Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

277. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna, stran 790.

Na podlagi 46. in drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04, v nadaljnjem besedilu: Dolgoročni plan MOL) za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna in morebitna z njim povezana območja.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov obsegajo ustrezne spremembe in dopolnitve tekstualnega dela Dolgoročnega plana MOL in njegove kartografske dokumentacije.
Pravna podlaga za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana MOL je podana v drugem odstavku 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Območje VP 2/1 Tobačna tovarna je z veljavnim Dolgoročnim planom MOL namenjeno proizvodnji, skladiščem in površinam za terminale, vendar so bile te dejavnosti na tem območju do leta 2004 v celoti opuščene. Glede na to, da industrijske dejavnosti ni več, območje ne služi več svojemu planskemu namenu, nekateri objekti, zgrajeni na začetku 20. stoletja za potrebe proizvodnje cigaret, pa so dotrajani.
Namen sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana MOL je oživitev in preobrazba območja urejanja VP 2/1 z vzpostavitvijo mešanih mestotvornih dejavnosti. Z določitvijo nove namenske rabe bo omogočen razvoj stanovanjskih, trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih in drugih dejavnosti, značilnih za osrednja območja centralnih dejavnosti. Z vzpostavitvijo centralnih dejavnosti bo omogočena širitev mestnega jedra Ljubljane na navedeno območje.
Aktivnosti za preobrazbo območja VP 2/1 Tobačna tovarna, dela VS 2/5 Postojnska ulica in dela CS 2/39 Vrtača potekajo od opustitve industrijske dejavnosti v območju. Pripravljene so bile strokovne podlage za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in z njim povezane strateške in izvedbene prostorske akte. Izveden je bil tudi Javni natečaj za pridobitev najprimernejše rešitve za preobrazbo območja Tobačne tovarne v Ljubljani. Občinski podrobni prostorski načrt za območje VP 2/1, dela VS 2/5 Postojnska ulica in dela CS 2/39 Vrtača je v fazi priprave. Izvedena je bila že javna razgrnitev njegovega dopolnjenega osnutka, trenutno pa se pripravlja predlog OPPN, ki bo sprejet hkrati s spremembami in dopolnitvami Dolgoročnega plana MOL.
3.
Območje sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana MOL se nanaša na območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna. Območje bo podrobno določeno v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana MOL.
4.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za pripravo sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana MOL se upoštevajo predhodno pripravljene Strokovne podlage za območje urejanja VP 2/1 in dele območij urejanja VS 2/5 in CS 2/39, druga strokovna gradiva in poročila, ki so bila pripravljena za to območje ter izvedeni Javni natečaj za pridobitev najprimernejše rešitve za preobrazbo območja Tobačne tovarne v Ljubljani, s katerim je bila izbrana najprimernejša variantna rešitev.
5.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana MOL je predvidena v januarju 2009. Dopolnjeni osnutek se pripravi neposredno po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana MOL je predviden pol leta po začetku veljavnosti tega sklepa.
6.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Za pripravo sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana MOL se pridobijo smernice naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Slovenske železnice d.o.o.
3. Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
4. Ministrstvo za promet, Agencija za železniški promet
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Javna razsvetljava d.d.
7. JP Snaga, d.o.o.
8. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
9. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
10. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
11. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
12. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
13. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
14. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
15. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
16. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.
Drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev so: RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugotovi, da morajo izdati smernice ali drugače sodelovati v postopku tudi drugi subjekti, organi ali organizacije, ki niso navedeni v tem sklepu, se lahko v postopek vključi tudi njih.
Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov.
7.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana – http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3504-5/2009-2
Ljubljana, dne 23. januarja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti