Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

261. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 737.

Na podlagi 14. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97 in 102/07) in 16. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98), je svet fundacije na sejah dne 16. 6. 2008 in 19. 12. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
V prvi alinei besedila 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/98, 45/05 in 23/08) se številka »2« nadomesti s številko »3«.
2. člen
V besedilu 9. člena pod c.) se črta besedilo prve točke: »1. stopnja uveljavitve človekovih pravic invalidov«, točke od 2. do 8. pa postanejo točke 1. do 7.
3. člen
Besedilo prvega odstavka 18. člena se spremeni tako, da glasi:
»V postopku razporejanja sredstev FIHO lahko sodelujejo tudi invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev po tem pravilniku, in sicer tako, da se skupini invalidskih in humanitarnih organizacij posebej medsebojno usklajujeta po načelih solidarnosti in vzajemnosti v okviru razpoložljivih sredstev. Svoje predloge ločeno posredujeta komisijama.«
4. člen
V drugem odstavku 19. člena se besedilo »zaprosita za strokovno mnenje« nadomesti z besedilom »lahko zaprosita za strokovno mnenje.«
5. člen
Črta se zadnji stavek drugega odstavka 21. člena in doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Posamezni invalidski in humanitarni organizaciji, ki se je prijavila na javni razpis o razporeditvi sredstev, se izda pisni sklep z naslednjimi sestavinami:
– uvod z navedbo pravne podlage, obravnavane vloge in seje sveta FIHO, na kateri je bil sklep sprejet;
– izrek, ki vsebuje odločitev sveta;
– obrazložitev, v kateri se navedejo poglavitni materialno finančni in vsebinski razlogi za sprejeti sklep ter ugotovitve in ocene, ki utemeljujejo odločitev o obravnavani vlogi posamezne invalidske in humanitarne organizacije;
– pravni pouk o pravici do pritožbe.«
6. člen
Za 21. členom se dodata nova 21.a in 21.b člen, ki se glasita:
»21.a člen
Zoper sklep o razporeditvi sredstev, s katerim je odločeno o njeni vlogi na javni razpis, lahko posamezna invalidska in humanitarna organizacija v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloči nadzorni odbor.
Nadzorni odbor odloča o pritožbi na svoji seji praviloma brez javne obravnave, lahko pa na sejo povabi pritožnika in druge osebe, če oceni, da je to potrebno zaradi razjasnitve posameznih vprašanj, pomembnih za odločitev o pritožbi.
Odločitev nadzornega odbora o pritožbi je sprejeta, če zanjo glasuje dve tretjini vseh članov nadzornega odbora.
21.b člen
Nadzorni odbor po opravljenem postopku na seji lahko:
– zavrže pritožbo, če je bila vložena prepozno ali če jo je vložila nepooblaščena oseba ali organizacija;
– odloči, da pritožbo zavrne, ker ni utemeljena in potrdi izpodbijani sklep sveta FIHO;
– zaradi ugotovljenih bistvenih kršitev, pomanjkljivosti ali nejasnosti v izvedenem postopku priprave in sprejemanja izpodbijanega sklepa odpravi sklep sveta FIHO ter svetu naloži, da postopek dopolni in o vlogi ponovno odloči.
Nadzorni odbor o svoji odločitvi izda sklep, ki je dokončen.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1202/2008
Ljubljana, dne 19. decembra 2008
Predsednik sveta FIHO
Miran Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti