Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Ob-1463/09 , Stran 208
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, tel. 03/703-32-00; faks 03/703-32-23, e-pošta: obcina.polzela@polzela.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: »dvorec Novi Klošter s parkom«, ki obsega nepremičnine: – parc. št. 20/2 – dvorišče v izmeri 902 m2, funkcionalni objekt v izmeri 182 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 159 m2, parc. št. 20/3 – stanovanjska stavba v izmeri 766 m2, parc. št. 20/4 – gospodarsko poslopje v izmeri 571 m2 in parc. št. 20/5 – dvorišče v izmeri 1017 m2, vpisane v ZKV 424, k.o. Založe ter – parc.št. 16 – zelenica 4924 m2, parc. št. 17 – zelenica 180 m2, parc. št. 20/1 – dvorišče 2320 m2, parc. št. 26 – zelenica v izmeri 144 m2, vpisane v ZKV 437, v k.o. Založe, po izklicni ceni 388.812,00 EUR. Nepremičnine so locirane v Založah, katere so od centra Polzele oddaljene 3 km. Posest predstavljajo dvorec Novi Klošter, cerkev »Naše ljube gospe« ter stavbno in nezazidano stavbo zemljišče. Potrebna je celovita strokovna prenova in prezentacija kompleksa z njeno oživitvijo z ustreznimi dejavnostmi: – osrednje območje – prepletanje oskrbnih, storitvenih, socialnih, zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih, verskih, ter objektov za bivanje in nastanitvenih objektov turist. dejavnosti, – posebno območje – športni centri s športnimi površinami in objekti – območja zelenih površin – površine za oddih, rekreacijo in šport, parki. Posegi bodo možni s sodelovanjem pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, ki bo glede na vrsto posega izdelala konservatorski program oziroma projekt. III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnin. IV. Pogoji prodaje: 1. Predmetna zemljišča se prodajajo kot zaokrožena celota po načelu videno – kupljeno in je prosta vseh bremen. 2. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Polzela št. 01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. VI. Drugi pogoji: prenova celovitega kompleksa »Novi Klošter« mora biti zaključena v roku 5 let od podpisa prodajne pogodbe. V. Ponudba 5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). – Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). – Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 7. Nepravočasne in nepopolne ponudbe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo 3. marca 2009, ob 11. uri. 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 3. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. 5. Občina Polzela lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. VII. Sklenitev pogodbe 1. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški davka na promet z nepremičnino ter notarski stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo. VIII. Rok za predložitev ponudbe Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, z oznako »Ponudba za nakup dvorca Novi Klošter s parkom – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 3. marca 2009, do 11. ure. IX. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela pri Magdi Cilenšek, tel. 03/703-32-16 in Alenki Kočevar, tel. 03/703-32-13. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Polzela: http://www.polzela.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu Občine Polzela.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti