Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

206. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
207. Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
208. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
209. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije
210. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Sklepi

211. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije
212. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
213. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije
214. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije

MINISTRSTVA

215. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
216. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
217. Pravilnik o višješolskem študijskem programu Gozdarstvo in lovstvo
218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
219. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Zdravstvenem svetu
220. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

221. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
222. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnineza prenosno omrežje zemeljskega plina
223. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
224. Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov
225. Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
226. Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil društev
227. Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
228. Poročilo o gibanju plač za november 2008

OBČINE

Grosuplje

229. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje

Krško

230. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2009
231. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
232. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško

Mislinja

233. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2009

Nova Gorica

234. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje
235. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje

Novo mesto

236. Sklep o uskladitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto

Sodražica

237. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2009

Železniki

238. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2009
239. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki
240. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2009
241. Sklep občinske volilne komisije

POPRAVKI

242. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti