Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

283. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009, stran 800.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 19. seji dne 22. januarja 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sektorja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna)
Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna, iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje 2009–2012 in obrazložitev.
3. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen
(višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto   |     v EUR|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |        Naziv        | Proračun 2009|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   23.686.235|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  13.963.368 |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |   11.694.321|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |   9.421.545|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje       |   1.929.776|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|    343.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki           |       –|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   2.269.047|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    645.270|
|    |od premoženja            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     5.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni          |    117.500|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    152.030|
|    |storitev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |   1.349.247|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |   5.906.789|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     66.500|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |       –|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |   5.840.289|
|    |in neopredmet. dolgoroč. sredstev  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |     2.600|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|     2.600|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       –|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |   3.813.478|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |   3.814.478|
|    |javno-finančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   25.141.914|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   4.797.186|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih|   1.180.610|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |    180.180|
|    |socialno varnost           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   3.067.896|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |    135.500|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve             |    200.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   8.250.012|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |     4.200|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferji posameznikom     |   2.775.835|
|    |in gospodinjstvom          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferji neprofitnim      |   1.346.955|
|    |organizacijam            |        |
|    |in ustanovam             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |   4.123.022|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |       –|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   10.327.907|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   10.327.907|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   1.799.809|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |431 Invest. transferi pravnim in   |   1.286.329|
|    |fizičnim osebam, ki niso prorač.   |        |
|    |upor.                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi     |    513.480|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)     |   –1.455.679|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)   |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |        |
|    |IN NALOŽB              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     10.000|
|    |IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     10.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |     10.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |     10.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     26.250|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)|        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     26.250|
|    |KAPITAL. DELEŽEV           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila          |     25.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |     1.250|
|    |naložb                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |    –16.250|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH       |        |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   1.000.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   1.000.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |   1.000.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)        |    207.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |    207.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga     |    207.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |    –678.929|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH         |        |
|    |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)   |    793.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)   |   1.455.679|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |    678.929|
|    |12. 2008               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
4. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine septembra. O zaključku proračuna pa z zaključnim računom proračuna za leto 2009 najkasneje do 31. marca 2010.
5. člen
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do sofinanciranja izgradnje cestne infrastrukture sekundarnega značaja, ki je v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50% lastnih sredstev od predračunske vrednosti investicije.
Mestni svet lahko udeležbo iz prve alineje tega člena v specifičnih primerih spremeni.
6. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki turistične takse po 20. členu Zakona o vzpodbujanju turizma,
– prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode,
– prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. členu Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki komunalnega urejanja po Zakonu o urejanju prostora in
– prostovoljni prispevki občanov za sofinanciranja določenih investicij.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.
7. člen
(vključevanje novih obveznosti)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, ali se občini naloži s sodno odločbo nova obveznost, vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev oziroma ustreznih virov.
8. člen
(nadzor nad porabo)
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in služba notranje revizije.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih delov mestne občine odloča svet ožjega dela mestne občine ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno.
O opravljenih prerazporeditvah je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 90% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega porabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov mestne občine svet ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50% mora predhodno potrditi mestni svet.
12. člen
(proračunska rezerva)
V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini največ 1,5% prejemkov proračuna.
V letu 2009 se predvideva formiranje proračunske rezerve v višini 150.000 EUR tako, da bo ob koncu proračunskega leta 2009 ta znašala 150.000,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene v skladu z 49. členom ZJF in statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega računa. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno s odlokom o proračunu, odloča mestni svet s posebnim odlokom.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,21% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
14. člen
(oddaja del)
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
15. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev mestne občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja mestna občina v proračunu za leto 2009 predvideva najetje novega dolgoročnega kredita v višini 1.000.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Murska Sobota v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(računovodska opravila ožjih delov mestne občine)
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se vodijo v okviru oddelka za proračuna in finance mestne občine.
19. člen
(objava odloka in proračuna)
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
20. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2008
Murska Sobota, dne 22. januarja 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti