Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

260. Pravilnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o napredovanju javnih uslužbencev v višji plačni razred, stran 727.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS) po predhodnem soglasju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za finance izdajam
P R A V I L N I K
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o napredovanju javnih uslužbencev v višji plačni razred
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu v višji plačni razred (v nadaljnjem besedilu: napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede) v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
(2) Javni uslužbenec napreduje v plačni razred vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
(2) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.
II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE
3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne uspešnosti se opravi ob upoštevanju:
– rezultatov dela
– samostojnosti, ustvarjalnosti in natančnosti pri opravljanju dela
– zanesljivosti pri opravljanju dela
– kvalitete sodelovanja in organizacije dela ter
– drugih sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela
(2) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo ter pomeni:
– odlično: odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– zelo dobro: zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– dobro: dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– zadovoljivo: zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– nezadovoljivo: nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz drugega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(Postopek ocenjevanja)
(1) Javne uslužbence, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, se oceni enkrat letno.
(2) Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca tekočega leta za preteklo leto.
(3) Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so v preteklem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili odsotni več kot šest mesecev zaradi napotitve s strani delodajalca, zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).
(4) V roku iz drugega odstavka tega člena mora neposredno nadrejeni javnega uslužbenca izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju (Priloga I, ki je sestavni del tega pravilnika) ter javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno in utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika). Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.
(5) Javni uslužbenec, ki na podlagi določb tretjega odstavka tega člena ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku ocenjevanja iz drugega odstavka tega člena.
5. člen
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede do 15. marca vsako leto za vse javne uslužbence. Ocene se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II). Izpolnjevanje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(3) Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
(4) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko doseže tri ocene, ki skupaj pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.
6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje)
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih uslužbencev ugotovi Služba za kadrovske in organizacijske zadeve.
7. člen
(Obvestilo o napredovanju)
(1) O izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, ki vsebuje podatke o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače.
(2) Služba za kadrovske in organizacijske zadeve hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma predlog pogodbe o zaposlitvi.
(3) Obvestilo in predlog aneksa oziroma predlog pogodbe o zaposlitvi morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
8. člen
(Napredovanje in ocenjevanje generalnega direktorja, njegovega namestnika in pomočnikov generalnega direktorja)
(1) Generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in pomočnik generalnega direktorja ne napredujejo, uspešnost njihovega dela pa se ocenjuje.
(2) Generalnemu direktorju, namestniku generalnega direktorja in pomočniku generalnega direktorja se za posamezno leto mandata določi ocena delovne uspešnosti na naslednji način:
– za leto, ko je na podlagi pravilnika, ki ureja merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev, prejel redno delovno uspešnost v višini več kot 50 odstotkov, se mu določi ocena odlično;
– za leto, ko je prejel redno delovno uspešnost v višini do 50 odstotkov, se mu določi ocena zelo dobro;
– za leto, ko ni prejel sredstev za redno delovno uspešnost, se mu določi ocena dobro.
(3) Generalnemu direktorju, namestniku generalnega direktorja in pomočniku generalnega direktorja se ob prenehanju mandata ob razporeditvi na novo delovno mesto upošteva število napredovanj, ki bi jih lahko dosegel, če bi na tem delovnem mestu napredoval vsaka tri leta.
(4) Plačni razred, dosežen na podlagi napredovanj v skladu s tem členom, ne sme preseči najvišjega plačnega razreda delovnega mesta, na katerega je generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in pomočnik generalnega direktorja razporejen po prenehanju mandata.
(5) Generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in pomočnik generalnega direktorja po prenehanju mandata ne napreduje na podlagi določb tega člena, če je bil razrešen iz krivdnih razlogov.
9. člen
(preizkus ocene)
(1) Javni uslužbenec, ki ni bil ocenjen oziroma, ki se ne strinja z oceno, lahko v osmih delovnih dneh od poteka roka za ocenitev oziroma od seznanitve z oceno zahteva, da se ga oceni oziroma zahteva preizkus ocene pred komisijo, ki jo imenuje generalni direktor v roku 15 dni od vložitve zahteve za preizkus ocene.
(2) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo trije javni uslužbenci, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za delovno mesto javnega uslužbenca, ki je zahteval preizkus ocene.
(3) Neposredno nadrejeni in javni uslužbenec, ki zahteva preizkus ocene, imata pravico do udeležbe v preizkusu ocene. Komisija opravi preizkus ocene oziroma naloži delodajalcu, da javnega uslužbenca oceni najkasneje v 15 dneh od njenega imenovanja.
(4) O preizkusu ocene se vodi zapisnik. Komisija o preizkusu ocene odloči s sklepom.
(5) Odločitev komisije je dokončna.
(6) Veljavna ocena je ocena, s katero je bil seznanjen javni uslužbenec, v primeru zahteve za preizkus ocene pa ocena, ki jo določi komisija iz tega člena in je javnemu uslužbencu vročena.
(7) Zoper oceno komisije lahko javni uslužbenec uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo delovna razmerja.
(8) Če delodajalec v roku iz tretjega odstavka tega člena javnega uslužbenca ne oceni, lahko javni uslužbenec neposredno uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo delovna razmerja.
(9) Če javni uslužbenec na osnovi veljavne ocene iz šestega odstavka tega člena izpolni pogoje za napredovanje v skladu s tem pravilnikom, napreduje od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
10. člen
(Izplačilo plače na podlagi napredovanja)
(1) Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
(2) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora neposredno odgovorna oseba delodajalca, pri katerem je bil javni uslužbenec zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja, le-tega oceniti in mu kopijo ocene izročiti, originali pa ostanejo shranjeni v personalni mapi javnega uslužbenca.
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika mora Služba za kadrovske in organizacijske zadeve poskrbeti, da javnemu uslužbencu neposredno nadrejeni izvede postopek ocenjevanja in javnega uslužbenca oceni v primerih, ko je javni uslužbenec na Zavodu zaposlen manj kot 6 mesecev in se zaposli pri drugem delodajalcu v javnem sektorju.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Javnim uslužbencem, ki so imeli pravico do napredovanja po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, in javnim uslužbencem, ki so že dosegli najvišje število napredovanj, ki jih je bilo možno doseči po teh predpisih, se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine. Ti javni uslužbenci lahko napredujejo s 1. 10. 2008, če je preteklo najmanj tri leta od njihovega zadnjega napredovanja.
(2) Za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka, ki izpolnijo pogoje za napredovanje do 1. 9. 2008, se izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja po predpisih, ki so se uporabljali do izplačila plač po ZSPJS.
(3) Za ocenjevanje javnih uslužbencev, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, se v obdobju do začetka uporabe tega pravilnika uporabljajo predpisi, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS in na njihovi osnovi izpolnijo ocenjevalni listi. Za obdobje po začetku izplačila plač po ZSPJS se zanje uporablja ta pravilnik.
(4) V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo v skladu s tem pravilnikom vsi javni uslužbenci, razen tistih, ki so napredovali s 1. 10. 2008. Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 10. 2008 se prvič ocenijo v skladu s tem pravilnikom v letu 2010 za leto 2009.
(5) V letu 2009 se najkasneje do roka iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika za vse javne uslužbence, razen tistih, ki so napredovali v letu 2008, ugotovi število doseženih točk in ocena vodje organizacijske enote ter pretečeno napredovalno obdobje v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do izplačila plač po ZSPJS.
(6) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se na podlagi ugotovljenih točk in ocene vodje organizacijske enote določi ocena na sledeč način:
– če bi javni uslužbenec na podlagi ugotovljenega števila točk in ocene nadrejenega na podlagi predpisov, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati:
za dva plačilna razreda, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena odlično,
za en plačilni razred, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena zelo dobro;
– če zbrane točke in ocena nadrejenega ne zadostujejo za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena dobro.
(7) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom se vpišejo v evidenčni list, ki je kot priloga IV.a in IV.b sestavni del tega pravilnika.
(8) Javnim uslužbencem, ki v letu 2009 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi šestega odstavka tega člena za leto 2006 in 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je priloga IV.a tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(9) Javnim uslužbencem, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi šestega odstavka tega člena za leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je priloga IV.b tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 in 2009 v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(10) Javni uslužbenec, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 4. in 5. členu tega pravilnika, lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
12. člen
Na podlagi tega pravilnika lahko javni uslužbenci napredujejo samo za razliko med plačnim razredom, doseženim s prevedbo in najvišjim plačnim razredom istega delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem.
13. člen
(1) V skladu z določbo drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se bo izvedel v letu 2009 postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev po tem pravilniku za vse javne uslužbence zaposlene na Zavodu, razen za tiste javne uslužbence, ki so napredovali s 1. 10. 2008 v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika.
(2) Javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoje za napredovanje po tem pravilniku, pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem od prvega dne naslednjega meseca po izvedbi postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o napredovanju zaposlenih v Republiškem Zavodu za zaposlovanje z dne 1. 8. 1994, ki pa se v skladu s pogoji določenimi v 11. členu tega pravilnika uporablja še do 31. 12. 2010.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega izplačila plač na podlagi ZSPJS.
Št. 012-1/09
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
Generalna direktorica
Marija Poglajen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti