu potrošniku).
22. člen
(seznam članov in spremembe v članstvu ter spremembe statuta oziroma pravil)
(1) Poročilo vsebuje:
– veljavni seznam članov na zadnji dan leta, na katerega se nanaša poročilo, z njihovimi številkami vpisa v register,
– seznam članov, ki so vstopili v članstvo v organizaciji proizvajalcev v letu, na katerega se nanaša poročilo, z njihovimi številkami vpisa v register in navedbo datuma začetka veljavnosti članstva, ter
– seznam članov, ki jim je prenehalo članstvo v organizaciji proizvajalcev v letu, na katerega se nanaša poročilo, z njihovimi številkami vpisa v register in navedbo datuma prenehanja članstva.
(2) Če je prišlo v letu, na katerega se nanaša poročilo, do sprememb statuta glede obveznosti članov iz točke (d) prvega odstavka 64. člena Uredbe 479/2008/ES oziroma drugih pravil organizacije proizvajalcev, mora organizacija proizvajalcev ob poročilu predložiti tudi veljavno besedilo teh sprememb.
23. člen
(izjave)
(1) Poročilo vsebuje naslednje izjave organizacije proizvajalcev:
– da so vsi podatki, ki so navedeni v poročilu in spremljajoči dokumentaciji, popolni in točni in da se ujemajo s podatki v registru in kletarskih evidencah ter da sta organizacija proizvajalcev in odgovorna oseba, ki sta podali izjavo, seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov v poročilu in spremljajoči dokumentaciji,
– da je organizacija proizvajalcev v letu, na katerega se nanaša poročilo, uporabljala statut,
– da so vse osebe, ki so navedene na veljavnem seznamu članov organizacije proizvajalcev, priloženem k poročilu, seznanjene z veljavnimi pravili in statutom, ki ga uporablja organizacija proizvajalcev,
– da so vse osebe, ki so navedene na veljavnem seznamu članov organizacije proizvajalcev, priloženem k poročilu, pisno, na formalno pravno zavezujoč način, potrdile vstop v članstvo te organizacije proizvajalcev in so se strinjale s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi ter da so se za članstvo odločile prostovoljno,
– da ima organizacija proizvajalcev izjave vseh oseb, ki so navedene na veljavnem seznamu članov organizacije proizvajalcev, priloženem k poročilu, da so člani samo ene organizacije proizvajalcev in da bo hranila te izjave v skladu z uredbo o vinu,
– da je organizacija proizvajalcev sestavljena izključno iz pridelovalcev grozdja oziroma vina, vpisanih v register.
(2) Izjave iz prejšnjega odstavka morajo biti podpisane s strani odgovorne osebe organizacije proizvajalcev ter ožigosane z žigom organizacije proizvajalcev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(že priznane organizacije proizvajalcev)
Ne glede na določbe prvega odstavka 11. člena tega pravilnika morajo organizacije proizvajalcev, ki so bile priznane pred uveljavitvijo tega pravilnika, ob naslednji predložitvi programa dela za novo triletno obdobje predložiti tudi vsebine iz prvega odstavka 11. člena te uredbe.
25. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina (Uradni list RS, št. 36/04, 76/05, 115/05 in 7/07).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-400/2008
Ljubljana, dne 28. januarja 2009
EVA 2006-2311-0011
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti