Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Št. 430-1/2009-3 Ob-1497/09 , Stran 195
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2009. 3. Upravičenci za dodelitev sredstev Upravičenci do sredstev so turistična društva in druga društva, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani po Zakonu o društvih, – da imajo v statutu in v programu društva za leto 2009 opredeljene turistične aktivnosti, – da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev. Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2009 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. 4. Višina sredstev: višina predvidenih sredstev je 20.000,00 EUR. 5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini Sežana najkasneje do 31. 1. 2010 podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa. 6. Razpisni rok: razpis se odpre naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave. 7. Oddaja in dostava vlog Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne predpisanega roka do 12. ure, v sprejemno pisarno Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis Turizem« na prednji strani ovojnice. Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošt. ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. 8. Obravnava vlog Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 20 dni po zaključku razpisa. Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge oziroma prijave prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge oziroma prijave in prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav. Za nepopolno se šteje vloga oziroma prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo, naštetih v javnem razpisu pod točko 10. Vlagatelje nepopolnih vlog oziroma prijav bo komisija pozvala k dopolnitvi v roku 8 dni po prejemu poziva. Nepopolne vloge oziroma prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo. Komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu ustreznih deležih. Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45. dneh po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, – prijavni obrazec, – merila za sofinanciranje. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal, tel. 05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si. 11. Vsebina vloge oziroma prijave Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – dokazilo o registraciji oziroma delovanju društva, – podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz drugih postavk proračuna Občine Sežana za leto 2009, – podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti