Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

254. Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, stran 707.

Na podlagi šestega odstavka 39. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izdaja ministrica za kulturo v soglasju z ministrom za šolstvo in šport ter ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa strokovne nazive ter pogoje in postopek imenovanja v strokovne nazive (v nadaljnjem besedilu: nazivi) za strokovne delavce v knjižnični dejavnosti.
(2) Po tem pravilniku so v strokovne nazive lahko imenovani strokovni delavci, ki so zaposleni v knjižnicah iz 7. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK; v nadaljnjem besedilu: zakon) in drugih organizacijah, ki delujejo na področju knjižnične dejavnosti, razen strokovnih delavcev v šolskih knjižnicah.
2. člen
Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo naslednje:
1. »bibliotekarski izpit« pomeni izpit v skladu z 39. členom zakona in pravilnikom, ki ureja bibliotekarski izpit;
2. »druge organizacije, ki delujejo na področju knjižnične dejavnosti« so po tem pravilniku pravne osebe javnega prava, ki niso knjižnice, vendar delujejo tudi na področju ali za potrebe knjižnične dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: druge organizacije);
3. »kandidat« je strokovni delavec, ki vloži vlogo za imenovanje v naziv;
4. »knjižnična dejavnost« je dejavnost samostojne ali nesamostojne knjižnice ali druge organizacije iz 2. točke tega člena, ki se izvaja v skladu z zakonom;
5. »delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti« pomenijo delovno dobo strokovnega delavca, ki je pogoj za napredovanje v višji naziv;
6. »strokovni delavec« je knjižnični strokovni delavec v skladu s prvim in drugim odstavkom 39. člena zakona;
7. »višji naziv« je naziv iz druge, tretje in četrte alineje drugega do šestega odstavka ter druge in tretje alineje sedmega odstavka 14. člena tega pravilnika.
II. POGOJI ZA IMENOVANJE V NAZIV
3. člen
(1) Strokovni delavec z opravo bibliotekarskega izpita pridobi naziv iz prve alineje drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 14. člena tega pravilnika, in sicer glede na stopnjo izobrazbe, za katero je opravil bibliotekarski izpit.
(2) Strokovni delavec je imenovan v višji naziv, če:
– ima izobrazbo, določeno s tem pravilnikom,
– je opravil bibliotekarski izpit in
– izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
(3) Drugi pogoji za imenovanje v višji naziv so:
– delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti,
– opravljanje strokovnega dela,
– strokovna usposobljenost za opravljanje strokovnega dela.
4. člen
(1) Delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti se štejejo od začetka opravljanja dela na področju knjižnične dejavnosti.
(2) Za eno leto delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti se šteje delo s polnim ali najmanj polovičnim delovnim časom v trajanju 12 mesecev. Če delavec dela z manj kot polovičnim delovnim časom, se mu za eno leto delovnih izkušenj šteje seštevek v daljšem časovnem obdobju, ki predstavlja opravljanje dela vsaj v polovičnem delovnem času.
(3) Pri manjšem obsegu dela v koledarskem letu se za eno leto šteje seštevek 12 mesecev dela v več koledarskih letih.
5. člen
(1) Strokovno delo obsega tiste vsebine dela v knjižnični dejavnosti, ki jih opravlja zaposleni z nosilnim poklicem iz prvega odstavka 14. člena Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08).
(2) Strokovno delo, ki se upošteva kot pogoj za imenovanje v višji naziv v drugih organizacijah po tem pravilniku, obsega tudi druge vsebine dela, ki se nanašajo na knjižnično dejavnost.
6. člen
(1) Strokovno usposobljenost posamezniki izkazujejo s strokovnim delom, pridobljenimi dodatnimi strokovnimi in funkcionalnimi znanji ter prejetimi priznanji in nagradami.
(2) Strokovna usposobljenost se izkazuje na podlagi pisnih dokazil, kot so sklepi o imenovanjih članov delovnih teles, članov projektnih skupin, seznami predavateljev, udeležencev strokovnih sestankov, pogodbe, bibliografski seznami, objave ipd. Uspešno opravljeno strokovno ali funkcionalno izpopolnjevanje se izkazuje s potrdilom o udeležbi ali uspehu, ki mora vsebovati poleg podatkov o izvajalcu in udeležencu še naziv programa in njegovo trajanje v dnevih ali urah.
(3) Za imenovanje v višji naziv mora posameznik zbrati število točk, določenih s tem pravilnikom. Če je posameznik že pridobil višji naziv, se število doseženih točk, ki je bilo upoštevano pri pridobitvi zadnjega višjega naziva, upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja doseženih točk za imenovanje v naziv, ki je višji od zadnjega pridobljenega višjega naziva.
(4) Strokovna usposobljenost se ocenjuje na podlagi kvantitativnih meril iz priloge k temu pravilnika. Merila so izražena v točkah. Točke se seštevajo.
III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA VIŠJIH NAZIVOV
7. člen
O imenovanju v višji naziv po tem pravilniku odloča minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), z odločbo, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem pravilniku, po postopku, predpisanem v tem poglavju.
8. člen
(1) Minister imenuje komisijo za podelitve nazivov v knjižnični dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: komisija) za dobo petih let. Članstvo v komisiji je omejeno na največ dva zaporedna mandata.
(2) Komisija obravnava vloge iz 11. člena tega pravilnika in podaja mnenja o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva v skladu s tem pravilnikom. Mnenja komisij morajo biti obrazložena.
9. člen
(1) Komisija ima predsednika in najmanj dva člana ter njihove namestnike. Predsednik in člani ter njihovi namestniki morajo imeti najmanj visokošolsko univerzitetno (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo. Predsednik komisije mora biti priznani strokovnjak s področja knjižnične dejavnosti, imeti mora najmanj 20 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti. Člani komisije in njihovi namestniki morajo imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti.
(2) Komisija ima tudi strokovnega tajnika. Strokovni tajnik ni član komisije. Strokovnega tajnika in njegovega namestnika imenuje minister s sklepom o imenovanju komisije.
10. člen
(1) Komisija deluje na ministrstvu, pristojnem za kulturo.
(2) O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in strokovni tajnik.
(3) Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.
11. člen
Posameznik, ki želi pridobiti naziv iz 7. člena tega pravilnika, vloži vlogo za pridobitev naziva na ministrstvo. Vloga mora vsebovati:
– osebne podatke kandidata in podatke o zaposlitvi,
– naziv, ki ga želi kandidat pridobiti,
– življenjepis s podatki o strokovnem delu,
– dokazila o izpolnjevanju posameznih pogojev za pridobitev naziva.
12. člen
(1) Če komisija ugotovi, da iz vloge ni mogoče razbrati izpolnjevanja pogoja strokovne usposobljenosti za opravljanje strokovnega dela, se posameznika pozove k dopolnitvi vloge v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni od prejema obvestila. Če vloga v danem roku ni dopolnjena, jo komisija obravnava takšno, kakršna je bila vložena.
(2) Komisija za podeljevanje naziva bibliotekarski višji svetnik lahko za presojo izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika imenuje ocenjevalca. Ocenjevalec mora biti priznani strokovnjak s področja knjižnične dejavnosti, imeti mora doktorat znanosti in vsaj 20 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti.
13. člen
(1) Minister odloči o podelitvi naziva z odločbo po predhodnem mnenju komisije.
(2) Na podlagi odločbe o podelitvi naziva bibliotekarski višji svetnik ministrstvo izda posebno priznanje.
(3) Minister podeli naziv:
– z 31. majem, če je bila popolna vloga posameznika vložena do vključno 1. aprila;
– s 30. novembrom, če je bila popolna vloga posameznika vložena do vključno 1. oktobra.
IV. IZOBRAZBA IN NAZIVI
14. člen
(1) Strokovni delavci lahko po tem pravilniku na podlagi dosežene izobrazbe pridobivajo nazive, navedene v drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku tega člena.
(2) S srednjo strokovno izobrazbo in srednjo splošno izobrazbo ustrezne smeri lahko posameznik pridobi naslednje nazive:
– knjižničar/knjižničarka,
– knjižničarski referent/knjižničarska referentka,
– višji knjižničarski referent/višja knjižničarska referentka,
– samostojni knjižničarski referent/samostojna knjižničarska referentka.
(3) Z višjo strokovno izobrazbo in višješolsko izobrazbo (prejšnjo) ustrezne smeri lahko posameznik pridobi naslednje nazive:
– višji knjižničar/višja knjižničarka,
– bibliotekarski sodelavec/bibliotekarska sodelavka,
– višji bibliotekarski sodelavec/višja bibliotekarska sodelavka,
– samostojni bibliotekarski sodelavec/samostojna bibliotekarska sodelavka.
(4) S specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnjo), z visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo), visokošolsko strokovno izobrazbo in visokošolsko univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri lahko posameznik pridobi naslednje nazive:
– bibliotekar/bibliotekarka,
– bibliotekarski referent/bibliotekarska referentka,
– višji bibliotekarski referent/višja bibliotekarska referentka,
– samostojni bibliotekarski referent/samostojna bibliotekarska referentka.
(5) S specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo), z visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) in magistrsko izobrazbo ustrezne smeri lahko posameznik pridobi naslednje nazive:
– bibliotekar/bibliotekarka,
– samostojni bibliotekar/samostojna bibliotekarka,
– višji bibliotekar/višja bibliotekarka,
– bibliotekarski specialist/bibliotekarska specialistka.
(6) S specializacijo po univerzitetni izobrazbi (prejšnjo) in z magisterijem znanosti (prejšnjim) ustrezne smeri lahko posameznik pridobi naslednje nazive:
– bibliotekar z magisterijem/bibliotekarka z magisterijem,
– bibliotekarski svetovalec/bibliotekarska svetovalka,
– višji bibliotekarski svetovalec/višja bibliotekarska svetovalka,
– nižji bibliotekarski svetnik/nižja bibliotekarska svetnica.
(7) Z doktoratom znanosti (prejšnjim) in doktoratom znanosti ustrezne smeri lahko posameznik pridobi naslednje nazive:
– bibliotekar z doktoratom/bibliotekarka z doktoratom,
– bibliotekarski svetnik/bibliotekarska svetnica,
– bibliotekarski višji svetnik/bibliotekarska višja svetnica.
(8) Izraz »prejšnja« je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).
15. člen
(1) Naziv »knjižničar« pridobi strokovni delavec s srednjo strokovno ali splošno izobrazbo ustrezne smeri, ki je opravil bibliotekarski izpit.
(2) Naziv »knjižničarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prejšnjega odstavka in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilnika in pri tem zbral najmanj 25 točk.
(3) Naziv »višji knjižničarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 50 točk.
(4) Naziv »samostojni knjižničarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 75 točk.
16. člen
(1) Naziv »višji knjižničar« pridobi strokovni delavec z višjo strokovno ali višješolsko (prejšnjo) izobrazbo ustrezne smeri, ki je opravil bibliotekarski izpit.
(2) Naziv »bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prejšnjega odstavka in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 40 točk.
(3) Naziv »višji bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 80 točk.
(4) Naziv »samostojni bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 120 točk.
17. člen
(1) Naziv »bibliotekar« pridobi strokovni delavec s specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnjo), z visokošolsko strokovno ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, ki je opravil bibliotekarski izpit.
(2) Naziv »bibliotekarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prejšnjega odstavka in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 75 točk.
(3) Naziv »višji bibliotekarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 150 točk.
(4) Naziv »samostojni bibliotekarski referent« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 225 točk.
18. člen
(1) Naziv »bibliotekar« pridobi strokovni delavec s specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo), z visokošolsko univerzitetno (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo ustrezne smeri, ki je opravil bibliotekarski izpit.
(2) Naziv »samostojni bibliotekar« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prejšnjega odstavka in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 100 točk.
(3) Naziv »višji bibliotekar« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 200 točk.
(4) Naziv »bibliotekarski specialist« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 300 točk.
19. člen
(1) Naziv »bibliotekar z magisterijem« pridobi strokovni delavec s specializacijo po univerzitetni izobrazbi (prejšnjo) ali z magisterijem znanosti (prejšnjim) ustrezne smeri, ki je opravil bibliotekarski izpit.
(2) Naziv »bibliotekarski svetovalec« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prejšnjega odstavka in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 200 točk.
(3) Naziv »višji bibliotekarski svetovalec« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 350 točk.
(4) Naziv »nižji bibliotekarski svetnik« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 500 točk.
20. člen
(1) Naziv »bibliotekar z doktoratom« pridobi strokovni delavec z doktoratom znanosti ustrezne smeri, ki je opravil bibliotekarski izpit.
(2) Naziv »bibliotekarski svetnik« lahko pridobi kandidat, ki:
– ima najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prejšnjega odstavka in
– je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo k temu pravilniku ter pri tem zbral najmanj 600 točk.
(3) Naziv »bibliotekarski višji svetnik« lahko pridobi kandidat, ki:
1. ima najmanj 20 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in izobrazbo iz prvega odstavka tega člena in
2. je opravljal strokovno delo ter pridobil dodatna strokovna ali funkcionalna znanja v skladu s prilogo tega pravilnika ter pri tem zbral najmanj 950 točk in
3. izpolnjuje najmanj tri od navedenih meril:
– da je s svojim teoretičnim, raziskovalnim ali strokovnim delom pomembno prispeval k razvoju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti v Republiki Sloveniji (dokazilo: dokazilo o prejemu vsaj ene strokovne nagrade na državni ravni ali objavljena samostojna znanstvena monografska publikacija);
– je usmerjevalec strokovnega dela na posameznem področju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: seznam objavljenih del, npr. bibliografija z več kakor 20 strokovnimi ali znanstvenimi članki);
– opravlja raziskovalno, pedagoško ali svetovalno delo na področju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: dokazila o opravljanju takih oblik dela);
– vodi zahtevne strokovne ali raziskovalne projekte na področju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: dokazila o vodenju strokovnih ali raziskovalnih projektov);
– ima izkazano odmevnost del v mednarodni in domači bibliotekarski javnosti (dokazilo: seznam navedenih del ali drug ustrezen dokument),
– sodeluje v organu ali organih domačih ali mednarodnih strokovnih organizacij ali delovnih teles s področja bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: sklepi ali potrdila o imenovanju v članstvo ali drugi ustrezni dokumenti).
V. UVRŠČANJE V SISTEM PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV
21. člen
(1) Strokovnim delavcem, ki pridobijo nazive po tem pravilniku, se pridobljeni nazivi v sistemu plač javnih uslužbencev upoštevajo samo v primeru, da je posameznik sistemiziran na delovnem mestu, za katerega je določeno, da se lahko opravlja v pridobljenem nazivu.
(2) Posamezniku, ki pridobi naziv za višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za delovno mesto, na katerem je sistemiziran, se pridobljeni naziv šteje kot izpolnjeni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerem opravlja delo, in sicer v nazivu z enakim pogojem delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Kot opravljeni bibliotekarski izpit se šteje tudi opravljeni strokovni izpit na področju knjižnične dejavnosti.
23. člen
(1) Strokovne kvalifikacije bibliotekarske stroke, pridobljene po Samoupravnem sporazumu o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (Uradni list SRS, št. 30/80), se strokovnemu delavcu z opravljenim strokovnim izpitom in izpolnjenim pogojem delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti po tem pravilniku za potrebe uvrščanja zaposlenih na delovna mesta v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08) ob uveljavitvi tega pravilnika prevedejo v strokovne nazive po tem pravilniku glede na zadnjo pridobljeno strokovno kvalifikacijo, in sicer:
Strokovna kvalifikacija    Novi naziv
knjižničar           knjižničarski referent
knjižničarski referent     samostojni knjižničarski
                referent
višji knjižničar        bibliotekarski sodelavec
višji knjižničarski referent  samostojni bibliotekarski
                sodelavec
bibliotekar          samostojni bibliotekar
višji bibliotekar       bibliotekarski specialist
bibliotekar specialist     bibliotekarski specialist
višji bibliotekar specialist  bibliotekarski specialist
bibliotekarski svetovalec   bibliotekarski specialist
(2) Posamezniku z opravljenim strokovnim izpitom in izpolnjenim pogojem delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti po tem pravilniku, ki je bil razporejen na delovno mesto, za katerega se zahteva izobrazba iz četrtega odstavka 14. člena tega pravilnika, se za potrebe uvrščanja zaposlenih na delovna mesta v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08) ob uveljavitvi tega pravilnika pridobljena strokovna kvalifikacija bibliotekar prevede v naziv bibliotekarski referent, pridobljena strokovna kvalifikacija višji bibliotekar pa v naziv samostojni bibliotekarski referent.
(3) Posamezniku z opravljenim strokovnim izpitom in izpolnjenim pogojem delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti po tem pravilniku, ki je bil razporejen na delovno mesto, za katerega se zahteva izobrazba iz šestega odstavka 14. člena tega pravilnika, se za potrebe uvrščanja zaposlenih na delovna mesta v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08) ob uveljavitvi tega pravilnika pridobljena strokovna kvalifikacija bibliotekar prevede v naziv bibliotekarski svetovalec, pridobljena strokovna kvalifikacija višji bibliotekar v naziv višji bibliotekarski svetovalec, pridobljene strokovne kvalifikacije bibliotekar specialist, višji bibliotekar specialist ali bibliotekarski svetovalec pa v naziv nižji bibliotekarski svetnik.
(4) Posamezniku z opravljenim strokovnim izpitom in izpolnjenim pogojem delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti po tem pravilniku, ki je bil razporejen na delovno mesto, za katerega se zahteva izobrazba iz sedmega odstavka 14. člena tega pravilnika in opravlja najzahtevnejše strokovno delo ter je pridobil različna dodatna strokovna ali funkcionalna znanja, se za potrebe uvrščanja zaposlenih na delovna mesta v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08) ob uveljavitvi tega pravilnika pridobljeni strokovni kvalifikaciji bibliotekar specialist in višji bibliotekar specialist prevedeta v naziv bibliotekarski svetnik, pridobljeno strokovno kvalifikacijo bibliotekarski svetovalec pa v naziv bibliotekarski višji svetnik.
(5) Posamezniku, ki ne izpolnjuje pogojev za prevedbo, navedenih v prvem, drugem, tretjem ali četrtem odstavku tega člena, se ob uveljavitvi tega pravilnika za potrebe uvrščanja zaposlenih na delovna mesta v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08) pridobljeno strokovno kvalifikacijo prevede v naziv po tem pravilniku, za katerega izpolnjuje pogoje, ki jih glede oprave strokovnega izpita in delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti določa ta pravilnik, ter ob upoštevanju izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto, na katerega je posameznik razporejen.
24. člen
(1) Vloge, ki so jih posamezniki vložili za pridobitev strokovnih kvalifikacij pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Samoupravnega sporazuma o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (Uradni list SRS, št. 30/80), razen če posameznik vlogo za pridobitev strokovne kvalifikacije umakne.
(2) Strokovno kvalifikacijo, pridobljeno na podlagi prejšnjega odstavka, se prevede skladno z določbami prejšnjega člena.
25. člen
(1) Minister imenuje komisijo iz 8. člena tega pravilnika v 30 dneh po začetku njegove veljavnosti.
(2) Komisija sprejme poslovnik iz 10. člena v treh mesecih po prvi seji.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v delu, kjer so urejene vrste strokovnih kvalifikacij ter pogoji in postopek za pridobivanje strokovnih kvalifikacij, preneha uporabljati Samoupravni sporazum o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (Uradni list SRS, št. 30/80).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2007/37
Ljubljana, dne 20. januarja 2009
EVA 2006-3511-0003
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo
 
Soglašam!
 
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 
Soglašam!
 
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti