Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Št. 430-2/2009/1 Ob-1535/09 , Stran 203
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne ponudbe Najemodajalec oddaja v najem 17 opremljenih poslovnih (pisarniških) prostorov, ki so navedeni v Tabeli 1. Poslovne prostore, ki so predmet najema, najemodajalec oddaja v najem posamično. Mesečna višina najemnine v Tabeli 1 pomeni najnižjo možno oziroma izklicno ceno mesečne najemnine v € za posamezni poslovni prostor, ki jo ponudnik lahko ponudi v obrazcu Ponudba (Obrazec 2). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Tabela 1: Seznam poslovnih prostorov 3. Dejavnost in obveznosti ponudnika V poslovnih prostorih, ki so predmet najema, lahko izbrani ponudnik oziroma najemojemalec izvaja le dejavnost, ki je primerljiva z dejavnostjo najemodajalca (pisarniška dejavnost). Ponudnik mora v ponudbi (Obrazec 2) opisno navesti, kakšno dejavnost bo izvajal v prostorih najemodajalca. Izbrani ponudnik oziroma najemojemalec mora v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa ostala določila, ki so vezana na poslovanje najemodajalca (hišni red, …). V nasprotnem primeru lahko najemodajalec prekine najemno pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba o najemu se sklepa za posamezni poslovni prostor za obdobje 5 let in začne veljati s 1. 1. 2010. Pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni ponudbi. Vzorci pogodbe so na ogled v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direkcija, Sektor za pravne in splošne zadeve, Oddelek za splošne zadeve, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana, Jure Ahačič, tel. 01/30-70-503, 041/722-608, e-naslov: jure.ahacic@zzzs.si. 5. Način in rok plačila Za poslovne prostore bo najemodajalec izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati najemnino v roku petnajstih dni od prejema računa na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št.: 01100-6030274014. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Pogodbena (izhodiščna) najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti najemnin v RS. Najemnik po trenutno veljavnih predpisih ne plačuje zneska DDV, v primeru, da se predpisi v času najemnega razmerja spremenijo, se na mesečno najemnino obračuna še DDV. 6. Višina varščine: ponudniki morajo pred oddajo ponudb položiti varščino v višini 2.000,00 € na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št.: 01100-6030274014, sklic na št.: 00 1000. Po opravljeni javni ponudbi se ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, varščina vrne v roku petnajstih dni brez obresti. 7. Ogled poslovnih prostorov: ogled poslovnih prostorov je možen v času uradnih ur najemodajalca po predhodni najavi pri kontaktni osebi: Jure Ahačič, tel. 01/30-77-503 ali 041/722-608, e-naslov: jure.ahacic@zzzs.si. 8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do četrtka, 19. 2. 2009, do 10. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana soba 50/P – glavna pisarna (vložišče). Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet javnega ponudbe: Oddaja ponudbe za najem poslovnih prostorov ZZZS. Oznaka: “Ne odpiraj – ponudba!”. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika! Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. 9. Pogoji za oddajo ponudbe Zavezujoča pisna ponudba mora vsebovati dokazila: 1. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1) in obrazec Ponudba (Obrazec 2), 2. potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, 3. ime in priimek ponudnika, ime firme, naslov, davčno številko, matično številko ter telefonsko številko kontaktne osebe, (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe; davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p. ipd.); – za društva: odločbo o vpisu v register društev, 4. ponujeno višino mesečne najemnine za posamezni poslovni prostor, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine v Tabeli 1, 5. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti: – za s.p.: izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega registra ali drugega registra, – za gospodarske in druge družbe: izpis podatkov iz sodnega registra oziroma odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, 6. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za ponudnika kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), 7. pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb in pogajanjih, 8. izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje oziroma o vezanosti na dano ponudbo do dne 1. 5. 2009 (Obrazec 2, Ponudba). 10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezni poslovni prostor iz točke 2, Tabela 1, je ponujena mesečna najemnina. Ponudnik z najvišjo ponudbeno mesečno najemnino za posamezni poslovni prostor bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Kolikor dva ali več ponudnikov ponudita enako najvišjo mesečno najemnino za isti poslovni prostor o končni izbiri najugodnejšega ponudnika odloča skupno število poslovnih prostorov, za katere je bila oddana ponudba. Ponudnik z večjim številom poslovnih prostorov bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Kolikor dva ali več ponudnikov ponudita enako najvišjo mesečno najemnino in imata hkrati v ponudbi tudi enako število poslovnih prostorov, bo najemodajalec izbral najugodnejšega ponudnika z javno dražbo za vsak poslovni prostor posebej skladno z 11. točko te objave. 11. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno za posamezni poslovni prostor določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer je najmanjši dvig mesečne najemnine 20,00 EUR. Morebitna javna dražba bo na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, dne 26. 2. 2009 ob 10. uri. 12. Javna ponudba mora veljati najmanj do 1. 5. 2009. 13. Ustavitev postopka: najemodajalec lahko ustavi postopek javne ponudbe za posamezni poslovni prostor do sklenitve najemne pogodbe za ta prostor. 14. Drugo K odpiranju ponudb 19. 2. 2009 ob 11. uri lahko pristopi vsak ponudnik ali predstavnik ponudnikov, ki se mora izkazati z veljavnim pooblastilom in ki je pravočasno oddal ponudbo. Pravočasno prispele ponudbe bo odpirala komisija najemodajalca v sejni sobi, št. 141 v I. nadstropju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana. Komisija najemodajalca bo vse ponudnike obvestila o izboru v 30 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. Dodatne informacije v zvezi z najemom poslovnih prostorov pri kontaktni osebi: Jure Ahačič, tel. 01/30-77-503 ali 041/722-608, med 8. in 13. uro, e-naslov: jure.ahacic@zzzs.si. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti