Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Št. 410-294/2008-2 Ob-1522/09 , Stran 197
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. 2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju: – ljubiteljske kulturne dejavnosti (pevska zborovska dejavnost, godbeniška dejavnost, uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, vizualna umetnost, druge vsebine s področja kulture); – društvene turistične dejavnosti; – dejavnosti mladih; dejavnosti s področja humanitarnosti, sociale in zdravstva; drugih programov društev. 3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti; dejavnosti turističnih društev; dejavnosti dela z mladimi; dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale, zdravstva; dejavnosti na področjih družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet drugih razpisnih področij v Občini Postojna; – imajo sedež v Občini Postojna oziroma delujejo na območju Občine Postojna; – dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; – imajo potrjen program dela in delujejo najmanj 1 leto; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti; – vsako leto ob razpisu za tekoče leto oziroma najpozneje do konca februarja predložijo poročilo o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto. Na razpisu ne morejo kandidirati: – zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost ali država; – društva, zveze društev, združenja, ki se financirajo neposredno iz proračuna Občine Postojna (razen za projekte, ki so v interesu Občine Postojna). Društva, v okviru katerih deluje več sekcij oziroma podskupin, na razpisu sodelujejo z eno prijavo. 4. Posebni pogoji: prijavitelj mora za izvedbo letnega programa oziroma projekta zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti prijavljenega programa oziroma projekta iz lastnih in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se prijava izloči iz nadaljnjega postopka. 5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje dejavnosti po posameznih področjih dejavnosti društev v Občini Postojna za leto 2009 znaša za: – programe redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2009 in turističnih društev v letu 2009 – 59.302,00 €; – programe dejavnosti dela z mladimi, dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale, zdravstva; drugih programov v letu 2009 – 50.315,00 €. V primeru, da na posameznem področju sredstva ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na druga področja javnega razpisa. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna tudi na spletni strani Občine Postojna – www.postojna.si. 7. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite v zaprti kuverti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, z oznako »Ne odpiraj – razpis Delovanje društev – 2009«. 8. Rok za prijavo je do vključno 9. 3. 2009. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 9. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril in kriterijev, določenih v Navodilih o sofinanciranju delovanja društev v Občini Postojna, ki jih je sprejel župan Občine Postojna, št. 410-294/2008-1, dne 20. 1. 2009. 10. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 11. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Postojna v času uradnih ur: Bernarda Lenarčič, tel. 05/72-80-700 ali e-pošta: bernarda.lenarcic@postojna.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti