Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

239. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki, stran 685.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 15. redni seji dne 22. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja ter merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(namen odloka)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki.
II. KOMUNALNA OPREMA
3. člen
(komunalna oprema po tem odloku)
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Železniki:
– Lokalne ceste in javne poti
– Vodovod, ki ga upravlja režijski obrat Občine Železniki
– Kanalizacijo
– Zelene površine
– Javno razsvetljavo.
4. člen
(grafični prikaz komunalne opreme)
Grafični prikaz komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obračunska območja)
Obračunska območja so:
– Obračunsko območje obstoječih lokalnih cest in javnih poti z oznako CE
– Obračunsko območje obstoječega vodovoda, ki ga upravlja režijski obrat Občine Železniki z oznako VO-ŽE
– Obračunsko območje obstoječe kanalizacije v Železnikih z oznako KA-ŽE
– Obračunsko območje obstoječe kanalizacije v Zalem Logu z oznako KA-ZL
– Obračunsko območje kanalizacije Selca-Dolenja vas, ki bo zgrajena do konca leta 2009 z oznako KA-SE-DV
– Obračunsko območje obstoječe javne razsvetljave Železniki z oznako JR-ŽE
– Obračunsko območje obstoječe javne razsvetljave Selca z oznako JR-SE
– Obračunsko območje obstoječe javne razsvetljave Dolenja vas z oznako JR-DV
– Obračunsko območje obstoječe javne razsvetljave Sorica z oznako JR-SO
– Obračunsko območje obstoječih javnih zelenih površin Železniki z oznako ZP-ŽE
– Obračunsko območje obstoječih javnih zelenih površin Dolenja vas ZP-DV
– Obračunsko območje obstoječih javnih zelenih površin Selca ZP-SE.
6. člen
(priključitev objektov izven obračunskih območij)
V primeru, da se na komunalno opremo priključi objekt, ki leži izven obračunskih območij iz prejšnjega člena, se komunalni prispevek izračuna po podatkih, ki veljajo za obračunsko območje komunalne opreme, na katero se objekt priključuje.
7. člen
(grafični prikaz obračunskih območij)
Obračunska območja iz 5. člena tega odloka, so grafično prikazana na kartah, ki so sestavni del programa opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
8. člen
(skupni stroški)
(1) Skupni stroški za obstoječe ceste, vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo in javne zelene površine so izračunani na podlagi ocene stroškov, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, ki je po zmogljivosti in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe.
(2) Skupni stroški kanalizacije na obračunskem območju KA-SE-DV, so ocenjeni na podlagi investicijske dokumentacije.
9. člen
(obračunski stroški)
(1) Obračunski stroški so skupni stroški, ki so zmanjšani za sredstva, ki so bila pridobljena iz drugih virov financiranja (samoprispevek občanov, nepovratna sredstva pridobljena iz skladov EU in podobno).
(2) Drugi viri financiranja za posamezna obračunska območja in vrste komunalne opreme znašajo:
– Kanalizacija Selca-Dolenja vas (KA-SE-DV) 36,78%
– Kanalizacija Zali log (KA-ZL) 40%
– Lokalne ceste in javne poti na območju celotne občine (CE) 35%.
10. člen
(skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih)
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih obračunskih območjih in vrstah komunalne opreme iz 5. člena odloka so:
+----------------------+------------------+--------------------+
|   Obračunsko   | Skupni stroški | Obračunski stroški |
|    območje    |    (EUR)   |    (EUR)    |
+----------------------+------------------+--------------------+
|CE          |    25.711.916|     16.712.746|
+----------------------+------------------+--------------------+
|VO-ŽE         |     3.812.389|      3.812.389|
+----------------------+------------------+--------------------+
|KA-ŽE         |     4.069.800|      4.069.800|
+----------------------+------------------+--------------------+
|KA-SE-DV       |     3.296.144|      2.083.921|
+----------------------+------------------+--------------------+
|KA-ZL         |      345.600|       207.360|
+----------------------+------------------+--------------------+
|JR-ŽE         |      255.050|       255.050|
+----------------------+------------------+--------------------+
|JR-DV         |      31.400|       31.400|
+----------------------+------------------+--------------------+
|JR-SE         |      105.600|       105.600|
+----------------------+------------------+--------------------+
|JR-SO         |      20.950|       20.950|
+----------------------+------------------+--------------------+
|ZP-ŽE         |      856.368|       856.368|
+----------------------+------------------+--------------------+
|ZP-DV         |      40.680|       40.680|
+----------------------+------------------+--------------------+
|ZP-SE         |      131.040|       131.040|
+----------------------+------------------+--------------------+
V. OBRAČUNSKI STROŠKI PRERAČUNANI NA ENOTO MERE
11. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
(1) Obračunski stroški preračunani na enoto mere so:
+--------------------------+---------------+-------------------+
|  Obračunsko območje  | Cpi (EUR/m2) |  Cti (EUR/m2)  |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|CE            |      6,29|       15,50|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|VO-ŽE           |      4,56|        9,40|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|KA-ŽE           |      4,98|        9,87|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|KA-SE-DV         |      4,53|       11,35|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|KA-ZL           |      6,45|        8,38|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|JR-ŽE           |      0,31|        0,64|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|JR-DV           |      0,14|        0,42|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|JR-SE           |      0,60|        1,16|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|JR-SO           |      0,16|        0,36|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|ZP-ŽE           |      1,04|        2,13|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|ZP-DV           |      0,18|        0,54|
+--------------------------+---------------+-------------------+
|ZP-SE           |      0,74|        1,44|
+--------------------------+---------------+-------------------+
(2) V zgornji tabeli pomenijo:
– Cp(ij): stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
– Ct(ij): stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt).
(2) Oznake v prejšnjem odstavku tega člena pomenijo:
– KP(ij): komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, ki se odmeri zavezancu;
– A(parcela): površina parcele objekta;
– Cp(ij): indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
– K(dejavnost): faktor dejavnosti;
– Ct(ij): indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
– A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta;
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka;
– i: posamezna vrsta komunalne opreme;
– j: posamezno obračunsko območje.
13. člen
(faktorji dejavnosti)
Faktor dejavnosti (K(dejavnosti)) iz 12. člena je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03):
+-----------------------+-------------------+------------------+
| Šifra kategorije (CC- | Tip objekta (CC- |   Faktor   |
|     SI)     |    SI)    |  dejavnosti  |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     111     |Enostanovanjske  |    0,9    |
|            |stavbe       |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     112     |Večstanovanjske  |    0,9    |
|            |stavbe       |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     125     |Industrijske    |    0,7    |
|            |stavbe       |         |
|            |in skladišča    |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     126     |Stavbe splošnega  |    0,9    |
|            |družbenega pomena |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     127     |Druge       |    0,7    |
|            |nestanovanjske   |         |
|            |stavbe       |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
Za nestanovanjske kmetijske stavbe (1271) je določena dodatna splošna olajšava v višini 50%.
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
(1) Za indeksiranje stroškov Cp(ij) in Ct(ij) iz 12. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve tega odloka.
15. člen
(delež parcele in delež objekta)
Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dp) iz 12. člena tega odloka je 30%, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dt) iz 12. člena tega odloka pa 70%.
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja ali po tem, ko Občina Železniki od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca;
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.
17. člen
(odmera komunalnega prispevka za obračunsko območje KA-SE-DV)
Občina Železniki na podlagi tega odloka izda odločbe o odmeri komunalnega prispevka za stroške izboljšanja stavbnega zemljišča za kanalizacijo na območju opremljanja KA-SE-DV po uradni dolžnosti za vse obstoječe objekte, ki se bodo priklopili na kanalizacijsko omrežje.
18. člen
(obročno odplačevanje)
V primeru, da se komunalni prispevek poravna z obročnim odplačevanjem, katerega doba ne sme biti daljša od enega leta, se zaračuna obresti, v višini letne vezane vloge Gorenjske banke, d.d..
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(program opremljanja za drugo komunalno opremo)
Na območjih, kjer je potrebna izgradnja nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, ki ni vključena v ta program opremljanja, se komunalni prispevek izračuna na podlagi posebnega programa opremljanja. V posebnem programu opremljanja se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za komunalno opremo po tem odloku. V posebnem programu opremljanja se lahko opredelijo tudi drugačna merila za odmero komunalnega prispevka.
20. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-1/2009-004
Železniki, dne 22. januarja 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti