Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

302. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010, stran 813.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 23. redni seji dne 28. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Grosuplje za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2010 določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |  Plan 2010|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  17.587.461|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  14.240.255|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  11.840.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  9.503.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.358.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   979.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.400.155|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.066.735|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    6.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    37.520|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.288.200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.591.586|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   800.000|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   791.586|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.754.920|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   444.920|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sred.iz državnega proračuna |  1.310.000|
|   |iz sredstev proračuna EU         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  17.858.686|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  3.760.726|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   798.300|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   126.254|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.445.826|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   217.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |   173.346|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.470.715|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    80.840|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  3.836.094|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  1.090.002|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.463.779|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  6.536.959|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  6.536.959|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  1.090.286|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   803.750|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   286.536|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |   –271.225|
|   |ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.        |    46.200|
|   |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.        |    46.200|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    44.400|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    1.800|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSO.       |    46.200|
|   |IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |   406.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   406.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|550  |Odplačila domačega dolga         |   406.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          |   –631.025|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –406.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   271.225|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   631.025|
|   |2009                   |       |
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni načrt je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo izdatki za investicije in državne pomoči (skupine kontov 42, 43 in podskupino kontov 410).
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka - konto (PPK4).
4. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
1. vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje proračunskih postavk, označenih s kratico »LS«,
2. okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.«
Pravice porabe na proračunskih postavkah: 0406002 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-uprava, 0518005 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-knjižnica in 0519004 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-VVZ, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto in sicer na postavkah z oznako LS (lastna sredstva).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka - konto.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe (določene s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov) v posebnem delu proračuna. Pri tem prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega proračunske postavke.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz tretjega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih kontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer na enak način, kot je določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, razen zadnjega stavka drugega odstavka tega člena, ki za krajevne skupnosti ne velja.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2010 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih v višini, ki ne sme presegati 90% pravic porabe v okviru posameznega glavnega programa sprejetega finančnega načrta neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2011 do višine 80% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih v letu 2010, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 30% obsega pravic porabe v okviru posameznega glavnega programa sprejetega finančnega načrta neposrednega uporabnika.«
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo:
– za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in
– za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v letih, ko zapadejo in v načrtu razvojnih programov.
7. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Vsi pravni posli krajevne skupnosti, ki so večji od 4.200 EUR, so veljavni le, če krajevna skupnost pred sklenitvijo pogodbe ali izdajo naročilnice pridobi pisno soglasje župana.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta) lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov v skladu s sprejetim občinskim proračunom oziroma največ do 20% vrednosti posameznega projekta. V primeru, da se vrednost projekta spremeni za več kot 20%, pa je potrebno spremeniti investicijsko dokumentacijo, ki jo mora potrditi občinski svet, ki hkrati potrdi tudi spremembo vrednosti projekta v načrtu razvojnih programov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 8.346 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 7.000 EUR za posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene (nove proračunske postavke), ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Kot dolgovi iz prejšnjega stavka se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2010.
Št. 4100-1/08
Grosuplje, dne 28. januarja 2009
Župan
Občina Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti