Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

259. Pravilnik o napredovanju delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 717.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in po predhodnem soglasju ministra za delo, družino in socialne zadeve in ministra za finance izdaja generalni direktor Zavoda
P R A V I L N I K
o napredovanju delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje z zakonom določene pogoje za napredovanje na delovnem mestu, plačne razrede za katere lahko napredujejo delavci Zavoda in postopek ter način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje.
2. člen
Z napredovanjem na delovnem mestu pridobi delavec višji plačni razred za določitev osnovne plače kot je plačni razred za določitev osnovne plače delovnega mesta na katerega je razporejen.
Za napredovanje se uporabljajo plačni razredi, določeni z zakonom.
3. člen
Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja v javnem sektorju oziroma prve zaposlitve v Zavodu, v katerem delavec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je delavec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.
4. člen
Delavec lahko napreduje v višji plačni razred vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje za napredovanje.
5. člen
Na istem delovnem mestu je možno napredovati največ za deset plačnih razredov.
II. POGOJI IN NAČIN NAPREDOVANJA
6. člen
Pogoj za napredovanje na delovnem mestu v višji plačni razred je delovna uspešnost delavca izkazana v napredovalnem obdobju. Delovna uspešnost se ocenjuje glede na:
– rezultate dela,
– samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela,
– zanesljivost pri opravljanju dela,
– kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter
– druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.
Ocena delovne uspešnosti delavca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo.
Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se delavca oceni.
7. člen
Preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede na osnovi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne uspešnosti se opravi na osnovi elementov iz 6. člena pravilnika.
Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti je v prilogi III.
III. POSTOPEK OCENJEVANJA DELAVCEV
8. člen
V postopek ocenjevanja se vključijo delavci zaposleni za določen ali nedoločen čas, za poln delovni čas ali delovni čas krajši od polnega in so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi delavci, ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi daljše bolniške odsotnosti, ki je posledica poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, ali porodniške odsotnosti.
Postopek ocenjevanja delavcev se izvede vsako leto najkasneje do konca februarja za preteklo leto.
V roku iz prejšnjega odstavka tega člena mora neposredno nadrejeni vodja izpolniti ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti delavca (priloga I). Delavca je potrebno seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Zbirne podatke o ocenah v ocenjevalnem obdobju vpiše v evidenčni list napredovanja delavca (priloga II). Ocenjevalni listi se hranijo v vodstvu sektorja oziroma območne enote. Izpolnjeni evidenčni listi pa se posredujejo kadrovski službi.
Delavca, ki na podlagi določb prvega odstavka tega člena ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku ocenjevanja iz drugega odstavka tega člena.
IV. POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE
9. člen
Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede vsako leto do konca februarja za vse delavce. Ocene delavcev se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v evidenčni list napredovanja delavca v ocenjevalnem obdobju. Preverjanje izpolnjevanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
Za en plačni razred napredujejo delavci, ki v ocenjevalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
Delavci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za napredovanje, lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
Delavec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje.
Kolikor delavec na podlagi seštevka treh letnih ocen ne zbere zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Delavec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje delavec za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.
Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.
10. člen
Generalnemu direktorju in namestniku generalnega direktorja se ob razporeditvi na novo delovno mesto upošteva število napredovanj, ki bi jih lahko dosegel, če bi na tem delovnem mestu napredoval vsaka tri leta.
Generalnemu direktorju in namestniku generalnega direktorja se za posamezno leto določi ocena delovne uspešnosti na sledeč način:
– za leto, ko je na podlagi pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti prejel redno delovno uspešnost v višini več kot 50 odstotkov, se mu določi ocena odlično in za leto, ko je prejel redno delovno uspešnost v višini do 50 odstotkov, se mu določi ocena zelo dobro.
– za leto, ko ni prejel sredstev za redno delovno uspešnost, se mu določi ocena dobro.
Plačni razred, dosežen na podlagi napredovanj v skladu s tem členom, ne sme preseči najvišjega plačnega razreda delovnega mesta, na katerega je delavec razporejen po prenehanju mandata.
Generalni direktor in namestnik generalnega direktorja ne napredujeta na podlagi določb tega člena, če sta bila razrešena iz krivdnih razlogov.
11. člen
Delavcu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja se delavcu napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora neposredno nadrejeni vodja, pri katerem je bil delavec zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja, le-tega oceniti in mu kopijo ocene izročiti, original pa ostane shranjen v personalni mapi delavca.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 8. člena pravilnika mora neposredno nadrejeni vodja v primerih, ko je delavec zaposlen manj kot šest mesecev in se zaposli pri drugemu delodajalcu v javnem sektorju, izvesti postopek ocenjevanja in podati oceno za to obdobje. Če delavec izpolni pogoj najmanj šestih mesecev zaposlitve v Zavodu, se upoštevajo vse predloge ocen predhodnih delodajalcev pri katerih je bil delavec zaposlen in na tej podlagi določi oceno delavca v ocenjevalnem obdobju.
V. PISNO OBVESTILO O NAPREDOVANJU
12. člen
Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje v plačne razrede se delavca obvesti s pisnim obvestilom o plačnem razredu osnovne plače in o številu plačnih razredov napredovanja.
Kadrovska služba hkrati z obvestilom o napredovanju delavcu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti delavcu izročena najkasneje 15 dni po roku iz drugega odstavka 8. člena pravilnika.
VI. ZBIRANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV ZA NAPREDOVANJE
13. člen
Kadrovska služba je dolžna v obstoječi evidenci delavcev Zavoda v posebni mapi zbirati in arhivirati dokumentacijo, potrebno za napredovanje.
14. člen
Ob prenehanju delovnega razmerja je Zavod dolžan predati delavcu dokumentacijo o napredovanju (ocenjevalne liste in evidenčne liste).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Delavcem, ki so imeli pravico do napredovanja po Pravilniku o napredovanju delavcev ZPIZ, ki se je uporabljal pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika in delavcem, ki so že dosegli najvišje število napredovanj, ki jih je bilo možno doseči po Pravilniku o napredovanju delavcev ZPIZ, se napredovalno obdobje ne prekine. Ti delavci lahko napredujejo s 1. 10. 2008, če je preteklo najmanj tri leta od njihovega zadnjega napredovanja.
Za delavce iz prejšnjega odstavka, ki izpolnijo pogoje za napredovanje do 30. 9. 2008, se izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja po Pravilniku o napredovanju delavcev ZPIZ.
16. člen
Za ocenjevanje delavcev, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, se v obdobju do začetka uporabe tega pravilnika uporablja Pravilnik o napredovanju delavcev ZPIZ, ki se je uporabljal do izplačila plač po ZSPJS in na njegovi osnovi izpolnijo ocenjevalni listi. Za obdobje po začetku izplačila plač po ZSPJS se zanje uporablja ta pravilnik.
17. člen
V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo v skladu s tem pravilnikom vsi delavci, razen tistih, ki so napredovali s 1. 10. 2008. Delavci, ki so napredovali s 1. 10. 2008, se prvič ocenijo v skladu s tem pravilnikom v letu 2010 za leto 2009.
V letu 2009 se najkasneje do roka iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, za vse delavce, razen tistih, ki so napredovali 1. 10. 2008, ugotovi število doseženih točk in ocena direktorja sektorja oziroma območne enote ter pretečeno napredovalno obdobje v skladu s tem pravilnikom.
Delavcem iz prejšnjega odstavka se na podlagi tako ugotovljenih točk in ocene neposredno nadrejenega določi ocena na sledeč način:
a) če bi delavec na podlagi tako ugotovljenega števila točk in ocene neposredno nadrejenega na podlagi Pravilnika o napredovanju, ki se je uporabljal do izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati
– za dva plačna razreda, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena odlično,
– za en plačni razred, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena zelo dobro.
b) če zbrane točke in ocena neposredno nadrejenega ne zadostujejo za napredovanje, se delavcu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena dobro.
Ocene določene v skladu s prejšnjim odstavkom se vpišejo v evidenčni list, ki je kot priloga IV.a in IV.b ki je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
Delavcem, ki v letu 2009 izpolnijo pogoje za napredovanje se na podlagi tretjega odstavka 17. člena za leto 2006 in leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je priloga IV.a tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 v skladu z 8. členom in 9. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je priloga I tega pravilnika.
19. člen
Delavcem, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje se na podlagi tretjega odstavka 17. člena za leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je priloga IV.b tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 in 2009 v skladu z 8. členom in 9. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je priloga I tega pravilnika.
20. člen
Delavci, ki v letih 2009 in 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje, določenem v 8. in 9. členu tega pravilnika, lahko napredujejo v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolnijo pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
21. člen
Na podlagi tega pravilnika lahko delavci napredujejo samo za razliko med plačnim razredom, doseženim s prevedbo, in najvišjim plačnim razredom istega delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem.
22. člen
Generalnemu direktorju in namestniku generalnega direktorja, ki napredujeta v skladu z 10. členom tega pravilnika, se za čas do uveljavitve tega pravilnika določijo ocene ob upoštevanju prejete letne nagrade za uspešno vodenje Zavoda v posameznem letu, v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS oziroma na podlagi ocenjevanja delovne uspešnosti do uveljavitve tega pravilnika.
Generalnemu direktorju in namestniku generalnega direktorja se za posamezno leto do začetka izplačila plač na podlagi ZSPJS določita oceni zelo dobro.
Za obdobje do izplačila plač po ZSPJS do uveljavitve tega pravilnika se generalnemu direktorju in namestniku generalnega direktorja iz prvega odstavka tega člena določijo ocene v skladu z 10. členom tega pravilnika.
23. člen
V skladu z določbo drugega odstavka 8. člena tega pravilnika je potrebno v letu 2009 izvesti postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje po tem pravilniku, razen za tiste delavce, ki so napredovali s 1. 10. 2008 v skladu s prvim odstavkom 17. člena tega pravilnika.
24. člen
Delavcu, ki je izpolnil pogoje za napredovanje po tem pravilniku s 1. 10. 2008, pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem od prvega dne naslednjega meseca po izvedbi postopka preverjanja pogojev za napredovanje.
25. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o napredovanju delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 28. 7. 1994 s spremembami z dne 30. 5. 2005, razen v prehodnem obdobju, skladno z določbami tega pravilnika.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega izplačila plač na podlagi ZSPJS.
Ljubljana, dne 19. januarja 2009
Marijan Papež l.r.
Generalni direktor
PRILOGE:
Priloga I: Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti delavca v ocenjevalnem obdobju
Priloga II: Evidenčni list napredovanja delavca v ocenjevalnem obdobju
Priloga III: Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti delavca
Priloga IV.a: Evidenčni list napredovanja delavca za leti 2006 in 2007
Priloga IV.b: Evidenčni list napredovanja delavca za leto 2007

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti