Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

269. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Trnovlje-jug (Hermi 2), stran 768.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Trnovlje-jug (Hermi 2)
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Trnovlje-jug za zemljišče v območju obstoječe stanovanjske soseske v naselju Trnovlje v Celju, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju IPA) ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površine za stanovanjsko območje s spremljajočimi objekti družbenega standarda. Del zemljišča predstavlja varovalni pas 110 kV el. daljnovoda.
Območje spremembe prostorskega akta zajema parceli št. 290/1 in 290/2 k.o. Trnovlje, ki po veljavnem zazidalnem načrtu – Zazidalni načrt Trnovlje-jug (proj. št. 7/84 RC Celje–TOZD Planiranje, Uradni list SRS, št. 23/86, Uradni list RS, št. 39/98, 79/05, 16/05, 66/05 in 65/07) predstavljata območje rezervata za vrtec. Investitor želi na tem mestu graditi poslovni objekt za servisne dejavnosti.
V neposredni bližini obravnavanega območja – znotraj kareja 3 med Trnoveljsko cesto, Kulturniško ulico, kulturnim domom ter stanovanjskimi objekti se izvaja gradnja dveh večstanovanjskih objektov, predvidenih s Spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta Trnovlje-jug (proj. št. 12-2007, Urbanisti d.o.o. Celje, Uradni list RS, št. 65/07).
Predvidena namera investitorja – gradnja poslovnega objekta za servisne dejavnosti na območju rezervata za vrtec, bi predstavljala širitev dejavnosti proizvodnje strelovodne opreme, ki se izvaja v poslovno-skladiščno-stanovanjskem objektu na sosednjih zemljiščih.
Strokovna služba za področje predšolskega varstva MOC je proučila območje obravnave in zaradi zagotovitve izvajanja javne mreže vrtcev zahteva, da se v primeru sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje-jug zagotovi enakovredno lokacijo za vrtec v območju naselja Trnovlje, po možnosti v stanovanjski soseski.
Interes MOC na tem območju je, da se izdela dokument, ki bo zagotavljal prostorsko usklajen razvoj dejavnosti v naselju Trnovlje. Zaradi neposredne bližine poslovnih centrov in industrijskih objektov ter ugodne cestne povezave, postaja širše območje obravnave vedno bolj zanimivo za gradnjo poslovnih objektov. Glede na umestitev zemljišč z dostopom na Trnoveljsko cesto v območju koridorja DV in interes lastnika, da na obravnavanih zemljiščih zgradi poslovni objekt, je upravičen razlog za spremembo veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje-jug za obravnavana zemljišča, ki predstavljajo prostorsko enoto Hermi 2 je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju obstoječe stanovanjske gradnje na sosednjih parcelah in obstoječe energetske, komunalne in cestno-prometne ureditve ter veljavnih normativov podala urbanistično arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo znotraj prostorske enote.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in morfološko analizo naselja, zlasti okolne pozidave. Prostorska ureditev mora podati urbanistične in arhitektonske pogoje za izgradnjo sodobno zasnovanega poslovnega objekta za servisno dejavnost ob upoštevanju vplivov poslovno-servisne dejavnosti na obstoječo stanovanjsko gradnjo, ter ob upoštevanju normativov in priporočil ustrezno rešiti aktivni in mirujoči promet povezan s predvideno dejavnostjo.
Pri oblikovanju urbanistično arhitektonskih pogojev je potrebno upoštevati dejstvo, da se predvidena prostorska ureditev umešča v območje stanovanjske soseske, zato je potrebno predvideti ustrezno vizualno in protihrupno bariero proti stanovanjski soseski v obliki zelenih pasov. Omejitev maks. višinskega gabarita predstavlja višina obstoječega poslovno-skladiščno-stanovanjskega objekta Hermi. Ker narava dejavnosti narekuje gradnjo objekta tlorisno večjega gabarita od obstoječih zasnov, mora biti predvideni objekt oblikovan tako, da je s členitvijo stavbne mase dosežena razgibanost in prilagoditev grajenemu stavbnemu fondu v obmestnem, pretežno stanovanjskem okolju.
4. člen
Ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta sta zemljišči s parc. št. 290/1 in 290/2 k.o. Trnovlje, ki v veljavnem zazidalnem načrtu Trnovlje-jug predstavljata severni del območja med Trnoveljsko cesto, kmetijskimi zemljišči na severu ter Hudinjo. Območje je v veljavnem ZN označeno kot kare 2 in je opredeljeno kot območje rezervata za vrtec v stanovanjski soseski.
Površina ureditvenega območja-prostorske enote Hermi 2, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN, je približno 7000 m2.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01);
– Zazidalni načrt Trnovlje-jug (Uradni list SRS, št. 23/86, Uradni list RS, št. 39/98, 79/05, 16/05, 66/05 in 65/07).
(4) Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 21. člena ZPNačrt v dveh (2) izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja IPA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– ELES, Hajdrihova 2, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za IPA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi julija 2009.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA je pobudnik, HERMI d.o.o., Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje. Izdelavo geodetskega načrta v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo potrebna, izdelavo IPA ter izdelavo programa opremljanja, bo financiral pobudnik IPA.
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00023/2008-4200 DZ
Celje, dne 5. januarja 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti