Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

248. Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, stran 700.

Na podlagi sedmega odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu s tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 3. člena ter Prilogo II Direktive 2001/42/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L št. 197 z dne 21. 7. 2001, str. 30) določa:
– merila za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb (v nadaljnjem besedilu: plan) na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, če se z njim ne določa ali načrtuje posega v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja, ali se zanj ne zahteva presoje sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave,
– merila za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja, ali se zanj zahteva presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, kadar določa rabo majhnih območij na lokalni ravni, ali kadar gre za manjše spremembe plana.
2. člen
(merila)
(1) Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), mora v skladu s predpisi, ki urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje, za vsak plan iz prejšnjega člena te uredbe oceniti, ali je verjetno, da bo plan pomembneje vplival na okolje, pri čemer mora upoštevati značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta, ter pomen in ranljivost območij.
(2) Podrobnejša merila za ocenjevanje pomembnejših vplivov iz prejšnjega odstavka so:
a) značilnosti plana, zlasti:
– v kolikšni meri plan predstavlja osnovo za posege v okolje, projekte in druge dejavnosti glede na lokacijo, značilnosti, velikost in razmere obratovanja ali z dodeljevanjem finančnih sredstev,
– v kolikšni meri plan vpliva na druge plane, vključno s tistimi v hierarhiji,
– pomembnost plana za vključevanje okoljskih vidikov zlasti zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja,
– okoljske probleme, ki se nanašajo na plan,
– pomembnost plana za izvajanje okoljske zakonodaje Evropske skupnosti (npr. plani, povezani z ravnanjem z odpadki ali varstvom voda);
b) značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, zlasti:
– verjetnost, trajanje, pogostnost in reverzibilnost vplivov,
– kumulativne značilnosti vplivov,
– čezmejne značilnosti vplivov,
– tveganje za zdravje ljudi ali za okolje (npr. zaradi nesreč),
– velikost in prostorski obseg vplivov (območje in število ljudi, ki bi lahko bili prizadeti);
c) pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, zlasti ob upoštevanju:
– posebnih naravnih značilnosti (naravne vrednote in biotska raznovrstnost) ali kulturne dediščine,
– preseženih okoljskih standardov kakovosti ali mejnih vrednosti,
– intenzivne rabe prostora,
– škodljivega delovanja voda (npr. poplavna in erozijska območja),
– vplivov na območja ali krajine s priznanim varstvenim statusom na nacionalni ravni, na ravni Evropske skupnosti ali na mednarodni ravni.
3. člen
(mnenje ministrstev in drugih organizacij)
Ministrstvo mora v postopku ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov planov iz 1. člena te uredbe na okolje od ministrstev in organizacij iz predpisov, ki urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje, pridobiti mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov planov na okolje z vidika njihove pristojnosti.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2009/5
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2511-0177
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti