Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Ob-1465/09 , Stran 193
Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje vsebine: 1. Vsebine I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa 1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati in 60-urni programi) 1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in 80-urni programi) 1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (cicibani/cicibanke, mlajši in starejši dečki/deklice) 1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami – 80-urni programi 1.5. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta – 80-urni programi 1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (kadeti in mladinci). 1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami – 80-urni programi 1.8. Interesna športna dejavnost študentov – 80-urni programi II. Športna rekreacija – 80-urni programi članov, socialno-zdravstveno ogroženih in starejših od 65 let III. Kakovostni šport – programi priprav in tekmovanj registriranih športnikov IV. Vrhunski šport – programi priprav in tekmovanj kategoriziranih športnikov V. Šport invalidov – 80-urni programi 2. Razvojne in strokovne naloge v športu I. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov II. Znanstvenoraziskovalna dejavnost III. Založniška dejavnost IV. Športne prireditve 4.1. Organizacija velikih mednarodnih športnih prireditev (OI, SP, EP ipd.) 4.2. Organizacija športnih prireditev na državni ravni (DP, Olimpijski teki ipd.) 4.3. Organizacija športno-rekreativnih tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, namizni tenis …) 4.4. Organizacija športno-rekreativnih tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi: namizni tenis, tenis, streljanje, šah …) 4.5. Propagandne akcije in prireditve za propagando in popularizacijo športnih dejavnosti (cicibaniada, teki, športne igre zaposlenih, poletna olimpiada, športnik leta …) 4.6. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini V. Športni objekti – gradnja in vzdrževanje športnih objektov VI. Informacijski sistem – izdelava informacijskih baz in programov ter nakup tehnologije VII. Zavarovanje javnih športnih površin, odgovornosti strokovnega kadra in udeležencev programov športa VIII. Delovanje športnih društev in športne zveze 3. Prijava na razpis Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v občini, – da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju, – da so registrirani najmanj eno leto, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva), – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu. Obrazce za prijavo dvignete na Javnem zavodu za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Ormoška cesta 22, na voljo pa so tudi v elektronski obliki, na naslovu: www.simljutomer.si. 1. Prijave pošljite po pošt. v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – LPŠ – javni razpis 2009« na naslov: Občina Veržej, 9241 Veržej, v roku 20 dni po objavi. 2. Za pravočasno prispelo vlogo šteje tudi posredovanje vloge po e-pošt. v predpisanem roku, vendar vloga mora biti posredovana tudi pismeno, saj jo je potrebno opremiti z žigom in lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika pošiljatelja vloge. 4. Končna določila: – Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja in urnikom. – Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri financiranja. – V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v občini. – Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe. Vse dodatne informacije dobite osebno ali po tel. 02/585-89-60, na Javnem zavodu za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti