Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

271. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009, stran 770.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 14/07) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 20. seji dne 28. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2009
------------------------------------------------------------
         I. PRIHODKI
7   PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI         5.610.457
    (70+71+72+74+78)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           4.827.251
70   DAVČNI PRIHODKI               3.731.631
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK         2.755.781
703  DAVKI NA PREMOŽENJE              757.650
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV       218.200
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.095.620
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI        136.520
    OD PREMOŽENJA
711  TAKSE IN PRISTOJBINE              1.000
712  DENARNE KAZNI                  2.000
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA            2.100
    IN STORITEV
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            959.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI              287.002
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH            0
    SREDSTEV
722  PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH         287.002
    ZEMLJIŠČ
74   TRANSFERNI PRIHODKI              491.204
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH         491.204
    JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
    II. ODHODKI
    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       5.998.150
40   TEKOČI ODHODKI               1.634.840
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM       247.700
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV             35.450
    ZA SOCIALNO VARNOST
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        1.216.690
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            35.000
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE         100.000
41   TEKOČI TRANSFERI              1.842.586
410  SUBVENCIJE                  108.000
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM            874.700
    IN GOSPODINJSTVOM
412  TRANSFERI NEPROFITNIM             179.900
    ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         679.986
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.956.577
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH          1.956.577
    SREDSTEV
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            564.147
431  INVESTICIJSKI TRANSFERI            482.147
    NEPROFITNIM ORG.
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI            82.000
    PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
    III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        –151.000
    (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          0
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA           0
    IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)             0
    500 DOMAČE. ZADOLŽEVANJE              0
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          74.500
    IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       –462.193
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       –74.500
    PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA
    LETA
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-        387.693
    IX.)
    XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        462.193
    NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Splošni in posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so v prilogi temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 1,00% sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1,00% v splošno proračunsko rezervacijo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 6.000 EUR na posamezen zahtevek odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 3.000 EUR na posamezen zahtevek in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Na predlog uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za leto 2010 do 30. septembra 2009.
6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan in o tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
8. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe določene za investicije v posebnem delu proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe določene neposrednemu uporabniku v posebnem delu proračuna.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
4. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
9. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije in sicer v obliki dvanajstine. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika ali na podlagi zahtevka za nakazilo sredstev.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med proračunskimi uporabniki in med področji proračunske porabe v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 2009, vendar skupno največ v višini petkratne vsote splošne proračunske rezervacije iz 3. člena odloka. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
13. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini kot je predvideno, se sredstva namenijo za prenovo KD Dolsko. Župan odloči o vključitvi teh obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun, če so posledica sprejetja posebnih sklepov občinskega sveta, novih odlokov in zakonov ter o obveznostih za katere so zagotovljena sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
14. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o prodaji občinskega premoženja v skladu s programom letne prodaje.
Župan odloča o nabavi občinskega nepremičnega premoženja v vrednosti do 10% prihodkov občinskega proračuna. O tem obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. O odpisu dolga obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec. Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
Za zakonito uporabo sredstev proračuna je odgovoren tudi izvajalec pogodbe o vodenju poslovnih knjig Občine Dol pri Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.
17. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna, da:
1. spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
2. opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj glavnega programa, podprograma in proračunske postavke;
3. opravlja poračunavanja znotraj kontov;
4. predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2010 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2009.
Št. 4100-0002/2008-29
Dol pri Ljubljani, dne 28. januarja 2009
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti