Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

246. Priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Trinajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2007, stran 690.

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) na seji 29. 1. 2009, ob obravnavi Letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2007, sprejel naslednja
P R I P O R O Č I L A
I. USTAVNE PRAVICE
1. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi boljše sodelovanje strokovne in druge zainteresirane javnosti pri sprejemanju predpisov oziroma v zakonodajnem postopku.
2. Vlada Republike Slovenije naj z ustreznimi ukrepi zagotovi učinkovitejše varstvo osebnih podatkov in zasebnosti.
3. Vlada Republike Slovenije naj pripravi zakonske rešitve, s katerimi se bo opredelilo pravila glede poročanja o otrocih v medijih, ki bodo omogočala učinkovitejše sankcioniranje medijev, urednikov in novinarjev v primerih zavestne in grobe kršitve posameznikov do spoštovanja zasebnosti in osebnostnih pravic zlasti ob senzacionalističnem razkrivanju zasebnosti otrok in družinskih tragedij v medijih.
4. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi mehanizme in sprejme ukrepe za učinkovitejše preprečevanje in sankcioniranje ob pojavih sovražnega govora.
5. Vlada Republike Slovenije in drugi državni organi naj zagotovijo dosledno izvajanje odločb Ustavnega sodišča.
II. DISKRIMINACIJA
6. Vlada Republike Slovenije naj sprejme ukrepe, ki bodo zagotavljali učinkovitejše varstvene mehanizme pred diskriminacijo. Vlada Republike Slovenije naj v skladu s svojimi pristojnostmi tudi zagotovi, da bo prepoved diskriminacije v pravnem redu Republike Slovenije dosledneje spoštovana.
7. Vlada Republike Slovenije naj preuči potrebo po spremembi zakonskih določb, ki urejajo vprašanje reprezentativnih organizacij romske skupnosti ter njihove zastopanosti v občinskih svetih.
8. Vlada Republike Slovenije naj na ustrezen način uredi obveznost razumne prilagoditve potrebam oseb z invalidnostmi na vseh področjih družbenega življenja.
9. Vlada Republike Slovenije naj na medresorski ravni zagotovi dovolj sredstev za ukrepe za zagotovitev boljših bivalnih pogojev Romov in pogojev za predšolsko in osnovnošolsko vzgojo romskih otrok.
III. OMEJITEV OSEBNE SVOBODE
10. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi dosledno spoštovanje človekovih pravic ter mednarodnih standardov pri ravnanju z osebami, ki jim je odvzeta prostost.
11. Ministrstvo, pristojno za pravosodje, in zavodi za prestajanje kazni zapora naj v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, zagotovijo, da se vsaka oseba, ki se ji omeji prostost, v primeru telesnih poškodb zaradi uporabe prisilnih sredstev ustrezno zdravniško pregleda. Takšen zdravniški pregled naj vsebuje tudi oceno skladnosti med zatrjevanim grdim ravnanjem in ugotovitvami objektivnega zdravniškega pregleda.
12. Minister, pristojen za zdravje, naj v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, čimprej določi zdravstvene zavode, v katerih se lahko izvršujejo varnostni ukrepi obveznega psihiatričnega zdravljenja.
13. Pristojna ministrstva in drugi državni organi morajo sprejeti učinkovitejše ukrepe za resocializacijo storilcev po prestani kazni.
IV. PRAVOSODJE
14. Pravosodni organi in ministrstvo, pristojno za pravosodje, naj si skupaj prizadevajo za zmanjšanje in odpravo sodnih zaostankov v skladu s projektom odprave sodnih zaostankov, pravosodni organi pa naj si dosledno prizadevajo za zagotovitev kakovostnega sojenja v razumnem roku.
15. Ministrstvo, pristojno za pravosodje, naj prouči možnosti, da se normativno uredi obveznost obveščanja pristojnega sodišča o privedbi osebe v zavod za prestajanje kazni zapora, da bi bilo njeno zaslišanje opravljeno brez odlašanja v skladu z določbami Zakona o kazenskem postopku.
V. UPRAVNE ZADEVE
16. Vlada Republike Slovenije in pristojno ministrstvo naj nemudoma pristopita k uresničitvi odločb Ustavnega sodišča (U-I-284/94 z dne 4. februarja 1999 in U-I-246/02-28 z dne 3. aprila 2003) glede oseb, ki so bile 26. februarja 1992 izbrisane iz registra stalnega bivanja, in sicer z izdajo preostalih dopolnilnih odločb ter s pripravo ustreznih zakonskih rešitev za ureditev statusa osebam, ki niso upravičene do izdaje odločb neposredno na podlagi odločitve Ustavnega sodišča.
17. Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva naj z ustreznimi mehanizmi zagotovijo zaključek vseh postopkov denacionalizacije.
18. Vlada Republike Slovenije in pristojno ministrstvo naj zagotovita rešitev odprtih vprašanj premoženjske škode iz druge svetovne vojne.
19. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi lokalnim skupnostim vso strokovno in postopkovno podporo pri reševanju premoženjsko-pravnih vprašanj, ki se nanašajo na javno dobro.
20. Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva naj zagotovijo nemoteno in učinkovito delovanje inšpekcijskih služb.
VI. OKOLJE IN PROSTOR
21. Vlada Republike Slovenije in pristojno ministrstvo naj zagotovita odprtost sprejemanja prostorskih dokumentov za širšo zainteresirano javnost, predvsem z vidika varstva okolja.
22. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi sprejem podzakonskih aktov, ki bodo zagotavljali sprejemljive obremenitve emisij v okolje, predvsem za smrad in hrup, ki pogosto ogrožata pravico do življenja v zdravem življenjskem okolju.
VII. STANOVANJSKE ZADEVE
23. Vlada Republike Slovenije naj v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi uveljavi rešitve za zagotavljanje bivalnih enot socialno najbolj ogroženim.
24. Vlada Republike Slovenije naj ponovno prouči učinke in predlaga potrebne spremembe subvencioniranja stanarin, z namenom zagotavljanja enakih možnosti vsem, pri pridobivanju primernega stanovanja.
25. Vlada Republike Slovenije naj pripravi medresorsko usklajene zakonske spremembe ali ukrepe za učinkovitejše razreševanje stanovanjske problematike zlasti mladih družin, starejših oseb, socialno ogroženih skupin in družin, ki jim stanovanjska zakonodaja po letu 1991 ni omogočila enakopravnega položaja pri reševanju stanovanjskega vprašanja.
VIII. DELOVNA RAZMERJA
26. Vlada Republike Slovenije naj za učinkovitejše preprečevanje in sankcioniranje kršitev delovnopravne zakonodaje, zlasti naraščajočih pojavov trpinčenja in kršenja pravic iz dela, okrepi delo inšpekcijskih služb.
IX. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
27. Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, naj v okviru svojih pristojnosti vpliva na skrajševanje postopkov za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in za boljšo informiranost zavarovancev.
28. Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, naj v okviru svojih pristojnosti zagotovi nemoteno uveljavljanje pravic do delnih vdovskih pokojnin upravičencem iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev.
29. Vlada Republike Slovenije naj preuči potrebno po uvedbi instituta zagovornika pravic starostnikov.
X. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
30. Ministrstvo, pristojno za zdravje, naj preuči problematiko, povezano z dostopnostjo zavarovancev do zdravstvenih storitev in ukrepa v smeri odkrivanja in preprečevanja nepravilnosti pri izvajanju teh storitev.
XI. SOCIALNO VARSTVO
31. Vlada Republike Slovenije naj sprejme ukrepe za preprečevanje socialnih problemov in za zagotavljanje enakih možnosti in pogojev za osebni razvoj posameznika.
32. Vlada Republike Slovenije naj si prizadeva oblikovati objektivna merila za upravičenost do socialnih pomoči in naj ponovno preuči merila za ugotavljanje t.i. praga revščine.
33. Vlada Republike Slovenije naj pripravi Zakon o dolgotrajni negi in oskrbi.
XII. VARSTVO OTROKOVIH PRAVIC
34. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi učinkovitejše vodenje postopkov o dodelitvi otrok, pri čemer mora biti v ospredju interes in varstvo otroka in njegovih pravic.
35. Vlada Republike Slovenije naj pripravi Družinski zakonik, ki bo s svojimi rešitvami pripomogel k reševanju problemov na področju otrokovih pravic.
36. Vlada Republike Slovenije naj prouči možnost za uvedbo inštituta zagovornika otrokovih pravic.
37. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi učinkovitejše reševanje problematike izobraževanja romskih otrok ter celovito uresničevanje pravic otrok s posebnimi potrebami.
XIII. OSTALO
38. Vlada Republike Slovenije oziroma pristojna ministrstva naj zagotovijo ustrezne kadrovske, prostorske in druge delovne pogoje vsem institucijam, ki so neposredno oziroma posredno vezane na uresničevanje človekovih pravic.
Št. 000-04/08-3/26
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EPA 2256-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti