Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

249. Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih proizvodov v promet, stran 701.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o stroških postopkov dajanja biocidnih proizvodov v promet
1. člen
S to uredbo se določata vrsta in višina stroškov, ki jih skladno z določbami Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) plača predlagatelj v zvezi s postopkom dajanja biocidnih proizvodov v promet.
2. člen
(1) Za izdajo, medsebojno priznavanje, podaljšanje in spremembo dovoljenja za dajanje biocidnega proizvoda v promet ter v zvezi z vključitvijo aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB se plačajo naslednji stroški:
+-------------------------------------------+------------------+
|I. Za aktivne snovi            |        EUR|
+-------------------------------------------+------------------+
|1. pregled vloge in formalne popolnosti  |      12.500|
|dokumentacije               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|2. pregled vloge za dodatno vrsto     |       4.200|
|proizvoda oziroma drugega namena uporabe  |         |
|in formalne popolnosti dokumentacije    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|3. ocena za uvrstitev aktivne snovi    | 83.450 - 125.200|
|(kemijske snovi) na seznam snovi I, IA in |         |
|IB za eno uporabo in priprava poročila   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|4. ocena za uvrstitev aktivne snovi    |  62.600 - 83.500|
|(mikroorganizem, gliva ali virus) na    |         |
|seznam snovi I, IA in IB za eno uporabo in |         |
|priprava poročila             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|5. posamezne ali dodatne ocene, ki se   |  8.300 - 16.700|
|morajo izvesti poleg ocen iz 3. in 4.   |         |
|podtočke te točke, oziroma priprava    |         |
|dodatnih poročil              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|6. ocena vsake dodatne vrste proizvoda   |  20.860 - 62.600|
|oziroma dodatnega namena uporabe s     |         |
|pripravo poročila             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|7. odobritev izvajanja določenih testov za |        240|
|znanstvene raziskave in razvoj oziroma v  |         |
|uporabo usmerjenega raziskovanja in    |         |
|razvoja                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+

+-------------------------------------------+------------------+
|II. Za biocidne proizvode         |        EUR|
+-------------------------------------------+------------------+
|1. strokovno mnenje o uvrstitvi proizvoda |        80|
|med biocidne proizvode, kadar gre za mejni |         |
|proizvod                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Avtorizacija                |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|2. pregled in obravnava vloge       |       1.500|
+-------------------------------------------+------------------+
|3. ocena identitete posamezne aktivne   |       1.000|
|snovi v biocidnem proizvodu, fizikalno   |         |
|kemijskih lastnosti in analitskih metod  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|4. ocena ekvivalence aktivnih snovi    | 200 (ena snov ali|
|                      |     1. nivo)|
|                      |500 (več snovi ali|
|                      |     2. nivo)|
+-------------------------------------------+------------------+
|5. ocena toksikologije, izpostavljenosti  | 1.400 (enostavna)|
|ljudi in tveganja za zdravje ljudi     |  2.300 (srednja)|
|                      | 3.200 (zahtevna)|
+-------------------------------------------+------------------+
|6. ocena ekotoksikologije, obnašanja v   | 1.200 (enostavna)|
|okolju in vplivov nanj ter tveganja za   | 2.000 (zahtevna)|
|okolje                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|7. ocena učinkovitosti načrtovane uporabe |        500|
|za posamezno vrsto uporabe         |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|8. sprememba avtorizacije (pregled in   |        350|
|obravnava vloge)              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|9. podaljšanje avtorizacije (pregled in  |       1.000|
|obravnava vloge)              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|10. medsebojno priznavanje avtorizacije  |       2.400|
+-------------------------------------------+------------------+
|11. podvojena avtorizacija (odobritev   |        250|
|sinonima)                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Registracija                |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|12. pregled in obravnava vloge       |        800|
+-------------------------------------------+------------------+
|13. ocena ekvivalence aktivnih snovi    | 200 (ena snov ali|
|                      |     1. nivo)|
|                      |500 (več snovi ali|
|                      |     2. nivo)|
+-------------------------------------------+------------------+
|14. ocena učinkovitosti načrtovane uporabe |        500|
|za posamezno vrsto uporabe         |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|15. sprememba registracije (pregled in   |        200|
|obravnava vloge)              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|16. podaljšanje registracije (pregled in  |        500|
|obravnava vloge)              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|17. medsebojno priznavanje registracije  |       1.000|
+-------------------------------------------+------------------+
|18. podvojena registracija (odobritev   |        250|
|sinonima)                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Dovoljenje po posebnem postopku      |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|19. pregled in obravnava vloge       |        250|
+-------------------------------------------+------------------+
|20. izdelava okvirne formulacije      |  500 (enostavna)|
|                      |  1.500 (srednja)|
|                      | 2.500 (zahtevna)|
+-------------------------------------------+------------------+
|Začasno dovoljenje             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|21. pregled in obravnava vloge       |       4.000|
+-------------------------------------------+------------------+
|Dovoljenje za raziskave          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|22. pregled in obravnava vloge       |        120|
+-------------------------------------------+------------------+
|Priglasitev                |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|23. pregled in obravnava vloge ter vpis v |        210|
|register                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|24. sprememba priglasitve         |    65 (manjše|
|                      |    spremembe)|
|                      |    120 (večje|
|                      |    spremembe)|
+-------------------------------------------+------------------+
(2) Strošek iz 1. podtočke I. točke prejšnjega odstavka se lahko združi s stroškom iz 3. ali 4. podtočke iste točke, strošek iz 2. podtočke I. točke prejšnjega odstavka pa se lahko združi s stroškom iz 6. podtočke iste točke.
(3) Strošek iz 2., 8. ali 9. podtočke II. točke prvega odstavka tega člena se lahko združi s stroškom iz 3. do 7. ali 20. podtočke iste točke, strošek iz 12., 15. ali 16. podtočke II. točke prvega odstavka tega člena se lahko združi s stroškom iz 13., 14. ali 20. podtočke iste točke.
(4) Strošek pregleda in obravnave posamezne vloge za izdajo dovoljenja oziroma strošek izdaje strokovnega mnenja za odobritev izvajanja testov se plača ob vložitvi vloge. Vrsto in višino drugih stroškov ter rok za plačilo sporoči Urad Republike Slovenije za kemikalije predhodno predlagatelju. Razpon cenovnih razredov je odvisen od vrste aktivne snovi, kakovosti podatkov, števila in obsega študij, obrazložitev oziroma od zahtevnosti postopkov.
(5) Kadar je predvideni strošek iz I. točke prvega odstavka tega člena naveden v razponu, se ob vlogi plača najnižji strošek. Končni strošek je odvisen od dejansko opravljenega dela. Če je dejanski strošek višji od plačanega, se predlagatelju zaračuna razlika, ki jo je dolžan plačati v 60 dneh po prejemu sporočila.
(6) Kadar predlagatelj ni izvedel plačila stroška postopka iz tega člena v določenem roku, se vloga zavrne, potem ko je Urad Republike Slovenije za kemikalije predlagatelja uradno opozoril. Strošek že opravljenega dela se izterja od predlagatelja.
3. člen
Kadar se zahtevajo vzorci biocidnih proizvodov oziroma vzorci aktivnih snovi in pripadajočih sestavnih delov, jih predlagatelj predloži brezplačno in krije stroške dostave.
4. člen
Kadar predlagatelj v katerikoli fazi postopka umakne vlogo oziroma Urad Republike Slovenije za kemikalije vlogo zavrne ali zavrže zaradi razlogov na strani predlagatelja, se stroški postopka plačajo oziroma vrnejo predlagatelju v sorazmerju z opravljenim delom.
5. člen
Stroške postopkov iz 2. člena te uredbe plača predlagatelj na prehodni podračun Urada Republike Slovenije za kemikalije – promet z biocidi, št. 01100-8450080537, v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih pripravkov v promet (Uradni list RS, št. 74/05).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-1/2009/4
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2711-0043
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti