Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

235. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje, stran 676.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. januarja 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Območje kolektivne stanovanjske gradnje med ulico Gradnikove brigade, ulico dr. Karla Lavriča, Rejčevo ulico in vzdolž Cankarjeve ulice je bilo načrtovano z več zazidalnimi načrti, označenimi kot Kareji, vendar kot enovita oblikovalska urbanistična enota, imenovana Cankarjevo naselje. Zazidalni načrti so prenehali veljati, na celotnem območju pa se kaže izrazita potreba po vzpostavitvi prostorskega reda za programske dopolnitve, prostorske ureditve in gradbene dopolnitve fizične strukture. Za dogradnjo in sanacijo območja na njegovem vzhodnem robu, kjer je potreba najbolj izrazita, so bile z arhitekturnim natečajem pridobljene strokovne podlage, ki bodo služile kot temeljno izhodišče za oblikovanje prostorskih rešitev. Kompleksen in občutljiv prostorski poseg je primerno, potrebno in smiselno načrtovati s postopkom priprave prostorskega izvedbenega načrta. Zato je za območje potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt, kakor ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. Območje OPPN
V opisanem okviru območje zajema zemljišča s parcelnimi številkami 109/2, 109/11, 110/7, 111, 112, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 114/2, 114/3, 114/6, 114/7,114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 114/17, 115/1, 115/3, 115/4, 116, 117, 118/1, 118/2, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 138/2, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 140, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142/1, 142/2, 1943/1, 1945/2, 1945/5, 1951/3, 1959, 1962/1, 455/2, 459/1, 459/3, 459/4, 461, 463/2, 470/2, 473/2, 473/3, 473/4, 473/5, 473/6, 473/7, 473/8, 473/9, 473/10, 473/11, 473/12, 475, 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/8, 476/9, 477/2, 477/4, 477/6, 477/7, 477/8, 477/9, 478/1, 479, 480/1, 481/1, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6, 482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 483/1, 483/2, 483/3, 484/1, 484/3, 484/4, 484/5, 484/6, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9, 485/10, 485/12, 485/13, 485/14, 485/15, 485/16, 485/18, 485/19, 485/20, 485/21, 485/22, 485/23, 485/23, 485/24, 485/25, 485/26, 485/27, 485/28, 486/2, 487/1, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 487/7, 487/8, 487/9, 487/10, 487/11, 487/12, 487/13, 487/14, 487/15, 487/16, 487/17, 487/18, 487/19, 487/20, 487/21, 487/22, 487/23, 487/24, 487/25, 487/26, 487/27, 487/28, 487/29, 487/30, 487/31, 487/32, 487/33, 487/34, 487/35, 487/36, 487/37, 487/38, 487/39, 487/40, 488/2, 489/2, 490/1, 490/3, 490/4, 490/5, 490/6, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 493/1, 494/2, 494/3, 494/4, 495/2, 497/2, 498/2, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 500, 501, 502, 503/2, 504/2, 504/3, 505/1, 505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 505/6, 505/7, 505/8, 507, 509/2, 510/3, 511/1, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 511/7, 512/2, 512/3, 513/1, 513/3, 513/4, 513/5, 514, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/10, 517/1, 518/2, 519/1, 519/5, 519/6, 519/7, 519/8, 520/1, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6, 520/7, 523, 524/1, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 525/2, 526/2, 527/2, 527/11, 529/1, 533/1, 533/10, 533/11, 533/12, 533/13, 543/9, 638/8, 639, 640/1, 640/2, 640/3, 641/6, 643/1, 643/2, 644/1, 645/1, 645/2, 647/1, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 648/9, 648/10, 648/11, 648/12, 660/2, 660/3, 660/4, 660/6, 660/8, 660/9, 660/10, 660/11, 660/12 in 660/13, vse k.o. Nova Gorica. Območje OPPN je razvidno tudi iz grafične priloge.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve so bile pridobljene z urbanistično arhitekturnim natečajem.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+-------------------------------------+------------------------+
|priprava osnutka načrta       |90 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o  |40 dni         |
|potrebnosti CPVO           |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|dopolnjen osnutek načrta       |60 dni (s CPVO 120 dni) |
+-------------------------------------+------------------------+
|javna razgrnitev in obravnava    |40 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|priprava predloga načrta       |60 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o  |40 dni (s CPVO 60 dni) |
|sprejemljivosti vplivov na okolje  |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|predložitev načrta mestnem svetu v  |30 dni         |
|sprejem z odlokom          |            |
+-------------------------------------+------------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v okviru proračuna MONG za leto 2009 v okviru proračunske postavke 16029003 oddelka za okolje in prostor.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-2/2009
Nova Gorica, dne 29. januarja 2009
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti