Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

230. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2009, stran 669.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 28. seji dne 22. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2009
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|Konto |       Naziv konta       | Proračun 2009 |
+------+---------------------------------------+---------------+
| 1  |          2          |    3    |
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   54.254.505|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   31.671.446|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |   17.826.949|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   14.097.941|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   2.827.870|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    901.088|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |       50|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|   13.844.497|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    978.532|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     40.260|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in denarne kazni       |     4.200|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    129.196|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   12.692.309|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |   4.158.564|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    874.518|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   3.284.046|
|   |in nematerialnega premoženja      |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    441.237|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    441.237|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   17.983.258|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   8.454.685|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz sredstev    |   9.528.573|
|   |državnega proračuna iz sredstev EU   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   61.843.903|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)  |   10.792.172|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   1.732.911|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    270.488|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   5.960.605|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    210.152|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve    |   2.618.016|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |   11.628.055|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    892.285|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   5.929.048|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   1.343.722|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi domači transferi       |   3.463.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |   37.277.191|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   37.277.191|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |   2.146.485|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |   1.561.735|
|   |in fizičnim osebam, ki niso PU     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    584.750|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |   7.589.398|
|   |(I. – II.)               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751)               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    578.000|
|   |DELEŽEV (440+441)           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |    578.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    –578.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |        |
|   |DELEŽEV (IV. – V.)           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |   5.507.158|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   5.507.158|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    405.846|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    405.846|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |   –3.066.086|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   5.101.312|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   7.589.398|
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Krško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki,
3. prihodki od taks za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in
5. prihodki od komunalnih prispevkov.
Pravice porabe na proračunski postavki 1219 – Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– Občinski svet,
– Nadzorni odbor,
– Župan,
– Občinska volilna komisija,
– Služba in oddelki občinske uprave,
– Krajevne skupnosti,
– Skupni prekrškovni organ.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep oziroma odločba pristojnega organa ali je podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
8. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremenjeni proračun ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske porabe finančnega načrta posameznega predlagatelja v posebnem delu proračuna.
Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 5% finančnega načrta predlagatelja.
O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo predlagatelji FN)
Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20% vrednosti projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.
V letu 2009 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2010 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2009;
– za leto 2011 do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2009.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2010 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2009.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih in drugih storitev potrebno za operativno delovanje predlagateljev FN.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti načrtovane v okviru finančnega načrta in načrta razvojnih programov predlagatelja FN.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca oziroma dobavitelja. Popust ne more biti nižji kot znaša 3 mesečni EURIBOR povečan za dve odstotni točki na dan podpisa pogodbe oziroma aneksa k osnovni pogodbi, v katerem se določi predčasno plačilo.
13. člen
(proračunski skladi in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je:
1. proračunska rezerva, oblikovane po ZJF in
2. stanovanjski sklad (Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško, Uradni list RS, št. 40/08).
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 1,5% od realiziranih prihodkov proračuna.
Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 15.000 €. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 1.100 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar v proračunskem letu skupno največ 25.000 €.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisih dolga župan dvakrat letno obvesti občinski svet.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(zadolževanje in poroštva)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v investicijskem delu bilance prihodkov in odhodkov za projekte opredeljene v načrtu razvojnih programov, programu investicij proračunskega stanovanjskega sklada, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v okviru proračuna za leto 2009 lahko zadolži do višine 5.507.158 €, in sicer za:
+-------------------+-------------------------+----------------+
|   Šifra NRP   |   Namen – projekt   | Znesek v EUR |
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0016   |Grad Rajhenburg     |     250.000|
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0075   |Trg Matije Gubca     |     100.000|
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-08-0046   |OŠ Leskovec – ureditev  |     275.422|
|          |vrtca v objektu VDC   |        |
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0027   |Igrišče pri OŠ Jurij   |     150.000|
|          |Dalmatin Krško      |        |
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0039   |OŠ Jurija Dalmatina   |     400.000|
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0040   |OŠ Leskovec pri Krškem  |     500.000|
|          |I. faza         |        |
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0041   |OŠ Raka z vrtcem     |     500.000|
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0071   |Pločnik Zdole      |     200.000|
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0084   |Kolesarske poti     |     170.000|
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0088   |Program modernizacije  |    1.400.000|
|          |in obnove občinskih cest |        |
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0171   |Obvoznica Krško     |     300.000|
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0172   |Cestna infrastruktura  |     200.000|
|          |ob HE Krško       |        |
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0188   |Omrežja za oskrbo s   |     300.000|
|          |pitno vodo        |        |
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0190   |Učinkovitejša oskrba s  |     272.500|
|          |pitno vodo        |        |
+-------------------+-------------------------+----------------+
|OB054-07-0195   |Ureditev komunalne    |     101.500|
|          |infrastruktur Senovo –  |        |
|          |Dovško          |        |
+-------------------+-------------------------+----------------+
|PSS        |Obnova in izgradnja   |     387.736|
|          |stanovanj        |        |
+-------------------+-------------------------+----------------+
O najetju posojila odloča župan.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5% sprejetega proračuna.
16. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 90.000 €.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
17. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
18. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna, usklajeni finančni načrt s sprejetim proračunom pa najkasneje v 30 dneh po sprejetju proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
19. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim načrtom.
Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
20. člen
(prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnega načrta KS)
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in proračun.
21. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevne skupnosti)
Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost in njegova skupna vrednost presega 8.346 €, je ničen, če nanj pred sklenitvijo ne da soglasja župan.
Iz določila iz prvega odstavka tega člena so izvzeti pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-96/2008-O802
Krško, dne 22. januarja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti