Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

274. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 787.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2 in 25/08) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na svoji 20. seji dne 28. 1. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
UVODNE ODLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v vrtec VVZ A. Medveda (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS IN SPREJEM
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta oziroma dopolnjenih najmanj enajst mesecev starosti do vstopa otroka v osnovno šolo.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Javni vpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja, v enotah vrtca ter na spletni strani vrtca in občine ustanoviteljice.
Tekom šolskega leta lahko starši na sedežu vrtca oddajo informativno prijavo za sprejem v vrtec, ki nima statusa vloge.
Obrazec informativne prijave ter vloge za sprejem otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca, na spletni strani vrtca ter občine ustanoviteljice.
4. člen
V primeru, ko je število vlog za sprejem otroka v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj/ica vrtca.
Če je število vlog za sprejem otrok v vrtec večje, kot je v vrtcu oziroma posamezni enoti vrtca prostih mest, odloča o sprejemu otrok komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
Vse vloge, ki se zbirajo osebno ali prispejo po pošti na naslov vrtca, se obravnavajo skupaj na sedežu vrtca.
SESTAVA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje ravnatelj/ica vrtca s posebnim sklepom.
Komisijo sestavlja sedem članov:
– 1 predstavnik ustanovitelja,
– 3 predstavniki (strokovni delavci) zavoda A. Medveda,
– 1 predstavnik Centra za socialno delo,
– 1 predstavnik sveta staršev,
– 1 predstavnik Zdravstvenega doma.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisano izjavo.
Člani komisije so imenovani za 4 leta. Mandat predstavnika/ce sveta staršev poteče z izstopom otroka iz vrtca. Na njegovo mesto se imenuje novega predstavnika sveta staršev.
POSTOPEK ODLOČANJA KOMISIJE
6. člen
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Seje sklicuje predsednik najmanj enkrat letno oziroma po potrebi ali po njegovem pooblastilu podpredsednik komisije. Ravnatelj/ica je vabljen/a na vsako sejo komisije za sprejem otrok.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
7. člen
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj/-ica zavoda. Na prvi seji, komisija izmed članov, z javnim glasovanjem, imenuje predsednika in podpredsednika komisije. Kandidata za predsednika lahko predlaga vsak član komisije, kandidata za podpredsednika komisije pa predsednik. Delo komisije vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa po njegovem pooblastilu podpredsednik komisije.
O poteku seje komisije se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
Dokumentacija o posameznem otroku je zaupna, hrani se na sedežu zavoda.
Zapisnik se hrani v arhivu zavoda, v skladu z veljavnimi predpisi.
Zapisnik se posreduje občini ustanoviteljici.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok za naslednje šolsko leto praviloma enkrat letno. Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so bile vložene do datuma razpisanega v javnem vpisu.
9. člen
V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Komisija nato odloča o sprejemu otrok na podlagi naslednjih kriterijev:
+----+------------------------+---------+--------------------+
|  |    Kriterij    | Število | Potrebna dokazila |
|  |            |  točk |          |
+----+------------------------+---------+--------------------+
|1  |otrok ima vsaj z enim  |  8  |          |
|  |od staršev stalno    |     |          |
|  |bivališče v Občini   |     |          |
|  |Kamnik         |     |          |
+----+------------------------+---------+--------------------+
|2  |potrdilo pristojnih   |  7  |priporočilo     |
|  |institucij       |     |razvojne ambulante |
+----+------------------------+---------+--------------------+
|3  |otrok v enoroditeljski |  6  |dokazilo o     |
|  |družini         |     |preživnini,     |
|  |            |     |prejemanju     |
|  |            |     |pokojnine.     |
+----+------------------------+---------+--------------------+
|4  |družine z dvojčki,   |  5  |          |
|  |trojčki ipd.      |     |          |
+----+------------------------+---------+--------------------+
|5  |otroci dijakov ali   |  4  |potrdilo o rednem  |
|  |študentov        |     |šolanju staršev   |
+----+------------------------+---------+--------------------+
|6  |otroci obeh zaposlenih |  4  |navedba trenutnega |
|  |staršev         |     |delodajalca     |
+----+------------------------+---------+--------------------+
|7  |otrok staršev, ki imajo |  2  |          |
|  |že vključenega otroka v |     |          |
|  |VVZ Antona Medveda   |     |          |
+----+------------------------+---------+--------------------+
|8  |otrok, ki je uvrščen v |drugič  |          |
|  |prednostni vrstni red  |vloži  |          |
|  |iz preteklega leta in  |vlogo 2 |          |
|  |ni bil sprejet     |tretjič |          |
|  |            |vloži  |          |
|  |            |vlogo 3 |          |
+----+------------------------+---------+--------------------+
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva kriterij starosti otroka.
Prednost ima starejši otrok.
ODLOČITVE KOMISIJE
10. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec.
Ostale otroke uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Sočasno z odločbo sta vsem staršem sprejetih otrok posredovana dva izvoda pogodbe o plačevanju vrtca.
V odločbi morajo biti starši nedvoumno seznanjeni s posledicami, če ne vrnejo podpisanega izvoda pogodbe v roku, ki je naveden v odločbi.
11. člen
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Po odločitvi sveta vrtca o pritožbah je prednostni vrstni red dokončen.
Starši imajo možnost vpogleda v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
ZAPOLNITEV PRAZNIH MEST
12. člen
Med letom izpraznjena mesta v vrtcu se zapolni s sprejemom otrok iz prednostnega vrstnega reda.
Če se med koledarskim letom pojavijo potrebe po sprejemu otrok, ki niso na prednostnem vrstnem redu, se jih lahko sprejme na podlagi dokumentacije, ki je navedena v 9. členu tega pravilnika.
DOMNEVA UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC IN IZPIS OTROKA
13. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec, otrok pa se črta iz prednostnega vrstnega reda. Na njegovo mesto pa se sprejme naslednji otrok iz prednostnega vrstnega reda.
14. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem pisne oddaje odpovedi na sedežu vrtca ali drugih enotah vrtca.
Izpisanemu otroku in otroku, ki mu je bilo ponujeno prosto mesto in so ga starši zavrnili, ne pripada prednostni kriterij pod zaporedno številko 7, ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec.
15. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, h kateremu je občina ustanoviteljica dne 22. 4. 2004 dala soglasje.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2008-4/2
Kamnik, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti