Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009, Kazalo


MINISTRSTVA

188. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih in agencijah na področju kulture ter na Radioteleviziji Slovenija
189. Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture
190. Pravilnik o licenci kontrolorja zračnega prometa
191. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
192. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žganih pijačah
193. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (8. sprememba)

USTAVNO SODIŠČE

194. Odločba o delni razveljavitvi četrtega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

BANKA SLOVENIJE

195. Sklep o spremembah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
196. Kolektivna pogodba Banke Slovenija

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

197. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
198. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2008
199. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

200. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2009

OBČINE

Brezovica

201. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna

Cankova

202. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Cankova v 6. volilni enoti: Krašči

Ljubljana

203. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1031/6, 1031/8, 1031/9, 2667/1, vse k.o. Stožice

POPRAVKI

204. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2009
205. Popravek Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2009

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani s Sklepno listino (MSPSESBH)

Vlada Republike Slovenije

2. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti