Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

215. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja, stran 628.

Na podlagi devetega odstavka 104. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vrste podatkov o oddanih javnih naročilih po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; v nadaljnjem besedilu ZJNVETPS) v preteklem letu in način njihovega zbiranja.
2. NAČIN ZBIRANJA IN VRSTE PODATKOV
2. člen
(1) Naročnik iz prve alineje 1. točke prvega odstavka 3. člena ZJNVETPS, razen organov samoupravne lokalne skupnosti, sporoči podatke o oddanih javnih naročilih, katere vrednosti so nižje od vrednosti iz drugega odstavka 17. člena ZJNVETPS, v skladu z drugim odstavkom 103.a člena ZJNVETPS.
(2) Podatki o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 17. člena ZJNVETPS, se zajemajo iz obvestil o oddaji naročila, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil.
3. člen
(1) Naročnik v zvezi z oddanimi javnimi naročili, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 17. člena ZJNVETPS, sporoči za vsako oddano javno naročilo naslednje podatke:
1. Podatke o predmetu javnega naročila:
– vrsta predmeta (blago ali storitev ali gradnja),
– referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena ZJNVETPS, najmanj na prva tri mesta natančno,
– opis predmeta;
2. Podatke o vrednosti javnega naročila in trajanju izvedbe javnega naročila:
– ocenjena vrednost naročila brez DDV,
– pogodbena cena brez DDV,
– stopnja DDV,
– število let (letna vrednost) ali število mesecev (mesečna vrednost), za katere se odda javno naročilo, ali enkratna dobava;
3. Podatke o postopku oddaje javnega naročila/načinu oddaje javnega naročila/izvedenem natečaju:
– vrsta postopka (odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, javni natečaj),
– merila za oddajo (najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba),
– ali je javno naročilo oddano po sklopih: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano z elektronsko dražbo: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi okvirnega sporazuma: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi dinamičnega nabavnega sistema: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročanja: da/ne,
– ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila, omejitve v okviru priznanja sposobnosti za sodelovanje pri javnem naročilo, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo),
– ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila, omejitve v okviru priznanja sposobnosti za sodelovanje pri javnem naročilo, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo),
– ali se javno naročilo nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev Evropske skupnosti;
4. Podatke o ponudnikih:
a) število prejetih ponudb,
b) podatke o izbranem ponudniku:
– ali je bilo javno naročilo oddano na podlagi skupne ponudbe: da/ne,
– ime oziroma firmo,
– matično ali davčno številko, če gre za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža,
– država ponudnika.
(2) Če je naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, podatke iz prve alineje 3. točke prvega odstavka tega člena razčleni še na okoliščine navedene v 35. členu ZJNVETPS.
(3) Če je javno naročilo oddano po sklopih, se podatki iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena zbirajo za vsak sklop posebej.
(4) V primeru sklenitve okvirnega sporazuma mora naročnik v obvestilu o sklenitvi okvirnega sporazuma, ki ga v skladu z petim odstavkom 38. člena ZJNVETPS objavi na portalu javnih naročil, navesti vsaj podatke iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena ter s koliko ponudniki je sklenjen okvirni sporazum. Podatke iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na posamezna naročila, oddana na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, naročnik za obdobje preteklega leta sporoči ločeno za posameznega ponudnika najkasneje do 28. februarja na http://www.enarocanje.si/.
(5) Za storitve na področju raziskav in razvoja, telekomunikacijske storitve in storitve iz Seznama storitev B, navedene v sedmem odstavku 104. člena ZJNVETPS, naročniku ni potrebno posredovati podatkov o oddanih javnih naročilih.
(6) Poleg podatkov iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena naročnik sporoči tudi naslednje svoje podatke:
– naziv,
– matično številko,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža,
– glavna področja dejavnosti naročnika:
a) proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote,
b) električna energija,
c) iskanje ali črpanje nafte in plina,
d) iskanje in pridobivanje premoga ali drugih trdih goriv,
e) voda,
f) poštne storitve,
g) železniški promet,
h) mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet,
i) pristaniške dejavnosti in
j) letališke dejavnosti.
4. člen
(1) Podatke o skupnih javnih naročilih, razen v primeru oddaje posameznega javnega naročila oddanega na podlagi okvirnega sporazuma, sporoči naročnik, ki je bil pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila. Na poziv Ministrstva za finance pooblaščeni naročnik sporoči tudi druge podatke o skupnem javnem naročanju, zlasti kateri naročniki so sodelovali v postopku skupnega javnega naročanja.
(2) O posameznih javnih naročilih, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma sklenjenega v postopku skupnega javnega naročanja, sporoči podatke iz prejšnjega člena naročnik, kateremu se dobavi blago ali za katerega se izvede storitev ali gradnja. Naročnik sporoči podatke v skladu s četrtim odstavkom 3. člena tega pravilnika.
(3) Za javna naročila oddana v postopku skupnega javnega naročanja se sporoči tudi podatek o tem, kateri naročnik je bil pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila.
3. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
Podatke o javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 17. člena ZJNVETPS in so bila oddana v letu 2008, naročnik sporoči v elektronski obliki na http://www.enarocanje.si/ do 28. februarja 2009.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 89/07).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-651/2008/9
Ljubljana, dne 26. januarja 2009
EVA 2009-1611-0027
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti