Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

233. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2009, stran 673.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 08/00 – prečiščeno besedilo,115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 21. seji dne 22. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mislinja za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Mislinja za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun leta|
|    |                   |      2009|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   4.486.919|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   3.385.730|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   2.918.866|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   2.604.160|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    102.774|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    211.932|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    466.864|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    222.156|
|    |od premoženja             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     2.473|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |     1.443|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |      449|
|    |storitev               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    240.343|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |     98.940|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |       0|
|    |sredstev               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |     98.940|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev|        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.002.249|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Prejeta sredstva iz državnega   |    815.929|
|    |proračuna               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Prejeta sredstva iz občinskih   |     5.756|
|    |proračunov              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    180.564|
|    |proračuna EU za kohezijsko politiko  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |780 Prejeta sredstva ISPA       |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   4.619.677|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   1.106.527|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    173.206|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|     27.082|
|    |varnost                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |    887.521|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     1.914|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |     16.804|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   1.269.630|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |     34.597|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |    591.635|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    161.003|
|    |organizacijam             |        |
|    |in ustanovam             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    482.395|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   2.044.683|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   2.044.683|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    198.837|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |    192.763|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |     6.074|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |    –132.758|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|9   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     1.129|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     1.129|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |     1.129|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     1.129|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |     1.129|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       0|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |     10.461|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |     10.461|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |    143.219|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    –10.461|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)|    132.758|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|        |
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      |    275.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mislinja.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja predstavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 12.468 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.086 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Občina Mislinja se v letu 2009 predvidoma ne bo dodatno zadolževala.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2009 zadolžijo za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 410-3/2008
Mislinja, dne 23. januarja 2009
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti