Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

290. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009, stran 805.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, UPB 2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 108. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 18. seji dne 29. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2009 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+--------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Skupina / Podskupina kontov          |    Znesek|
|                        |     v EUR|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  10.354.433|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   6.889.758|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   6.358.608|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   5.494.361|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    489.051|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    375.196|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    531.150|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    277.300|
|    |premoženja              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |    15.100|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni           |     3.600|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |     2.200|
|    |storitev               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    232.950|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   1.246.290|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    999.150|
|    |sredstev               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    247.140|
|    |in neopredmet. dolg. sred.      |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |       0|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   2.218.385|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    938.611|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   1.279.774|
|    |proračuna iz sredstev EU       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  11.806.184|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   2.381.682|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    657.160|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|    107.052|
|    |varnost                |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   1.458.272|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    95.198|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |    64.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   3.104.938|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije            |    152.407|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |   1.945.556|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    280.049|
|    |organizacijam in ustanovam      |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    726.926|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   5.611.103|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   5.611.103|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    708.461|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |    611.160|
|    |in fizičnim osebam          |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    97.301|
|    |proračunskim uporabnikom       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –1.451.751|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    12.456|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    12.456|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |     6.956|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |     5.500|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       |
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       |
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       |
|    |in naložb               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    12.456|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH       |       |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   1.500.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   1.500.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   1.500.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    207.581|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    207.581|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |    207.581|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |   –146.876|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH          |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)   |   1.292.419|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE           |   1.451.751|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)         |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNU           |    146.876|
|DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA          |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte,določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
2. Prispevki občanov
3. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda
4. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja
5. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije
6. Prihodki ožjih delov občine.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, za krajevne skupnosti pa predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnik, od tega:
1. v letu 2010 45% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
8. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2009 oblikujejo v višini 40.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500 EUR župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 24.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 4.500 EUR, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.670 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77.člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.500.000 EUR.
Občina v letu 2009 ne bo dajala poroštev k najemu posojil javnih zavodov in javnega podjetja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0001/2009
Šmarje pri Jelšah, dne 30. januarja 2009
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti