Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

223. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene, stran 634.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – prečiščeno besedilo, 131/06 – Zban-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP) in v skladu s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), ob soglasju Banke Slovenije (št. 28.00-1524/08, z dne 11. 12. 2008), Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa vsebino, način in roke, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) podatke o:
– izplačilih plač,
– izplačilih regresa za letni dopust,
– dospelih neporavnanih obveznostih,
– prejemkih na račune in o izdatkih z računov,
– plačilih za investicije.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– račun: transakcijski račun pri banki, hranilnici in Banki Slovenije, račun pri centralni banki, podračun v sistemu enotnega zakladniškega računa, gotovinski račun proračunskega uporabnika pri banki,
– poslovni subjekt: pravna oseba – rezident, imetnik transakcijskega računa pri banki, hranilnici ali Banki Slovenije, imetnik računa pri centralni banki in imetnik podračuna v sistemu enotnega zakladniškega računa, ki opravlja dejavnost,
– izvajalec plačilnega prometa: banka, hranilnica, podružnica tuje banke in banka države članice Evropske unije, ki za opravljanje storitev plačilnega prometa pridobijo dovoljenje Banke Slovenije ter Banka Slovenije. Nalogo izvajalca plačilnega prometa za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, vključene v sistem enotnega zakladniškega računa, po tem navodilu izvaja organ, pristojen za javna plačila (v nadaljevanju: UJP),
– plačilna transakcija: nastane na osnovi plačilne instrukcije in programsko generirane transakcije,
– nalog za plačilo: je nalog imetnika transakcijskega računa izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi njegov transakcijski račun, da v breme tega transakcijskega računa opravi prenos denarnih sredstev v dobro drugega transakcijskega računa ali v dobro računa izvajalca plačilnega prometa in v korist prejemnika plačila,
– plačilni instrument: je sredstvo, ki ob pogojih, ki so dogovorjeni med izvajalcem plačilnega prometa ter imetnikom, glede oblike in načina uporabe plačilnega instrumenta, imetniku omogoča prenos denarnih sredstev, ter vplačil in izplačil. Pomeni obliko in način posredovanja plačilne instrukcije izvajalcu plačilnega prometa,
– plačilna instrukcija: je navodilo izvajalcu plačilnega prometa za prenos sredstev. Plačilna instrukcija izhaja iz različnih plačilnih instrumentov. Na osnovi plačilnih instrukcij se pri izvajalcih plačilnega prometa oblikujejo ustrezne plačilne transakcije. Namen plačila je šifriran z ustrezno šifro na plačilnem instrumentu ali pa se šifra generira programsko na plačilno instrukcijo,
– nalogodajalec: je fizična ali pravna oseba, ki izda izvajalcu plačilnega prometa nalog za plačilo ali nakazilo v breme kritja, ki ga ima pri tem izvajalcu plačilnega prometa,
– šifriranje plačilnih transakcij: označevanje namenov plačil s šiframi prejemkov in izdatkov,
– prejemek: povečanje stanja denarnih sredstev na računih,
– izdatek: zmanjšanje stanja denarnih sredstev na računih,
– SEPA (Single Euro Payments Area): enotno območje plačil v eurih znotraj posamezne države EU in med državami EU,
– kreditno plačilo SEPA: je negotovinska transakcija v eurih, ki poteka med strankami s transakcijskimi računi pri bankah na območju SEPA. Kreditno plačilo se izvede z uporabo plačilnega instrumenta, s katerim pravna ali fizična oseba pod enakimi pogoji opravi plačilo v SEPA okolju doma in čez mejo.
(2) Za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: proračunski uporabniki), ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, podatke za statistične in druge z zakoni določene namene po tem navodilu zagotavlja UJP.
3. člen
Določbe tega navodila o označevanju namenov plačil na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah in o zagotavljanju podatkov o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov, o prejemkih na račune in o izdatkih z računov in o plačilih za investicije se ne uporabljajo, kadar se ta plačila izvršijo v SEPA okolju.
II. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O IZPLAČANIH PLAČAH IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST TER O DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH IN DOHODKIH
4. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov iz podatkov o namenih plačil, označenih z ustreznimi šiframi izdatkov na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah.
II/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV
5. člen
Izvajalci plačilnega prometa morajo dnevno evidentirati podatke o izplačilu čistih plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov po posameznih šifrah izdatkov, s katerimi se označujejo izdatki za čiste plače in izdatki za druge osebne prejemke in dohodke, za vsak račun poslovnega subjekta. Šifre izdatkov za izplačila osebnih prejemkov so:
– šifra 32: izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki,
– šifra 33: izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah,
– šifra 40: izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač,
– šifra 43: izdatki za socialno varnost,
– šifra 82: izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička.
II/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
6. člen
Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih instrukcij za izplačilo čistih plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov izvajalci plačilnega prometa preverijo, ali so pravilno označeni s šiframi prejemkov in izdatkov.
II/3. POŠILJANJE PODATKOV
7. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz 5. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES.
8. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa podatke iz 5. člena tega navodila pošiljajo AJPES dnevno, do 19. ure, v naslednji obliki:
Vodilni zapis (PLDURS00)
Podatki individualnega zapisa (PLDURS11)
+------+------------------+----------+-------------------------+
|Zap. |Opis polja    |Format  |Vsebina         |
|št.  |         |     |             |
+------+------------------+----------+-------------------------+
|   |         |     |             |
+------+------------------+----------+-------------------------+
|1.  |Oznaka zapisa   |8 AN   |PLDURS11         |
+------+------------------+----------+-------------------------+
|2.  |Vrsta posla    |3 N    |111           |
+------+------------------+----------+-------------------------+
|3.  |Račun       |15 N   |             |
+------+------------------+----------+-------------------------+
|4.  |Datum izplačila  |8 N    |LLLLMMDD         |
+------+------------------+----------+-------------------------+
|5.  |Šifra izdatka   |2 N    |             |
+------+------------------+----------+-------------------------+
|6.  |Indikator     |1 AN   |P (plačil  o) ali S   |
|   |         |     |(storno)         |
+------+------------------+----------+-------------------------+
|7.  |Znesek izplačila |15 N   |V ce   ntih brez   |
|   |čiste plače ali  |     |decimalnega ločila,   |
|   |drugih      |     |poravnan z vodilnimi   |
|   |osebnih prejemkov |     |ničlami         |
+------+------------------+----------+-------------------------+
Podatki zbirnega zapisa (PLDURS99)
+-------+--------------------+----------+----------------------+
|Zap.  |Opis polja     |Format  |Vsebina        |
|št.  |          |     |           |
+-------+--------------------+----------+----------------------+
|    |          |     |           |
+-------+--------------------+----------+----------------------+
|1.   |Oznaka zapisa    |8 AN   |PLDURS99       |
+-------+--------------------+----------+----------------------+
|2.   |Število zapisov s  |10 N   |Poravnano z vodilnimi |
|    |podatki       |     |ničlami        |
+-------+--------------------+----------+----------------------+
(2) Izvajalci plačilnega prometa lahko datoteko s podatki, ki ni bila pravočasno posredovana AJPES, pošljejo naslednji dan, s tem da datum v posameznem zapisu pomeni pretekli delovni dan in ne tekočega datuma. Izvajalci plačilnega prometa podatke prejšnjega delovnega dne pošljejo v posebnem zapisu oziroma zapisih, skupaj s podatki za tekoči dan. Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna samo zadnja prejeta datoteka.
III. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O DOSPELIH NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH
9. člen
Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, katerih račune vodijo.
III/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV
10. člen
(1) Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih za vsak poslovni subjekt oziroma vsak njegov račun zajema podatke za celotno poročevalsko obdobje od nastanka neporavnane obveznosti do dneva poročanja, če od dneva poravnave posamezne evidentirane neporavnane obveznosti ni minilo več kot 6 mesecev.
(2) Evidenca vsebuje:
– ime in davčno številko poslovnega subjekta,
– datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
– znesek dospele neporavnane obveznosti po vrstah obveznosti,
– spremembo zneska dospele neporavnane obveznosti (znesek plačane obveznosti in datum nastale spremembe),
– številko računa, s katerega se izvajajo plačila za poravnavo dospele neporavnane obveznosti.
(3) Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti je v Prilogi 1 tega navodila.
III/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
11. člen
Če izvajalec plačilnega prometa ugotovi, da so podatki o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v evidenci nepravilni, mora s popravkom zagotoviti pravilnost podatkov v evidenci.
III/3. POŠILJANJE PODATKOV
12. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, evidentiranih na način iz 10. člena tega navodila, v elektronski obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES.
13. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov dnevno, do 18. ure, v naslednji obliki:
Vodilni zapis (NODURS00)
Podatki individualnega zapisa (NODURS11)
+------+---------------------+--------+------------------------+
|Zap. |Opis polja      |Format |Vsebina         |
|št.  |           |    |            |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|   |           |    |            |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|1.  |Tip zapisa      |8 AN  |Fiksna oznaka NODURS11 |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|2.  |Račun upnika     |18 N  |18 mest         |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|3.  |Izdajatelj naloga  |1 N   |2=sodišče, 3=davč   na|
|   |           |    |uprava, 4=carina    |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|4.  |Prioriteta*     |1 N   |Prednostni vrstni red |
|   |           |    |poravnave        |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|5.  |Vrsta spremembe   |2 N   |Oznaka za sprem embo po |
|   |           |    |legendi         |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|6.  |Kratki naziv upnika |35 AN  |            |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|7.  |Davčna številka   |8 N   |            |
|   |dolžnika       |    |            |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|8.  |Račun dolžnika    |15 N  |Polji 8 in 9 s kupaj sta|
|   |           |    |identifikator      |
|   |           |    |plačilnega instrumenta |
|   |           |    |oziroma ključ      |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|9.  |Zaporedna št. v   |5 N   |Ne sme se ponoviti v  |
|   |okviru računa    |    |okviru TR        |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|10.  |Kratki naziv     |35 AN  |            |
|   |dolžnika       |    |            |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|11.  |Znesek        |15 N  | V cent   ih brez   |
|   |           |    |decimalnega ločila   |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|12.  |Datum vpisa v    |8 N   |LLLLMMDD        |
|   |evidenco       |    |            |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|13.  |Čas vpisa v evidenco |6 N   |HHMMSS         |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|14.  |Model sklica v dobro |2 N   |            |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|15.  |Vsebina sklica v   |22 AN  |            |
|   |dobro**       |    |            |
+------+---------------------+--------+------------------------+
|16.  |Komentar       |30 AN  |Neobvezno polje,    |
|   |           |    |dopolnjeno s presledki |
+------+---------------------+--------+------------------------+
Podatki zbirnega zapisa (NODURS99)
+------+--------------------+----------+-----------------------+
|Zap. |Opis polja     |Format  |Vsebina        |
|št.  |          |     |            |
+------+--------------------+----------+-----------------------+
|   |          |     |            |
+------+--------------------+----------+-----------------------+
|1.  |Tip zapisa     |8 AN   |Fiksna oznaka NODURS99 |
+------+--------------------+----------+-----------------------+
|2.  |Število vrstic s  |10 N   |            |
|   |podatki (NODURS11) |     |            |
+------+--------------------+----------+-----------------------+
|3.  |Seštevek zneskov v |17 N   |V ce   ntih brez   |
|   |vrsticah s podatki |     |decimalnega ločila   |
+------+--------------------+----------+-----------------------+
|4.  |Datum, na katerega |8 N    |LLLLMMDD        |
|   |se podatki nanašajo |     |            |
+------+--------------------+----------+-----------------------+
|5.  |Matična številka  |7 N    |            |
|   |izvajalca      |     |            |
|   |plačilnega prometa |     |            |
|   |– poročevalca    |     |            |
+------+--------------------+----------+-----------------------+
|6.  |Kratki naziv    |40 AN   |            |
|   |izvajalca      |     |            |
|   |plačilnega prometa |     |            |
|   |– poročevalca    |     |            |
+------+--------------------+----------+-----------------------+
  Opombi:
  * Prioritete po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 117/06) in po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 93/07) so:
  1. zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi
prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti
ali odškodnine zaradi smrti preživljavca,
  2. davčni dolg in stroški prisilne izterjatve,
  3. sodni sklep o izvršbi.
  ** Vsebina podatka sklicevanje na številko odobritve je
določena s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni
list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08 in 76/08)
določa podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne instrumente
oziroma nalog za plačilo, s katerim se plačujejo dajatve.
(2) Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna zadnja prejeta datoteka.
IV. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PREJEMKIH NA RAČUNE IN O IZDATKIH Z RAČUNOV
14. člen
(1) Podlaga za zagotavljanje podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za plačila v državi med rezidenti je označevanje namenov plačil na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah, s katerimi imetniki računov naložijo izvajalcu plačilnega prometa prenos njihovih sredstev na drug račun oziroma vplačilo ali izplačilo z njihovega računa.
(2) Nalogodajalci označujejo namene plačil na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah s šiframi prejemkov in s šiframi izdatkov.
(3) Nalogodajalci ne označujejo namenov plačil na plačilnih instrumentih s posameznimi šiframi prejemkov in izdatkov, kadar se ta plačila izvršujejo v SEPA okolju.
15. člen
Podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine AJPES zagotavlja Banka Slovenije.
IV/1. PREGLED VSEBINE ŠIFER PREJEMKOV IN IZDATKOV
16. člen
1.   PREJEMKI
 
    PREJEMKI PRI POSLOVANJU
 
11   Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
12   Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih
    nevračljivih virov
 
    PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
 
13   Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih
15   Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
16   Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
17   Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih
    finančnih naložb
 
    PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
 
20   Prejemki od vplačanega kapitala
21   Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih
    posojil, kreditov in depozitov
 
28   PREJEMKI OD POBOTA
 
29   DRUGI PREJEMKI
 
 
2.   IZDATKI
 
    IZDATKI PRI POSLOVANJU
 
30   Izdatki za nakup materiala in storitev
31   Izdatki za subvencije, dotacije in za druge
    istovrstne namene
32   Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in
    drugi osebni prejemki
33   Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih
    pogodbah
40   Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila
    čistih plač
43   Izdatki za socialno varnost
50   Izdatki za dajatve in takse
51   Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in
    prometni davki
52   Izdatki za akontacijo dohodnine
 
    IZDATKI PRI NALOŽBENJU
 
70   Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
71   Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
72   Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih
    finančnih naložb
 
    IZDATKI PRI FINANCIRANJU
 
80   Izdatki za vračilo kapitala
81   Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in
    kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
82   Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev
    lastnikov iz dobička
 
88   IZDATKI OD POBOTA
 
89   DRUGI IZDATKI
IV/2. VODENJE EVIDENCE O PREJEMKIH IN O IZDATKIH
17. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa za plačila v državi med rezidenti vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov.
(2) Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov za vsak poslovni subjekt oziroma vsak račun. Podatki v evidenci so mesečni (od prvega do zadnjega dne v mesecu). Evidenca vsebuje podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za plačila, ki se poravnavajo v internem plačilnem prometu, prek sistema Žiro kliringa in prek sistema bruto poravnave v realnem času.
(3) Za plačila, ki se izvršujejo v SEPA okolju, se evidenca o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov ne vodi. Podatke o prejemkih na račune izvajalci plačilnega prometa evidentirajo v skupnem znesku kot »druge prejemke«, podatke o izdatkih z računa pa kot »druge izdatke«.
18. člen
AJPES na podlagi prejetih podatkov izvajalcev plačilnega prometa o plačilih v državi med rezidenti in podatkov Banke Slovenije o plačilih med nerezidenti zagotovi kumulativno evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov za vsak poslovni subjekt oziroma vsak račun. Kumulativna evidenca vsebuje podatke za obdobje od 1.1. do zadnjega dne meseca, za katerega se poroča.
IV/3. KONTROLIRANJE PODATKOV
19. člen
Pred pošiljanjem podatkov AJPES izvajalci plačilnega prometa preverijo, ali je v podatkih zajet celotni promet v breme in v dobro posameznega računa.
IV/4. POŠILJANJE PODATKOV AJPES
20. člen
Izvajalci plačilnega prometa podatke o prejemkih in o izdatkih za račune, ki jih vodijo, pošiljajo AJPES v elektronski obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES.
21. člen
Mesečne podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov za plačila v državi med rezidenti izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES najpozneje četrti delovni dan v mesecu za pretekli mesec v naslednji obliki:
Vodilni zapis (SPAPP00)
Podatki individualnega zapisa (SPAPP11)
+-------+------------------------+----------+------------------+
|Zap.  |Opis polja       |Format  |Vsebina      |
|št.  |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|    |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|1.   |Oznaka zapisa      |7 AN   |SPAPP11      |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|2.   |Račun poslovnega    |15 N   |         |
|    |subjekta        |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|3.   |Oznaka šifre      |2 N    |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|4.   |Znesek prometa*     |S 16 N  |Znesek v EUR   |
+-------+------------------------+----------+------------------+
  * Znesek je lahko za nekatere šifre tudi negativen.
Podatki zbirnega zapisa (SPAPP99)
+-------+------------------------+----------+------------------+
|Zap.  |Opis polja       |Format  |Vsebina      |
|št.  |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|    |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|1.   |Oznaka zapisa      |7 AN   |SPAPP99      |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|2.   |Mesec poročanja     |6 N    |LLLLMM      |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|3.   |Račun izvajalca     |15 N   |         |
|    |plačilnega prometa   |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|4.   |Znesek mesečnega    |S 16 N  |Znesek v EUR   |
|    |skupnega prometa    |     |         |
|    |v breme         |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|5.   |Znesek mesečnega    |S 16 N  |Znesek v EUR   |
|    |skupnega prometa    |     |         |
|    |v dobro         |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
22. člen
Mesečne podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine Banka Slovenije pošilja AJPES najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec v naslednji obliki:
Ime datoteke: SPTUJ_LLLL_MM_NNNNNNN.dat
Vodilni zapis (SPTUJ00)
Podatki individualnega zapisa (SPTUJ11)
+-------+------------------------+----------+------------------+
|Zap.  |Opis polja       |Format  |Vsebina      |
|št.  |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|    |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|1.   |Oznaka zapisa      |7 AN   |SPTUJ11      |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|2.   |Matična številka    |15 N   |         |
|    |poslovnega subjekta*  |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|3.   |Oznaka šifre**     |2 N    |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|4.   |Znesek prometa     |S 16 N  |Znesek v EUR   |
+-------+------------------------+----------+------------------+
  Opombi:
  * Banka Slovenije poroča na ravni matične številke
poslovnega subjekta, matična številka se vpiše od leve proti
desni (7 mest), na zadnja mesta se doda 8 ničel.
  ** Ne morejo se pojaviti šifre prejemkov 28 in šifre
izdatkov 50, 51, 52 ter 88.
Podatki zbirnega zapisa (SPTUJ99)
+-------+------------------------+----------+------------------+
|Zap.  |Opis polja       |Format  |Vsebina      |
|št.  |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|    |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|1.   |Oznaka zapisa      |7 AN   |SPTUJ99      |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|2.   |Mesec poročanja     |6 N    |LLLLMM      |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|3.   |Račun izvajalca     |15 N   |         |
|    |plačilnega prometa   |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|4.   |Znesek mesečnega    |S 16 N  |Znesek v EUR   |
|    |skupnega prometa v   |     |         |
|    |breme          |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|5.   |Znesek mesečnega    |S 16 N  |Znesek v EUR   |
|    |skupnega prometa v   |     |         |
|    |dobro          |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
V. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PLAČILIH ZA INVESTICIJE
23. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo AJPES podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov, odobrenih poslovnim subjektom-investitorjem (kreditojemalcem).
(2) V plačila za investicije po tem navodilu sodijo:
– vsa investicijska plačila po nalogu investitorja (kreditojemalca) v breme odobrenega kredita s partije kredita v uporabi v dobro računa dobavitelja opreme za dobavljeno opremo oziroma izvajalca del za opravljena dela, vključno s plačili pogodbenih predujmov,
– prenosi s partije kredita v uporabi v dobro računa investitorja za opravljena dela v lastni režiji (izvajanje investicijskih del v lastni režiji, vgrajevanje lastnih proizvodov, vlaganja v osnovno čredo, vlaganja v večletne nasade itd.),
– plačila za investicije iz kredita v tuji valuti,
– interkalarne obresti, pripisane kreditom v uporabi, obračunane za čas uporabe investicijskih kreditov,
– druga investicijska plačila iz investicijskih kreditov (carine, nadomestila za odkupljena zemljišča itd.).
V/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV O PLAČILIH ZA INVESTICIJE
24. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov s posameznih računov kontnega okvira za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 64/05). Znotraj posameznega računa, na katerem je evidentirana poraba investicijskega kredita, vodijo izvajalci plačilnega prometa podatke o odobrenih investicijskih kreditih po posameznih investitorjih (kreditojemalcih). Če je na istem računu evidentiranih več investicijskih kreditov, odobrenih enemu investitorju, izvajalci plačilnega prometa zagotovijo zbirni podatek v enem znesku.
25. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o plačilih za investicije ločeno iz:
– investicijskih kreditov za investicije v opredmetena osnovna sredstva (Slovenski računovodski standard 1) in v neopredmetena dolgoročna sredstva (Slovenski računovodski standard 2) ter
– investicijskih kreditov, odobrenih v tujem imenu in za tuj račun.
(2) Podatki so kumulativni, vključujejo obdobje od 1.1. do konca dobe poročanja v tekočem letu.
V/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
26. člen
Izvajalci plačilnega prometa preverijo namen oziroma račune investicijskih kreditov. Pred pošiljanjem podatkov AJPES izvajalci plačilnega prometa zaradi zagotovitve pravilnosti podatkov uporabijo Pregled računov iz kontnega okvira za banke in hranilnice, ki zajemajo plačila za investicije iz investicijskih kreditov v uporabi, in je Priloga 2 tega navodila.
V/3. POŠILJANJE PODATKOV V AJPES
27. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz 25. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES.
28. člen
Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES do 8. dne v mesecu za preteklo kumulativno obdobje v naslednji obliki:
Vodilni zapis (INVPOS00)
Podatki individualnega zapisa (INVPOS11)
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|Zap.  |Opis polja        |Format  |Vsebina      |
|št.  |             |     |         |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|    |             |     |         |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|1.   |Oznaka zapisa      |8 AN   |INVPOS11     |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|2.   |Račun investitorja    |15 N   |         |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|3.   |Račun kredita *     |3 N   |         |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|4.   |Plačila za investicije  |S 16 N  |Znesek v EUR   |
|    |iz kreditov       |     |         |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|5.   |Plačila za investicije  |S 16 N  |Znesek v EUR   |
|    |iz kreditov v tujem   |     |         |
|    |imenu in za tuj račun  |     |         |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
  * Trištevilčni račun iz Pregleda računov iz kontnega okvira
za banke in hranilnice, s katerih se zagotavljajo podatki o
plačilih za investicije (Priloga 2).
Podatki zbirnega zapisa (INVPOS99)
+-------+------------------------+----------+------------------+
|Zap.  |Opis polja       |Format  |Vsebina      |
|št.  |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|    |            |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|1.   |Oznaka zapisa      |8 AN   |INVPOS99     |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|2.   |Mesec poročanja     |6 N    |LLLLMM      |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|3.   |Račun izvajalca     |15 N   |         |
|    |plačilnega prometa   |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|4.   |Zbirni znesek plačil za |S 16 N  |         |
|    |investicije iz kreditov |     |Znesek v EUR   |
+-------+------------------------+----------+------------------+
|5.   |Zbirni znesek plačil za |S 16 N  |         |
|    |investicije iz kreditov |     |Znesek v EUR   |
|    |v tujem imenu in za tuj |     |         |
|    |račun          |     |         |
+-------+------------------------+----------+------------------+
29. člen
(1) Če so kumulativni podatki o plačilih za investicije v dobi poročanja manjši kakor v prejšnjem obdobju, izvajalci plačilnega prometa predložijo AJPES pisno obrazložitev.
(2) Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega prometa pošljejo AJPES, tudi če v preteklem mesecu niso evidentirali novih plačil za investicije iz investicijskih kreditov.
VI. KONČNI DOLOČBI
30. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene (Uradni list RS, št. 138/06).
31. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 30. junija 2009.
Št. 007-52/2008
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
EVA 2008-1611-0162
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti