Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

209. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, stran 617.

Na podlagi prvega odstavka 64.s člena v povezavi z desetim odstavkom 15. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije
1. člen
S to uredbo se določa način izračunavanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije.
2. člen
Vsi odjemalci električne energije so za vsako prevzemno predajno mesto dolžni plačevati prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije.
Višina mesečnega prispevka iz prejšnjega odstavka je odvisna od razvrstitve končnega odjemalca glede na moč, napetostno raven, kategorijo odjema in namen porabe električne energije v odjemne skupine po tej uredbi.
Prispevke zbira Center za podpore.
3. člen
Za določitev prispevka se za končne odjemalce električne energije, ki so razvrščeni v odjemne skupine glede na kriterije iz drugega odstavka prejšnjega člena, določijo naslednji ponderji odjemnih skupin:
+--------------------------------------------+-----------------+
|        Odjemna skupina       | Ponder odjemne |
|                      |skupine – tau(os)|
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 1. |VN T >/= 6000 – PR. OMR       |    tau1   |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 2. |VN T >/= 6000 – DIS.OMR       |    tau2   |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 3. |VN 2500 /= 2500        |    tau7   |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 8. |SN zbiralke T < 2500         |    tau8   |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 9. |SN  T >/= 2500           |    tau9   |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 10. |SN  T < 2500            |    tau10  |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 11. |NN zbiralke T >/= 2500        |    tau11  |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 12. |NN zbiralke T < 2500         |    tau12  |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 13. |NN T >/= 2500            |    tau13  |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 14. |NN T < 2500             |    tau14  |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 15. |NN brez merj. moči          |    tau15  |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 16. |Gosp. odjemalci           |    tau16  |
+------+-------------------------------------+-----------------+
| 17. |Javna razsvetljava          |    tau17  |
+------+-------------------------------------+-----------------+
kjer je:
VN   visokonapetostni nivoji nazivnih napetosti 400 kV,
    220 kV in 110 kV,
SN   srednjenapetostni nivoji nazivnih napetosti 35kV,
    20kV in 10kV,
NN   nizkonapetostni nivo nazivne napetosti 400/230V,
T   letne obratovalne ure,
PR.OMR prenosno omrežje,
DIS.OMR    distribucijsko omrežje.
Ponderji odjemnih skupin končnih odjemalcev odražajo težo obremenitve posamezne odjemne skupine s stroški prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
Ponderji odjemnih skupin in razmerja med njimi se spremenijo, če se spremeni kvocient med porabo električne energije in močjo odjemne skupine in zaradi te spremembe nastane potreba po dodatnih kapacitetah za proizvodnjo električne energije.
4. člen
Povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči se določi na osnovi potrebnih sredstev za premije ter letne obračunske moči po naslednji enačbi:
pri čemer je:
P(pm)     povprečni mesečni prispevek v eurih na kW
       obračunske moči,
Sred(P)    potrebna sredstva za premijo v eurih,
vsota P(oL)  letna obračunska moč vseh končnih odjemalcev
       v Republiki Sloveniji.
Mesečni prispevek za posamezne odjemne skupine se zaokroži na pet (5) decimalk.
5. člen
Pri določanju višine mesečnega prispevka za posamezno odjemno skupino končnih odjemalcev na kW obračunske moči se upošteva ponder odjemne skupine za to skupino končnih odjemalcev tako, da se mesečni prispevek določi po naslednji enačbi:
pri čemer je:
P(mos)     mesečni prispevek izbrane odjemne skupine v
        eurih na kW obračunske moči,
tau(os)    ponder izbrane odjemne skupine končnih
        odjemalcev.
Mesečni prispevek za posameznega končnega odjemalca električne energije se glede na njegovo razvrstitev v odjemno skupino izračuna po naslednji enačbi:
pri čemer je:
Prisp(ko)   mesečni prispevek posameznega končnega
        odjemalca električne energije v eurih,
P(Om)     mesečna obračunska moč končnega odjemalca
        v kW.
Osnova za izračun mesečnega prispevka posameznega končnega odjemalca so podatki o obračunski moči.
Za ugotavljanje obračunske moči ter zaračunavanje in plačevanje mesečnega prispevka iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo metodologije za obračunavanje omrežnine, metodologije za določitev omrežnine in kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja.
Mesečni prispevek končnega odjemalca je prikazan kot posebna postavka na računu za uporabo omrežja.
6. člen
Center za podpore izstavlja sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja (SODO) in sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (SOPO) akontativne račune za prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije na podlagi podatkov o planskih mesečnih količinah. Center za podpore bo akontativne račune izdajal zadnji delovni dan v mesecu, z rokom plačila 18 dni od izdaje računa.
Podatki o obračunani obračunski moči po posameznih kategorijah prevzemno predajnih mest se pripravijo iz podatkovnih baz SODO in SOPO. SODO in SOPO zagotovita podatke Centru za podpore o obračunani obračunski moči po posamezni kategoriji do desetega delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec po elektronski pošti, original pa po pošti. Na osnovi prejetih podatkov o obračunani obračunski moči SODO in SOPO bo Center za podpore desetega delovnega dne oziroma po prejemu podatkov izstavil obračunski bremepis ali dobropis z rokom plačila 18 dni od izdaje.
7. člen
Mesečni prispevek se začne končnim odjemalcem obračunavati na računih za električno energijo za januar 2009.
8. člen
Vlada Republike Slovenije s sklepom določi povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, višino ponderja posamezne odjemne skupine in mesečni prispevek na kW obračunske moči za vsako odjemno skupino končnih odjemalcev.
9. člen
V primeru, da v letu 2009 iz naslova prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije nastane presežek prihodkov nad odhodki, se ta presežek uporabi za financiranje stroškov delovanja Centra za podpore v letu 2010.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-2/2009/4
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2111-0010
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti