Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

207. Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, stran 594.

Na podlagi desetega odstavka 64.f člena in za izvrševanje prvega odstavka 64.f člena, šestega odstavka 64.g člena in tretjega odstavka 64.h člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo pogoji in postopek za pridobitev deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: deklaracije za proizvodne naprave), vsebina in način vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave, nadzor nad proizvodnimi napravami z deklaracijo, izdajanje potrdil o izvoru električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: potrdila o izvoru), vodenje registra potrdil o izvoru, transakcije s potrdili o izvoru, sporočanje podatkov za izdajanje potrdil o izvoru, in sicer v skladu z določbami prve, druge in tretje točke 5. člena Direktive 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo (UL L št. 283 z dne 27. 10. 2001, str. 50; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/77/ES) in prve, druge, tretje in pete točke 5. člena Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 2. 2004, str. 33; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/8/ES).
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– bruto proizvedena električna energija proizvodne naprave: pomeni proizvodnjo električne energije v obdobju poročanja, merjeno na sponkah generatorja ali na sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo. Električna energija, porabljena za obratovanje same naprave, se ne odšteje od bruto proizvedene električne energije;
– deklaracija za proizvodno napravo: je odločba, ki jo izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo proizvajalcu električne energije za posamezno napravo za proizvodnjo električne energije, s katero se potrjuje, da proizvodna naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije;
– kombinirana proizvodna naprava: je proizvodna naprava, ki kot vir energije za proizvodnjo električne energije uporablja poleg obnovljivih virov energije tudi druge vire energije;
– obdobje poročanja: pomeni obdobje obratovanja proizvodne naprave s soproizvodnjo ali iz obnovljivih virov energije, v katerem se ugotavlja proizvedena količina električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije, ki jim pripadajo potrdila o izvoru. Obdobje poročanja za proizvodne naprave s soproizvodnjo je eno leto obratovanja, obdobje poročanja za proizvodne naprave na obnovljive vire energije je en koledarski mesec obratovanja;
– potrdilo o izvoru: je javna listina, ki dokazuje, da je določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije;
– proizvajalec: je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik ali najemnik proizvodne naprave, za katero želi pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo;
– register deklaracij za proizvodne naprave: je seznam vseh proizvodnih naprav, ki imajo veljavno deklaracijo za proizvodno napravo;
– transakcija: je izdaja, prenos, unovčenje potrdil o izvoru, pridobitev potrdil o izvoru iz tujine ali prenos potrdil o izvoru v tujino;
– unovčenje: je uveljavitev potrdila o izvoru, s katero preneha možnost za menjave lastništva potrdila o izvoru (potrdilo o izvoru je porabljeno);
– uporabnik registra potrdil o izvoru: je pravna ali fizična oseba, ki ima v registru potrdil o izvoru odprt račun.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa Energetski zakon (v nadaljnjem besedilu: EZ).
II. DEKLARACIJA ZA PROIZVODNO NAPRAVO
1. Pogoji za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo
3. člen
(1) Deklaracijo za proizvodno napravo lahko pridobijo proizvajalci za proizvodne naprave, ki proizvajajo ali bodo proizvajali električno energijo iz obnovljivih virov energije in za proizvodne naprave s soproizvodnjo toplote in električne energije, ki dosegajo predpisane prihranke primarne energije in ustrezajo merilom iz uredbe, ki predpisuje način določanja izkoristka soproizvodnje z visokim izkoristkom, način izračunavanja količine električne energije iz sopoizvodnje in način izračunavanja prihranka primarne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
(2) Deklaracije se izdajajo za proizvodne naprave, ki uporabljajo kot vhodno energijo enega od obnovljivih virov energije in se uvrščajo v naslednje skupine:
– hidroelektrarne,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo geotermalno energijo,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo različne oblike biomase,
– elektrarne, ki izkoriščajo energijo vetra,
– elektrarne, ki izkoriščajo sončno energijo,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo biorazgradljive frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov,
– kombinirane elektrarne skupin, navedenih v prejšnjih alineah,
– druge proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije.
(3) Za kombinirane proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo tudi iz neobnovljivih virov energije, se izda deklaracija samo za tisti del proizvodne naprave, ki uporablja za proizvodnjo električne energije obnovljive vire energije.
(4) Za proizvodne naprave s soproizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive vire energije ali kombinacijo fosilnega goriva in obnovljivih virov oziroma komunalnih odpadkov, se lahko pridobi posamezna deklaracija za proizvodno napravo iz obnovljivih virov energije ali deklaracija za proizvodno napravo s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ne more pa se pridobiti obeh deklaracij hkrati.
4. člen
(1) Na proizvodni napravi morajo biti zagotovljene meritve in registracija vseh energijskih tokov, na podlagi katerih se določa količina električne energije, ki je upravičena do potrdil o izvoru. Meritve in registracijo meritev na lastne stroške zagotovi proizvajalec.
(2) Meritve in registracija meritev morajo biti opravljene v skladu s predpisom o merjenju in meritvah energijskih tokov na proizvodnih napravah, ki za proizvedeno električno energijo prejemajo potrdila o izvoru.
5. člen
Glede na nazivno električno moč se pri izdajanju deklaracij za proizvodne naprave in izdajanju potrdil o njenem izvoru proizvodne naprave delijo na te velikostne razrede:
1. mikro: nazivne električne moči, manjše od 50 kW,
2. male: nazivne električne moči od 50 kW in manjše od 1 MW,
3. proizvodne naprave nazivne moči 1 MW in več.
2. Postopek pridobitve deklaracije za proizvodno napravo
6. člen
Deklaracijo za proizvodno napravo izda na zahtevo proizvajalca v upravnem postopku Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
7. člen
(1) Vloga za izdajo deklaracije za proizvodno napravo na obnovljive vire energije se vloži pisno ali v elektronski obliki pri agenciji na predpisanem obrazcu iz Priloge I, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Vloga za izdajo deklaracije za proizvodno napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije se vloži pisno ali v elektronski obliki pri agenciji na predpisanem obrazcu iz Priloge II, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
Agencija lahko v postopku izdaje deklaracije za proizvodno napravo od vlagatelja zahteva tudi dodatna dokazila, ki potrjujejo verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi.
9. člen
Agencija lahko zavrne vlogo za izdajo deklaracije za proizvodno napravo:
– če vlagatelj ni poslal zahtevanih podatkov za izdajo deklaracije za proizvodno napravo,
– če proizvodna naprava ne izpolnjuje zahtev te uredbe,
– če na proizvodni napravi niso postavljene merilne in registrirne naprave oziroma so na teh napravah opravljeni posegi, zaradi katerih niso več izpolnjeni pogoji za izdajo potrdil o izvoru,
– če agenciji na njeno zahtevo ni omogočen pregled proizvodnega objekta.
10. člen
Agencija odloči o podelitvi deklaracije za proizvodno napravo z odločbo, ki mora vsebovati:
– podatke o proizvajalcu,
– podatke o proizvodni napravi,
– podatke o proizvodnem viru,
– opis proizvodne naprave,
– seznam in identifikacijsko oznako merilnih in registrirnih mest proizvodne naprave.
11. člen
(1) Za proizvodne naprave s soproizvodnjo visokim izkoristkom se izda deklaracija z veljavnostjo enega leta, za proizvodne naprave na obnovljive vire energije pa z veljavnostjo do petih let.
(2) Vloga za izdajo deklaracij za proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za proizvodno napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki je že v registru proizvodnih naprav in pri kateri ni bilo spremembe na proizvodni napravi ali spremembe energenta, zaradi katere bi bilo potrebno vložiti vlogo za novo deklaracijo za proizvodno napravo, se vloži pisno ali v elektronski obliki pri agenciji na predpisanem obrazcu iz Priloge III, ki je sestavni del te uredbe, najmanj en mesec pred potekom roka veljavne deklaracije.
12. člen
Imetniku pravnomočne odločbe, s katero je bila podeljena deklaracija za proizvodno napravo, izda agencija posebno listino, ki dokazuje pravnomočnost deklaracije. Vsebina listine je določena v Prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe.
13. člen
(1) Agencija z odločbo odvzame deklaracijo za proizvodno napravo, če naprava za proizvodnjo električne energije ne obratuje ali ni vzdrževana in obnovljena tako, da izpolnjuje pogoje iz deklaracije, ter če je bila spremenjena tako, da to vpliva na pogoje in zahteve iz deklaracije za proizvodno napravo.
(2) Pritožba zoper odločbo o odvzemu deklaracije za proizvodno napravo ne zadrži njene izvršitve.
3. Register deklaracij za proizvodne naprave
14. člen
(1) Agencija za energijo vodi register deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. V registru se vodijo podatki o proizvodni napravi, merilnih mestih za energijske tokove, na podlagi katerih se izdajajo deklaracija za proizvodno napravo in potrdila o izvoru za proizvedeno električno energijo, značilnostih in obratovanju proizvodne naprave ter o izdaji, veljavnosti in prenehanju veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo.
(2) Če je proizvajalec električne energije fizična oseba, se v register vpišejo tudi osebni podatki:
– ime in priimek proizvajalca električne energije;
– stalno prebivališče;
– rojstni podatki.
(3) Podatki iz registra deklaracij za proizvodne naprave, razen osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka, so javni.
(4) Osebni podatki se lahko uporabljajo samo za vodenje registra deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru.
4. Sprememba podatkov iz deklaracije in pregled proizvodne naprave
15. člen
(1) Imetnik deklaracije za proizvodno napravo mora agenciji v roku osmih dni sporočiti vsako spremembo na proizvodni napravi ali v zvezi z energetom, ki ga uporablja, ki spreminja podatke, navedene v deklaraciji za proizvodno napravo, in vložiti vlogo za izdajo nove deklaracije.
(2) Imetnik deklaracije za proizvodno napravo mora najpozneje do konca januarja agenciji poslati vlogo iz Priloge III, s katero potrjuje, da je proizvodna naprava z obratovanjem v preteklem koledarskem letu izpolnjevala predpisane pogoje za soproizvodnjo z visokim izkoristkom oziroma proizvodnjo iz obnovljivih virov po tej uredbi.
16. člen
(1) Pooblaščena oseba agencije lahko kadar koli, tudi nenapovedano, opravi pregled proizvodne naprave, za katero ima proizvajalec veljavno deklaracijo za proizvodno napravo oziroma je vložil zahtevo za njeno izdajo, njenega obratovanja in vseh evidenc in dokumentacije, s katero lastnik dokazuje, da so izpolnjeni predpisani pogoji.
(2) Proizvajalec, ki želi pridobiti oziroma ima pridobljeno deklaracijo za proizvodno napravo, mora omogočiti pooblaščenim osebam agencije pregled proizvodnega objekta.
III. POTRDILA O IZVORU
1. Izdajanje potrdil o izvoru
17. člen
Za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, lahko proizvajalec zahteva izdajo potrdil o izvoru.
18. člen
(1) Potrdila o izvoru se izdajajo za električno energijo, ki je bila proizvedena med veljavnostjo deklaracije za proizvodno napravo.
(2) Potrdila o izvoru za električno energijo iz soproizvodnje z visokim izkoristkom se izdajo za celotno obdobje poročanja po izteku koledarskega leta, razen za proizvodne naprave, ki niso imele veljavne deklaracije za proizvodno napravo v celotnem obdobju preteklega leta. Za slednje se potrdila o izvoru izdajo za obdobje veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo.
(3) Potrdila o izvoru za električno energijo iz obnovljivih virov energije se izdajo za vsako obdobje poročanja po izteku koledarskega meseca.
(4) Količina električne energije iz proizvodnih naprav s soproizvodnjo, ki je upravičena do izdaje potrdil o izvoru, se ugotavlja za obratovanje proizvodne naprave v preteklem koledarskem letu na letnem nivoju, količina električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, ki je upravičena do izdaje potrdil o izvoru, pa za obratovanje proizvodne naprave v preteklem koledarskem mesecu.
(5) Ne glede na določbe četrte alinee prvega odstavka 2. člena te uredbe ter drugega in tretjega odstavka tega člena se potrdila o izvoru za električno energijo, ki prejema podpore po 64.n členu Energetskega zakona, lahko izdajajo le za obdobje poročanja, ki znaša eno leto.
19. člen
Proizvodnja v napravah s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, za katero se izdajajo potrdila o izvoru, mora izpolnjevati merila referenčnih izkoristkov iz Odločbe Evropske komisije, ki določa usklajene vrednosti referenčnih izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2004/8/ES.
20. člen
Vsebina potrdila o izvoru je določena v Prilogi V, ki je sestavni del te uredbe.
21. člen
Potrdila o izvoru izdaja agencija v elektronski obliki.
22. člen
Potrdilo o izvoru velja pet let po njegovi izdaji.
23. člen
Potrdilo o izvoru se izda za osnovno enoto, ki je 1 kWh električne energije. Potrdilo se lahko izda tudi za več osnovnih enot skupaj.
24. člen
(1) Potrdila o izvoru se izdajajo za električno energijo, proizvedeno na sponkah generatorja (bruto proizvodnja).
(2) Za hidroelektrarne-črpalne elektrarne se potrdila o izvoru lahko izdajo samo za električno energijo, ki je bila proizvedena s pomočjo naravnega pritoka vode, ki je bila v akumulacijsko jezero speljana po naravni poti (brez črpanja).
25. člen
Za določeno količino električno energije iz ene proizvodne naprave ne more biti izdanih več enakovrednih potrdil o izvoru.
2. Register potrdil o izvoru
26. člen
(1) Za podporo sistemu izdajanja potrdil o izvoru agencija vzpostavi in vodi ustrezen register potrdil o izvoru.
(2) Register potrdil o izvoru mora vsebovati najmanj podatke o:
– količini bruto proizvedene električne energije po posameznih proizvodnih napravah na mesečni ravni;
– potrdilih o izvoru, ki jih ima posamezen imetnik, vključno s podatkom o državi, v kateri je bilo posamezno potrdilo izdano;
– prenosih lastništva posameznega potrdila o izvoru;
– seznamu unovčenih potrdil o izvoru z vsemi podatki o posameznem potrdilu in podatki o lastniku unovčenega potrdila;
– seznamu potrdil o izvoru, ki so bila prenesena v tujino, in potrdil o izvoru, pridobljenih iz tujine, in vnesena v register potrdil o izvoru.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka so dostopni posameznemu uporabniku registra potrdil o izvoru. Posamezen uporabnik registra potrdil o izvoru ima vpogled le v podatke, ki se nanašajo na njegove proizvodne naprave in potrdila o izvoru.
3. Transakcije s potrdili o izvoru
27. člen
(1) S potrdili o izvoru so mogoče naslednje transakcije:
– izdaja (samo na račun proizvajalca),
– prenos na drug račun v registru potrdil o izvoru,
– prenos v tujino,
– unovčenje,
– pridobitev potrdil o izvoru iz tujine.
(2) Za prenos potrdil o izvoru v tujino ali unovčenje lahko uporabnik zahteva potrdilo v pisni obliki.
28. člen
Uporabnik registra potrdil o izvoru lahko potrdila o izvoru s svojega računa prenese na račun drugega uporabnika registra potrdil o izvoru v registru potrdil o izvoru. V tem primeru z njimi ne more več opravljati transakcij.
29. člen
(1) Uporabnik registra potrdil o izvoru lahko potrdila o izvoru, ki so na njegovem računu, unovči na svoje ime ali na ime kupca potrdil o izvoru.
(2) Uporabnik registra potrdil o izvoru mora pred unovčenjem potrdil o izvoru na ime tujega kupca o tem obvestiti agencijo.
(3) S potrdili o izvoru, ki jih je uporabnik registra potrdil o izvoru unovčil, nadaljnje transakcije niso mogoče.
30. člen
(1) Uporabnik registra potrdil o izvoru lahko potrdila o izvoru, ki so na njegovem računu, prenese na ime pravne ali fizične osebe v tujini.
(2) Uporabnik registra potrdil o izvoru mora pred prenosom potrdil o izvoru v tujino o tem obvestiti agencijo.
(3) S potrdili o izvoru, ki jih je uporabnik registra potrdil o izvoru prenesel v tujino, nadaljnje transakcije niso mogoče.
(4) Prenos potrdil o izvoru v tujino lahko poteka v pisni obliki ali pa elektronsko v tiste tuje registre, s katerimi je slovenski register potrdil o izvoru povezan.
31. člen
Za pridobitev potrdil o izvoru iz tujine mora lastnik tujih potrdil o izvoru agenciji poslati izvirnike potrdil o izvoru in vse podatke, ki so določeni s splošnim aktom agencije iz sedmega odstavka 64.i člena Energetskega zakona.
32. člen
(1) Vsakokratni imetnik potrdila o izvoru lahko sam prenese potrdilo o izvoru na katero koli osebo, ki ima odprt račun v registru.
(2) Prenos lastništva se izvede s prenosom elektronskih zapisov o potrdilih v registru potrdil o izvoru.
33. člen
(1) Imetnik potrdila o izvoru lahko potrdilo o izvoru unovči za dokazovanje porabe ali dobavo določene količine električne energije iz obnovljivih virov energije ali iz proizvodne naprave za soproizvodnjo z visokim izkoristkom.
(2) Unovčena potrdila o izvoru se prenesejo v seznam unovčenih potrdil o izvoru.
34. člen
(1) Agencija opravlja nadzor nad transakcijami s potrdili o izvoru električne energije.
(2) Nadzor vključuje:
– preverjanje števila izdanih potrdil o izvoru z dejansko količino proizvedene električne energije,
– preverjanje dejanskega stanja proizvodnih napravah z navedenimi podatki v deklaraciji za proizvodno napravo in
– druge oblike nadzora, s katerimi agencija preverja transakcije s potrdili o izvoru iz 28. člena te uredbe, da prepreči večkratno izdajanje potrdil o izvoru za iste količine proizvedene električne energije in večkratna unovčenja istih potrdil o izvoru.
IV. SPOROČANJE PODATKOV
35. člen
(1) Proizvajalci morajo po koncu obdobij poročanja iz četrte alinee prvega odstavka 2. člena te uredbe sporočati podatke o svojem obratovanju, na podlagi katerih agencija določi pripadajočo količino potrdil o izvoru.
(2) Proizvajalci, ki morajo sporočati podatke o obratovanju proizvodnih naprav mesečno in ne prejemajo podpore, lahko sporočajo podatke skupaj, za obdobje več mesecev.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti poslani na način in v obliki, ki je določena s splošnim aktom, ki ga na podlagi sedmega odstavka 64.i člena Energetskega zakona izda agencija.
(4) Proizvajalci morajo za proizvodno napravo z veljavno deklaracijo na začetku vsakega koledarskega leta posredovati agenciji letno oceno proizvodnje električne energije po mesecih, za katero bodo prejemali potrdila o izvoru.
36. člen
Za sporočanje in točnost vseh podatkov z merilnih naprav, določenih v deklaraciji za proizvodno napravo, so odgovorni proizvajalci.
V. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
(1) Z globo od 300 eurov do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki pri obratovanju s proizvodno napravo nazivne moči do 50 kW:
– agenciji ne sporoči spremembe podatkov na proizvodnem objektu (prvi odstavek 15. člena) ali
– agenciji sporoča napačne podatke o obratovanju proizvodne naprave (35. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek z globo od 40 eurov do 200 eurov.
(2) Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo od 40 eurov do 200 eurov.
(3) Z globo od 500 eurov do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki pri obratovanju s proizvodno napravo nazivne moči od 50 kW do 1 MW:
– agenciji ne sporoči spremembe podatkov na proizvodnem objektu (prvi odstavek 15. člena) ali
– agenciji sporoča napačne podatke o obratovanju proizvodne naprave (35. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek z globo od 200 eurov do 500 eurov.
(4) Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo od 200 eurov do 1.000 eurov.
(5) Z globo od 2.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki pri obratovanju s proizvodno napravo nazivne moči večje od 1 MW:
– agenciji ne sporoči spremembe podatkov na proizvodnem objektu (prvi odstavek 15. člena) ali
– agenciji sporoča napačne podatke o obratovanju proizvodne naprave (35. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek z globo od 200 eurov do 500 eurov.
(6) Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo od 200 eurov do 1.000 eurov.
38. člen
Za odločanje o prekrških iz te uredbe je pristojna Javna agencija Republike Slovenije za energijo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o izdaji potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 121/05) in Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 71/07).
(2) Do vzpostavitve registra potrdil o izvoru na podlagi 64.i člena Energetskega zakona in te uredbe se uporablja dosedanji register potrdil o izvoru.
(3) Do izdaje splošnega akta agencije iz sedmega odstavka 64.i člena Energetskega zakona se za delo z registrom potrdil o izvoru smiselno uporabljajo Navodila za uporabo podatkovne baze, ki so objavljena na spletni strani agencije.
40. člen
Vsi proizvajalci električne energije, ki imajo status kvalificiranega proizvajalca po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), izdajajo do 31. marca 2009, oziroma do pridobitve deklaracije za proizvodno napravo, potrdila o izvoru za uveljavitev pravice do podpor na osnovi odločbe o statusu kvalificiranega proizvajalca.
41. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-3/2009/5
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2111-0013
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti