Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

250. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike, stran 702.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike
1. člen
V Uredbi o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike (Uradni list RS, št. 141/06) se v 1. členu točka e) spremeni tako, da se glasi:
»e) Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 z dne 30. 12. 2006, str. 11), popravljene s Popravkom Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 36 z dne 8. 2. 2007, str. 6) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1967/2006/ES),«.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(Uredba 1967/2006/ES)
(1) Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1967/2006/ES namerno lovi, obdrži na krovu, pretovarja in iztovarja morske vrste iz Priloge IV Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 368) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 92/43/EGS), razen če je bilo odobreno odstopanje v skladu s 16. členom Direktive 92/43/EGS,
2. izvaja ribolov z vlečnimi mrežami, strgačami, zapornimi plavaricami, potegalkami odprtega morja, obalnimi potegalkami ali podobnimi mrežami nad dnom z morsko travo, predvsem s Posidonia oceanica ali drugimi morskimi cvetnicami v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1967/2006/ES,
3. izvaja ribolov z vlečnimi mrežami, strgačami, obalnimi potegalkami ali podobnimi mrežami nad koralnimi habitati in nad maerlom v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1967/2006/ES,
4. uporablja vlečne strgače in izvaja ribolov z vlečnimi mrežami pod 1.000 metrov globine v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 1967/2006/ES,
5. uporablja ali ima na krovu toksične snovi, sredstva za omamljanje ali korozivne snovi v nasprotju s točko (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
6. uporablja ali ima na krovu generatorje za elektrošok v nasprotju s točko (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
7. uporablja ali ima na krovu eksploziv v nasprotju s točko (c) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
8. uporablja ali ima na krovu snovi, ki ob mešanju lahko eksplodirajo, v nasprotju s točko (d) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
9. uporablja ali ima na krovu vlečne opreme za nabiranje rdečih ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov v nasprotju s točko (e) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
10. uporablja ali ima na krovu pnevmatska kladiva ali druge perkusijske naprave za nabiranje zlasti školjk, ki vrtajo v kamen, v nasprotju s točko (f) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
11. uporablja ali ima na krovu andrejeve križe in podobne grabilce za nabiranje zlasti rdečih ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov v nasprotju s točko (g) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
12. uporablja ali ima na krovu ploskev, narejeno iz mrežnega materiala, katerega očesa imajo odprtino, manjšo od 40 mm, za plovila s pridneno vlečno mrežo v nasprotju s točko (h) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
13. uporablja stoječe mreže za lov rib v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
14. lovi, ima na krovu, pretovarja, iztovarja, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo morske datlje ali zavrtače v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
15. lovi s podvodno puško v povezavi z napravami, ki omogočajo dihanje pod vodo ali ponoči med sončnim zahodom in vzhodom, v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
16. lovi, ima na krovu, pretovarja, iztovarja, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo samice raroga ali samice jastoga, ki nosijo ikre, v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
17. v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1967/2006/ES uporablja za ribolov ali ima na krovu vlečne mreže in potegalke, obkroževalne mreže ali zabodne mreže, katerih velikost očes na delu mreže z najmanjšimi očesi je v nasprotju z tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 9. člena Uredbe 1967/2006/ES,
18. uporablja ali ima na krovu parangale s trnki v nasprotju z 10. členom Uredbe 1967/2006/ES,
19. ovira očesa na katerem koli delu mreže ali jih kako drugače zmanjša v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 1967/2006/ES,
20. v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 1967/2006/ES uporablja opremo na vlečnih mrežah, ki je v nasprotju s tehničnimi specifikacijami iz Priloge I(b) Uredbe 1967/2006/ES,
21. ima na krovu ali uporablja ribolovno orodje, ki ni v skladu z merami, določenimi v Prilogi II Uredbe 1967/2006/ES,
22. uporablja vlečno orodje v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
23. uporablja vlečne mreže v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
24. uporablja zaporne plavarice v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
25. uporablja strgače za nabiranje spužev v nasprotju z četrtim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
26. v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 1967/2006/ES lovi, obdrži na krovu, pretovarja, iztovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo morske organizme, ki so manjši od najmanjše velikosti, določene v Prilogi III Uredbe 1967/2006/ES,
27. v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe 1967/2006/ES uvaja, prenaša ali neposredno obnavlja staleže z neavtohtonimi vrstami, razen če to izvaja v skladu z 22.(b) členom Direktive Sveta 92/43/EGS,
28. pri ljubiteljskem ribolovu uporablja vlečne in obkroževalne mreže, zaporne plavarice, mehanizirane strgače, zabodne mreže in kombinirane stoječe mreže ter parangale za ljubiteljski ribolov izrazito selivskih vrst v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 1967/2006/ES,
29. trži pri ljubiteljskem ribolovu ujete ribe v nasprotju s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 1967/2006/ES,
30. pretovarja žive vodne organizme v nasprotju z 21. členom Uredbe 1967/2006/ES,
31. prvič iztovarja in trži ulov, izveden s pridnenimi in pelargičnimi vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami, pelargičnimi parangali, strgačami, upravljanimi s plovila, in hidravličnimi strgačami v pristaniščih, določenih s predpisi, ki urejajo iztovarjanje in prodajo ribiških proizvodov, v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 1967/2006/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.«.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2009/5
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2311-0180
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti