Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Št. 430-112/2008/2 Ob-1498/09 , Stran 189
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov sodelovanja različnih podjetij in strateških partnerjev na tehnološkem področju predelovalne dejavnosti, s ciljem povečati konkurenčnost Evropske predelovalne industrije. Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu MANUNET (seznam na www.manunet.net), ministrstvo izvaja usklajevanje politik spodbujanja tehnološkega razvoja na področju predelovalne dejavnosti. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta MANUNET z imenom: »MANUNET« (v izvirniku: »MANUNET Transnational Call 2009«), objavljen 17. decembra 2008, na spletnem naslovu www.manunet.net, z rokom za oddajo predprijave do 20. marca 2009 in z rokom za oddajo celovite vloge do 22. junija 2009. 3. Pogoji sodelovanja Na javni razpis se lahko prijavijo le gospodarske družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni in drugi zavodi), s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: 1. niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 2. na dan 31. 12. v letu pred objavo razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Ur. l. RS, št. 126/07), 3. nimajo neporavnanih obveznosti do države, 4. ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje, 5. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči, 6. gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se prijavljajo na razpis, morajo biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 10/08, 68/08), 7. vsak slovenski partner lahko sodeluje največ v enem tekočem MANUNET projektu. Po zaključku tega projekta lahko prijavi nov projekt, 8. med slovenskimi partnerji mora prihajati iz industrije (registriran za dejavnost C po SKD 2008) v posameznem projektu vsaj en partner, 9. so v konzorciju skupaj z vsaj še enim malim ali srednje velikim neodvisnim podjetjem, ki pripada drugi sodelujoči (članici konzorcija MANUNET) regiji ali državi, 10. so svoj projekt prijavile na mednarodni razpis MANUNET ERA-Net Project, Pre-proposal in je bil tako prijavljen projekt s strani mednarodne komisije (TCT – Transnational Coordination Team) ocenjen kot ustrezen za prijavo na razpis MANUNET – »full proposal«, 11. prijavljen projekt lahko traja največ dve leti. Vse ostale točke tega javnega razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji. 4. Prijava projekta: partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora projekt prijaviti v skladu s pravili razpisne dokumentacije in 3. točke dokumenta »Guidelines for proposers, MANUNET transnational call 2009«.) ali kot partner (teh je lahko v državi ali regiji eden ali več). Koordinator projekta mora v skladu z 2. točko tega razpisa do 20. marca 2008 oddati predprijavo (pre-proposal), ki bo s strani mednarodnega konzorcija ocenjena. Ustrezna ocena predprijave je podlaga za prijavo na razpis (full proposal). Partner se mora, če želi od ministrstva prejeti finančna sredstva za financiranje projekta, sam prijaviti svoji nacionalni agenciji, kateri mora, poleg ostale zahtevane dokumentacije, posredovati tudi projekt v angleškem jeziku. V primeru, da je znotraj enega projekta več slovenskih partnerjev, mora vsak od njih oddati samostojno vlogo. 5. Upravičeni stroški: financiral se bo del prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5. točki razpisne dokumentacije. 6. Merila za izbor projektov Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, bodisi, da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne pogoje v skladu z določbami razpisa, se uvrstijo v nadaljnje ocenjevanje. To ocenjevanje bo potekalo na dveh ravneh, in sicer na nacionalni in mednarodni ravni. 6.1 Ocenjevanje predprijav Vse predprijave, podsredovane mednarodnemu konzorciju MANUNET, bodo s strani vseh sodelujočih držav ocenjene po mednarodnih pravilih, navedenih v dokumentih »MANUNET Evaluation Criteria – 1st Stage« in »Evaluation Guidelines – 1st Stage« (glej www.manunet.net) in spletne strani ministrstva. Ustrezna ocena predprijave je podlaga za prijavo na nacionalni in mednarodni razpis (full proposal). 6.2 Ocenjevanje celovitih vlog Vloge, ki bodo popolne, bodisi da so prispele popolne ali so bile po pozivu ustrezno dopolnjene, bodo ocenjene v skladu z mednarodnimi ocenjevalnimi merili, s strani nacionalnih in mednarodnih ocenjevalcev. 6.2.1 Ocenjevanje doma Vloge, ki so se uvrstile v nadaljnje ocenjevanje, najprej oceni strokovna komisija ministrstva. Komisija lahko za pridobitev ocene po potrebi vključi zunanje ocenjevalce, slovenske strokovnjake, ki jih imenuje minister s sklepom. Za njihovo delo velja, da se zagotovijo sredstva iz iste postavke, ki je določena za ta razpis. Strokovna komisija bo projekte, ki so formalno ustrezni, ocenjevala po vnaprej določenih merilih, ki so objavljena na spletnih straneh www.manunet.net in spletnih straneh ministrstva v dokumentih »MANUNET Evaluation Criteria – 2nd Stage« in »Evaluation Guidelines – 2nd Stage«. Posamezni projekt mora biti ocenjen s strani najmanj dveh ocenjevalcev, končna ocena pa predstavlja povprečje ocen obeh ocenjevalcev. Kolikor v posameznem projektu sodeluje več kot en slovenski partner, se projekt, ne glede na dejstvo, da morajo prijavitelji oddati posamezne vloge, ocenjuje kot celota in ne posamezno po partnerjih. Največje možno število prejetih točk je 50. Kolikor bo projekt s strani nacionalnih ocenjevalcev prejel najmanj povprečno 25 točk bo s strani slovenske nacionalne agencije (ministrstva) predlagan v sofinanciranje. Pozitivna ocena na nacionalnem ocenjevanju še ne pomeni končnega sofinanciranja projekta. Vsak pozitivno ocenjen projekt na nacionalnem ocenjevanju mora dobiti tudi ustrezno podporo na mednarodnem usklajevanju ocen, v nasprotnem primeru ne more biti predlagan v sofinanciranje. 6.2.2 Mednarodno ocenjevanje Skladno s pravili razpisa MANUNET bo poleg nacionalnega potekalo tudi mednarodno ocenjevanje. Člani konzorcija MANUNET (države iz katerih prihajajo partnerji v projektu) ocenijo projekte tudi po mednarodnih merilih. Poleg formalnih pogojev, se ocenjevalni kriteriji razdelijo v pet ocenjevalnih kategorij: – značilnosti konzorcija (20% ocene), – tržne značilnosti projekta (20% ocene), – načrt projekta in stroški projekta (30% ocene), – izrabljanje rezultatov projekta (30% ocene). Natančnejši opis meril in način ocenjevanja bo objavljen na spletnem naslovu www.manunet.net po izteku faze zbiranja predprijav in na spletnih straneh ministrstva. Tako pridobljene ocene bodo predmet usklajevanja na mednarodni ravni. Projekt, ki bo po teh merilih ocenjen pozitivno v vseh državah oziroma regijah, iz katerih prihajajo partnerji v projektu, bodo predlagani v sofinanciranje. Tak predlog še ni zadosten pogoj za končno sofinanciranje. 7. Izdelava predloga sofinanciranja Glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov, ki bodo prejeli ustrezno mednarodno podporo, toliko najviše uvrščenih projektov (razvrščenih po ocenah nacionalnega ocenjevanja od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor bo razpoložljivih sredstev. Projekt lahko traja največ dve leti. Projekti, ki bodo imeli opredeljeno trajanje daljše od dveh let, se bodo šteli kot formalno neustrezni in ne bodo posredovani v nacionalno ocenjevanje. Natančnejši postopek izdelave predloga sofinanciranja je opisan v točki 7. razpisne dokumentacije. 8. Višina sredstev: za sofinanciranje projektov MANUNET je na proračunski postavki 5686 (Razvojni projekti in infrastruktura), konto 4102 in 4133, v letu 2010 predvidenih 400.000,00 EUR, v letu 2011 pa 400.000,00 EUR. Sredstva za sofinanciranje projektov v letu 2011, kolikor do dneva podpisa pogodbe proračun za leto 2011 še ne bo sprejet in sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem letu 2012, bodo določena s posebnim aneksom k pogodbi. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2010, 2011 in 2012. 10. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v dveh izvodih, po navodilih iz 10. točke razpisne dokumentacije (»Sestava vloge«). 11. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo predprijav(e) (pre-proposal), ki jo je dolžan oddati samo koordinator projekta, je 20. marec 2009. Predprijava se šteje kot pravočasna, če je oddana preko spletne strani www.manunet.net (kliknite na povezavo Online submission of Pre-proposals) do izteka roka, torej do 20. marca 2009 do 17. ure, CET. Natančneje glej točko 2.5 dokumenta »Guidelines for proposers« in MANUNET call 2009 na www.manunet.net in na spletnih straneh ministrstva. Rok za oddajo vloge je na nacionalni del razpisa 22. junija 2009. Vloga mora prispeti do 22. junija 2009, do 13. ure na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici na kateri mora biti na sprednji strani obvezno zapisano »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MANUNET«. Na zadnjo stran kuverte zapišite popolni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do izteka roka (torej 22. junija 2008, do 13. ure). Koordinator mora oddati vlogo na mednarodni del razpisa tudi preko spletne strani www.manunet.net, do izteka roka 22. junija 2009, do 17. ure, CET). Oddani morata biti obe vlogi, sicer se vloga šteje kot nepopolna in bo zavrnjena. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog pri nacionalnem delu razpisa ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v četrtek, 25. junija 2008, ob 14. uri. Z vlogami, ki so posredovane mednarodnemu konzorciju MANUNET, ministrstvo ne razpolaga in zanje tudi ne odgovarja. 13. Obveščanje o izboru Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od sestanka mednarodnega konzorcija MANUNET. Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča minister. 14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več informacij o projektu MANUNET in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.manunet.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin, e-pošta: urska.zupin@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti