Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

266. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009, stran 760.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 27. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |                    |    v eurih|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  60.545.375|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  35.149.734|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  31.240.494|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |  21.814.683|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE          |   8.670.611|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |    755.200|
|    |IN STORITVE              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   3.909.240|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD   |   1.412.981|
|    |PREMOŽENJA               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE          |    37.200|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|712  |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |    113.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA       |    152.706|
|    |IN STORITEV              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |   2.193.353|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   5.390.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   1.390.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|721  |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|722  |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ      |   4.000.000|
|    |IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    10.870|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |    10.870|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|731  |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  19.946.683|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  19.926.778|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ  |    19.905|
|    |SREDSTEV PRORAČUNA EU         |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |    48.088|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|783  |PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA  |    48.088|
|    |KOHEZIJSKO POLITIKO          |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  62.568.409|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  14.493.465|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI         |   2.764.697|
|    |ZAPOSLENIM               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV         |    444.744|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST          |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  10.657.954|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |    565.970|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|409  |REZERVE                |    60.100|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  16.119.498|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|410  |SUBVENCIJE               |    235.937|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM         |   7.897.738|
|    |IN GOSPODINJSTVOM           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|412  |TRANSFERI NEPROFITNIM         |    362.237|
|    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |   7.623.586|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|414  |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  29.372.175|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  29.372.175|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   2.583.271|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |   1.538.571|
|    |FIZIČNIM OSEBAM            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIK|   1.044.700|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK,         |  –2.023.034|
|    |PRIMANJKLJAJ (I – II)         |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|752  |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|440  |DANA POSOJILA             |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|442  |PORABA SREDSTEV KUPNIN         |       0|
|    |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE        |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |       0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |       |
|    |DELEŽEV (IV – V)            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE              |   3.840.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   3.840.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |   3.840.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |   1.812.868|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   1.812.868|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |   1.812.868|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |     4.098|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH          |       |
|    |(I+IV+VII-II-V-VIII)          |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)      |   2.027.132|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)   |   2.023.034|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2008     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske uporabe lahko prerazporedi največ 20% glavnega programa v sprejetem proračunu, med podprogrami v okviru glavnega programa pa skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 50.100,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.400,00 evrov župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 3,840.000,00 eurov za financiranje investicij.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00010/2008
Celje, dne 27. januarja 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti