Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Št. 410-326/2009 Ob-1523/09 , Stran 197
1. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij na območju Občine Postojna v letu 2009. Višina sredstev, ki so za predmet javnega razpisa v proračunu Občine Pivka za leto 2009 znaša 32.000,00 €, proračunska postavka: vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: na razpis za zbiranje ponudb se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih infrastrukturnih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Postojna. 3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev in obravnava vlog Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali predvsem naslednji kriteriji: – višina zagotovljenih lastnih sredstev (iz proračuna Občine Postojna se sofinancira do 50% vrednosti investicije); – pomembnost spomenika z vidika kulturne dediščine; – zaključek del ali predvidene faze obnove in vzdrževanja v letu 2009 (predmet sofinanciranja so tudi stroški, ki so nastali po 1. 1. 2008); – vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu ter objekti javnega pomena; – vrednost izvedbenih del. Prispele vloge bo odprla, pregledala in ocenila tri-članska komisija, ki jo imenuje župan. Imenovana komisija bo o postopku zbiranja ponudb sestavila poročilo, na podlagi pogojev in meril, ocenila popolne vloge ter pripravila predlog sofinanciranja. Občinska uprava bo na podlagi poročila komisije, pogojev tega razpisa ter predpisanih kriterijev za porabo proračunskih sredstev s sklepom odločila o višini sofinanciranja posameznega projekta. Na podlagi sklepa bo podpisana pogodba. 4. Vsebina prijave na razpis je opredeljena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je na voljo z dnem objave v Uradnem listu RS, na spletni strani občine: www.postojna.si in v sprejemni informacijski pisarni občine. 5. Oddaja prijave Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, kateri morajo biti priložene vse priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – razpis 2009 – Kulturna dediščina« do vključno 9. 3. 2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošt. kot priporočena pošiljka. Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja. Nepopolne vloge bodo zavrnjene. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo v občinski upravi v času uradnih ur: Bernarda Lenarčič, tel. 72-80-700, oziroma preko e-pošt. bernarda.lenarcic@postojna.si. 6. Koriščenje sredstev: sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo predpisan s pogodbo o financiranju. 7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti